Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Istočne Republike Urugvaj o ukidanju viza za njihove državljane

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU

REPUBLIKE SRBIJE I ISTOČNE REPUBLIKE URUGVAJ

O UKIDANjU VIZA ZA NjIHOVE DRŽAVLjANE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Istočne Republike Urugvaj o ukidanju viza za njihove državljane, potpisan 3. juna 2011. godine u Montevideu, u originalu na srpskom, španskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I

ISTOČNE REPUBLIKE URUGVAJ

O UKIDANjU VIZA ZA NjIHOVE DRŽAVLjANE

Republika Srbija

i

Istočna Republika Urugvaj,

(u daljem tekstu: „Strane”),

U želji da ojačaju prijateljske veze i saradnju između dve zemlje,

Svesne potrebe za olakšavanjem međusobnih putovanja državljana obe zemlje,

Sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Državljani svake Strane, nosioci važećih pasoša, oslobađaju se od obaveze pribavljanja vize za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji druge Strane u trajanju do 90 (devedeset) dana u periodu od šest meseci računajući od dana prvog ulaska.

Član 2.

Državljani svake Strane, ulaze, tranzitiraju i napuštaju teritoriju druge Strane na svim graničnim prelazima otvorenim za međunarodni putnički saobraćaj.

Član 3.

1. Državljani svake Strane dužni su da poštuju zakone i druge propise druge Strane tokom svog boravka na njenoj teritoriji.

2. Strane će, što je moguće pre, obavestiti jedna drugu diplomatskim putem o svim promenama u svojim zakonima i drugim propisima koji se tiču ulaska, kretanja i boravka stranaca.

Član 4.

Strane će ponovo prihvatiti svoje državljane na svoju teritoriju bez bilo kakvih dodatnih formalnosti i troškova.

Član 5.

Ovim sporazumom se ne ograničava pravo bilo kojoj Strani da uskrati ulazak ili da otkaže boravak državljanima druge Strane koje smatra nepoželjnim osobama.

Član 6.

1. Strane će razmeniti, diplomatskim putem, uzorke svojih važećih pasoša, najkasnije 30 (trideset) dana od dana potpisivanja ovog sporazuma.

2. U slučaju uvođenja novih pasoša ili izmene važećih, Strane će dostaviti jedna drugoj, diplomatskim putem, uzorke ovih pasoša, kao i obaveštenja koja se odnose na njihovu upotrebu, najkasnije 30 (trideset) dana pre njihovog uvođenja.

Član 7.

1. Svaka Strana može, iz razloga javne bezbednosti, javnog reda ili javnog zdravlja, da obustavi primenu ovog sporazuma u celini ili delimično.

2. O obustavi primene obaveštava se druga Strana, što je moguće pre, diplomatskim putem. Na isti način, svaka Strana postupa u slučaju nastavljanja primene ovog sporazuma.

Član 8.

Ovaj sporazum može se izmeniti i dopuniti međusobnim dogovorom Strana, diplomatskim putem. Izmene i dopune stupaju na snagu u skladu sa članom 9. ovog sporazuma.

Član 9.

1. Ovaj sporazum zaključuje se na neodređeno vreme i stupa na snagu 30 (trideset) dana od dana prijema druge diplomatske note kojom Strane obaveštavaju jedna drugu da je ispunjena unutrašnja zakonska procedura neophodna za stupanje na snagu Sporazuma.

2. Svaka Strana može, u svako doba, otkazati ovaj sporazum diplomatskim putem. Otkazivanje stupa na snagu 90 (devedeset) dana od dana prijema obaveštenja o otkazivanju.

Sačinjeno u Montevideu, na dan 3. juni 2011. godine, u dva originalna primerka, na srpskom, španskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju različitog tumačenja, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA REPUBLIKU ZA ISTOČNU REPUBLIKU

SRBIJU URUGVAJ

Vuk Jeremić Luis Almagro

ministar spoljnih poslova ministar spoljnih poslova

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

I. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Istočne Republike Urugvaj o ukidanju viza za njihove državljane sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije kojim je predviđeno da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za donošenje Zakona

Sporazum između Republike Srbije i Istočne Republike Urugvaj o ukidanju viza za njihove državljane potpisali su ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić i ministar spoljnih poslova Istočne Republike Urugvaj Luis Almagro.

Sporazum predviđa da državljani strana ugovornica, nosioci važećih pasoša, mogu da uđu, izađu, tranzitiraju i borave na teritoriji druge strane ugovornice u periodu do 90 dana bez obaveze pribavljanja vize.

Kod zaključivanja Sporazuma polazilo se od dobrih i prijateljskih odnosa dve zemlje i obostranog interesa za njihovim unapređivanjem. Stupanjem na snagu ovog sporazuma, odnosno uvođenjem bezviznog režima za nosioce važećih pasoša, stvoriće se uslovi za intenziviranje kontakata državljana dve zemlje, što će pružiti priliku za bolje upoznavanje, razvoj turizma i unapređenje odnosa na ekonomskom i kulturnom planu.

III. Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar