Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O SPREČAVANjU NASILjA I NEDOLIČNOG PONAŠANjA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA

U Zakonu o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama („Službeni glasnik RS”, br. 67/03 i 101/05), u članu 2. stav 3. reči: „od 90 minuta” zamenjuju se rečima: „od 120 minuta”.

U stavu 5. reči: „i gledalište” zamenjuju se rečima: „prostor za gledalište i koji može imati i prateći prostor (sanitarni, garderobni, spremišni i dr)”.

Posle stava 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

„Gledalište, u smislu ovog zakona, jeste uređen prostor na sportskom objektu namenjen za smeštaj gledalaca (tribine), odnosno prostor uz sportski teren namenjen za gledaoce ako objekat nema tribine.”.

U članu 7. na kraju tačke 5) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 6) koja glasi:

„6) podstiču pozitivno ponašanje i delovanje igrača i službenih lica pre, za vreme i nakon održavanja sportske priredbe.”.

U članu 8. stav 2. tačka 3) posle reči: „teren” dodaju se reči: „i spreči njihov prelazak iz jednog dela gledališta namenjen navijačima jednog kluba u drugi”.

Na kraju tačke 6) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 7) koja glasi:

„7) onemogući unošenje u sportski objekat i isticanje navijačkih simbola koji su većih dimenzija i mogu ometati rad službenih lica, osim šalova, kapa i dresova sa obeležjima kluba.”.

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Nadzor nad radom redarske službe vrši organizator.”.

U članu 16. tačka 2) reči: „na sportsku priredbu” zamenjuju se rečima: „i odlaska sa sportske priredbe”.

U članu 17. stav 1. tačka 1) reč: „gostujućih” briše se.

U tački 2) posle reči: „organizaciji” dodaju se reči: „posebno ako se radi o uočenim nedostacima u toku sportske priredbe, a koji u značajnoj meri mogu ugroziti bezbednost učesnika sportske priredbe”.

U tački 3) ispred reči: „zabrani” dodaju se reči: „spreči dolazak u mesto odigravanja sportske priredbe ili”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Ako organizator sportske priredbe ne postupi po nalozima Ministarstva a zbog uočenih nedostataka u značajnoj meri može biti ugrožena bezbednost učesnika sportske priredbe, Ministarstvo može zabraniti održavanje sportske priredbe.”.

Član 18. menja se i glasi:

„Član 18.

Zabranjena je prodaja i konzumiranje alkoholnih pića u sportskom objektu i na udaljenosti do 1 kilometra od njega u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu a u ostalim mestima do 300 metara, za vreme održavanja sportske priredbe i tri časa pre i posle njenog završetka.”.

Član 7.

Član 20. menja se i glasi:

„Član 20.

Ko neovlašćeno uđe na sportski teren ili ulaskom u sportski teren ili deo gledališta namenjen protivničkim navijačima izazove nasilje, fizički napadne ili se fizički obračunava sa učesnicima sportske priredbe, vrši nasilje prilikom dolaska ili odlaska sa sportske priredbe, unese u sportski objekat ili baca na sportski teren ili među gledaoce predmete, pirotehnička sredstva ili druge eksplozivne, zapaljive ili škodljive supstance koje mogu da izazovu telesne povrede ili ugroze zdravlje učesnika sportske priredbe, oštećuje sportski objekat, njegovu opremu, uređaje i instalacije, ko svojim ponašanjem ili parolama izaziva nacionalnu, rasnu i versku mržnju ili netrpeljivost,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Ko u grupi izvrši krivično delo iz stava 1. ovog člana,

kazniće se zatvorom od jedne godine do osam godina.

Kolovođa grupe koja izvrši krivično delo iz stava 1. ovog člana,

kazniće se zatvorom od jedne godine do deset godina.

Ako je izvršenjem dela iz stava 1. ovog člana došlo do nereda u kome je neko lice telesno povređeno ili je oštećena imovina većeg obima, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

Službeno ili odgovorno lice koje pri organizovanju sportske priredbe ne preduzme mere obezbeđenja kako bi se onemogućio ili sprečio nered, pa usled toga budu ugroženi život ili telo većeg broja ljudi ili imovina većeg obima,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.”.

