Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANjU NASILjA I NEDOLIČNOG PONAŠANjA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA

Član 1.

U Zakonu o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama („Službeni glasnik RS”, br. 67/03, 101/05-dr. zakon, 90/07 i 72/09-dr. zakon), u članu 1. posle reči: „priredbama” dodaju se reči: „i u vezi sa sportskim priredbama”.

Član 2.

U članu 2. stav 3. reč: „jednog” zamenjuje se rečju: „dva”, reči: „120 minuta” zamenjuju se rečima: „četiri časa”, a reči: „90 minuta” zamenjuju se rečima: „četiri časa”.

Član 3.

U članu 3. stav 2. menja se i glasi:

„Organizator sportske priredbe vrši kontrolu nad sprovođenjem mera utvrđenih ovim zakonom.”

Član 4.

Član 4. menja se i glasi:

„Pod nasiljem i nedoličnim ponašanjem na sportskim priredbama, u smislu ovog zakona, smatra se naročito:

1) fizički napad na učesnike sportske priredbe, odnosno fizički obračun između učesnika na sportskoj priredbi;

2) bacanje predmeta na sportski teren ili u gledalište;

3) unošenje u sportski objekat obeležja kojima se vređaju nacionalna, rasna, verska ili druga osećanja ili na drugi način izaziva mržnja ili netrpeljivosti koja može da dovede do fizičkih sukoba;

4) oštećivanje sportskog objekta, opreme, uređaja i instalacija na sportskom objektu na kome se održava sportska priredba;

5) izazivanje nereda ili uništavanje imovine prilikom dolaska, odnosno odlaska sa sportske priredbe ili u sportskom objektu, remećenje toka sportske priredbe, ugrožavanje bezbednosti učesnika sportske priredbe ili trećih lica;

6) neovlašćeni ulazak na sportski teren, odnosno u službene prostorije i službene prolaze sportskog objekta ili u deo gledališta sportskog objekta koji je namenjen protivničkim navijačima;

7) pokušaj unošenja, odnosno unošenje u sportski objekat, posedovanje ili upotreba alkohola ili drugih opojnih sredstava;

8) pokušaj unošenja, odnosno unošenje u sportski objekat ili korišćenje pirotehničkih sredstava i drugih predmeta i sredstava kojima može da se ugrozi bezbednost učesnika u sportskoj priredbi ili ometa njen tok;

9) paljenje navijačkih rekvizita ili drugih predmeta;

10) nošenje navijačkih šalova, kapa ili drugih predmeta u nameri da se skriva identitet lica.”

Član 5.

Član 8. menja se i glasi:

„Organizator sportske priredbe dužan je da obrazuje odgovarajuću redarsku službu ili da angažuje pravno lice ili preduzetnika radi obavljanja poslova fizičkog obezbeđenja i održavanja reda na sportskoj priredbi.

Za obavljanje poslove fizičkog obezbeđenja i održavanja reda na sportskoj priredbi može se angažovati, kao redar, samo lice koje je prošlo program obuke Ministarstva.

Ministar nadležan za unutrašnje poslove propisuje program i način sprovođenja obuke za obavljanje poslova iz stava 2. ovog člana.”

Član 6.

Posle člana 8. dodaju se čl. 8a i 8b koji glase:

„Član 8a

Prilikom obavljanja poslova fizičkog obezbeđenja i održavanja reda na sportskoj priredbi, redarska služba je dužna da:

1) zabrani pristup objektu na kome se održava sportska priredba licima koja su pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava, ili se iz njihovog ponašanja može zaključiti da su skloni nasilnom ili nedoličnom ponašanju;

2) odvoji gostujuće navijače usmeravanjem na posebne ulaze i izlaze iz sportskog objekta i poseban deo gledališta koji je za njih određen;

3) obezbedi da gledalac sedi na tačno određenom mestu;

4) onemogući ulazak gledalaca na sportski teren i spreči njihov prelazak iz jednog dela gledališta namenjen navijačima jednog kluba u drugi;

5) onemogući unošenje ili prodaju alkoholnih pića u sportskom objektu;

6) onemogući unošenje u sportski objekat predmeta koji se mogu upotrebiti u nasilničkim postupanjima (pirotehnička sredstva, motke, flaše i sl.), odnosno kojima se može ometati tok sportske priredbe (ogledala, laserski pokazivači, zvučni uređaji veće snage, transparenti ili obeležja kojima se podstiče rasna, verska, nacionalna ili druga netrpeljivost i mržnja, odnosno čiji je sadržaj uvredljiv ili nepristojan i sl.);

7) onemogući unošenje u sportski objekat i isticanje navijačkih simbola koji su većih dimenzija i mogu ometati rad službenih lica, osim zastava, šalova, kapa i dresova sa obeležjima kluba;

8) upozori, odnosno udalji gledaoca koji svojim ponašanjem ili propuštanjem određene radnje može izazvati nasilje na sportskoj priredbi, ugroziti bezbednost učesnika sportske priredbe ili ometati njen tok;

9) ne dozvoli pristup sportskom objektu, licu kome je izrečena mera bezbednosti, odnosno zaštitna mera zabrane prisustvovanja određenim sportskim priredbama.

Gledalac, odnosno grupa gledalaca je dužna da postupa po nalozima redarske službe prilikom obavljanja poslova iz stava 1. ovog člana.

Član 8b

Redar je ovlašćen da upotrebi fizičku snagu ako na drugi način ne može odbiti istovremeni protivpravni napad od sebe ili od drugog lica ili napad usmeren na oštećenje ili uništenje imovine, sredstava ili opreme.

O upotrebi fizičke snage redar je dužan da sačini pismeni izveštaj koji sadrži sve podatke od značaja za ocenu opravdanosti i pravilnosti upotrebe fizičke snage i da ga podnese organizatoru najkasnije 24 časa od upotrebe fizičke snage.

Izveštaj iz stava 2. ovog člana organizator je dužan da dostavi nadležnoj policijskoj upravi najkasnije 48 sati od upotrebe fizičke sile.”

Član 7.

Član 10. menja se i glasi:

„Nadležni sportski savez Republike Srbije, odnosno organizator sportske priredbe proglašava sportsku priredbu povećanog rizika na osnovu akta nadležnog sportskog saveza ili na preporuku Ministarstva kad posebne okolnosti ukazuju da na njoj može doći do nasilja ili nedoličnog ponašanja gledalaca.”

Član 8.

Član 11. menja se i glasi:

„Na sportskim priredbama povećanog rizika organizator je dužan da:

1) ostvari saradnju s predstavnicima klubova navijača radi međusobne razmene informacija;

2) o svim informacijama koje poseduje u vezi sa sportskom priredbom, obavesti odmah, a najkasnije 48 sati pre početka sportske priredbe Ministarstvo i druge nadležne organe, nadležni sportski savez i druge zainteresovane sportske organizacije, a po potrebi i sportiste koji učestvuju na sportskoj priredbi;

3) odredi odgovorno lice zaduženo za sprovođenje mera propisanih ovim zakonom i saradnju sa Ministarstvom;

4) postupa po nalozima Ministarstva.”

Član 9.

U članu 12. tačka 2) menja se i glasi:

„2) obezbedi da se u prodaju puste samo numerisane ulaznice za sedenje, čiji broj ne može biti veći od kapaciteta sportskog objekta i koji ne ugrožava bezbednost učesnika sportske priredbe;”.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) koja glasi:

„2a) obezbedi raspored sedenja na numerisanim sedištima u skladu sa numeracijom na ulaznicima; ”.

Član 10.

U članu 13. reči: „kao i da omogući uvid u te evidencije ovlašćenom licu Ministarstva” zamenjuju se rečima: „kao i da te evidencije dostavi Ministarstvu”.

Posle stava 1. dodaju se st. 2. do 5. koji glase:

„Organizator je dužan da obezbedi da se ulaznice prodaju isključivo licima koja poseduju identifikacioni dokument (lična karta, putna isprava i dr.).

