Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I KABINETA MINISTARA UKRAJINE

O SARADNJI U OBLASTI BILJNOG KARANTINA I

ZAŠTITE BILJA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja, sačinjen u Beogradu, 6. juna 2013. godine, u originalu na srpskom, ukrajinskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja u originalu na srpskom jeziku glasi:

`

SPORAZUM

između Vlade Republike Srbije

i Kabineta ministara Ukrajine

o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja

Vlada Republike Srbije i Kabinet ministara Ukrajine (u daljem tekstu: Ugovorne strane),

svesni značaja saradnje u cilju sprečavanja, unošenja i širenja štetnih organizama,

želeći da nastave i prošire saradnju u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja u budućnosti, kao i da osiguraju koordinaciju državnih fitosanitarnih mera,

u skladu sa Međunarodnim standardima za fitosanitarne mere (ISPMs) Međunarodne konvencije za zaštitu bilja (IPPC),

polazeći od interesa uzajamne zaštite teritorija država Ugovornih strana od unošenja i širenja štetnih organizama i od interesa razvoja ekonomskih i trgovinskih odnosa između država Ugovornih strana,

dogovorili su se o sledećem:

Član 1.

Pojmovi koji se koriste u ovom sporazumu imaju sledeće značenje:

a) bilje – žive biljke i delovi biljaka, uključujući seme i germplazmu;

b) biljni proizvodi – neprerađeni materijal biljnog porekla (uključujući i zrno) i prerađeni proizvodi koji, po svojoj prirodi ili prirodi prerade, mogu predstavljati rizik od unošenja i širenja štetnih organizama;

v) fitosanitarna kontrola – aktivnosti koje se preduzimaju radi utvrđivanja prisustva, odnosno odsustva karantinskih štetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima i sredstvima transporta;

g) štetni organizam — bilo koja vrsta, soj ili biotip biljaka, životinja ili patogenih organzama koji je štetan za bilje ili biljne proizvode;

d) karantinski štetni organizmi — štetni organizmi od potencijalnog ekonomskog značaja za područje koje ugrožava, a na kojem još nije prisutan ili je prisutan, ali nije široko rasprostranjen i pod službenim je nadzorom;

đ) regulisani štetni organizam — karantinski štetni organizam ili regulisani nekarantinski štetni organizam.

e) regulisani nekarantinski štetni organizam — nekarantinski štetni organizam čije prisustvo na bilju namenjenom za sadnju može prouzrokovati ekonomski neprihvatljive posledice, i koji je iz tog razloga regulisan na teritoriji države strane uvoznice;

ž) propisani objekat — bilo koje bilje ili biljni proizvod, ambalaža za pakovanje i transport, kontejneri, zemlja ili neki drugi organizam, objekti ili materijali koji mogu da sadrže i prenose štetne organizme, za koje se smatra da je potrebna primena fitosanitarnih mera, posebno kada se radi o međunarodnom prometu.

z) Lista domaćina štetnih organizama – lista štetnih organizama koji mogu napasti bilje uopšte ili bilje na određenom području

Član 2.

Nadležni organi država Ugovornih strana odgovorni za sprovođenje odredaba ovog sporazuma su:

u Republici Srbiji: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

u Ukrajini: Ministarstvo za poljoprivrednu politiku i hranu Ukrajine.

Član 3.

Ugovorne strane preduzeće sve neophodne mere za proveru pošiljaka i propisanih objekata tokom uvoza, izvoza, re-eksporta i tranzita na graničnim prelazima Ugovornih strana u skladu sa Listama štetnih organizama iz Aneksa 1 i 2, koji su sastavni deo ovog sporazuma.

Sve troškove vezane za proveru pošiljke propisanih objekata snosiće vlasnik pošiljke ili njegov zastupnik u skladu sa važećim tarifama na teritorijama država Ugovornih strana.

Član 4.

Nadležni organi država Ugovornih strana vršiće proveru propisanih objekata u postupku proizvodnje, prerade, prevoza i skladištenja u cilju utvrđivanja prisustva, odnosno odsustva karantinskih štetnih organizama za poljoprivredu i šumarstvo.

Ugovorne strane dužne su da poštuju fitosanitarna pravila koja su utvrđena važećim zakonskim propisima obe države za uvoz, izvoz i tranzit propisanih objekata, koji se transportuju sa teritorije države jedne Ugovorne strane na teritoriju države druge Ugovorne strane.

Član 5.