U članu 21. stav 1. u uvodnoj rečenici broj: „500.000” zamenjuje se brojem: „1.000.000”.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 4a) koja glasi:

„4a) ne vrši nadzor nad radom redarske službe (član 8. stav 4. ovog zakona);”.

U st. 2. i 3. broj: „30.000” zamenjuje se brojem: „50.000”.

U stavu 4. broj: „300.000” zamenjuje se brojem: „500.000”.

U članu 22. stav 2. reči: „odeljenju unutrašnjih poslova” zamenjuju se rečima:”područnoj policijskoj upravi”.

U stavu 3. reči: „od tri meseca do jedne godine” zamenjuju se rečima: „od šest meseci do dve godine”.

U članu 23. stav 1. u uvodnoj rečenici posle reči: „šezdeset dana” dodaju se reči: „ili novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara”.

Tač. 1), 2), 3) i 6) brišu se.

Posle tačke 7) dodaje se tačka 7a) koja glasi:

„7a) konzumira alkoholna pića suprotno zabrani (član 18. ovog zakona);”.

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Uz kaznu za prekršaj iz stava 1. tačka 5) ovog člana, fizičkom licu može se izreći zaštitna mera oduzimanja predmeta prekršaja.”.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. tač. 2. i 4. Ustava Republike Srbije, kojima je utvrđeno, između ostalog, da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje ostvarivanje i zaštitu sloboda i prava građana, odgovornost i sankcije za povredu sloboda i prava građana i bezbednost građana.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA I OBJAŠNjENjA OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama stupio je na snagu jula 2003. godine. S obzirom da uređuje oblast koja do tada nije bila predmet posebnog zakona, bio je potreban određeni vremenski period da bi se u praksi sagledali rezultati njegove primene. Uz dobre strane Zakona, praksa je ukazala i na neophodnost propisivanja rešenja kojima bi se postigla veća efikasnost i delotvornost Zakona. Pritom naročito treba imati u vidu da se radi o oblasti koja, bez adekvatnog društvenog uređenja, može dovesti do pojava od izuzetne društvene opasnosti i ponašanja pojedinaca ili grupa koje je često praćeno lišavanjem života, nanošenjem ogromne materijalne štete i narušavanjem javnog reda i mira u velikom obimu. Navedeni problemi se ne mogu prevazići bez predloženih rešenja u izmenama i dopunama Zakona, budući da ona iziskuju zakonsko uređenje.

Pojedina predložena rešenja tiču se izmena sadržine određenih termina, dok druga preciziraju ili uvode nove obaveze i odgovornosti organizatora i učesnika sportskih priredbi i Ministarstva, koje prate i odgovarajuće kaznene odredbe.

U članu 1. Predloga zakona predlažu se izmene vremena održavanja sportske priredbe odnosno povećanja vremenskog intervala pre početka njenog održavanja, budući da se na sportskim priredbama povećanog rizika njeni učesnici okupljaju u blizini sportskog objekta i ranije, kada neretko dolazi i do ispoljavanja nasilničkog ponašanja. Istim članom predlaže se i proširenje prostora sportskog objekta i definisanje pojma gledališta, imajući u vidu utvrđena mesta izvršenja krivičnog dela i prekršaja i različita tumačenja pojmova sportskog objekta i gledališta u sudskoj praksi.

Budući da su neretko igrači i službena lica izvršioci kaznenih dela, u članu 2. predlaže se dužnost sportskih klubova da utiču na njih.

„Mešanje” navijača u praksi je dovodilo do nemilih događaja, što je uslovilo rešenje u članu 3, odnosno proširivanje ovlašćenja redarske službe. Redarska služba bi trebalo i da spreči da veliki navijački rekviziti onemoguće preglednost gledališta i identifikaciju izgrednika. U cilju zaokruženog rada te službe i celokupnog postupka organizacije sportske priredbe, predlaže se utvrđivanje nadzora od strane organizatora.