Organizator je dužan da obezbedi da se jednom licu ne može prodati više od sedam ulaznica.

Organizator je dužan da onemogući ulazak na sportsku priredbu licima koja ne poseduju identifikacioni dokument, odnosno licima mlađim od 16 godina koja nisu u pratnji punoletnog lica.

Zabranjena je preprodaja ulaznica.”

Član 11.

Član 14. menja se i glasi:

„Na dan održavanja sportske priredbe povećanog rizika ulaznice se prodaju samo u sportskom objektu u kome se sportska priredba održava ili u njegovoj neposrednoj blizini.”

Član 12.

U članu 15. stav 1. tačka 5) posle reči: „odgovarajuća” dodaje se reč: „numerisana”.

Tačka 6) menja se i glasi:

„6) odgovarajući prostor za dežurnog sudiju, javnog tužioca i ovlašćeno lice Ministarstva, nadležno za održavanje javnog reda i mira na sportskoj priredbi, sa kojeg imaju jasan pregled sportskog terena i gledališta i pristup opremi iz tačke 7) ovog stava;”.

U tački 7) posle reči: „snimanje” dodaju se reči: „ulaska i”.

Posle tačke 7) dodaje se tačka 7a) koja glasi:

„7a) odgovarajuću prostoriju za bezbedno zadržavanje učesnika sportske priredbe koji se protivpravno ponaša, kao i lica kojem je izrečena mera bezbednosti, odnosno zaštitna mera zabrane prisustvovanja određenim sportskim priredbama, a zatečeno je na sporstkom objektu;”.

U stavu 2. posle broja: „3)” dodaju se zapeta i broj: „5)”, a posle broja: „7)” dodaju se zapeta i broj: „7a)”.

Član 13.

Član 18. menja se i glasi:

„Zabranjena je prodaja ili konzumiranje alkoholnih pića u sportskom objektu i na udaljenosti do jednog kilometra od njega u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu, a u ostalim mestima do 300 metara za vreme održavanja sportske priredbe.”

Član 14.

Član 21. menja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 1.000.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj sportski savez, sportsko društvo, sportska organizacija – klub ili drugo pravno lice organizator sportske priredbe ako:

1) ne osigura bezbedno održavanje sportske priredbe (član 3. stav 1);

2) ne vrši kontrolu nad sprovođenjem mera utvrđenih ovim zakonom (član 3. stav 2);

3) ne preduzme propisane preventivne mere (član 7);

4) ne obrazuje, odnosno ne angažuje odgovarajuću redarsku službu (član 8. stav 1);

5) angažuje redara koji nije prošao program obuke Ministarstva (član 8. stav 2);

6) redarska služba ne obavlja poslove iz člana 8a stav 1. ovog zakona;

7) ne ostvari saradnju sa Ministarstvom (član 9. stav 1);

8) ne obezbedi za vreme trajanja sportske priredbe prisustvo odgovarajuće službe medicinske pomoći ili ne ostvari saradnju, odnosno ne obezbedi prisustvo drugih nadležnih organa i organizacija, javnih službi i javnih preduzeća (član 9. stav 2);

9) ne proglasi sportsku priredbu povećanog rizika u skladu sa članom 10. ovog zakona;

10) ne preduzme radnje propisane članom 11. ovog zakona;

11) ne preduzme propisane mere pre početka, za vreme trajanja i po završetku sportske priredbe povećanog rizika (član 12);

12) ne obezbedi vođenje propisanih evidencija o prodaji ulaznica za sportske priredbe povećanog rizika i ne dostavi ih Ministarstvu (član 13. stav 1);

13) ne obezbedi da se ulaznice prodaju isključivo licima koja poseduju identifikacioni dokument (član 13. stav 2);

14) ne obezbedi da se jednom licu ne može prodati više od sedam ulaznica (član 13. stav 3);

15) ne onemogući ulazak na sportsku priredbu licima koja ne poseduju identifikacioni dokument, odnosno licima mlađim od 16 godina koja nisu u pratnji punoletnog lica (član 13. stav 4);

16) prodaje ulaznice suprotno članu 14. ovog zakona;

17) ne obezbedi da se sportska priredba održi u odgovarajućem sportskom objektu (član 15);

18)ne preduzme mere propisane članom 16. ovog zakona;

19) prodaje alkoholna pića suprotno zabrani (član 18).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice organizator sportske priredbe novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do šezdeset dana.

Za prekršaj iz stava 1. ovog kazniće se preduzetnik organizator sportske priredbe novčanom kaznom od 300.000 do 500.000 dinara ili kaznom zatvora do šezdeset dana.

Za prekršaj iz stava 1. tačka 19) ovog člana kazniće se pravno lice novčanom kaznom od 1.000.000 do 2.000.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. tačka 19) ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300.000 do 500.000 dinara ili kaznom zatvora do šezdeset dana.

Za prekršaj iz stava 5. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do šezdeset dana.

Pravnom licu kome je izrečena kazna za prekršaj iz st. 1. i 5. ovog člana može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti.

Odgovornom licu u pravnom licu kome je izrečena kazna za prekršaj iz st. 1. i 5. ovog člana može izreći zaštitna mera zabrane da vrši određene poslove.

Preduzetniku kome je izrečena kazna za prekršaj iz stava 6. ovog člana može se izreći zaštitna mera zabrana vršenja određenih delatnosti.”

Član 15.

Član 22. briše se.

Član 16.

Član 23. menja se i glasi:

„Kaznom zatvora od trideset do šezdeset dana i novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1) baca predmete na sportski teren ili u gledalište (član 4. tačka 2);

2) uništava imovinu prilikom dolaska ili odlaska sa sportske priredbe (član 4. tačka 5);

3) neovlašćeno uđe na sportski teren, odnosno u službene prostorije i službene prolaze sportskog objekta ili u deo gledališta sportskog objekta koji je namenjen protivničkim navijačima (član 4. tačka 6);

4) unese ili pokuša da unese u sportski objekat, ili poseduje ili upotrebljava u sportskom objektu, alkohol ili druga opojna sredstva (član 4. tačka 7);

5) unese ili pokuša da unese u sportski objekat ili koristi pirotehnička sredstva i druge predmete i sredstava kojima može da se ometa tok sportske priredbe (član 4. tačka 8);

6) pali navijačke rekvizite ili druge predmete (član 4. tačka 9):

7) nosi navijački šal, kapu ili druge predmete u nameri da skriva identitet (član 4. tačka 10);

8) ne postupi po nalozima redarske službe (član 8a stav 2);

9) preprodaje ulaznice protivno zabrani iz člana 13. stav 5. ovog zakona;

10) prodaje alkoholna pića suprotno zabrani (član 18).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, uz kaznu za prekršaj, obavezno se izriče i zaštitna mera zabrane prisustvovanja određenim sportskim priredbama.

Za prekršaj iz stava 1. tač. 4), 5), i 9) ovog člana uz kaznu za prekršaj, može se izreći zaštitna mera oduzimanja predmeta prekršaja.”

Član 17.

Ministar nadležan za unutrašnje poslove doneće propis iz člana 5. ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 18.

Sportske organizacija, savezi, društva, klubovi i druga pravna i fizička lica koja se bave organizovanjem sportskih priredbi uskladiće svoja akta sa ovim zakonom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 19.

. Do početka primene odredaba čl. 5. i 6. ovog zakona, člana 14. ovog zakona (novi član 21. stav 1. tač. 4) do 6)) i člana 16. ovog zakona (novi član 23. stav 1. tačka 8)), primenjivaće se odredbe člana 8, člana 21. stav 1. tač. 4) i 4a) i člana 23. stav 1. tačka 7) Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama („Službeni glasnik RS”, br. 67/03, 101/05-dr. zakon, 90/07 i 72/09-dr. zakon).

