Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Federalne službe obezbeđenja Ruske Federacije o saradnji i zajedničkom delovanju

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU

SPORAZUMA IZMEĐU

MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

REPUBLIKE SRBIJE I

FEDERALNE SLUŽBE OBEZBEĐENJA

RUSKE FEDERACIJE O

SARADNJI I ZAJEDNIČKOM DELOVANJU

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Federalne službe obezbeđenja Ruske Federacije o saradnji i zajedničkom delovanju, zaključen u Moskvi, dana 23. maja 2017. godine, u originalu na srpskom i ruskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

Sporazumizmeđu

Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije

i

Federalne službe obezbeđenja Ruske Federacijeo saradnji i zajedničkom delovanju

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i Federalna služba obezbeđenja Ruske Federacije (u daljem tekstu: Strane),

ističući međusobnu zainteresovanost za jačanje i unapređenje odnosa saradnje u oblasti obezbeđenja štićenih lica, utvrđenih zakonodavstvom država Strana,

polazeći od uzajamnog poštovanja, poverenja i uzimanja u obzir interesa svake od Strana,

dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

U ovom sporazumu upotrebljavaju se sledeći osnovni pojmovi:

bezbednosna zaštita jesu mere i radnje usmerene ka obezbeđenju štićenih lica i štićenih objekata koje se obavljaju na osnovu skupa organizacionih, zaštitnih, sistemskih, tehničkih, informacionih i drugih mera, u skladu sa zakonodavstvom država Strana;

obezbeđenje jeste skup aktivnosti usmerenih ka obezbeđenju štićenih lica i štićenih objekata koje Strane obavljaju samostalno ili uz angažovanje snaga i sredstava drugih državnih organa nadležnih za obezbeđenje;

štićeno lice jeste lice koje podleže bezbednosnoj zaštiti u skladu sa zakonodavstvom država Strana;

štićeni objekti jesu zgrade, građevine, građevinski objekti i zemljišne parcele (vodeni objekti) koje im pripadaju, teritorije (akvatorije) koje Strane štite u cilju obezbeđenja štićenih lica;

gostujuća Strana jeste Strana koja obezbeđuje bezbednosnu zaštitu iz čije države štićena lica dolaze na teritoriju države druge Strane;

Strana domaćin jeste Strana koja obezbeđuje bezbednosnu zaštitu na teritoriji čije države se obavlja obezbeđenje štićenih lica gostujuće Strane;

unutrašnja bezbednost jeste stanje efikasne zaštićenosti Strane od spoljnih i unutrašnjih pretnji koje omogućava sposobnost suprotstavljanja različitim faktorima koji je ugrožavaju.

Član 2.

U skladu sa zakonodavstvom svojih država Strane ostvaruju zajedničko delovanje i koordinaciju svoje delatnosti u sledećim osnovnim pravcima:

a) obezbeđenje štićenih lica i štićenih objekata;

b) razmena informacija u vezi sa obezbeđenjem štićenih lica i štićenih objekata;

v) korišćenje materijala, tehničkih i prevoznih sredstava, opreme, oružja, municije, specijalnih sredstava, uređaja i sredstava za vezu prilikom obavljanja bezbednosne zaštite;

g) obezbeđenje unutrašnje bezbednosti;

d) profesionalno obrazovanje, dopunsko profesionalno obrazovanje i specijalistička obuka;

đ) razrada i realizacija zajedničkih aktivnosti za neutralizaciju kompjuterskih napada na državne informacione resurse od vitalnog značaja.

Član 3.

U oblasti obezbeđenja štićenih lica i štićenih objekata Strane ostvaruju zajedničko delovanje i koordinaciju:

a) prilikom obavljanja obezbeđenja na teritoriji država Strana;

b) prilikom prevencije, otkrivanja i suzbijanja nezakonitih i kriminalnih napada na štićena lica i štićene objekte;

v) prilikom dobijanja informacija o postojanju pretnje po bezbednost štićenih lica i štićenih objekata.

Strana domaćin na zahtev gostujuće Strane u skladu sa zakonodavstvom svoje države obezbeđuje štićena lica i štićene objekte tokom boravka štićenih lica na teritoriji države Strane domaćina.

Angažovanje neophodne količine snaga i sredstava, uključujući prevozna sredstva, potrebnih za obezbeđenje štićenih lica vrši Strana domaćin, polazeći od karaktera i realnosti pretnje po njihovu bezbednost i uzimajući u obzir mišljenje gostujuće Strane.

Član 4.

Strane, u okviru svoje nadležnosti i u skladu sa ovim sporazumom i zakonodavstvom svojih država, razmenjuju informacije o pitanjima od zajedničkog interesa.

Strane, uz uzajamnu saglasnost, prenose jedna drugoj primljene informacije koje se odnose na zaštitu štićenih lica i štićenih objekata.

Spisak podataka koje Strane razmenjuju na osnovu ovog sporazuma, kao i postupak podnošenja zahteva i prenosa takvih podataka, Strane određuju na osnovu uzajamne saglasnosti.

Strane obezbeđuju zaštitu primljenih podataka i informacija. Takvi podaci se ne mogu preneti trećoj državi bez prethodne pisane saglasnosti Strane koja ih je prenela. Korišćenje ovih podataka od strane Strana ne može da dovede do otkrivanja objekata njihovog interesa, zajedničkih i/ili usaglašenih aktivnosti koje se sprovode i operativnih snaga i sredstava koji se koriste.

Strane sprovode službene istrage, uključujući, prema potrebi, i zajedničke i/ili usaglašene, u vezi činjenica nedozvoljenog širenja ili gubitka informacija i podataka koji zadiru u interese Strana.

Zaštita tajnih podataka koje je jedna Strana prenela drugoj Strani, kao i tajnih podataka nastalih u procesu njihove saradnje, obavlja se u skladu sa Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka od 16. oktobra 2014. godine.

Obaveze Strana u pogledu obezbeđenja zaštite primljenih informacija ostaju na snazi i nakon prestanka važenja ovog sporazuma.

Član 5.

Uvoz i izvoz preko državne granice Strane domaćina, kao i nošenje, primena i korišćenje oružja, materijala, tehničkih i prevoznih sredstava, opreme, specijalnih sredstava, uređaja i sredstava za vezu na teritoriji njene države regulišu se zakonodavstvom države Strane domaćina.

Član 6.

Strane blagovremeno razmenjuju informacije o pretnjama po svoju bezbednost, bezbednost pripadnika Strana i članova njihovih porodica o kojima imaju saznanja.

Član 7.

Strane organizuju profesionalno obrazovanje, dopunsko profesionalno obrazovanje i specijalističke obuke pripadnika Strana u jedinicama u svom sastavu i obrazovnim ustanovama Strana.

Član 8.

Pripadnici gostujuće Strane su dužni da poštuju zakonodavstvo države Strane domaćina.

Prilikom obezbeđenja štićenih lica i štićenih objekata gostujuća Strana nadoknađuje štetu prouzrokovanu aktivnostima njenih pripadnika na teritoriji države Strane domaćina.

Član 9.

Strane u skladu sa zakonodavstvom svojih država razmenjuju normativno-pravne akte od zajedničkog interesa.

Član 10.

U konkretnim pravcima delatnosti Strane, prema potrebi, mogu formirati zajedničke koordinacione štabove, savete ili radne grupe, razmenjivati predstavnike čiji se status i ovlašćenja utvrđuju na osnovu posebnih protokola uz ovaj sporazum, i razrađivati planove zajedničkih aktivnosti.

Član 11.

Ovaj sporazum ne utiče na prava i obaveze Strana koji proističu iz drugih međunarodnih ugovora čije su učesnice države Strana.

Član 12.

Sporna pitanja između Strana koja nastanu tokom primene i tumačenja ovog sporazuma rešavaće se putem konsultacija i pregovora između Strana ili putem druge procedure koju Strane usaglase.

Član 13.

Na osnovu saglasnosti Strana u ovaj sporazum mogu se unositi izmene i dopune kroz posebne protokole.

Član 14.

Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeni vremenski period, a stupa na snagu na dan prijema poslednjeg pisanog obaveštenja diplomatskim putem kojim Strane obaveštavaju jedna drugu o ispunjenju procedura predviđenih zakonodavstvom njihovih država neophodnih za njegovo stupanje na snagu i važi do isteka šest meseci od dana kada jedna od Strana primi pisano obaveštenje druge Strane o nameri da okonča njegovo važenje.

Sačinjeno u Moskvi, 23. maja 2017. godine, u dva primerka, svaki na srpskom i ruskom jeziku, pri čemu oba teksta imaju podjednaku važnost.

Za Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije Za Federalnu službu obezbeđenja Ruske Federacije

____________________________ _____________________________

Dr Nebojša Stefanović Dmitrij Viktorovič Kočnev

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

1. Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Federalne službe obezbeđenja Ruske Federacije o saradnji i zajedničkom delovanju sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojoj je u nadležnosti Narodne skupštine da potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za potvrđivanje Sporazuma

Sporazum između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Federalne službe obezbeđenja Ruske Federacije o saradnji i zajedničkom delovanju zaključen je 23. maja 2017. godine, u Moskvi. Dve strane zaključile su Sporazum kada je njihova saradnja dostigla nivo da je bilo svrsishodno regulisati je formalnim bilateralnim aktom i tako definisati pravni okvir te saradnje.

Potvrđivanjem Sporazuma od strane Narodne Skupštine ispuniće se uslov za njegovo stupanje na snagu, predviđeno članom 14. Sporazuma.

3. Da li se međunarodnim sporazumom stvaraju finansijske obaveze njegovim izvršavanjem

Za izvršavanje Sporazuma između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Federalne službe obezbeđenja Ruske Federacije o saradnji i zajedničkom delovanju stvaraju se finansijske obaveze za Republiku Srbiju zato što je potrebno izdvojiti sredstva iz budžeta Republike Srbije za realizaciju saradnje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Federalne službe obezbeđenja Ruske Federacije.

4. Procena potrebnih finansijskih sredstava za izvršavanje zakona

Procenjuje se da sredstva potrebna za izvršavanje zakona iznose 580.000. dinara u 2017. godini, i to za troškove dnevnica, prevoza, ishrane i municije, stručnog usavršavanja pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije ili pripadnika Federalne službe obezbeđenja Ruske Federacije, u zavisnosti od toga da li se saradnja odvija u Republici Srbiji ili u Ruskoj Federaciji. U ove troškove uračunati su troškovi saradnje kroz formiranje koordinacionih štabova, saveta ili radnih grupa, u skladu sa članom 10. Sporazuma. Sredstva su obezbeđena u budžetu Republike Srbije za 2017. godinu na Razdelu 15 – Ministarstvo unutrašnjih poslova. Za naredne godine očekuje se saradnja u istom obimu i sredstva će takođe biti obezbeđena u budžetu.

Ostavite komentar