Kako se pokazalo da se nasilničko ponašanje navijača ispoljava i pri odlasku sa sportske priredbe, u članu 4. se predlaže obaveza gostujućeg sportskog kluba da o njima brine i tada.

Iskustva Ministarstva sa navijačima i sportskim klubovima prilikom primene ovlašćenja uslovila su i predlaganje rešenja u članu 5. To se naročito odnosi na mogućnost zabrane održavanja sportske priredbe kad zbog uočenih nedostataka bezbednost učesnika sportske priredbe može biti ugrožena u značajnoj meri.

U članu 6. se predlaže preciziranje i proširenje zabrane prodaje i konzumiranja alkoholnih pića, u zavisnosti od veličine naseljenih mesta u kojima se održavaju sportske priredbe.

Razloga za predloženu izmenu odredaba vezanih za krivično delo Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi (član 7) ima više: a) predlaže se izostavljanje namere kod izvršilaca krivičnog dela, propisane u članu 20. Zakona, budući da je stav sudske prakse da ju je neophodno dokazivati; b) obuhvaćeni su slučajevi društveno opasnih radnji koji se dešavaju na sportskim priredbama a koji do sada nisu propisani kao elementi bića krivičnog dela već kao prekršaji; v) povećanje kazni predlaže se jer su, po našem mišljenju, dosadašnje zaprećene kazne blage i ne odgovaraju stepenu društvene opasnosti krivičnog dela, ali i zbog usklađivanja sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku o pritvoru; g) odgovornost službenih ili odgovornih lica predlaže se s obzirom na to da se u praksi pokazalo da njihovi propusti mogu biti u direktnoj uzročno-posledičnoj vezi sa narušavanjem javnog reda i mira i ugrožavanjem bezbednosti ljudi i imovine.

Predlog za izmenu prekršajnih odredaba se takođe zasniva na više razloga: a) potrebno je predvideti sankcije za novopredložene obaveze; b) neke od dosadašnjih radnji prekršaja predlažu se za krivično gonjenje pa se zato uklanjaju iz prekršajnih odredaba; v) strožije kazne odgovaraju iskazanom stepenu društvene opasnosti prekršaja.

FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva u Budžetu Republike Srbije.

STUPANjE ZAKONA NA SNAGU

Ovaj zakon treba da stupi na snagu u redovnom roku od osam dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

PREGLED ODREDABA

ZAKONA O SPREČAVANjU NASILjA I NEDOLIČNOG PONAŠANjA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA, KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 2.

Sportske priredbe, u smislu ovog zakona, jesu sportska takmičenja i sportske manifestacije.

Organizator sportske priredbe, u smislu ovog zakona, jeste sportski savez, sportsko društvo, sportska organizacija – klub, drugo pravno ili fizičko lice koje se stalno ili povremeno bavi organizacijom sportskih priredbi, odnosno koje je preduzelo organizovanje određene sportske priredbe, ili vršenje određenih poslova u organizovanju sportske priredbe.

Vreme održavanja sportske priredbe, u smislu ovog zakona, je vremenski interval od jednog časa pre početka sportske priredbe do jednog časa nakon njenog završetka, odnosno, kad se održavaju sportske priredbe povećanog rizika, vremenski interval od 90 minuta OD 120 MINUTA pre početka sportske priredbe do 90 minuta nakon njenog završetka.

Učesnici sportske priredbe, u smislu ovog zakona, jesu sva lica prisutna na sportskoj priredbi.

Sportski objekat, u smislu ovog zakona, je objekat namenjen za održavanje sportskih priredbi, koji pored sportskog terena ima i gledalište PROSTOR ZA GLEDALIŠTE I KOJI MOŽE IMATI I PRATEĆI PROSTOR (SANITARNI, GARDEROBNI, SPREMIŠNI I DR).

Sportski teren, u smislu ovog zakona, jeste prostor na kome se obavlja sportska aktivnost (sportska igra, takmičenje), kao i prostor do gledališta.

GLEDALIŠTE, U SMISLU OVOG ZAKONA, JESTE UREĐEN PROSTOR NA SPORTSKOM OBJEKTU NAMENjEN ZA SMEŠTAJ GLEDALACA (TRIBINE), ODNOSNO PROSTOR UZ SPORTSKI TEREN NAMENjEN ZA GLEDAOCE AKO OBJEKAT NEMA TRIBINE.