Za prekršaje propisane članom 21. stav 1. tač. 4) i 4a) i članom 23. stav 1. tačka 7) Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama („Službeni glasnik RS”, br. 67/03, 101/05-dr. zakon, 90/07 i 72/09-dr. zakon), učinjene posle stupanja na snagu ovog zakona, sankcije za organizatora sportske priredbe, odgovorno lice i fizičko lice, izriču se prema odredbama čl. 14. i 16. ovog zakona.

Član 20.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a odredbe čl. 5. i 6, člana 14. (novi član 21. stav 1. tač. 4) do 6)) i člana 16. (novi član 23. stav 1. tačka 8)) ovog zakona se primenjuju od 1. januara 2011. godine.

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 17. Ustava Republike Srbije kojom je utvrđeno da Republika Srbija uređuje i druge odnose od interesa za Republiku Srbiju, u skladu s Ustavom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama („Službeni glasnik RS”, br. 67/03, 101/05-dr. zakon, 90/07 i 72/09-dr. zakon) je na sveobuhvatan način uredio materiju sprečavanja nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Njegove norme utvrđuju širok spektar, kako preventivnih, tako i represivnih mera za sprečavanje nasilja na sportskim priredbama.

Međutim, sve veći broj incidenata sa elementima nasilja na sportskim priredbama, iziskuje potrebu donošenja izmena i dopuna ovog zakona, kako bi se borba protiv nasilja na sportskim priredbama učinila još intenzivnijom i efikasnijom. Nasilje, kao jedan oblik društveno nepoželjnog ponašanja, prisutno je u svim sferama društva, ali su velike sportske manifestacije potencijalna mogućnost ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira i eskalacije sukoba, praćenog oštećenjem i uništenjem imovine, opreme i sredstava, lakšim i telesnim povredama, a u najgorem slučaju i smrću.

Stoga se izmenama i dopunama Zakona pooštrava odgovornost svih učesnika sportske priredbe i uvodi restriktivnija kaznena politika, preciziraju se već postojeće, i uvode nove obaveze i odgovornosti organizatora i učesnika na sportskoj priredbi i nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, a sve u cilju efikasnije i delotvornije borbe protiv huliganizma.

Takođe, izmenama i dopunama Zakona stvara se pravni osnov za uređivanje redarske službe koja je zadužena za fizičko obezbeđenje i održavanje reda na sportskoj priredbi i proširuju se ovlašćenja redarima u cilju njihove zaštite.

Predložena rešenja koja će se ugraditi u osnovni tekst zakona predstavljaju polaznu osnovu za sistematsku borbu države, njenih organa i sportskih organizacija protiv nasilja na sportskim priredbama.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, kojom se dopunjuje odredba člana 1. ovog zakona, proširuje se primena Zakona i na slučajeve nasilja i nedoličnog ponašanja koji se ne dešavaju na samoj sportskoj priredbi, ali su neposredno vezani za sportske priredbe.

U članu 2. Zakona produžava se vremenski interval održavanja sportske priredbe na dva časa pre početka i dva časa nakon završetka sportske priredbe, odnosno na četiri časa pre početka i četiri časa nakon završetka sportske priredbe povećanog rizika. Ovim se primena odredaba Zakona proširuje i na sprečavanje onih akata nasilja i nedoličnog ponašanja za koje se u praksi pokazalo da se događaju znatno pre otpočinjanja i nakon završetka sportske priredbe. Naime, učesnici sportske priredbe okupljaju se u blizini sportskog objekta i po nekoliko sati pre otpočinjanja same priredbe, a često se događalo da je do ispoljavanja nasilničkog ponašanja dolazilo u terminu koji je prethodio vremenu od jednog časa pre otpočinjanja sportske priredbe ili jednog časa nakon završetka. Akti nasilničkog ponašanja koji su izvršeni pre i posle Zakonom određenog vremenskog perioda nisu se mogli tretirati kao akti nasilja na sportskim priredbama.

Odredbama člana 4. Zakona preciziraju se i dopunjuju radnje koje se mogu podvesti pod nasilje i nedolično ponašanje.

Članom 5. Zakona utvrđuje se obaveza organizatora sportske priredbe da obrazuje redarsku službu, a odredbama člana 6. utvrđuju se ovlašćenja redarske službe. Na već postojeća ovlašćenja redarske službi uvodi se i ovlašćenje da pripadnik redarske službe može da upotrebi fizičku snagu radi izvršenja svojih zadataka i ako na drugi način ne može da odbije istovremeni protivpravni napad od sebe ili od drugog lica ili istovremeni protivpravni napad usmeren na oštećenje ili uništenje imovine, sredstava ili opreme. O upotrebi fizičke snage redar je dužan sačiniti pismeni izveštaj i podneti ga organizatoru, koji je dužan da ga prosledi policiji.

Članom 7. Zakona propisuje se nadležnost za proglašavanje sportske priredbe povećanog rizika.

Odredbe člana 8. Zakona propisuju obaveze organizatora na sportskim priredbama povećanog rizika.

Članom 9. Zakona predviđa se izmena odredbe člana 12. tačka 2) Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama u pogledu propisivanja obaveze da ulaznice za sportsku priredbu budu numerisane, kako bi se organizator sprečio da u prodaju pusti veći broj ulaznica od raspoloživih kapaciteta.

Članom 10. Zakona pooštrava se obaveza organizatora da, umesto kao do sada omogućava uvid u evidencije ovlašćenom licu Ministarstva, te evidencije obavezno dostavi Ministarstvu, a takođe se i ograničava broj ulaznica koje jedno lice može da kupi i zabranjuje preprodaja ulaznica. Pored toga predviđa se da se ulaznice za sportske priredbe povećanog rizika mogu prodavati samo licima koje imaju identifikacioni dokument.

Članom 11. Nacrta zakona vrši se izmena odredbe člana 14. Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, tako da se propisuje da se na dan održavanja sportske priredbe povećanog rizika ulaznice prodaju samo u sportskom objektu u kome se sportska priredba održava ili u njegovoj neposrednoj blizini.

Članom 12. Zakona uvodi se obaveza organizatoru da na sportskoj priredbi povećanog rizika obezbedi prostor za rad dežurnog sudije i javnog tužioca, kao i odgovarajuću prostoriju za bezbedno zadržavanje učesnika sportske priredbe koji se protivpravno ponaša.

Članom 13. Zakona predviđena je izmena odredbe člana 18. Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, kojom se zabranjuje prodaja ili konzumiranje alkoholnih pića na sportskoj priredbi, radi usklađivanja sa članom 2. Zakona.

Članom 14. Zakona određuju se prekršaji za organizatora sportske priredbe. Posebnu novinu predstavlja odgovornost za prekršaj organizatora sportske priredbe ako redarska služba ne obavlja poslove za koje je zakonom ovlašćena, kao i prekršaje u vezi sa prodajom ulaznica. Pored toga, značajno je istaći da su, u skladu sa predloženim izmenama Zakona o prekršajima, značajno povećane novčane kazne, koje za pravno lice iznose od 1.000.000 do 2.000.000 dinara, a za fizičko ili odgovorno lice od 50.000 do 150.000 dinara.

Članom 15. Zakona brisana je odredba člana 22. Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, budući da je predloženo da se zaštitna mera zabrane prisustvovanja određenim sportskim priredbama propiše u Zakonu o prekršajima.

Članom 16. Zakona određuju se prekršaji za fizička lica. Pored toga što su prekršaji dopunjeni novim odredbama koje su u vezi sa izmenom matrijalnih odredbi Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, propisano je obavezno izricanje zaštitne mere zabrane prisustvovanja određenim sportskim priredbama za učinoce prekršaja. Takođe, u skladu sa predloženim izmenama Zakona o prekršajima, značajno povećane novčane kazne, koje za fizičko lice iznose od 50.000 do 150.000 dinara.

