Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o saradnji u oblasti veterine

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TUNIS O SARADNjI U OBLASTI VETERINE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o saradnji u oblasti veterine, sačinjen 16. juna 2010. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o saradnji u oblasti veterine u originalu na srpskom jeziku glasi:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

1. Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o saradnji u oblasti veterine sačinjen, u Tunisu 16. juna 2010. godine, sadržan je u odredbi člana 97. stav 1. tačka 1. Ustava Republike Srbije koji propisuje da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje svoj međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama i odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije koji propisuje da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za zaključivanje sporazuma

Potpisivanjem i potvrđivanjem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o saradnji u oblasti veterine:

– Republika Srbija pokazuje spremnost da doprinese razvoju ukupnih ekonomskih odnosa dve zemlje;

– saradnja dve zemlje u oblasti veterine dobiće pravni okvir, čime se stvaraju mogućnosti za saradnju nadležnih veterinarskih organa dve zemlje, naučnih ustanova i predstavnika agroindustrijskog kompleksa;

– povećaće se obim razmene poljoprivredno – prehrambenih proizvoda i omogućiti bolji plasman naših proizvoda koji su deficitarni na tuniskom tržištu.

3. Obrazloženje članova Zakona

Član 1. Zakona propisuje da se potvrđuje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o saradnji u oblasti veterine, sačinjen u Tunisu 16. juna 2010. godine, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku.

Član 2. Zakona sadrži tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o saradnji u oblasti veterine u originalu na srpskom jeziku.

Član 3. Zakona propisuje stupanje na snagu Zakona tj. da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku” – Međunarodni ugovori.

4. Finansijske obaveze

Međunarodnim ugovorom se ne stvaraju finansijske obaveze u njegovom izvršavanju, te nije potrebno obezbediti sredstva iz budžeta Republike Srbije.

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE TUNIS

O SARADNjI U OBLASTI VETERINE

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Tunis (u daljem tekstu: Ugovorne strane), u želji da olakšaju promet životinja i proizvoda životinjskog porekla i da istovremeno onemoguće unošenje zaraznih bolesti životinja i po zdravlje štetnih proizvoda životinjskog porekla, kao i da razvijaju saradnju u oblasti veterinarstva, sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

1. Uvoz i provoz životinja i proizvoda životinjskog porekla (u daljem tekstu: pošiljka) može se obavljati samo ako su ispunjeni propisani veterinarsko-sanitarni uslovi i ako je predhodno pribavljeno odobrenje nadležnog organa zemlje uvoznice, odnosno zemlje preko čije se teritorije pošiljka provozi.

2. Nadležni organi zemalja Ugovornih strana razmenjivaće obrasce veterinarsko zdravstvenih uverenja (u daljem tekstu: Uverenja), koja prate pošiljke u Republiku Srbiju i u Republiku Tunis i uzajamno će se obaveštavati o njihovim izmenama i dopunama.

3. Uverenja moraju biti otštampana na srpskom, francuskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Nadležni organi zemalja Ugovornih strana će:

1. se uzajamno obaveštavati o veterinarsko-sanitarnim uslovima za uvoz i provoz pošiljaka;

2. razmenjivati mesečne izveštaje o stanju zaraznih bolesti životinja u njihovim zemljama, koja podležu obaveznom prijavljivanju, navodeći nazive mesta, oznaku epizootološkog i epidemiološkog područja;

3. se u roku od 24 časa uzajamno obavestiti, u pisanom ili elektronskom obliku, o pojavi zaraznih bolesti životinja u skladu sa načinom prijavljivanja pojave bolesti propisanom od strane Svetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), kao i o toku bolesti, a pri pojavi slinavke i šapa, navesti tip virusa, izvor bolesti, karakter bolesti i preduzete mere za njihovo sprečevanje i suzbijanje.

Član 3.