U cilju osiguranja efikasne saradnje u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja, Ugovorne strane u skladu sa važećim zakonskim propisima obavezuju se da će:

preduzeti sve neophodne mere za sprečavanje ulaska reuglisanih štetnih organizama sa teritorije države jedne na teritoriju države druge Ugovorne strane za vreme uvoza, izvoza ili tranzita;

razmenjivati pravila i izjave koje regulišu mere biljnog karantina i zaštite bilja na teritorijama država Ugovornih strana;

razmenjivati informacije o pojavi i širenju štetnih organizama na teritorijama dražava Ugovornih strana;

razmenjivati informacije o istraživanju i razvoju u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja;

razmenjivati stručnjake u cilju sprovođenja povremenih fitosanitarnih pregleda pošiljaka propisanih objekata na mestima proizvodnje, sadnje, skladištenja i isporuke, u cilju iznalaženja efikasnog rešenja za biljni karantin i zaštitu bilja na mestima ulaza, kao i u cilju proučavanja naučnih i praktičnih dostignuća u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja;

pružati uzajamnu naučnu, tehničku i drugu pomoć prilikom preduzimanja mera biljnog karantina i zaštite bilja u vezi identifikacije, suzbijanja i iskorenjivanja štetnih organizama, dekontaminacije itd.

razmenjivati obaveštenja o neusaglašenosti fitosanitarnih mera, kao i relevantna dokumenta kojima se potvrđuje neusaglašenost.

Član 6.

Propisani objekti koji se izvoze sa teritorije države jedne Ugovorne strane na teritoriju države druge Ugovorne strane ili propisani objekti koji potiču iz trećih zemalja, a koji su bili podvrgnuti prepakivanju, pretovaru ili su podeljeni na delove na teritoriji države Ugovorne strane moraju biti praćeni fitosanitarnim sertifikatom (original), ili fitosertifikatom za reeksport, i uvoznim karantinskim dozvolama u skladu sa fitosanitarnim zahtevima zemlje uvoznice.

U cilju identifikacije lotova propisanih objekata, broj (naziv) prevoznog sredstva upisuje se na fitosanitarne sertifikate u skladu sa Međunarodnim standardnom za fitosanitarne mere br. 12 (ISPM N°12).

Postojanje fitosanitarnog sertifikata ne sprečava nadležne organe država Ugovornih strana da vrše fitosanitarni pregled uvezenih propisanih objekata u skladu sa zakonskim propisima njihovih država.

U slučaju otkrivanja karantinskih štetnih organizama prilikom fitosanitarnog pregleda, nadležni organi država Ugovornih strana imaju pravo da izvrše dezinfekciju lotova propisanih objekata, da ih unište ili vrate izvozniku uz obaveštavanje nadležnih organa države druge Ugovorne strane o preduzetim fiotsanitarnim merama navodeći razloge u skladu sa Međunarodnim standardom za fitosanitarne mere br. 13 (ISPM N°13).

Ako je dezinfekcija propisanih objekata izvršena na teritoriji države jedne Ugovorne strane, uvoz gore navedenih objekata na teritoriju države druge Ugovorne strane dozvoljen je isključivo nakon uklanjanja ostataka sredstava za dezinfekciju (uklanjanje sintetičkog gasa ).

Član 7.

Tokom izvoza propisanih objekata sa teritorije države jedne na teritoriju druge države Ugovorne strane koristiće novu ambalažu (osim drvenog materijala za pakovanje) koja ne sadrži karantinski štetne organizame. Ambalaža i materijal za pakovanje treba da budu oslobođeni od primesa zemlje. Seno, slamu, plevu, lišće i ostale biljne materijale ne treba koristiti za ambalažu.

Prevozna sredstva koja se koriste za prevoz propisanih objekata treba da budu pažljivo očišćena i, ako je potrebno, dezinfikovana.

Član 8.

Nadležni organi država Ugovornih strana, po potrebi, naizmenično organizuju zajedničke sastanke u obe države za rešavanje praktičnih pitanja koja se odnose na izvršavanje odredaba ovog sporazuma.

Troškove organizacije sastanaka snose nadležni organi države domaćina Ugovorne strane. Svaka Ugovorna strana snosi troškove svoje delegacije.

Mesto održavanja, uslove i dnevni red takvih sastanaka određuju nadležni organi država Ugovornih strana.

Član 9.

Odredbe ovog sporazuma odnose se na sve propisane artikle uključujući i one koji su dobijeni kao donacije za potrebe naučnog istraživanja ili koji su dodeljeni za potrebe diplomatskih, konzularnih i drugih misija.

Član 10.

Ovaj sporazum nema uticaja na prava i obaveze Ugovornih strana koje proizlaze iz drugih međunarodnih sporazuma, ili koje su proistekle iz članstva u međunarodnim organizacijama za biljni karantin i zaštitu bilja.

Član 11.

Sporazum se može dopunjavati ili menjati uz pristanak obe Ugovorne strane kroz formu odvojenih protokola koji čine sastavni deo ovog sporazuma i stupaju na snagu u skladu sa članom 13. ovog sporazuma.

Član 12.

Svi sporovi koji nastanu u vezi sa tumačenjem i primenom ovog sporazuma rešavaju se isključivo konsultacijama i pregovorima između Ugovornih strana.

Član 13.

Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema poslednje službene note diplomatskim kanalima kojom Ugovorne strane obaveštavaju jedna drugu o okončanju internih postupaka koji su potrebni za stupanje na snagu ovog sporazuma.

Ovaj sporazum važi pet (5) godina i automatski se produžava na naredne jednogodišnje periode, sve dok jedna od Ugovornih strana diplomatskim putem ne obavesti drugu Ugovornu stranu o svojoj nameri da obustavi primenu ovog sporazuma najkasnije šest (6) meseci pre isteka ugovorenog roka.