Član 7.

U cilju preventivnog delovanja i smanjenja rizika izbijanja nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca, sportski savezi, sportska društva, sportske organizacije – klubovi dužni su da:

1) podstiču organizovanje i dobro ponašanje svojih navijača i njihovih klubova;

2) ostvaruju odgovarajuće informisanje svojih navijača (sastanci sa navijačima, izdavanje biltena i dr.);

3) koordiniraju aktivnosti sa klubovima svojih navijača prilikom organizovanog odlaska na sportske priredbe na kojima su te sportske organizacije – klubovi i njihovi navijači gostujući;

4) urede sportskim pravilima iz svoje nadležnosti koje se sportske priredbe smatraju visoko rizičnim i koje mere su organizatori sportskih priredbi i drugi učesnici dužni da preduzmu, u skladu sa zakonom i drugim propisima, na sportskim priredbama visokog rizika;

5) preduzmu druge mere i aktivnosti, u skladu sa zakonom, propisima donetim na osnovu zakona i sportskim pravilima;

6) PODSTIČU POZITIVNO PONAŠANjE I DELOVANjE IGRAČA I SLUŽBENIH LICA PRE, ZA VREME I NAKON ODRŽAVANjA SPORTSKE PRIREDBE.

Član 8.

Organizator sportske priredbe je dužan da obrazuje odgovarajuću redarsku službu, ili da angažuje pravno lice ili preduzetnika radi obavljanja poslova fizičkog obezbeđenja i održavanja reda na sportskoj priredbi.

Prilikom vršenja poslova iz stava 1. ovog člana redarska služba je ovlašćena da:

1) zabrani pristup objektu na kome se održava sportska priredba licima koja su pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava, ili se iz njihovog ponašanja može zaključiti da su skloni nasilnom ili nedoličnom ponašanju;

2) efikasno odvoji gostujuće navijače usmeravanjem na posebne ulaze i izlaze iz sportskog objekta i poseban deo gledališta koji je za njih određen;

3) onemogući ulazak gledalaca na sportski teren I SPREČI NjIHOV PRELAZAK IZ JEDNOG DELA GLEDALIŠTA NAMENjEN NAVIJAČIMA JEDNOG KLUBA U DRUGI;

4) onemogući unošenje ili prodaju alkoholnih pića u sportskom objektu;

5) onemogući unošenje u sportski objekat predmeta koji se mogu upotrebiti u nasilničkim postupanjima (pirotehnička sredstva, motke, flaše i sl.), odnosno kojima se može ometati tok sportske priredbe (ogledala, laserski pokazivači, zvučni uređaji veće snage, transparenti ili obeležja kojima se podstiče rasna, verska, nacionalna ili druga netrpeljivost i mržnja, odnosno čiji je sadržaj uvredljiv ili nepristojan i sl.);

6) upozori, odnosno udalji gledaoce zbog nedoličnog ponašanja kojim se može izazvati nasilje na sportskoj priredbi ili ometati njen tok;

7) ONEMOGUĆI UNOŠENjE U SPORTSKI OBJEKAT I ISTICANjE NAVIJAČKIH SIMBOLA KOJI SU VEĆIH DIMENZIJA I MOGU OMETATI RAD SLUŽBENIH LICA, OSIM ŠALOVA, KAPA I DRESOVA SA OBELEŽJIMA KLUBA.

Kad gledalac ili grupa gledalaca postupi suprotno nalozima redarske službe ili pruži fizički otpor, o tome se bez odlaganja obaveštava ovlašćeno lice Ministarstva.

NADZOR NAD RADOM REDARSKE SLUŽBE VRŠI ORGANIZATOR.

Član 16.