Čl. 17. do 20. Zakona su prelazne i završne odredbe kojima se uređuje donošenje podzakonskih akata, rokovi za usklađivanje propisa, stupanje zakona na snagu i početak primene zakona.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna posebna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se Zakon donese po hitnom postupku iz razloga što bi nedonošenje Zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad pravosudnih organa u Republici Srbiji.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA

O SPREČAVANjU NASILjA I NEDOLIČNOG PONAŠANjA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA

Član 1.

Ovim zakonom utvrđuju se mere za sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama I U VEZI SA SPORTSKIM PRIREDBAMA, kao i obaveze organizatora i ovlašćenja nadležnih organa u sprovođenju tih mera.

Član 2.

Sportske priredbe, u smislu ovog zakona, jesu sportska takmičenja i sportske manifestacije.

Organizator sportske priredbe, u smislu ovog zakona, jeste sportski savez, sportsko društvo, sportska organizacija – klub, drugo pravno ili fizičko lice koje se stalno ili povremeno bavi organizacijom sportskih priredbi, odnosno koje je preuzelo organizovanje određene sportske priredbe, ili vršenje određenih poslova u organizovanju sportske priredbe.

Vreme održavanja sportske priredbe, u smislu ovog zakona, je vremenski interval od jednog DVA časa pre početka sportske priredbe do jednog DVA časa nakon njenog završetka, odnosno, kad se održavaju sportske priredbe povećanog rizika, vremenski interval od 120 minuta ČETIRI ČASA pre početka sportske priredbe do 90 minuta ČETIRI ČASA nakon njenog završetka.

Učesnici sportske priredbe, u smislu ovog zakona, jesu sva lica prisutna na sportskoj priredbi.

Sportski objekat, u smislu ovog zakona, je objekat namenjen za održavanje sportskih priredbi, koji pored sportskog terena ima prostor za gledalište i koji može imati i prateći prostor (sanitarni, garderobni, spremišni i dr.).

Sportski teren, u smislu ovog zakona, jeste prostor na kome se obavlja sportska aktivnost (sportska igra, takmičenje), kao i prostor do gledališta.

Gledalište, u smislu ovog zakona, jeste uređen prostor na sportskom objektu namenjen za smeštaj gledalaca (tribine), odnosno prostor uz sportski teren namenjen za gledaoce ako objekat nema tribine.

Član 3.

Organizator sportske priredbe, u saradnji sa ministarstvom nadležnim za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo), dužan je da osigura bezbedno održavanje sportske priredbe i da preduzme mere kojima se predupređuje i onemogućava izbijanje nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca.

Kad sportski savez, sportsko društvo, sportska organizacija – klub poveri organizaciju sportske priredbe ili vršenje određenih poslova u organizaciji sportske priredbe drugom pravnom ili fizičkom licu, dužan je da vrši nadzor nad sprovođenjem mera utvrđenih ovim zakonom.

ORGANIZATOR SPORTSKE PRIREDBE VRŠI KONTROLU NAD SPROVOĐENjEM MERA UTVRĐENIH OVIM ZAKONOM.

Član 4.

Pod nasiljem i nedoličnim ponašanjem na sportskim priredbama, u smislu ovog zakona, smatra se naročito:

1) fizički napad na učesnike sportske priredbe;

2) fizički obračun između učesnika na sportskoj priredbi;

3) bacanje na sportski teren ili u gledalište predmeta koji mogu da ugroze život, fizički integritet lica ili imovinu;

4) izazivanje mržnje ili netrpeljivosti koja može da dovede do fizičkih sukoba učesnika;

5) oštećivanje sportskog objekta, opreme, uređaja i instalacija na sportskom objektu na kome se održava sportska priredba;

6) izazivanje nereda prilikom dolaska, odnosno odlaska sa sportskog objekta ili u sportskom objektu, remećenje toka sportske priredbe ili ugrožavanje bezbednosti učesnika sportske priredbe ili trećih lica;

7) neovlašćeni ulazak na sportski teren;

8) neovlašćeni ulazak u službene prostorije i službene prolaze sportskog objekta na kome se održava sportska priredba;

9) unošenje u sportski objekat i upotreba alkohola ili drugih opojnih sredstava;

10) unošenje u sportski objekat odnosno korišćenje pirotehničkih sredstava i drugih predmeta i sredstava kojima može da se ugrozi bezbednost učesnika u sportskoj priredbi ili ometa njen tok;

11) neovlašćeni ulazak u deo gledališta sportskog objekta koji je namenjen protivničkim navijačima.

POD NASILjEM I NEDOLIČNIM PONAŠANjEM NA SPORTSKIM PRIREDBAMA, U SMISLU OVOG ZAKONA, SMATRA SE NAROČITO:

1) FIZIČKI NAPAD NA UČESNIKE SPORTSKE PRIREDBE, ODNOSNO FIZIČKI OBRAČUN IZMEĐU UČESNIKA NA SPORTSKOJ PRIREDBI;

2) BACANjE PREDMETA NA SPORTSKI TEREN ILI U GLEDALIŠTE;

3) UNOŠENjE U SPORTSKI OBJEKAT OBELEŽJA KOJIMA SE VREĐAJU NACIONALNA, RASNA, VERSKA ILI DRUGA OSEĆANjA ILI NA DRUGI NAČIN IZAZIVA MRŽNjA ILI NETRPELjIVOSTI KOJA MOŽE DA DOVEDE DO FIZIČKIH SUKOBA;

4) OŠTEĆIVANjE SPORTSKOG OBJEKTA, OPREME, UREĐAJA I INSTALACIJA NA SPORTSKOM OBJEKTU NA KOME SE ODRŽAVA SPORTSKA PRIREDBA;

5) IZAZIVANjE NEREDA ILI UNIŠTAVANjE IMOVINE PRILIKOM DOLASKA, ODNOSNO ODLASKA SA SPORTSKE PRIREDBE ILI U SPORTSKOM OBJEKTU, REMEĆENjE TOKA SPORTSKE PRIREDBE, UGROŽAVANjE BEZBEDNOSTI UČESNIKA SPORTSKE PRIREDBE ILI TREĆIH LICA;

6) NEOVLAŠĆENI ULAZAK NA SPORTSKI TEREN, ODNOSNO U SLUŽBENE PROSTORIJE I SLUŽBENE PROLAZE SPORTSKOG OBJEKTA ILI U DEO GLEDALIŠTA SPORTSKOG OBJEKTA KOJI JE NAMENjEN PROTIVNIČKIM NAVIJAČIMA;

7) POKUŠAJ UNOŠENjA, ODNOSNO UNOŠENjE U SPORTSKI OBJEKAT, POSEDOVANjE ILI UPOTREBA ALKOHOLA ILI DRUGIH OPOJNIH SREDSTAVA;

8) POKUŠAJ UNOŠENjA, ODNOSNO UNOŠENjE U SPORTSKI OBJEKAT ILI KORIŠĆENjE PIROTEHNIČKIH SREDSTAVA I DRUGIH PREDMETA I SREDSTAVA KOJIMA MOŽE DA SE UGROZI BEZBEDNOST UČESNIKA U SPORTSKOJ PRIREDBI ILI OMETA NjEN TOK;

9) PALjENjE NAVIJAČKIH REKVIZITA ILI DRUGIH PREDMETA;

10) NOŠENjE NAVIJAČKIH ŠALOVA, KAPA ILI DRUGIH PREDMETA U NAMERI DA SE SKRIVA IDENTITET LICA.

Član 8.

Organizator sportske priredbe je dužan da obrazuje odgovarajuću redarsku službu, ili da angažuje pravno lice ili preduzetnika radi obavljanja poslova fizičkog obezbeđenja i održavanja reda na sportskoj priredbi.

