Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u vezi sa otvaranjem Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u Beogradu, u Republici Srbiji

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KANCELARIJE UJEDINJENIH NACIJA ZA PROJEKTNE USLUGE U VEZI SA OTVARANJEM KANCELARIJE UJEDINJENIH NACIJA ZA PROJEKTNE USLUGE U BEOGRADU, U REPUBLICI SRBIJI

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge i Vlade Republike Srbije u vezi sa otvaranjem Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u Beogradu, u Republici Srbiji, potpisan u Beogradu 30. maja 2017. godine i u Kopenhagenu 13. juna 2017. godine, u originalu na srpskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom i engleskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KANCELARIJE UJEDINJENIH NACIJA ZA PROJEKTNE USLUGE

U VEZI SA OTVARANJEM

KANCELARIJE UJEDINJENIH NACIJA ZA PROJEKTNE USLUGE

U BEOGRADU, U REPUBLICI SRBIJI

Ovaj sporazum zaključuju Vlada Republike Srbije i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge („UNOPS”) u cilju utvrđivanja statusa Kancelarije UNOPS u Republici Srbiji („zemlja domaćin”);

POŠTO JE UNOPS kao zaseban i prepoznatljiv entitet osnovan Odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija br. 48/501 od 19. septembra 1994. godine, u cilju obezbeđivanja, između ostalog, menadžerskih i drugih usluga pružanja podrške u interesu država članica Ujedinjenih nacija, nepristrasno, efikasno i na bazi nadoknade troškova;

POŠTO JE UNOPS sastavni deo Ujedinjenih nacija, čiji su status, privilegije i imuniteti regulisani Konvencijom o privilegijama i imunitetima Ujedinjenih nacija, usvojenoj od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 13. februara 1946, kojoj je Republika Srbija pristupila 12. marta 2001, bez rezervi;

POŠTO UNOPS izražava želju za otvaranjem Kancelarije u Beogradu u Republici Srbiji;

POŠTO se zemlja domaćin saglasila da UNOPS uspostavi svoje sedište u Beogradu u Republici Srbiji, u interesu svog naroda;

STOGA, zemlja domaćin i UNOPS zaključuju ovaj sporazum u duhu prijateljske saradnje:

Član 1.

Definicije

Za svrhu ovog sporazuma:

(a) „Arhiva” označava celokupnu evidenciju, korespondenciju, dokumenta, rukopise, kompjuterske zapise, nepokretne i pokretne slike, filmske i zvučne zapise, kao i svaku drugu evidenciju koja se nalazi u vlasništvu ili u posedu Kancelarije u cilju obavljanja njene delatnosti;

(b) „Izvršni direktor” označava izvršnog direktora UNOPS, koji je odgovoran i polaže račune generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija za celokupnu delatnost, aktivnosti i usluge UNOPS;

(v) „Eksperti na zadatku” označava lica, izuzimajući zvaničnike Kancelarije, koje je imenovao UNOPS i koji UNOPS-u polažu račune, u cilju izvršenja zadataka na zahtev i u ime Kancelarije, u skladu sa članom VI i Odeljkom 26 člana VII Opšte konvencije;

(g) „Opšta konvencija” označava Konvenciju o privilegijama i imunitetima Ujedinjenih nacija koju je usvojila Generalna skupština, 13. februara 1946. godine, čija je Republika Srbija ugovorna strana;

(d) „Šef Kancelarije” označava zvaničnika koga imenuje izvršni direktor UNOPS za direktora zaduženog za Kancelariju u zemlji domaćinu;

(đ) „Zemlja domaćin” označava Republiku Srbiju;

(e) „Kancelarija” označava Kancelariju UNOPS u zemlji domaćinu;

(ž) „Zvaničnici Kancelarije” označavaju sve članove osoblja UNOPS upućene u Kancelariju bez obzira na njihovu nacionalnost, izuzimajući one koji su lokalno angažovani i koji su plaćeni po satu, kao što je predviđeno rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija br. 76(1) od 7. decembra 1946;

(z) „Strana” označava UNOPS ili zemlju domaćina, pojedinačno;

(i) „Strane” označavaju UNOPS i zemlju domaćina zajedno;

(j) „Prostorije Kancelarije” označavaju zgradu ili deo zgrade koju Kancelarija zauzima ili koristi trajno ili privremeno, u skladu sa ovim sporazumom i uz odobrenje zemlje domaćina, koje izdaje Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije;

(k) „Imovina Kancelarije” označava ukupnu imovinu, uključujući finansijska sredstva, prihode i druga sredstva koja se nalaze u vlasništvu, ili u posedu ili kojima upravlja Kancelarija u obavljanju svoje delatnosti;

(l) „Generalni sekretar” označava generalnog sekretara Ujedinjenih nacija;

(lj) „Telekomunikacije” označavaju bilo kakvo emitovanje, prenos ili prijem pisanih ili usmenih informacija, slika, zvuka ili informacija bilo koje prirode putem telegrafa, radija, satelita, optičkog kabla ili bilo kakvim drugim elektronskim ili elektromagnetskim putem.

Član 2.

Otvaranje Kancelarije

Sedište Kancelarije uspostavlja se u Beogradu, u Republici Srbiji, kako bi se UNOPS-u omogućilo obavljanje svojih aktivnosti i usluga.

Član 3.

Pravno lice

Kancelarija će imati svojstvo pravnog lica u Republici Srbiji i sledeća ovlašćenja:

(a) da zaključuje ugovore;

(b) da stiče i otuđuje nepokretnu i pokretnu imovinu;

(v) pokreće pravne postupke.

Za svrhu ovog sporazuma, Kancelariju zastupa šef Kancelarije.

Član 4.

Cilj i obim Sporazuma

(a) Ovaj sporazum reguliše status Kancelarije u zemlji domaćinu, posebno njenih prostorija, zvaničnika i eksperata na zadatku.

(b) Modaliteti pomoći koju Kancelarija pruža zemlji domaćinu utvrđuju se u posebnim sporazumima između Kancelarije i zemlje domaćina, koji se odnose na konkretan projekat.

Član 5.

Primena Opšte konvencije

Opšta konvencija primenjuje se na Kancelariju, njenu arhivu, imovinu i telekomunikacije, kao i na njene zvaničnike i eksperte na zadatku koje angažuje Kancelarija u zemlji domaćinu.

Član 6.

Nepovredivost Kancelarije

Prostorije Kancelarije, njena imovina, arhiva i telekomunikacije, bilo gde da se nalaze i u čijoj god državini, nepovredive su i uživaju imunitet od pretresa, oduzimanja, konfiskacije, eksproprijacije i svakog drugog oblika mešanja od strane izvršnih, upravnih, sudskih ili zakonodavnih vlasti, osim ako je u konkretnom slučaju došlo do izričitog odricanja od tog imuniteta u skladu sa Opštom konvencijom. Međutim, nikakvo odricanje od imuniteta neće se primenjivati ni na jednu meru izvršenja.

Nijedan službenik i zvaničnik zemlje domaćina, i lice sa bilo kakvim javnim ovlašćenjima u zemlji domaćinu ne sme da uđe u prostorije Kancelarije u cilju vršenja bilo kakve dužnosti osim uz saglasnost i pod uslovima koje odobri šef Kancelarije. U slučaju požara ili bilo kakve vanredne situacije koja zahteva brzu akciju zaštite, saglasnost šefa Kancelarije za bilo kakav neophodan ulazak u prostorije se podrazumeva, ukoliko on ne bude blagovremeno dostupan.

Prostorije Kancelarije mogu se koristiti za sastanke, seminare, izložbe i druge s tim povezane potrebe u organizaciji Kancelarije ili drugih entiteta Ujedinjenih nacija.

Član 7.

Bezbednost i zaštita

Nadležni organi garantuju bezbednost i zaštitu prostorija Kancelarije i postupaju u dobroj veri kako bi osigurali da se mir u prostorijama Kancelarije ne narušava neovlašćenim ulaskom lica ili grupa lica sa strane ili usled uznemiravanja iz neposredne blizine prostorija.

Član 8.

Sredstva komunikacije

Kancelarija, za potrebe zvanične komunikacije, uživa tretman ne manje povoljan od onog koji zemlja domaćin dodeljuje bilo kojoj drugoj akreditovanoj diplomatskoj misiji u zemlji domaćinu u pogledu prioriteta, tarifa i taksi koji se odnose na pisma, depeše, telegrame, radiograme, telefaks poruke, telefon i druge oblike komunikacije kao i tarife koje štampa i radio–stanice primenjuju za naplatu informativnih usluga.

Zemlja domaćin obezbeđuje nepovredivost zvaničnih komunikacija Kancelarije, pri korišćenju bilo kog sredstva komunikacije, i takvu komunikaciju ne cenzuriše ni na koji način.

Kancelarija ima pravo da rukuje opremom za komunikaciju, uključujući satelitske uređaje i da koristi šifre i da šalje i prima poštu kurirom i valizom. Na valizi mora da bude vidno istaknut amblem Ujedinjenih nacija, UNOPS-a ili bilo kog drugog entiteta Ujedinjenih nacija i može da sadrži isključivo dokumenta, odnosno stvari namenjene službenoj upotrebi, a kuriru se obezbeđuje kurirsko pismo koje izdaju Ujedinjene nacije, UNOPS ili bilo koji drugi entitet Ujedinjenih nacija.