Gostujući sportski klub koji učestvuje na sportskoj priredbi povećanog rizika obavezan je da:

1) najkasnije tri dana pre organizovanog polaska navijača na sportsku priredbu obavesti organizatora sportske priredbe o svim elementima bitnim za prijem kluba i njegovih navijača (dan i vreme polaska, procena broja navijača koji dolaze, način prevoza, mesto boravka ili okupljanja, imena vođa navijača i sl.);

2) ostvari saradnju sa klubom svojih navijača i učestvuje u organizaciji njihovog dolaska na sportsku priredbu I ODLASKA SA SPORTSKE PRIREDBE;

3) obezbedi raspodelu karata za svoje navijače koje je dobio od organizatora sportske priredbe;

4) preduzme druge potrebne mere da klub i njegovi navijači ne budu uzrok nasilja i nereda na sportskoj priredbi.

Član 17.

Ministarstvo prilikom održavanja sportskih priredaba povećanog rizika može da naloži preduzimanje svih potrebnih mera za sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca, a naročito da:

1) naloži grupama gostujućih navijača kretanje određenim pravcem prilikom dolaska, odnosno odlaska iz sportskog objekta;

2) naloži organizatoru sportske priredbe otklanjanje uočenih nedostataka sportskog objekta ili propusta u organizaciji POSEBNO AKO SE RADI O UOČENIM NEDOSTACIMA U TOKU SPORTSKE PRIREDBE, A KOJI U ZNAČAJNOJ MERI MOGU UGROZITI BEZBEDNOST UČESNIKA SPORTSKE PRIREDBE;

3) SPREČI DOLAZAK U MESTO ODIGRAVANjA SPORTSKE PRIREDBE ILI zabrani ulazak na sportsku priredbu, odnosno udalji sa sportskog objekta lice iz čijeg se ponašanja može zaključiti da je sklono nasilničkom i nedoličnom ponašanju.

Ministarstvo pred sportsku priredbu povećanog rizika najmanje 24 časa pre njenog početka vrši pregled sportskog objekta na kome će se sportska priredba održati i ostvaruje uvid u organizacione pripreme.

AKO ORGANIZATOR SPORTSKE PRIREDBE NE POSTUPI PO NALOZIMA MINISTARSTVA A ZBOG UOČENIH NEDOSTATAKA U ZNAČAJNOJ MERI MOŽE BITI UGROŽENA BEZBEDNOST UČESNIKA SPORTSKE PRIREDBE, MINISTARSTVO MOŽE ZABRANITI ODRŽAVANjE SPORTSKE PRIREDBE.

Član 18.

Zabranjena je prodaja alkoholnih pića na prilazima, u neposrednoj blizini i u sportskom objektu tri časa pre i po završetku sportske priredbe povećanog rizika, kao i za vreme njenog održavanja.

ZABRANjENA JE PRODAJA I KONZUMIRANjE ALKOHOLNIH PIĆA U SPORTSKOM OBJEKTU I NA UDALjENOSTI DO 1 KM OD NjEGA U BEOGRADU, KRAGUJEVCU, NIŠU I NOVOM SADU A U OSTALIM MESTIMA DO 300 M, ZA VREME ODRŽAVANjA SPORTSKE PRIREDBE I TRI ČASA PRE I POSLE NjENOG ZAVRŠETKA.

Član 20.

Ko u nameri da izazove nasilje uđe na sportski teren ili ulaskom u sportski teren izazove nasilje, fizički napadne na učesnike sportske priredbe, unese u sportski objekat ili baca na sportski teren ili među gledaoce predmete, pirotehnička sredstva ili druge eksplozivne, zapaljive ili škodljive supstance koji mogu da izazovu telesne povrede ili ugroze zdravlje učesnika sportske priredbe ili učestvuje u fizičkom obračunu na sportskoj priredbi,

kazniće se zatvorom od tri meseca do jedne godine.

Ko u grupi izvrši krivično delo iz stava 1. ovog člana,

kazniće se zatvorom od šest meseci do tri godine.

Kolovođa grupe koja izvrši krivično delo iz stava 1. ovog člana,

kazniće se zatvorom od jedne godine do pet godina.