Prilikom vršenja poslova iz stava 1. ovog člana redarska služba je ovlašćena da:

1) zabrani pristup objektu na kome se održava sportska priredba licima koja su pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava, ili se iz njihovog ponašanja može zaključiti da su skloni nasilnom ili nedoličnom ponašanju;

2) efikasno odvoji gostujuće navijače usmeravanjem na posebne ulaze i izlaze iz sportskog objekta i poseban deo gledališta koji je za njih određen;

3) onemogući ulazak gledalaca na sportski teren i spreči njihov prelazak iz jednog dela gledališta namenjen navijačima jednog kluba u drugi;

4) onemogući unošenje ili prodaju alkoholnih pića u sportskom objektu;

5) onemogući unošenje u sportski objekat predmeta koji se mogu upotrebiti u nasilničkim postupanjima (pirotehnička sredstva, motke, flaše i sl.), odnosno kojima se može ometati tok sportske priredbe (ogledala, laserski pokazivači, zvučni uređaji veće snage, transparenti ili obeležja kojima se podstiče rasna, verska, nacionalna ili druga netrpeljivost i mržnja, odnosno čiji je sadržaj uvredljiv ili nepristojan i sl.);

6) upozori, odnosno udalji gledaoce zbog nedoličnog ponašanja kojim se može izazvati nasilje na sportskoj priredbi ili ometati njen tok;

7) onemogući unošenje u sportski objekat i isticanje navijačkih simbola koji su većih dimenzija i mogu ometati rad službenih lica, osim zastava, šalova, kapa i dresova sa obeležjima kluba.

Kad gledalac ili grupa gledalaca postupi suprotno nalozima redarske službe ili pruži fizički otpor, o tome se bez odlaganja obaveštava ovlašćeno lice Ministarstva.

Nadzor nad radom redarske službe vrši organizator.

ORGANIZATOR SPORTSKE PRIREDBE DUŽAN JE DA OBRAZUJE ODGOVARAJUĆU REDARSKU SLUŽBU, ILI DA ANGAŽUJE PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIKA RADI OBAVLjANjA POSLOVA FIZIČKOG OBEZBEĐENjA I ODRŽAVANjA REDA NA SPORTSKOJ PRIREDBI.

ZA OBAVLjANjE POSLOVE FIZIČKOG OBEZBEĐENjA I ODRŽAVANjA REDA NA SPORTSKOJ PRIREDBI MOŽE SE ANGAŽOVATI, KAO REDAR, SAMO LICE KOJE JE PROŠLO PROGRAM OBUKE MINISTARSTVA.

MINISTAR NADLEŽAN ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE PROPISUJE PROGRAM I NAČIN SPROVOĐENjA OBUKE ZA OBAVLjANjE POSLOVA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

ČLAN 8A

PRILIKOM OBAVLjANjA POSLOVA FIZIČKOG OBEZBEĐENjA I ODRŽAVANjA REDA NA SPORTSKOJ PRIREDBI, REDARSKA SLUŽBA JE DUŽNA DA:

1) ZABRANI PRISTUP OBJEKTU NA KOME SE ODRŽAVA SPORTSKA PRIREDBA LICIMA KOJA SU POD UTICAJEM ALKOHOLA ILI DRUGIH OPOJNIH SREDSTAVA, ILI SE IZ NjIHOVOG PONAŠANjA MOŽE ZAKLjUČITI DA SU SKLONI NASILNOM ILI NEDOLIČNOM PONAŠANjU;

2) ODVOJI GOSTUJUĆE NAVIJAČE USMERAVANjEM NA POSEBNE ULAZE I IZLAZE IZ SPORTSKOG OBJEKTA I POSEBAN DEO GLEDALIŠTA KOJI JE ZA NjIH ODREĐEN;

3) OBEZBEDI DA GLEDALAC SEDI NA TAČNO ODREĐENOM MESTU;

4) ONEMOGUĆI ULAZAK GLEDALACA NA SPORTSKI TEREN I SPREČI NjIHOV PRELAZAK IZ JEDNOG DELA GLEDALIŠTA NAMENjEN NAVIJAČIMA JEDNOG KLUBA U DRUGI;

5) ONEMOGUĆI UNOŠENjE ILI PRODAJU ALKOHOLNIH PIĆA U SPORTSKOM OBJEKTU;

6) ONEMOGUĆI UNOŠENjE U SPORTSKI OBJEKAT PREDMETA KOJI SE MOGU UPOTREBITI U NASILNIČKIM POSTUPANjIMA (PIROTEHNIČKA SREDSTVA, MOTKE, FLAŠE I SL.), ODNOSNO KOJIMA SE MOŽE OMETATI TOK SPORTSKE PRIREDBE (OGLEDALA, LASERSKI POKAZIVAČI, ZVUČNI UREĐAJI VEĆE SNAGE, TRANSPARENTI ILI OBELEŽJA KOJIMA SE PODSTIČE RASNA, VERSKA, NACIONALNA ILI DRUGA NETRPELjIVOST I MRŽNjA, ODNOSNO ČIJI JE SADRŽAJ UVREDLjIV ILI NEPRISTOJAN I SL.);

7) ONEMOGUĆI UNOŠENjE U SPORTSKI OBJEKAT I ISTICANjE NAVIJAČKIH SIMBOLA KOJI SU VEĆIH DIMENZIJA I MOGU OMETATI RAD SLUŽBENIH LICA, OSIM ZASTAVA, ŠALOVA, KAPA I DRESOVA SA OBELEŽJIMA KLUBA;

8) UPOZORI, ODNOSNO UDALjI GLEDAOCA KOJI SVOJIM PONAŠANjEM ILI PROPUŠTANjEM ODREĐENE RADNjE MOŽE IZAZVATI NASILjE NA SPORTSKOJ PRIREDBI, UGROZITI BEZBEDNOST UČESNIKA SPORTSKE PRIREDBE ILI OMETATI NjEN TOK;

9) NE DOZVOLI PRISTUP SPORTSKOM OBJEKTU, LICU KOME JE IZREČENA MERA BEZBEDNOSTI, ODNOSNO ZAŠTITNA MERA ZABRANE PRISUSTVOVANjA ODREĐENIM SPORTSKIM PRIREDBAMA.

GLEDALAC, ODNOSNO GRUPA GLEDALACA JE DUŽNA DA POSTUPA PO NALOZIMA REDARSKE SLUŽBE PRILIKOM OBAVLjANjA POSLOVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

ČLAN 8B

REDAR JE OVLAŠĆEN DA UPOTREBI FIZIČKU SNAGU AKO NA DRUGI NAČIN NE MOŽE ODBITI ISTOVREMENI PROTIVPRAVNI NAPAD OD SEBE ILI OD DRUGOG LICA ILI NAPAD USMEREN NA OŠTEĆENjE ILI UNIŠTENjE IMOVINE, SREDSTAVA ILI OPREME.

O UPOTREBI FIZIČKE SNAGE REDAR JE DUŽAN DA SAČINI PISMENI IZVEŠTAJ KOJI SADRŽI SVE PODATKE OD ZNAČAJA ZA OCENU OPRAVDANOSTI I PRAVILNOSTI UPOTREBE FIZIČKE SNAGE I DA GA PODNESE ORGANIZATORU NAJKASNIJE 24 ČASA OD UPOTREBE FIZIČKE SNAGE.

IZVEŠTAJ IZ STAVA 2. OVOG ČLANA ORGANIZATOR JE DUŽAN DA DOSTAVI NADLEŽNOJ POLICIJSKOJ UPRAVI NAJKASNIJE 48 SATI OD UPOTREBE FIZIČKE SILE.

Član 10.

Sportske priredbe povećanog rizika su:

1) domaće i međunarodne sportske priredbe od većeg takmičarskog značaja;

2) sportske priredbe na kojima se očekuje prisustvo velikog broja gledalaca ili navijača gostujućih klubova;

3) druge sportske priredbe kad posebne okolnosti ukazuju da na njima može doći do nasilja ili nedoličnog ponašanja gledalaca.