Član 9.

Fondovi, sredstva i druga imovina

Kancelarija, njeni fondovi, sredstva i druga imovina, gde god da se nalaze i ko god da njima raspolaže, uživaju imunitet od svih oblika pravnog postupka osim u konkretnom slučaju izričitog odricanja od takvog imuniteta, u skladu sa Opštom konvencijom. Podrazumeva se, međutim, da se bilo kakvo ukidanje imuniteta ne može primeniti i na bilo koju meru izvršenja.

Imovina i sredstva Kancelarije izuzimaju se od bilo kakvih ograničenja, propisa, kontrola i moratorijuma.

Bez ograničenja u vidu bilo kakvih finansijskih kontrola, propisa ili moratorijuma, Kancelarija:

(a) može da drži i koristi bilo kakva finansijska sredstva, valute ili menice i da održava i koristi račune u bilo kojoj valuti i da vrši konverziju bilo koje valute kojom raspolaže u bilo koju drugu valutu;

(b) slobodna je da vrši transfer svojih finansijskih sredstava ili valute iz zemlje domaćina u drugu zemlju, ili u okviru zemlje domaćina, Ujedinjenim nacijama ili bilo kojoj drugoj agenciji; i

(v) uživa pravo na korišćenje najpovoljnijeg zvanično dostupnog deviznog kursa za svoje finansijske transakcije.

Član 10.

Izuzeće od poreza, carina, ograničenja na uvoz ili izvoz

Kancelarija, njeni fondovi, sredstva i druga imovina uživaju pravo na:

(a) Izuzeće od svih direktnih poreza i nameta, naknada, taksa i dažbina, sa izuzetkom troškova korišćenja javnih komunalnih usluga;

(b) Izuzeće od carina, troškova i svih drugih dažbina, kao i od ograničenja na uvoz ili izvoz materijala koje Kancelarije uvozi ili izvozi za službenu upotrebu;

(v) Izuzeće od svih ograničenja na uvoz ili izvoz publikacija, nepokretnih i pokretnih slika, filmova, traka, disketa i zvučnih zapisa koje Kancelarija uveze, izveze ili objavi u okviru svojih službenih aktivnosti.

Član 11.

Zvaničnici Kancelarije

Zvaničnicima se dodeljuju privilegije, imuniteti i pogodnosti iz člana 5. i 7. Opšte konvencije.

U skladu sa odredbama odeljka 17. Opšte konvencije, zemlja domaćin se povremeno obaveštava o imenima zvaničnika raspoređenih u Kancelariju.

Član 12.

Šef Kancelarije

Šef Kancelarije je glavni kanal za komunikaciju sa zemljom domaćinom o svim pitanjima koja se odnose na UNOPS. Nakon predstavljanja šefa Kancelarije Vladi od strane izvršnog direktora, šef Kancelarije ima punu odgovornost i predstavlja krajnji nivo odlučivanja o svim aspektima aktivnosti i usluga UNOPS u zemlji domaćinu. Šef Kancelarije održava vezu sa nadležnim organima Zemlje domaćina u ime UNOPS, i obaveštava zemlju domaćina o politikama, kriterijumima i procedurama UNOPS. Šef Kancelarije, kada je to potrebno, pruža pomoć zemlji domaćinu u pripremanju zahteva za pomoć UNOPS.

Bez obzira na odredbe člana 11. ovog sporazuma, šef Misije tokom svog boravka u zemlji domaćinu uživa privilegije, imunitete i pogodnosti koji se dodeljuju šefovima stranih misija akreditovanim u zemlji domaćinu.

Gore pomenute privilegije, imuniteti i pogodnosti, takođe, dodeljuju se bračnom drugu kao i izdržavanim članovima porodice šefa Misije.

Član 13.

Stručnjaci na zadatku

Stručnjacima na zadatku koje imenuje i koji su odgovorni UNOPS za obavljanje zadataka za potrebe Kancelarije dodeljuju se privilegije, imuniteti i pogodnosti iz člana 6. i odeljka 26. člana 7. Opšte konvencije.

Član 14.

Odricanje od imuniteta

Privilegije i imuniteti iz ovog sporazuma dodeljuju se u interesu Ujedinjenih nacija a ne zarad lične koristi osoba kojima se takve privilegije i imuniteti dodeljuju. Pravo i dužnost oduzimanja imuniteta ovim licima, u svim slučajevima kada je oduzimanje imuniteta moguće bez štete po interese Ujedinjenih nacija, počivaju na generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija.