Odredbe ovog sporazuma primenjuju se i posle prestanka njegove primene, na aktivnosti i projekte koji su u toku ili su počeli da se izvršavaju na osnovu ovog sporazuma, a nisu završeni do dana prestanka primene Sporazuma.

Sačinjeno u Beogradu, dana 6. juna 2013. godine u po dva istovetna primerka, svaki na srpskom, ukrajinskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako autentični.

U slučaju razlika u tumačenju odredaba ovog sporazuma merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike SrbijeGoran Knežević ZaKabinet ministara UkrajineIvan Jurijovič

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

1.Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja, sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2.Razlozi za potvrđivanje međunarodnog ugovora

Vlada je Zaključkom 05 Broj: 018-4736/2013 koji je donela na sednici održanoj 6. juna 2013. godine utvrdila Osnovu za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja i ovlastila Gorana Kneževića, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da, u ime Vlade potpiše Sporazum.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Goran Knežević i prvi zamenik ukrajinskog ministra poljoprivredne politike i hrane Bisjuk Ivan Jurijovič potpisali su navedeni sporazum u Beogradu, 6. juna 2013. godine.

Ovim sporazumom predviđa se:

preduzimanje neophodnih mera ugovornih strana za sprečavanje ulazaka štetnih organizama i karantinski štetnih organizama sa jedne na teritoriju druge ugovorne starane za vreme uvoza, izvoza ili tranzita;

razmena pravila i izjava koje regulišu mere biljnog karantina i zaštite bilja na taritorijama ugovornih strana;

razmenjivanje informacija o pojavi i širenju štetnih organizama i karantinski štetnih organizama na teritorijama ugovornih strana, kao i o istraživanju i razvoju u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja;

razmena stručnjaka u cilju sprovođenja povremenih fitosanitarnih pregleda pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata na mestima proizvodnje, sadnje, skladištenja i isporuke, u cilju pronalaženja efikasnog rešenja za biljni karantin i zaštitu bilja na mestima ulaza, kao i u cilju proučavanja naučnih i praktičnih dostignuća u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja;

pružanje uzajamne naučne, tehničke i druge pomoći prilikom preduzimanja mera biljnog karantina i zaštite bilja u vezi sa identifikacijom, suzbijanjem i iskorenjivanjem štetnih organizama;

razmenjivanje obaveštenja o neusaglašenosti fitosanitarnih mera, kao i odgovarajućih dokumenata kojima se potvđuje nausaglašenost;

da pošiljke moraju biti praćene originalnim fitosanitarnim sertifikatom, fitosertifikatom za reeksport i uvoznim karantinskim dozvolama u skladu sa zahtevima države izvoznice i međunarodnim standardima za fitosanitarne mere, kao i da fitosanitarni sertifikat ne sprečava nadležne organe ugovornih strana da vrše fitosanitarni pregled pošiljki u skladu sa zakonskim propisima u njihovoj državi;

postupanje u slučaju otkrivanja karantinskih štetnih organizama prilikom fitosanitarnih pregleda u skladu sa Međunarodnim standardom za fitosanitarne mere broj 13;

korišćenje ambalaže i prevoznih sredstava tokom izvoza pošiljki sa teritorije jedne na teritoriju druge ugovorne stane;

organizovanje zajedničkih sastanaka u obe države u cilju rešavanja praktičnih pitanja koja se odnose na sprovođenje Sporazuma.

Na osnovu navedenog, zaključuje se da su razlozi za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja sadržani u želji potpisnica da:

doprinesu razvoju ekonomskih odnosa dve države;

uspostave pravni okvir za saradnju dve države u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja;

se stvore uslovi za unapređenje saradnje dve države u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja kroz brži transport pošiljaka bilja, uvažavajući interese uzajamne zaštite teritorija država ugovornih strana od unošenja i širenja štetnih i karantinski štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom;

intenziviraju saradnju nadležnih ministarstava dve države;

se stvore uslovi za edukaciju stručnjaka u cilju organizovanja biljne zaštite i biljnog karantina, razmenu informacija, iskustava i naučnih i stručnih dostignuća u pomenutim oblastima.

3. Finansijske obaveze u izvršavanju međunarodnog ugovora

Izvršavanjem ovog sporazuma ne stvaraju se finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

4. Procena potrebnih finansijskih sredstava za izvršavanje međunarodnog ugovora

Za realizaciju ovog sporazuma u 2014. godini nisu potrebna finansijska sredstva, dok će u narednim godinama biti obezbeđena u okviru limita Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine utvrđenog fiskalnom strategijom.

Razlozi za potvrđivanje međunarodnog ugovora po hitnom postupku

Predlaže se da se Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja donese po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS” broj 20/12-prečišćen tekst), s obzirom na ispunjenje međunarodnih obaveza Republike Srbije, kao i na to da nas je ukrajinska strana obavestila da je ispunila unutrašnje uslove neophodne za stupanje na snagu ovog sporazuma.

Ostavite komentar