Koje se domaće i međunarodne sportske priredbe u smislu stava 1. tačka 1) ovog člana mogu smatrati od većeg takmičarskog značaja, određuje svojim aktom nadležni sportski savez u Republici.

NADLEŽNI SPORTSKI SAVEZ REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO ORGANIZATOR SPORTSKE PRIREDBE PROGLAŠAVA SPORTSKU PRIREDBU POVEĆANOG RIZIKA NA OSNOVU AKTA NADLEŽNOG SPORTSKOG SAVEZA ILI NA PREPORUKU MINISTARSTVA KAD POSEBNE OKOLNOSTI UKAZUJU DA NA NjOJ MOŽE DOĆI DO NASILjA ILI NEDOLIČNOG PONAŠANjA GLEDALACA.

Član 11.

Kad okolnosti iz člana 10. stav 1. tač. 2) i 3) ovog zakona ukazuju na rizik od izbijanja nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca na sportskoj priredbi, organizator sportske priredbe je dužan da:

1) o tim okolnostima obavesti bez odlaganja, a najkasnije 48 časova pre početka sportske priredbe, Ministarstvo i druge nadležne organe, nadležni sportski savez i druge zainteresovane sportske organizacije, kao i sportiste koji učestvuju u sportskoj priredbi;

2) odredi odgovorno lice koje je zaduženo za rukovođenje sprovođenjem mera za sprečavanje nasilničkog i nedoličnog ponašanja gledalaca i za saradnju sa Ministarstvom;

3) ostvari saradnju sa Ministarstvom radi postupanja po nalozima koji se odnose na obezbeđivanje javnog reda i mira na sportskoj priredbi;

4) ostvari saradnju sa predstavnicima klubova navijača u cilju međusobne razmene informacija i obezbeđenja da klubovi navijača odrede deo redara na sportskoj priredbi iz svojih redova, radi pružanja pomoći u održavanju reda na sportskoj priredbi i obaveštavanja gledalaca.

NA SPORTSKIM PRIREDBAMA POVEĆANOG RIZIKA ORGANIZATOR JE DUŽAN DA:

1) OSTVARI SARADNjU S PREDSTAVNICIMA KLUBOVA NAVIJAČA RADI MEĐUSOBNE RAZMENE INFORMACIJA;

2) O SVIM INFORMACIJAMA KOJE POSEDUJE U VEZI SA SPORTSKOM PRIREDBOM, OBAVESTI ODMAH, A NAJKASNIJE 48 SATI PRE POČETKA SPORTSKE PRIREDBE MINISTARSTVO I DRUGE NADLEŽNE ORGANE, NADLEŽNI SPORTSKI SAVEZ I DRUGE ZAINTERESOVANE SPORTSKE ORGANIZACIJE, A PO POTREBI I SPORTISTE KOJI UČESTVUJU NA SPORTSKOJ PRIREDBI;

3) ODREDI ODGOVORNO LICE ZADUŽENO ZA SPROVOĐENjE MERA PROPISANIH ZAKONOM I SARADNjU SA MINISTARSTVOM;

4) POSTUPI PO NALOZIMA MINISTARSTVA.

Član 12.

Organizator je dužan da pre početka, za vreme trajanja i po završetku sportske priredbe povećanog rizika:

1) obezbedi odvajanje grupa gostujućih navijača prodajom ulaznica na odvojenim i posebnim prodajnim mestima;

2) obezbedi da se u prodaju puste samo ulaznice za mesta za sedenje, odnosno onoliki broj ulaznica za stajanje koji, u zavisnosti od kapaciteta sportskog objekta, ne ugrožava bezbednost učesnika sportske priredbe;

2) OBEZBEDI DA SE U PRODAJU PUSTE SAMO NUMERISANE ULAZNICE ZA SEDENjE, ČIJI BROJ NE MOŽE BITI VEĆI OD KAPACITETA SPORTSKOG OBJEKTA I KOJI NE UGROŽAVA BEZBEDNOST UČESNIKA SPORTSKE PRIREDBE;

2A) OBEZBEDI RASPORED SEDENjA NA NUMERISANIM SEDIŠTIMA U SKLADU SA NUMERACIJOM NA ULAZNICIMA;

3) ostvari saradnju sa sportskim organizacijama – klubovima koji učestvuju u sportskoj priredbi u pogledu prodaje ulaznica za njihove navijače;

4) odredi posebne ulaze, izlaze i deo gledališta za grupe gostujućih navijača, ukoliko se očekuje njihov organizovani dolazak ili dolazak u većem broju;

5) obezbedi preko programa sportske priredbe ili drugih sredstava informisanja podsticanje gledalaca na korektno ponašanje.

Član 13.

Organizator je dužan da u saradnji sa sportskim klubovima koji učestvuju na sportskoj priredbi i klubovima njihovih navijača obezbedi vođenje evidencije o identitetu lica kojima se ulaznice prodaju, odnosno ustupaju preko klubova navijača, kao i da omogući uvid u te evidencije ovlašćenom licu Ministarstva KAO I DA TE EVIDENCIJE DOSTAVI MINISTARSTVU.

ORGANIZATOR JE DUŽAN DA OBEZBEDI DA SE ULAZNICE PRODAJU ISKLjUČIVO LICIMA KOJA POSEDUJU IDENTIFIKACIONI DOKUMENT (LIČNA KARTA, PUTNA ISPRAVA I DR.).

ORGANIZATOR JE DUŽAN DA OBEZBEDI DA SE JEDNOM LICU NE MOŽE PRODATI VIŠE OD SEDAM ULAZNICA.

ORGANIZATOR JE DUŽAN DA ONEMOGUĆI ULAZAK NA SPORTSKU PRIREDBU LICIMA KOJA NE POSEDUJU IDENTIFIKACIONI DOKUMENT, ODNOSNO LICIMA MLAĐIM OD 16 GODINA KOJA NISU U PRATNjI PUNOLETNOG LICA.

ZABRANjENA JE PREPRODAJA ULAZNICA.

Član 14.

Na dan održavanja sportske priredbe povećanog rizika ulaznice se po pravilu ne mogu prodavati u sportskom objektu na kome se sportska priredba održava ili u njegovoj neposrednoj blizini, već samo na posebnim prodajnim mestima.

Odobrenje za određivanje prodajnih mesta iz stava 1. ovog člana daje Ministarstvo.

NA DAN ODRŽAVANjA SPORTSKE PRIREDBE POVEĆANOG RIZIKA ULAZNICE SE PRODAJU SAMO U SPORTSKOM OBJEKTU U KOME SE SPORTSKA PRIREDBA ODRŽAVA ILI U NjEGOVOJ NEPOSREDNOJ BLIZINI.

Član 15.