Član 15.

Ulazak, izlazak, kretanje i boravak u zemlji domaćinu

Sva lica navedena u ovom sporazumu imaju pravo na neometan ulazak, izlazak, boravak i slobodu kretanja u zemlji domaćinu. Vize, dozvole za ulazak ili odobrenje se, kada je potrebno, izdaju besplatno u što kraćem roku.

Član 16.

Pasoš Ujedinjenih nacija, sertifikati i vize

Zemlja domaćin priznaje i prihvata kao važeću putnu ispravu pasoš Ujedinjenih nacija koji se izdaje zvaničnicima Kancelarije i bilo kog drugog entiteta Ujedinjenih nacija.

U skladu sa odredbama odeljka 26. Opšte konvencije, zemlja domaćin priznaje i prihvata sertifikat koji UN izdaje stručnjacima na zadatku i drugim licima koja službeno putuju kao predstavnici UNOPS ili bilo kom drugom licu koje je na službenom putu u ime Ujedinjenih nacija.

Svim licima iz ovog sporazuma obezbediće se pogodnosti za brzo putovanje. Vize, dozvole ili odobrenja za ulazak izdavaće se, po potrebi, besplatno i što je brže moguće licima iz ovog sporazuma, članovima njihovih porodica i drugim licima koja Kancelarija poziva u vezi sa službenim poslom i aktivnostima Kancelarije.

Član 17.

Identifikacione karte

Po dobijanju obaveštenja od šefa Kancelarije, zemlja domaćin izdaje identifikacione karte svim licima iz ovog sporazuma, čime se potvrđuje njihov status u skladu sa ovim sporazumom.

Na zahtev ovlašćenog službenog lica u zemlji domaćinu, lica iz ovog sporazuma dužna su da pokažu, bez potrebe da ih predaju, svoje identifikacione karte.

Član 18.

Zastave, grb i oznake

Kancelarija ima pravo da ističe zastavu, logo, amblem i oznake Ujedinjenih nacija u prostorijama Kancelarije i na vozilima koja se koriste u službene svrhe.

Član 19.

Saradnja sa zemljom domaćinom

Bez obzira na privilegije i imunitete dodeljene ovim sporazumom, dužnost je svih lica koja uživaju takve privilegije i imunitete da poštuju zakone i propise zemlje domaćina, i da se ne mešaju u unutrašnje poslove zemlje domaćina.

Bez obzira na privilegije i imunitete iz ovog sporazuma, Kancelarija će u svakom trenutku sarađivati sa zemljom domaćinom kako bi se omogućilo pravilno sprovođenje pravde, obezbedilo poštovanje policijskih propisa i sprečila pojava bilo kakve zloupotrebe u vezi s pogodnostima, privilegijama i imunitetima dodeljenim licima iz ovog sporazuma.

Član 20.

Dopunski sporazumi

Dogovori administrativnog i finansijskog karaktera koji se odnose na Kancelariju mogu se, po potrebi, urediti dopunskim sporazumima.

Strane mogu zaključiti bilo koje druge dodatne sporazume koje smatraju potrebnim.

Član 21.

Rešavanje sporova

Svaki spor između Kancelarije i zemlje domaćina koji nastane usled, ili je u vezi sa ovim sporazumom, a koji ne bude rešen pregovorima ili nekim drugim dogovorenim načinom rešavanja će, na zahtev bilo koje od Strana, biti podnet arbitražnom sudu koji se sastoji od tri arbitra. Svaka strana imenuje po jednog arbitra, a dva tako imenovana arbitra će imenovati trećeg, koji će predsedavati Sudom. Ako, u roku od šezdeset (60) dana od dana podnošenja zahteva za arbitražu, jedna Strana nije imenovala arbitra, ili ako, u roku od trideset (30) dana od dana imenovanja dva arbitra, nije imenovan i treći arbitar, bilo koja Strana može zahtevati od predsednika Međunarodnog suda pravde da imenuje tog arbitra. Sud određuje svoje procedure. Naknade i troškove Suda snose Strane prema proceni Suda. Arbitražna presuda mora da sadrži navođenje razloga na kojima se zasniva i ona je konačna i obavezujuća za Strane.

Član 22.

Završne odredbe

1. Ovaj sporazum može biti izmenjen na osnovu pismene saglasnosti Strana.

Ovaj sporazum može da otkaže bilo koja Strana pismenim obaveštenjem upućenim drugoj Strani i on prestaje da važi tri meseca po prijemu takvog obaveštenja. Bez obzira na takvo obaveštenje o otkazu, ovaj sporazum ostaje na snazi kako bi se omogućio završetak rada Kancelarije u zemlji domaćinu, likvidacija njene imovine, sređivanje svih tekućih pitanja koja se odnose na primenu ovog sporazuma i razrešenje svih sporova između Strana u vezi sa ovim sporazumom.