KO NEOVLAŠĆENO UĐE NA SPORTSKI TEREN ILI ULASKOM U SPORTSKI TEREN ILI DEO GLEDALIŠTA NAMENjEN PROTIVNIČKIM NAVIJAČIMA IZAZOVE NASILjE, FIZIČKI NAPADNE ILI SE FIZIČKI OBRAČUNAVA SA UČESNICIMA SPORTSKE PRIREDBE, VRŠI NASILjE PRILIKOM DOLASKA ILI ODLASKA SA SPORTSKE PRIREDBE, UNESE U SPORTSKI OBJEKAT ILI BACA NA SPORTSKI TEREN ILI MEĐU GLEDAOCE PREDMETE, PIROTEHNIČKA SREDSTVA ILI DRUGE EKSPLOZIVNE, ZAPALjIVE ILI ŠKODLjIVE SUPSTANCE KOJE MOGU DA IZAZOVU TELESNE POVREDE ILI UGROZE ZDRAVLjE UČESNIKA SPORTSKE PRIREDBE, OŠTEĆUJE SPORTSKI OBJEKAT, NjEGOVU OPREMU, UREĐAJE I INSTALACIJE, KO SVOJIM PONAŠANjEM ILI PAROLAMA IZAZIVA NACIONALNU, RASNU I VERSKU MRŽNjU ILI NETRPELjIVOST,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD ŠEST MESECI DO PET GODINA.

KO U GRUPI IZVRŠI KRIVIČNO DELO IZ STAVA 1. OVOG ČLANA,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD JEDNE GODINE DO OSAM GODINA.

KOLOVOĐA GRUPE KOJA IZVRŠI KRIVIČNO DELO IZ STAVA 1. OVOG ČLANA,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD JEDNE GODINE DO DESET GODINA.

AKO JE IZVRŠENjEM DELA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DOŠLO DO NEREDA U KOME JE NEKO LICE TELESNO POVREĐENO ILI JE OŠTEĆENA IMOVINA VEĆEG OBIMA, UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD ŠEST MESECI DO PET GODINA.

SLUŽBENO ILI ODGOVORNO LICE KOJE PRI ORGANIZOVANjU SPORTSKE PRIREDBE NE PREDUZME MERE OBEZBEĐENjA KAKO BI SE ONEMOGUĆIO ILI SPREČIO NERED, PA USLED TOGA BUDU UGROŽENI ŽIVOT ILI TELO VEĆEG BROJA LjUDI ILI IMOVINA VEĆEG OBIMA,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD TRI MESECA DO TRI GODINE.

Član 21.

Novčanom kaznom od 300.000 do 500.000 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj sportski savez, sportsko društvo, organizacija u oblasti sporta ili klub ili drugo pravno lice ako:

1) ne osigura nesmetano i bezbedno održavanje sportske priredbe (član 3. stav 1. ovog zakona);

2) ne vrši nadzor nad sprovođenjem mera utvrđenih ovim zakonom (član 3. stav 2. ovog zakona);

3) ne preduzme propisane preventivne mere (član 7. ovog zakona);

4) ne organizuje, odnosno ne angažuje odgovarajuću redarsku službu (član 8. stav 1. ovog zakona);

4A) NE VRŠI NADZOR NAD RADOM REDARSKE SLUŽBE (ČLAN 8. STAV 4. OVOG ZAKONA);

5) odbije saradnju sa Ministarstvom (član 9. stav 1. ovog zakona);

6) ne obezbedi za vreme sportske priredbe prisustvo odgovarajuće službe medicinske pomoći ili ne ostvari saradnju sa drugim nadležnim organima i organizacijama (član 9. stav 2. ovog zakona);

7) ne preduzme propisane mere kad su okolnosti ukazivale da postoji rizik da dođe do nasilja ili nedoličnog ponašanja gledalaca ili ne postupi po nalozima Ministarstva u vezi održavanja sportske priredbe povećanog rizika (član 11. ovog zakona);

8) ne preduzme propisane mere pre početka, za vreme trajanja i po završetku sportske priredbe povećanog rizika (član 12. ovog zakona);

9) ne obezbedi ograničenje prodaje ulaznica za sportske priredbe povećanog rizika ili ne obezbedi vođenje propisanih evidencija, odnosno ne pruži ih na uvid ovlašćenom licu Ministarstva (član 13. ovog zakona);

10) prodaje ulaznice van odobrenih posebnih prodajnih mesta (član 14. ovog zakona);

11) ne obezbedi da se sportska priredba povećanog rizika održi na odgovarajućem sportskom objektu (član 15. stav 1. ovog zakona);

12) u svojstvu gostujuće ekipe ne preduzme zakonom propisane mere (član 16. ovog zakona);

13) prodaje alkoholna pića suprotno zabrani (član 18. ovog zakona).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 20.000 do 30.000 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice koje je organizator sportske priredbe kazniće se novčanom kaznom od 20.000 do 30.000 50.000 dinara ili kaznom zatvora do šezdeset dana.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik će se kazniti novčanom kaznom od 200.000 do 300.000 500.000 dinara ili kaznom zatvora do šezdeset dana.

Pravnom licu kome je izrečena kazna za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se uz izrečenu kaznu izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti.

Odgovornom licu kome je izrečena kazna za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se izreći i zaštitna mera zabrane da vrši određene poslove.

Preduzetniku kome je izrečena kazna za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti.

Član 22.

Uz kaznu za prekršaj fizičkom licu se može izreći zaštitna mera zabrane prisustvovanja određenim sportskim priredbama, pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama sastoji se u obavezi učinioca prekršaja, da se neposredno pre početka određenih sportskih priredaba lično javi službenom licu u odeljenju unutrašnjih poslova PODRUČNOJ POLICIJSKOJ UPRAVI, odnosno policijskoj stanici, na području na kojem se učinilac prekršaja zatekao i da boravi u njihovim prostorijama do završetka sportske priredbe.

Zaštitna mera iz stava 1. ovog člana može se izreći u trajanju od tri meseca do jedne godine OD ŠEST MESECI DO DVE GODINE.

Član 23.

Kaznom zatvora do šezdeset dana ILI NOVČANOM KAZNOM OD 30.000 DO 50.000 DINARA kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1) oštećuje sportski objekat na kome se odvija sportska priredba, njegovu opremu, uređaje, instalacije i drugi inventar (član 4. tačka 5) ovog zakona);

2) baca bilo kakav predmet na sportski teren ili ometa odvijanje sportske priredbe posebnim tehničkim sredstvima ili drugim napravama (član 4. tač. 6) i 10) ovog zakona);

3) neovlašćeno ulazi u sportski teren (član 4. tačka 7) ovog zakona);

4) za vreme održavanja sportske priredbe, kao i neposredno pre ili posle održavanja sportske priredbe neovlašćeno ulazi u službene prostorije i službene prolaze sportskog objekta na kome se odvija sportska priredba (član 4. tačka 8) ovog zakona);

5) za vreme održavanja sportske priredbe unosi u sportski objekat ili upotrebljava alkohol ili opojna sredstva (član 4. tačka 9) ovog zakona);

6) neovlašćeno uđe u deo gledališta namenjen protivničkim navijačima (član 4. tačka 11) ovog zakona);

7) ne postupi po nalozima službenog osoblja (član 8. stav 2. ovog zakona);

7A) KONZUMIRA ALKOHOLNA PIĆA SUPROTNO ZABRANI (ČLAN 18. OVOG ZAKONA);

8) postupi suprotno zabrani, odnosno obavezi iz člana 22. ovog zakona.

Uz kaznu za prekršaj iz stava 1. tač. od 1) – 7) ovog člana fizičkom licu se može izreći zaštitna mera zabrane prisustvovanja određenim sportskim priredbama.

Za ponovljeni prekršaj iz stava 1. tač. od 1) – 7) i za prekršaj iz stava 1. tačka 8) ovog člana, zaštitna mera zabrane prisustvovanja određenim sportskim priredbama izriče se obavezno.

UZ KAZNU ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. TAČKA 5) OVOG ČLANA, FIZIČKOM LICU MOŽE SE IZREĆI ZAŠTITNA MERA ODUZIMANjA PREDMETA PREKRŠAJA.

Ostavite komentar