Organizator je dužan da obezbedi da se sportska priredba povećanog rizika održi u sportskom objektu koji ima:

1) odgovarajuće ograde ispred sportskog objekta za usmeravanje i razdvajanje protivničkih grupa navijača;

2) odgovarajuće ograde za sprečavanje ulaska gledalaca na sportski teren;

3) odgovarajuće ograde za razdvajanje protivničkih grupa navijača;

4) odgovarajući broj jasno i vidljivo obeleženih ulaza i izlaza prema svim delovima gledališta;

5) odgovarajuća NUMERISANA sedišta koja se ne mogu odvaliti samo korišćenjem fizičke snage;

6) odgovarajući prostor za ovlašćeno lice Ministarstva, nadležno za održavanje javnog reda i mira na sportskoj priredbi sa kojeg ima jasan pregled sportskog terena i gledališta;

6) ODGOVARAJUĆI PROSTOR ZA DEŽURNOG SUDIJU, JAVNOG TUŽIOCA I OVLAŠĆENO LICE MINISTARSTVA, NADLEŽNO ZA ODRŽAVANjE JAVNOG REDA I MIRA NA SPORTSKOJ PRIREDBI, SA KOJEG IMAJU JASAN PREGLED SPORTSKOG TERENA I GLEDALIŠTA I PRISTUP OPREMI IZ TAČKE 7) OVOG STAVA;

7) tehničku opremu za praćenje i snimanje ULASKA I ponašanja gledalaca na sportskom objektu;

7A) ODGOVARAJUĆU PROSTORIJU ZA BEZBEDNO ZADRŽAVANjE UČESNIKA SPORTSKE PRIREDBE KOJI SE PROTIVPRAVNO PONAŠA KAO I LICA KOJEM JE IZREČENA MERA BEZBEDNOSTI, ODNOSNO ZAŠTITNA MERA ZABRANE PRISUSTVOVANjA ODREĐENIM SPORTSKIM PRIREDBAMA, A ZATEČENO JE NA SPORSTKOM OBJEKTU;

8) prostoriju za pružanje hitne medicinske pomoći;

9) odgovarajući broj muških i ženskih mokrih čvorova u svim delovima gledališta;

10) prostor za bezbedan smeštaj prevoznih sredstava gostujućih ekipa;

11) sistem javnog razglasa;

12) odgovarajuće osvetljenje ukoliko se sportska priredba održava u večernjim časovima, kao i obezbeđeno neprekidno napajanje električnom energijom.

Uslove iz stava 1. ovog člana dužan je da ispuni i organizator drugih sportskih priredaba, osim uslova utvrđenih tač. 1), 3), 5), 6), 7), 7A) i 10) navedenog stava.

Bliže uslove iz stava 1. ovog člana i njihovu ispunjenost utvrđuje nadležni sportski savez, odnosno asocijacija klubova, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove sporta i saglasnost Ministarstva.

Član 18.

Zabranjena je prodaja i konzumiranje alkoholnih pića u sportskom objektu i na udaljenosti do 1 kilometra od njega u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu, a u ostalim mestima do 300 metara, za vreme održavanja sportske priredbe i tri časa pre i posle njenog završetka.

ZABRANjENA JE PRODAJA ILI KONZUMIRANjE ALKOHOLNIH PIĆA U SPORTSKOM OBJEKTU I NA UDALjENOSTI DO JEDNOG KILOMETRA OD NjEGA U BEOGRADU, KRAGUJEVCU, NIŠU I NOVOM SADU, A U OSTALIM MESTIMA DO 300 METARA ZA VREME ODRŽAVANjA SPORTSKE PRIREDBE.

Član 21.

Novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj sportski savez, sportsko društvo, organizacija u oblasti sporta ili klub ili drugo pravno lice ako:

1) ne osigura nesmetano i bezbedno održavanje sportske priredbe (član 3. stav 1. ovog zakona);

2) ne vrši nadzor nad sprovođenjem mera utvrđenih ovim zakonom (član 3. stav 2. ovog zakona);

3) ne preduzme propisane preventivne mere (član 7. ovog zakona);

4) ne organizuje, odnosno ne angažuje odgovarajuću redarsku službu (član 8. stav 1. ovog zakona);

4a) ne vrši nadzor nad radom redarske službe (član 8. stav 4. ovog zakona);

5) odbije saradnju sa Ministarstvom (član 9. stav 1. ovog zakona);

6) ne obezbedi za vreme sportske priredbe prisustvo odgovarajuće službe medicinske pomoći ili ne ostvari saradnju sa drugim nadležnim organima i organizacijama (član 9. stav 2. ovog zakona);

7) ne preduzme propisane mere kad su okolnosti ukazivale da postoji rizik da dođe do nasilja ili nedoličnog ponašanja gledalaca ili ne postupi po nalozima Ministarstva u vezi održavanja sportske priredbe povećanog rizika (član 11. ovog zakona);

8) ne preduzme propisane mere pre početka, za vreme trajanja i po završetku sportske priredbe povećanog rizika (član 12. ovog zakona);

9) ne obezbedi ograničenje prodaje ulaznica za sportske priredbe povećanog rizika ili ne obezbedi vođenje propisanih evidencija, odnosno ne pruži ih na uvid ovlašćenom licu Ministarstva (član 13. ovog zakona);

10) prodaje ulaznice van odobrenih posebnih prodajnih mesta (član 14. ovog zakona);

11) ne obezbedi da se sportska priredba povećanog rizika održi na odgovarajućem sportskom objektu (član 15. stav 1. ovog zakona);

12) u svojstvu gostujuće ekipe ne preduzme zakonom propisane mere (član 16. ovog zakona);

13) prodaje alkoholna pića suprotno zabrani (član 18. ovog zakona).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice koje je organizator sportske priredbe kazniće se novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do šezdeset dana.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik će se kazniti novčanom kaznom od 200.000 do 500.000 dinara ili kaznom zatvora do šezdeset dana.

Pravnom licu kome je izrečena kazna za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se uz izrečenu kaznu izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti.

Odgovornom licu kome je izrečena kazna za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se izreći i zaštitna mera zabrane da vrši određene poslove.

Preduzetniku kome je izrečena kazna za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti.

NOVČANOM KAZNOM OD 1.000.000 DO 2.000.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ SPORTSKI SAVEZ, SPORTSKO DRUŠTVO, SPORTSKA ORGANIZACIJA – KLUB ILI DRUGO PRAVNO LICE ORGANIZATOR SPORTSKE PRIREDBE AKO:

1) NE OSIGURA BEZBEDNO ODRŽAVANjE SPORTSKE PRIREDBE (ČLAN 3. STAV 1);

2) NE VRŠI KONTROLU NAD SPROVOĐENjEM MERA UTVRĐENIH OVIM ZAKONOM (ČLAN 3. STAV 2);

3) NE PREDUZME PROPISANE PREVENTIVNE MERE (ČLAN 7);

4) NE OBRAZUJE, ODNOSNO NE ANGAŽUJE ODGOVARAJUĆU REDARSKU SLUŽBU (ČLAN 8. STAV 1);

5) ANGAŽUJE REDARA KOJI NIJE PROŠAO PROGRAM OBUKE MINISTARSTVA (ČLAN 8. STAV 2);

6) REDARSKA SLUŽBA NE OBAVLjA POSLOVE IZ ČLANA 8A STAV 1. OVOG ZAKONA;

7) NE OSTVARI SARADNjU SA MINISTARSTVOM (ČLAN 9. STAV 1);

8) NE OBEZBEDI ZA VREME TRAJANjA SPORTSKE PRIREDBE PRISUSTVO ODGOVARAJUĆE SLUŽBE MEDICINSKE POMOĆI ILI NE OSTVARI SARADNjU, ODNOSNO NE OBEZBEDI PRISUSTVO DRUGIH NADLEŽNIH ORGANA I ORGANIZACIJA, JAVNIH SLUŽBI I JAVNIH PREDUZEĆA (ČLAN 9. STAV 2);

9) NE PROGLASI SPORTSKU PRIREDBU POVEĆANOG RIZIKA U SKLADU SA ČLANOM 10. OVOG ZAKONA;

10) NE PREDUZME RADNjE PROPISANE ČLANOM 11. OVOG ZAKONA;

11) NE PREDUZME PROPISANE MERE PRE POČETKA, ZA VREME TRAJANjA I PO ZAVRŠETKU SPORTSKE PRIREDBE POVEĆANOG RIZIKA (ČLAN 12);

12) NE OBEZBEDI VOĐENjE PROPISANIH EVIDENCIJA O PRODAJI ULAZNICA ZA SPORTSKE PRIREDBE POVEĆANOG RIZIKA I NE DOSTAVI IH MINISTARSTVU (ČLAN 13. STAV 1);

13) NE OBEZBEDI DA SE ULAZNICE PRODAJU ISKLjUČIVO LICIMA KOJA POSEDUJU IDENTIFIKACIONI DOKUMENT (ČLAN 13. STAV 2);

14) NE OBEZBEDI DA SE JEDNOM LICU NE MOŽE PRODATI VIŠE OD SEDAM ULAZNICA (ČLAN 13. STAV 3);

15) NE ONEMOGUĆI ULAZAK NA SPORTSKU PRIREDBU LICIMA KOJA NE POSEDUJU IDENTIFIKACIONI DOKUMENT, ODNOSNO LICIMA MLAĐIM OD 16 GODINA KOJA NISU U PRATNjI PUNOLETNOG LICA (ČLAN 13. STAV 4);

16) PRODAJE ULAZNICE SUPROTNO ČLANU 14. OVOG ZAKONA;

17) NE OBEZBEDI DA SE SPORTSKA PRIREDBA ODRŽI U ODGOVARAJUĆEM SPORTSKOM OBJEKTU (ČLAN 15);

18)NE PREDUZME MERE PROPISANE ČLANOM 16. OVOG ZAKONA;

19) PRODAJE ALKOHOLNA PIĆA SUPROTNO ZABRANI (ČLAN 18).