Obaveze preuzete od strane zemlje domaćina važe i nakon otkazivanja ovog sporazuma, u onoj meri u kojoj je to neophodno da se dozvoli uredno povlačenje imovine i arhive, Kancelarije i njenih zaposlenih, stručnjaka na zadatku i drugih relevantnih lica iz ovog sporazuma.

Ovaj sporazum se zaključuje na srpskom i engleskom jeziku. U slučaju bilo kakvih neslaganja u tumačenju merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Ovaj sporazum podleže potpisivanju obe Strane. Sporazum stupa na snagu nakon što UNOPS primi obaveštenje od zemlje domaćina kojim se potvrđuje da je potvrđen u skladu sa unutrašnjom procedurom.

U POTVRDU ČEGA su dole potpisani, propisno ovlašćeni predstavnici Strana, potpisali ovaj sporazum između Vlade Republike Srbije i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge na dan 30. maja 2017. godine u Beogradu i na dan 13. juna 2017. godine u Kopenhagenu, u četiri originalna primerka, i to dva na srpskom i dva na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike Srbije Za Kancelariju Ujedinjenih nacija za projektne usluge Ivica Dačić Grete Faremo Prvi potpredsednik Vladei ministar spoljnih poslova Podsekretar UN i izvršni direktor

AGREEMENT

between

THE UNITED NATIONS OFFICE FOR PROJECT SERVICES

AND

the Government of the Republic of Serbia

concerning the Establishment of AN

OFFICE FOR THE UNITED NATIONS OFFICE FOR PROJECT SERVICES

in Belgrade, Republic of Serbia

This Agreement is entered between the Government of the Republic of Serbia and the United Nations Office for Project Services (“UNOPS”) in order to define the status of the UNOPS Office in the Republic of Serbia (“Host Country”);

WHEREAS UNOPS was established as a separate and identifiable entity by the United Nations General Assembly decision 48/501 of 19 September 1994 to provide, inter alia, management and other support services for the benefit of the Member States of the United Nations, impartially, efficiently and on a cost reimbursement basis;

WHEREAS UNOPS is an integral part of the United Nations, whose status, privileges and immunities are governed by the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, adopted by the General Assembly of the United Nations on 13 February 1946, to which the Republic of Serbia acceded on 12 March 2001, without reservation;

WHEREAS UNOPS expresses its wish to establish an office in Belgrade, Republic of Serbia;

WHEREAS the Host Country has agreed that UNOPS establishes its seat in Belgrade, Republic of Serbia, for the benefit of its people;

NOW, THEREFORE the Host Country and UNOPS have entered into this Agreement in a spirit of friendly co-operation:

Article I

Definitions

For the purposes of this Agreement,

“Archives” means all records, correspondence, documents, manuscripts, computer records, still and motion pictures, film and sound recordings, and any other records belonging to or held by the Office in furtherance of its functions;

“Executive Director” means the Executive Director of UNOPS, who is responsible and accountable to the Secretary-General of the United Nations for all UNOPS functions, activities, and services;

“Experts on mission” means persons, other than Officials of the Office, appointed by and accountable to UNOPS to perform missions at the request of or on behalf of the Office in accordance with Article VI and Section 26 of the Article VII of the General Convention;

“General Convention” means the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations adopted by the General Assembly on 13 February 1946, to which the Republic of Serbia is a party;

“Head of the Office” means the official appointed by the Executive Director of UNOPS as the Director in charge of the Office in the Host Country;

“Host Country” means the Republic of Serbia;

“Office” means the UNOPS Office in the Host Country;

“Officials of the Office” means all of the UNOPS staff members assigned to the Office irrespective of their nationality, with the exception of those who are locally recruited and paid hourly rates, as provided for in United Nations General Assembly resolution 76(1) of 7 December 1946;

“Party” means UNOPS or the Host Country, individually;

“Parties” means UNOPS and the Host Country, collectively;

“Premises of the Office” means the building or part of building occupied or used permanently or temporarily by the Office in accordance with this Agreement and with the approval of the Host Country, issued by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia;

“Property of the Office” means all property, including funds, income and other assets belonging to or held or administered by the Office in furtherance of its functions;

“Secretary-General” means the Secretary-General of the United Nations;

“Telecommunications” means any emission, transmission or reception of written or verbal information, images, sound or information of any nature by wire, radio, satellite, optical, fibre or any other electronic or electromagnetic means.