U cilju razvijanja saradnje u oblasti veterine nadležni organi zemalja Ugovornih strana će:

1. razmenjivati propise i stručne publikacije koje se odnose na oblasti veterine;

2. razmenjivati planove uzorkovanja za ispitivanje rezidua u tekućoj godini, kao i rezultate testiranja iz predhodne godine;

3. unapređivati saradnju naučnih i stručnih institucija u oblasti zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva, kao i saradnju dijagnostičkih i analitičkih laboratorija;

4. pružati uzajamnu pomoć u proizvodnji i nabavci potrebnih sredstava za suzbijanje bolesti i lečenje životinja, kada je to moguće;

5. razmenjivati, u slučaju potrebe, sojeve uzročnika zaraznih i parazitskih bolesti u eksperimentalne i dijagnostičke svrhe, kao i dijagnostička sredstva;

6. podsticati saradnju veterinarskih službi, uključujući i razmene veterinarskih stručnjaka, radi upoznavanja organizacije i delovanja veterinarskih službi zemalja Ugovornih strana, stanja izvoznih objekata i zdravstvenog stanja životinja;

7. nastojati da se organizuju godišnji stručni sastanci, na osnovu uzajamnosti.

Član 4.

Ukoliko se na graničnom prelazu ili u odredištu utvrdi da pošiljka ne zadovoljava veterinarsko-sanitarne uslove iz Uverenja, nadležni organ zemlje Ugovorne strane, na čijoj teritoriji je utvrđen nedostatak, odmah će o tome obavestiti nadležni organ zemlje druge Ugovorne strane i preduzeti mere u skladu sa svojim nacionalnim propisima.

Član 5.

1. Ako se na teritoriji jedne od zemalja Ugovornih strana utvrdi neka od zaraznih bolesti životinja, nadležni organ zemlje druge Ugovorne strane može da ograniči ili zabrani uvoz i provoz pošiljaka životinja koje pripadaju vrsti prijemčivoj na tu zarazu, sa područja na kome se zaraza pojavila ili sa cele teritorije zemlje Ugovorne strane.

2. Ograničenje i zabrana uvoza i provoza može se primeniti uz iste uslove i na ostale pošiljke kojima se može prenositi bolest.

Član 6.

Sporna pitanja proizašla iz primene ovog sporazuma rešavaće se između predstavnika nadležnih organa zemalja Ugovornih strana. Ako se na taj način ne postigne željeni rezultat, sporna pitanja će se rešavati diplomatskim putem.

Član 7.

1. Nadležni organ za sprovođenje ovog sporazuma u Republici Srbiji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu sa sedištem u Beogradu.

2. Nadležni organ za sprovođenje ovog sporazuma u Republici Tunis je Ministarstvo poljoprivrede i vodenih resursa, Generalni direktorat Veterinarske službe (GDVS), sa sedištem u Tunisu.

Član 8.

Ovaj sporazum može se dopunjavati i/ili menjati uz pisani pristanak Ugovornih strana. Izmene i dopune stupaju na snagu u skladu sa članom 10. ovog sporazuma.

Član 9.

Ovaj sporazum ne primenjuje se na prava i obaveze Ugovornih strana koji proizilaze iz drugih međunarodnih ugovora, u kojima su one ugovorne strane.

Član 10.

1. Ovaj sporazum stupa na snagu tridesetog (30) dana od datuma prijema poslednjeg pisanog obaveštenja kojim se Ugovorne strane međusobno obeveštavaju, diplomatskim putem, o ispunjenju uslova predviđenih nacionalnim zakondavstvom za stupanje ovog sporazuma na snagu.

2. Ovaj sporazum se zaključuje na period od pet (5) godina i prećutno se produžava za dalje jednogodišnje periode, sve dok ga bilo koja od Ugovornih strana ne otkaže, u pismenoj formi, diplomatskim putem, najkasnije šest (6) meseci pre isteka tekućeg perioda.

Sačinjeno u Tunisu dana 16.06.2010. u dva orginala, svaki na srpskom, arapskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju neslaganja u tumačenju sporazuma, engleski tekst će biti merodavan.

Za Vladu Za Vladu

Republike Srbije Republike Tunis

dr Saša Dragin Abdesalem Mansur

Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo poljoprivrde,

šumarstva i vodoprivrede vodnih resursa i ribarstva

Ostavite komentar