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE I ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU NOVČANOM KAZNOM OD 50.000 DO 150.000 DINARA.

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE FIZIČKO LICE ORGANIZATOR SPORTSKE PRIREDBE NOVČANOM KAZNOM OD 50.000 DO 150.000 DINARA ILI KAZNOM ZATVORA DO ŠEZDESET DANA.

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. OVOG KAZNIĆE SE PREDUZETNIK ORGANIZATOR SPORTSKE PRIREDBE NOVČANOM KAZNOM OD 300.000 DO 500.000 DINARA ILI KAZNOM ZATVORA DO ŠEZDESET DANA.

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. TAČKA 19) OVOG ČLANA KAZNIĆE SE PRAVNO LICE NOVČANOM KAZNOM OD 1.000.000 DO 2.000.000 DINARA.

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. TAČKA 19) OVOG ČLANA KAZNIĆE SE PREDUZETNIK NOVČANOM KAZNOM OD 300.000 DO 500.000 DINARA ILI KAZNOM ZATVORA DO ŠEZDESET DANA.

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 5. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE I ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU NOVČANOM OD 50.000 DO 150.000 DINARA ILI KAZNOM ZATVORA DO ŠEZDESET DANA.

PRAVNOM LICU KOME JE IZREČENA KAZNA ZA PREKRŠAJ IZ ST. 1. I 5. OVOG ČLANA MOŽE SE IZREĆI ZAŠTITNA MERA ZABRANE VRŠENjA ODREĐENE DELATNOSTI.

ODGOVORNOM LICU U PRAVNOM LICU KOME JE IZREČENA KAZNA ZA PREKRŠAJ IZ ST. 1. I 5. OVOG ČLANA MOŽE IZREĆI ZAŠTITNA MERA ZABRANE DA VRŠI ODREĐENE POSLOVE.

PREDUZETNIKU KOME JE IZREČENA KAZNA ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 6. OVOG ČLANA MOŽE SE IZREĆI ZAŠTITNA MERA ZABRANA VRŠENjA ODREĐENIH DELATNOSTI.

Član 22.

Uz kaznu za prekršaj fizičkom licu se može izreći zaštitna mera zabrane prisustvovanja određenim sportskim priredbama, pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama sastoji se u obavezi učinioca prekršaja, da se neposredno pre početka određenih sportskih priredaba lično javi službenom licu u područnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici, na području na kojem se učinilac prekršaja zatekao i da boravi u njihovim prostorijama do završetka sportske priredbe.

Zaštitna mera iz stava 1. ovog člana može se izreći u trajanju od šest meseci do dve godine.

Član 23.

Kaznom zatvora do šezdeset dana ili novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1) – 3) (brisane)

4) za vreme održavanja sportske priredbe, kao i neposredno pre ili posle održavanja sportske priredbe neovlašćeno ulazi u službene prostorije i službene prolaze sportskog objekta na kome se odvija sportska priredba (član 4. tačka 8) ovog zakona);

5) za vreme održavanja sportske priredbe unosi u sportski objekat ili upotrebljava alkohol ili opojna sredstva (član 4. tačka 9) ovog zakona);

6) (brisana)

7) ne postupi po nalozima službenog osoblja (član 8. stav 2. ovog zakona);

7a) konzumira alkoholna pića suprotno zabrani (član 18. ovog zakona);

8) postupi suprotno zabrani, odnosno obavezi iz člana 22. ovog zakona.

Uz kaznu za prekršaj iz stava 1. tač. od 1) – 7) ovog člana fizičkom licu se može izreći zaštitna mera zabrane prisustvovanja određenim sportskim priredbama.

Za ponovljeni prekršaj iz stava 1. tač. od 1) – 7) i za prekršaj iz stava 1. tačka 8) ovog člana, zaštitna mera zabrane prisustvovanja određenim sportskim priredbama izriče se obavezno.

Uz kaznu za prekršaj iz stava 1. tačka 5) ovog člana, fizičkom licu može se izreći zaštitna mera oduzimanja predmeta prekršaja.

KAZNOM ZATVORA OD TRIDESET DO ŠEZDESET DANA I NOVČANOM KAZNOM OD 50.000 DO 150.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ FIZIČKO LICE AKO:

1) BACA PREDMETE NA SPORTSKI TEREN ILI U GLEDALIŠTE (ČLAN 4. TAČKA 2);

2) UNIŠTAVA IMOVINU PRILIKOM DOLASKA ILI ODLASKA SA SPORTSKE PRIREDBE (ČLAN 4. TAČKA 5);

3) NEOVLAŠĆENO UĐE NA SPORTSKI TEREN, ODNOSNO U SLUŽBENE PROSTORIJE I SLUŽBENE PROLAZE SPORTSKOG OBJEKTA ILI U DEO GLEDALIŠTA SPORTSKOG OBJEKTA KOJI JE NAMENjEN PROTIVNIČKIM NAVIJAČIMA (ČLAN 4. TAČKA 6);

4) UNESE ILI POKUŠA DA UNESE U SPORTSKI OBJEKAT, ILI POSEDUJE ILI UPOTREBLjAVA U SPORTSKOM OBJEKTU, ALKOHOL ILI DRUGA OPOJNA SREDSTVA (ČLAN 4. TAČKA 7);

5) UNESE ILI POKUŠA DA UNESE U SPORTSKI OBJEKAT ILI KORISTI PIROTEHNIČKA SREDSTVA I DRUGE PREDMETE I SREDSTAVA KOJIMA MOŽE DA SE OMETA TOK SPORTSKE PRIREDBE (ČLAN 4. TAČKA 8);

6) PALI NAVIJAČKE REKVIZITE ILI DRUGE PREDMETE (ČLAN 4. TAČKA 9):

7) NOSI NAVIJAČKI ŠAL, KAPU ILI DRUGE PREDMETE U NAMERI DA SKRIVA IDENTITET (ČLAN 4. TAČKA 10);

8) NE POSTUPI PO NALOZIMA REDARSKE SLUŽBE (ČLAN 8A STAV 2);

9) PREPRODAJE ULAZNICE PROTIVNO ZABRANI IZ ČLANA 13. STAV 5. OVOG ZAKONA;

10) PRODAJE ALKOHOLNA PIĆA SUPROTNO ZABRANI (ČLAN 18).

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, UZ KAZNU ZA PREKRŠAJ, OBAVEZNO SE IZRIČE I ZAŠTITNA MERA ZABRANE PRISUSTVOVANjA ODREĐENIM SPORTSKIM PRIREDBAMA.

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. TAČ. 4), 5), I 9) OVOG ČLANA UZ KAZNU ZA PREKRŠAJ, MOŽE SE IZREĆI ZAŠTITNA MERA ODUZIMANjA PREDMETA PREKRŠAJA.

Ostavite komentar