Article II

Establishment of the Office

The seat of the Office shall be established in Belgrade, Republic of Serbia, to permit UNOPS to carry out its activities and services.

Article III

Juridical Personality

The Office shall possess juridical personality in the Republic of Serbia. It shall have the capacity:

to contract;

to acquire and dispose of immovable and movable property;

to institute legal proceedings;

For the purposes of this agreement, the Office shall be represented by the Head of the Office.

Article IV

Purpose and Scope of the Agreement

(a) This Agreement regulates the status of the Office in the Host Country, in particular of its premises, officials and experts on mission.

The modalities of assistance rendered by the Office to the Host Country shall be determined in separate project specific agreements between the Office and the Host Country.

Article V

Application of the General Convention

The General Convention shall be applicable to the Office, its archives, property, and telecommunications and to its officials and experts on mission assigned to the Office in the Host Country.

Article VI

Inviolability of the Office

The premises of the Office and its property, archives and telecommunications, wherever located and by whomsoever held, shall be inviolable and enjoy immunity from search, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative action except when in a particular case such immunity has been expressly waived in accordance with the General Convention. However, no waiver of immunity from legal process shall extend to any measure of execution.

No officer or official of the Host Country or person exercising any public authority within the Host Country, shall enter the premises of the Office to perform any duties therein except with the consent of, and under the conditions approved by the Head of the Office. In case of a fire or other emergency requiring prompt protection action, the consent of the Head of the Office to any necessary entry into the premises shall be presumed if he or she cannot be reached in time.

The premises of the Office can be used for meetings, seminars, exhibitions and other related purposes which are organized by the Office or other United Nations entities.

Article VII

Security and Protection

The competent authorities shall ensure the security and protection of the premises of the Office and exercise due diligence to ensure that the tranquility of the Office premises is not disturbed by the unauthorized entry of persons or groups of persons from outside or by disturbances in its immediate vicinity.

Article VIII

Communications Facilities

The Office shall enjoy, for its official communications, treatment not less favorable than that accorded by the Host Country to any other accredited diplomatic mission in the Host Country, in the matter of priorities, rates and taxes on mails, cables, telegrams, radiograms, telephotos, telephone and other communication and press rates for information to the press and radio.

The Host Country shall secure the inviolability of the official communications of the Office, whatever the means of the communications employed, and shall not apply any censorship to such communications.

The Office shall have the right to operate communication equipment, including satellite facilities and to use codes and to dispatch and receive correspondence by couriers and bags. The bags must bear visibly the emblem of the United Nations, UNOPS or any other United Nations entity and may contain only documents or articles intended for official use, and the courier shall be provided with a courier certificate issued by the United Nations, UNOPS or any other United Nations entity.

Article IX

Funds, Assets and Other Property

The Office, its funds, assets and other property, wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of legal process except when in a particular case such immunity has expressly been waived in accordance with General Convention. It is understood, however, that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution.

The property and assets of the Office shall be exempt from restrictions, regulations, controls and moratoria of any nature.

Without being restricted by financial controls, regulations or moratoria of any kind, the Office:

may hold and use funds, currency or negotiable instruments of any kind and maintain and operate accounts in any currency and convert any currency held by it into any other currency;

shall be free to transfer its funds or currency from the Host Country to another country, or within the Host Country, to the United Nations or any other agency; and

shall enjoy the most favorable, legally available rate of exchange for its financial transactions.

Article X

Exemption from Taxes, Duties, Import or Export Restrictions

The Office, its assets, funds and other property shall enjoy:

Exemption from all direct taxes and levies, fees, tolls and duties, with the exception of charges for the usage of public utilities;

Exemption from customs duties, charges and all other levies, as well as from restrictions on the import or export of materials imported or exported by the Office for its official use;

Exemption from all restrictions on the import or export of publications, still and moving pictures, films, tapes, diskettes and sound recordings imported, exported or published by the Office within the framework of its official activities.

Article XI

Officials of the Office

1. Officials shall be granted the privileges, immunities and facilities specified in Articles V and VII of the General Convention.

In accordance with the provisions of Section 17 of the General Convention, the Host Country shall be periodically informed of the names of the Officials assigned to the Office.

Article XII

Head of the Office

1. The Head of Office shall be the principal channel of communication with the Host Country on all UNOPS matters. Further to the identification of the Head of Office by the Executive Director to the Government, the Head of Office shall have full responsibility and ultimate authority for the UNOPS activities and services in all its aspect in the Host Country. The Head of Office shall maintain liaison on behalf of UNOPS with the appropriate organs of the Host Country, and shall inform it of the policies, criteria and procedures of UNOPS. The Head of Office shall assist the Host Country, as may be required, in the preparation of requests for UNOPS assistance.

2. Without prejudice to the provisions of the above Article, the Head of the Office shall enjoy during his or her residence in the Host Country the privileges, immunities and facilities granted to heads of accredited foreign missions to the Host Country.

3. The privileges, immunities and facilities referred to above shall also be accorded to a spouse and dependent members of the family of the Head of Office.

Article XIII

Experts on Mission

Experts on mission who are appointed by and accountable to UNOPS to perform missions for the Office shall be granted the privileges, immunities and facilities specified in Article VI and Section 26 of the Article VII of the General Convention.

Article XIV

Waiver of Immunity

Privileges and immunities referred to in this Agreement are granted in the interest of the United Nations and not for the personal benefit of the persons to which such privileges and immunities are being granted. The right and the duty to waive the immunity of these persons, in any case where it can be waived without prejudice to the interests of the United Nations shall lie with the Secretary-General of the United Nations.

Article XV

Entry into, exit from, movement and sojourn within the Host Country

All persons referred to in this Agreement shall have the right of unimpeded entry into, exit from, sojourn and free movement within the Host Country. Visas, entry permits or licenses, where required, shall be granted as promptly as possible and free of charge.

Article XVI

United Nations Laissez-Passer, Certificates and Visas

The Host Country shall recognize and accept the United Nations laissez-passer issued to Officials of the Office and any other United Nations entity as a valid travel document.

In accordance with the provisions of Section 26 of the General Convention, the Host Country shall recognize and accept the United Nations certificate issued to Experts on Mission and other persons travelling on business for UNOPS or any other person travelling on the business of the United Nations.

All persons referred to in this Agreement shall be granted facilities for speedy travel. Visas, entry permits or licenses, where required, shall be granted free of charge and as promptly as possible to the persons referred to in this Agreement, their dependents and other persons invited to the Office in connection with the official work and activities of the Office.

Article XVII

Identification Cards

Once notified by the Head of the Office, the Host Country shall issue identification cards to all persons referred to in this Agreement, certifying their status under this Agreement.

Upon the demand of an authorized official of the Host Country, persons referred to in this Agreement shall be required to present, without having to surrender, their identification cards.

Article XVIII

Flags, Emblem and Markings

The Office shall be entitled to display the United Nations flag, logo, emblem and markings in the Office premises and on vehicles used for official purposes.

Article XIX

Cooperation with the Host Country

Without prejudice to the privileges and immunities accorded by this Agreement, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the Host Country, and not to interfere in the internal affairs of the Host Country.

Without prejudice to the privileges and immunities referred to in this Agreement, the Office shall cooperate at all times with the Host Country to facilitate the proper administration of justice, secure the observance of police regulations and prevent the occurrence of any abuse in connection with the facilities, privileges and immunities accorded to persons referred to in the present Agreement.

Article XX

Supplemental Agreements

Arrangements of an administrative and financial nature concerning the Office may be made by supplemental agreements, as appropriate.

2. The Parties may enter into any other supplemental agreements as the Parties may deem appropriate.

Article XXI

Settlement of disputes

Any dispute between the Office and the Host Country arising out of, or relating to this Agreement which is not settled by negotiation or another agreed mode of settlement, shall, at the request of either Party, be submitted to an arbitral tribunal of three arbitrators. Each Party shall appoint one arbitrator, and the two arbitrators so appointed shall appoint a third, who shall be the chairperson of the Tribunal. If, within sixty (60) days of the request for arbitration, a Party has not appointed an arbitrator, or if, within thirty (30) days of the appointment of two arbitrators, the third arbitrator has not been appointed, either Party may request the President of the International Court of Justice to appoint the arbitrator referred to. The Tribunal shall determine its own procedures. The fees and expenses of the Tribunal shall be borne by the Parties as assessed by the Tribunal. The arbitral award shall contain a statement of the reasons on which it is based and shall be final and binding on the Parties.

Article XXII

Final Provisions

This Agreement may be modified by written agreement between the Parties hereto.

This Agreement may be terminated by either Party by written notice to the other and shall terminate three months after receipt of such notice. Notwithstanding any such notice of termination, this Agreement shall remain in force to allow the completion of the Office’s operations of in the Host Country, the liquidation of its properties, to settle all pending matters relating to the implementation of this Agreement and the resolution of any dispute between the Parties in relation to this Agreement.

The obligations assumed by the Host Country shall survive the termination of this Agreement, to the extent necessary to permit orderly withdrawal of the property and archives, of the Office and of its officials, expert on missions and other relevant persons under this Agreement.

This agreement shall be signed in English and Serbian languages. The English version shall prevail in the event of any inconsistences.

This Agreement shall be subject to the signature of both Parties. It shall enter into force after UNOPS receives the notification from the Host Country confirming that it has been ratified in accordance with its internal procedures.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly appointed representatives of the Parties, have signed the present Agreement between the Government of the Republic of Serbia and the United Nations Office for Project Services on this 30 day of May 2017 in Belgrade, and on this 13 day of 2017 in Copenhagen, in four originals, two copies in English and two copies in Serbian language.

For the United Nations Office For the Government of

for Project Services the Republic of Serbia

Grete Faremo Ivica Dačić

Under-Secretary General and The First Deputy Prime Minister

Executive Director and Minister of Foreign Affairs

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u vezi sa otvaranjem Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u Beogradu, u Republici Srbiji, sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DONOŠENJE ZAKONA

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u vezi sa otvaranjem Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u Beogradu (u daljem tekstu: Sporazum), potpisan je između Vlade Republike Srbije i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge 30. maja 2017. godine u Beogradu i 13. juna 2017. godine u Kopenhagenu.

Republika Srbija ostvaruje dugogodišnju, svestranu i uspešnu saradnju sa organima, agencijama, fondovima i programima iz sistema UN. Ujedinjene nacije, preko Tima UN u Republici Srbiji i UN agencija, sprovode razvojne projekte kojima potpomažu ekonomski i socijalni razvoj Republike Srbije.

UNOPS i druge UN agencije sprovode razvojne projekte u Republici Srbiji na osnovu Okvira razvojnog partnerstva za period 2016 – 2020. godine (u daljem tekstu: ORP), koji je zaključen između Vlade Republike Srbije i Tima Ujedinjenih nacija u Srbiji.

Republika Srbija reguliše svoje odnose sa sledećim UN agencijama putem statusnih sporazuma: UNICEF, WHO, UNHCR, IAEA i UNDP. Ostale UN agencije, regulišu svoj status u Republici Srbiji na osnovu Standardnog Sporazuma o osnovnoj pomoći (SSOP) koji je potpisan između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) 24. marta 1988. godine. Ovaj Sporazum se primenjivao i na UNOPS.

UNOPS je do 1995. godine bio sastavni deo UNDP. Međutim, poslednjih 20 godina UNOPS postepeno dobija sve više samostalnosti, tako da od 1. januara 2016.g. postaje nezavisna Agencija, sasvim odvojena od UNDP. Upravo je zbog toga izvršna direktorka UNOPS-a, Greta Faramo, prilikom posete Beogradu i sastanka sa prvim potpredsednikom Vlade i ministrom spoljnih poslova I. Dačićem marta 2015.g, pokrenula inicijativu da se zaključi poseban sporazum o statusu Kancelarije UNOPS-a u R. Srbiji. Zbog značajne vrednosti projekata koje UNOPS sprovodi u Republici Srbiji, postojao je obostrani interes da se zaključi ovaj sporazum.

UNOPS se bavi izradom i sprovođenjem razvojnih i infrastrukturalnih projekata, što obuhvata i obezbeđivanje opreme i građe za njihovu realizaciju. Najčešće deluje u regionima pogođenim prirodnim katastrofama i zemljama koje se oporavljaju od konflikta, u cilju izgradnje mira, pružanja humanitarne pomoći i obezbeđenja održivog razvoja. Nema svoje fondove niti dobija sredstva od UN, već finansira svoje projekte iz bilateralnih donacija. U slučaju Republike Srbije do sada su donatori bili: Norveška, Švajcarska, Velika Britanija, Kanada, Francuska i Evropska unija. Pored Republike Srbije, UNOPS ima Kancelariju u još 80 zemalja. Regionalna kancelarija UNOPS se nalazi u Ženevi.

Kancelarija UNOPS je operativna u Republici Srbiji od 2000. godine. Kancelarija UNOPS-a je uglavnom pružala ekspertizu i nudila tehničku osposobljenost za realizaciju projekata drugih UN agencija i EU, sve do majskih poplava 2014.g, kada je angažovanje UNOPS-a u Republici Srbiji značajno poraslo, a ova Kancelarija postala jedna od operativnijih i efikasnijih u sprovođenju projekata obnove poplavljenih područja.

Svi projekti UNOPS-a sprovode se u saradnji sa Vladom Republike Srbije, čime ova Kancelarija podržava napore Vlade u ostvarivanju reformskih procesa na putu ka EU.

III. PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA IZVRŠAVANJE SPORAZUMA

Za sprovođenje ovog sporazuma nije potrebno izdvajanje finansijskih sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar