Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o readmisiji lica koja nezakonito borave sa Protokolom između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o sprovođenju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o readmisiji lica koja nezakonito borave

Član 1.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta Ministara Republike Albanije o readmisiji lica koja nezakonito borave sa Protokolom između Vlade Republike Srbije i Saveta Ministara Republike Albanije o sprovođenju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta Ministara Republike Albanije o readmisiji lica koja nezakonito borave, u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

SAVETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE

O READMISIJI LICA

KOJA NEZAKONITO BORAVE

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

I

SAVET MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE

(u ime njihovih država, u daljem tekstu: Ugovorne strane);

Odlučne da ojačaju svoju saradnju kako bi se efikasnije borile protiv nezakonitih migracija,

U želji da uspostave, putem ovog sporazuma i na osnovu reciprociteta, brze i efikasne procedure za prepoznavanje i bezbedan i uredan povratak lica koja ne ispunjavaju, ili više ne ispunjavaju, uslove za ulazak, boravak ili nastanjivanja na teritorijama Ugovornih strana, i da olakšaju tranzit tih lica u duhu saradnje,

Potvrđujući svoju spremnost da razviju postojanje dobre saradnje i da ojačaju svoje partnerstvo u oblasti migracija,

Ističući da ovaj sporazum neće dirati u prava, obaveze i odgovornosti Ugovornih strana koje proizilaze iz međunarodnog prava i, naročito, iz Evropske konvencije od 4. novembra 1950. godine za Zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Konvencije od 28. jula 1951. godine o Statusu izbeglica,

Uzimajući u obzir preporuku Evropskog Saveta od 30. novembra 1994. godine koja se odnosi na model bilateralnog Ugovora o readmisiji između zemlje članice SE i treće zemlje (Sl. glasnik C 274, 19/09/1996 P. 0020-0024)

DOGOVORILE SU SE KAO ŠTO SLEDI:

Član 1.

Definicije

Za svrhu ovog sporazuma:

(a) „Ugovorne strane” podrazumevaju Vladu Republike Srbije i Savet ministara Republike Albanije;

(b) „Državljanin Republike Srbije” označava bilo koje lice koje ima državljanstvo Republike Srbije u skladu sa njenim zakonodavstvom;

(v)„Državljanin Republike Albanije” označava bilo koje lice koje ima državljanstvo Republike Albanije u skladu sa njenim zakonodavstvom;

(g) „Državljanin treće zemlje” označava bilo koje lice koje ima državljanstvo koje nije državljanstvo Republike Srbije ili Republike Albanije;

(d) „Lice bez državljanstva” podrazumeva bilo koje lice koje ne poseduje državljanstvo ni jedne države;

(đ) „Dozvola boravka” označava svaki tip dozvole izdat od strane nadležnih organa Ugovornih strana, koja licu daje pravo boravka na njenoj teritoriji. Ovo ne obuhvata privremenu dozvolu boravka na njenoj teritoriji u vezi sa obradom zahteva za azil ili zahteva za dobijanje dozvole boravka;

(e) „Viza” podrazumeva odobrenje koje su izdali nadležni organi Ugovornih strana ili odluku koju su pomenuti doneli, a koja je potrebna za ulazak na, ili tranzit preko njihovih teritorija. Ovo ne uključuje aerodromsku tranzitnu vizu;

(ž) „Država molilja” označava državu jedne od Ugovornih strana koja podnosi zahtev za readmisiju u skladu sa članom 7. ili zahtev za tranzit u skladu sa članom 14. ovog sporazuma;

(z) „Zamoljena država” označava državu jedne od Ugovornih strana kojoj je upućen zahtev za readmisiju u skladu sa članom 7. ili zahtev za tranzit u skladu sa članom 14. ovog sporazuma;

(i) „Nadležni organ” označava nadležni organ Ugovornih strana kome je povereno sprovođenje ovog sporazuma u skladu sa članom 19. stav 1. tačka a ovog sporazuma;

(j) „Tranzit” označava prolaz državljanina treće zemlje ili lica bez državljanstva kroz teritoriju Zamoljene države tokom njenog putovanja iz Države molilje do zemlje odredišta.

ODELjAK I

OBAVEZE REPUBLIKE SRBIJE U VEZI SA READMISIJOM

Član 2.

Readmisija sopstvenih državljana

Republika Srbija prihvata, na zahtev Republike Albanije i bez dodatnih formalnosti osim onih predviđenih ovim sporazumom, bilo koje lice koje ne ispunjava, ili više ne ispunjava, važeće uslove za ulazak, boravak ili nastanjenja na teritoriji Republike Albanije, pod uslovom da je dokazano ili da se može verodostojno pretpostaviti na osnovu prima facie podnetih dokaza, da je to lice državljanin Republike Srbije.

Republika Srbija takođe prihvata lica kojima je državljanstvo Republike Srbije prestalo otpustom nakon što su ušli na teritoriju Republike Albanije osim ako je tim licima, barem,obećana naturalizacija od strane Republike Albanije.

Nakon što je Republika Srbija dala pozitivan odgovor na zahtev za readmisiju, nadležna diplomatska misija ili konzularno predstavništvo Republike Srbije odmah, a najkasnije u roku od tri radna dana, izdaće putni list koji je potreban za povratak lica koje treba prihvatiti sa rokom važenja od šest meseci. Ukoliko iz zakonskih i činjeničnih razloga lice u pitanju ne može da bude prebačeno u okviru roka važenja putnog lista koji je prvobitno izdat, nadležna diplomatska misija ili konzularno predstavništvo Republike Srbije, u roku od 14 kalendarskih dana, izdaje novu putnu ispravu sa istim rokom važenja. Ukoliko Republika Srbija u roku od 14 kalendarskih dana ne izda novi putni list, smatraće se da prihvata upotrebu standardne putne isprave Republike Albanije u skladu sa Aneksom 1 ovog sporazuma.

U slučaju da lice koje treba prihvatiti pored državljanstva Republike Srbije ima i državljanstvo treće države, Republika Albanija će uzeti u obzir volju lica da bude vraćeno u državu po svom izboru.

Član 3.

Readmisija državljana treće zemlje i lica bez državljanstva

Republika Srbija prihvata, na zahtev Republike Albanije i bez posebnih formalnosti osim onih predviđenih ovim sporazumom, bilo koje državljane trećih zemalja ili lica bez državljanstva, koja ne ispunjavaju, ili više ne ispunjavaju, važeće uslove za ulazak, boravak ili nastanjenja na teritoriji Republike Albanije, pod uslovom da je dokazano, ili se može verodostojno pretpostaviti na osnovu podnetih prima facie dokaza, da ta lica:

(a) poseduju, ili su u vreme ulaska posedovala, važeću vizu ili dozvolu boravka koju je izdala Republika Srbija; ili

(b) su na nezakonit način i direktno ušla na teritoriju Republike Albanije pošto su boravila, ili bila u tranzitu kroz, teritoriju Republike Srbije.

obaveza readmisije iz stava 1. ovog člana se ne primenjuje ako:

(a) je državljanin treće zemlje ili lice bez državljanstva bilo samo u vazdušnom tranzitu preko međunarodnog aerodroma Republike Srbije; ili

(b) je Republika Albanija izdala državljaninu treće zemlje ili licu bez državljanstva vizu ili dozvolu boravka pre ili posle ulaska na njenu teritoriju, osim:

– ako to lice poseduje vizu ili dozvolu boravka, koju je izdala Republika Srbija, koja ističe kasnije, ili

– ako je viza ili dozvola boravka izdata od Republike Albanije pribavljena korišćenjem lažnih ili falsifikovanih dokumenata, ili davanjem lažnih izjava, a lice u pitanju je prethodno boravilo na ili tranzitiralo kroz teritoriju Republike Srbije, ili

– ako to lice ne poštuje bilo koje prateće uslove vize i ukoliko je to lice boravilo ili prešlo preko teritorije Republike Srbije.

Nakon što je Republika Srbija dala pozitivan odgovor na zahtev za readmisiju, Republika Albanija izdaje licu koje je prihvaćeno, putnu ispravu potrebnu za njegov ili njen povratak u Republiku Srbiju.

ODELjAK II

OBAVEZE REPUBLIKE ALBANIJE U VEZI SA READMISIJOM

Član 4.

Readmisija sopstvenih državljana

Republika Albanija prihvata, na zahtev Republike Srbije i bez dodatnih formalnosti osim onih koje predviđa ovim sporazumom, bilo koje lice koje ne ispunjava, ili više ne ispunjava, važeće uslove za ulazak, boravak ili nastanjenja na teritoriji Republike Srbije, pod uslovom da je dokazano ili da se može verodostojno pretpostaviti na osnovu podnetih prima facie dokaza, da je to lice državljanin Republike Albanije.

Republika Albanija takođe prihvata lica koja su se odrekla državljanstva Republike Albanije od ulaska na teritoriju Republike Srbije, osim ako tim licima, barem, nije obećana naturalizacija od strane Republike Srbije.

Nakon što je Republika Albanija dala pozitivan odgovor na zahtev za readmisiju, nadležna diplomatska misija ili konzularno predstavništvo Republike Albanije izdaće odmah, a najkasnije od tri radna dana, putnu ispravu koja je potrebna za vraćanje lica koje treba prihvatiti i sa rokom važnosti od šest meseci. Ukoliko iz zakonskih i činjeničnih razloga lice u pitanju ne može biti prebačeno u okviru roka važenja putne isprave koja je prvobitno izdata, nadležna diplomatska misija ili konzularno predstavništvo Republike Albanije, u roku od 14 kalendarskih dana, izdaće novu putnu ispravu sa istim rokom važenja. Ukoliko Republika Albanija u roku od 14 kalendarskih dana nije izdala novu putnu ispravu, smatraće se da prihvata upotrebu standardne putne isprave Republike Srbije u skladu sa Aneksom 1 ovog sporazuma.

U slučaju da lice koje se vraća pored državljanstva Republike Albanije poseduje i državljanstvo treće države, Republika Albanija će uzeti u obzir volju lica koje se prihvata da bude vraćeno po svom izboru.

Član 5.

Readmisija državljana trećih zemalja i lica bez državljanstva

Republika Albanija prihvata, na zahtev Republike Srbije i bez posebnih formalnosti osim onih predviđenih ovim sporazumom, bilo koje državljane trećih zemalja ili lica bez državljanstva, koja ne ispunjavaju, ili više ne ispunjavaju, važeće uslove za ulazak, boravak ili nastanjenja na teritoriji Republike Srbije, pod uslovom da je dokazano, ili se može verodostojno pretpostaviti na osnovu podnetih prima facie dokaza, da ta lica:

(a) poseduju, ili su u vreme ulaska posedovala, važeću vizu ili dozvolu boravka koju je izdala Republika Albanija; ili

(b) su na nezakonit način i direktno ušla na teritoriju Republike Srbije pošto su boravila, ili bila u tranzitu kroz, teritoriju Republike Albanije.

obaveza readmisije iz stava 1. ovog člana se ne primenjuje ako:

(a) je državljanin treće zemlje ili lice bez državljanstva bilo samo u vazdušnom tranzitu preko međunarodnog aerodroma Republike Albanije; ili

(b) je Republika Srbija izdala državljaninu treće zemlje ili licu bez državljanstva vizu ili dozvolu boravka pre ili posle ulaska na njenu teritoriju, osim:

– ako to lice poseduje vizu ili dozvolu boravka, koju je izdala Republika Albanija, koja ističe kasnije, ili

– ako je viza ili dozvola boravka izdata od Republike Srbije pribavljena korišćenjem lažnih ili falsifikovanih dokumenata, ili davanjem lažnih izjava, a lice u pitanju je prethodno boravilo na ili tranzitiralo kroz teritoriju Republike Albanije, ili

– ako to lice ne poštuje bilo koje prateće uslove vize i ukoliko je to lice boravilo ili prešlo preko teritorije Republike Albanije.

Nakon što je Republika Albanija dala pozitivan odgovor na zahtev za readmisiju, Republika Srbija izdaje licu koje je prihvaćeno, putnu ispravu potrebnu za njegov ili njen povratak u Republiku Albaniju.

ODELjAK III

PROCEDURA READMISIJE

Član 6.

Principi

Za bilo koji transfer lica koje treba prihvatiti na osnovu jedne od obaveza sadržanih u čl. 2 – 5 ovog sporazuma biće potrebno podneti zahtev za readmisiju nadležnom organu Zamoljene države, osim u slučaju iz stava 2. ovog člana.

Zahtev za readmisiju neće biti potrebno podneti kada lice koje treba prihvatiti poseduje važeću putnu ispravu a u slučaju da je to lice državljanin treće zemlje ili lice bez državljanstva, i da poseduje važeću vizu ili dozvolu za boravak u Zamoljenoj državi. Strana molilja će u pisanoj formi obavestiti zamoljenu stranu o readmisiji lica na njenu teritoriju.

Ako je lice zatečeno u pograničnoj oblasti (uključujući i aerodrome) Države molilje, nakon što je nezakonito prešlo granicu dolazeći direktno iz zamoljene države, država molilja može podneti zahtev za readmisiju u roku od 2 (dva) radna dana nakon privođenja dotične osobe (ubrzani postupak).

Član 7.

Zahtev za readmisiju

Zahtev za readmisiju će u meri u kojoj je moguće, da sadrži sledeće informacije:

(a) podatke o licu koje treba prihvatiti (na primer, ime, prezime(na), datum i mesto rođenja i poslednje mesto prebivališta) i druge podatke koji su od interesa za proces readmisije i ukoliko je moguće, podatke o maloletnoj nevenčanoj deci i/ili supružnicima;

(b) dokumenta na osnovu kojih se državljanstvo dokazuje i pretpostavke na osnovu kojih će se obezbediti prima facie dokazi o državljanstvu, tranzitu, uslovima za readmisiju i nezakonitom ulasku i boravku državljana treće zemlje i lica bez državljanstva;

(v) fotografiju lica koje je predmet readmisije.

Zajednički formular koji se koristi pri podnošenju zahteva za readmisiju nalazi se je u Aneksu 2. ovog sporazuma.

Član 8.

Sredstva za dokazivanje državljanstva

Dokazivanje državljanstva, u skladu sa članom 2. stav 1. i članom 4. stav 1. ovog sporazuma može se posebno obezbediti dokumentima navedenim u Aneksu 3 ovog sporazuma, čak i ako je rok važenja istekao. Ako se prilože takva dokumenta, Ugovorne strane će uzajamno priznati državljanstvo, bez zahteva za sprovođenje posebnih provera Dokaz o državljanstvu ne može se obezbediti na osnovu lažnih dokumenta.

Prima facie dokaz državljanstva u skladu sa članom 2. stav 1. i članom 4. stav 1. ovog sporazuma može se posebno obezbediti na osnovu dokumenata navedenih u Aneksu 4. ovog sporazuma, čak i ako je rok važenja istekao. Ako se prilože takva dokumenta, Ugovorne strane će smatrati da je državljanstvo utvrđeno, osim ako se ne dokaže suprotno. Prima facie dokaz državljanstva ne može se obezbediti na osnovu lažnih dokumenta.

Ukoliko nijedan od dokumenata navedenih u Aneksima 3. ili 4. ovog sporazuma ne može da se priloži, nadležna diplomatska misija ili konzularno predstavništvo Zamoljene države ili unutar zakonskog okvira Zamoljene države bilo kog drugog nadležnog organa, organizovaće razgovor sa licem čija se readmisija zahteva bez odlaganja,a najkasnije u roku od tri radna dana od dana kada je takav zahtev podnet, kako bi se pružila pomoć pri ustanovljavanju njegovog ili njenog državljanstva.

Član 9.

Sredstva dokazivanja u vezi sa državljanima trećih zemalja ili licima bez državljanstva

Dokaz o postojanju uslova za readmisiju državljana trećih zemalja i lica bez državljanstva prediđen članom 3. stav 1. i članom 5. stav 1 ovog sporazuma. posebno će se obezbediti na osnovu dokumenata navedenih u Aneksu 5 ovog sporazuma i ne mogu se obezbediti na osnovu lažnih dokumenata. Svaki takav dokaz Ugovorne strane međusobno će priznati bez zahteva za bilo kakvim daljim istraživanjima.

Prima facie dokazi o postojanju uslova za readmisiju državljana trećih zemalja i lica bez državljanstva predviđenih članom 3. stav 1. i članom 5. stav 1. ovog sporazuma obezbediće se na osnovu dokumenata, navedenih u Aneksu 6 ovog sporazuma; i ne mogu se obezbediti na osnovu lažnih dokumenata.. U slučajeviama kada su prima facie dokazi dostavljeni Ugovorne strane će smatrati da uslovi za readmisiju postoje, izuzev ako se ne dokaže suprotno.

Nezakonitost ulaska, boravka ili nastanjivanja se ustanovljava na osnovu putnih isprava lica u pitanju, koji ne sadrže neophodnu vizu ili drugu dozvolu za boravak na teritoriji Države molilje. Izjava Države molilje da lice u pitanju ne poseduje neophodne putne isprave, vizu ili dozvolu za boravak takođe će predtstavljati rrima facie dokaz nezakonitog ulaska, boravka ili nastanjenja.

Član 10.

Rokovi

Zahtev za readmisiju se mora podneti nadležnom organu Zamoljene države u roku od, najviše jedne godine nakon što je nadležni organ Države molilje utvrdio da državljanin treće zemlje ili lice bez državljanstva ne ispunjava, ili više ne ispunjava, važeće uslove za ulazak, boravak ili nastanjenje. Kada postoje pravne ili faktičke prepreke da se zahtev podnese na vreme, rok će, na zahtev Države molilje, biti produžen ali samo dok prepreke ne prestanu da postoje.

Na zahtev za readmisiju se mora odgovoriti pisanim putem u roku od 15 (petnaest) kalendarskih dana. Ovaj rok počinje da teče od datuma prijema zahteva za readmisiju.

Ukoliko postoje pravne ili faktičke prepreke da se na zahtev odgovori u roku od 15 (petnaest) kalendarskih dana, ovaj rok se može, uz blagovremeno podnet zahtev, produžiti za najviše šest (šest) kalendarskih dana.

Razlozi za odbijanje zahteva za readmisiju moraju se navesti.

Nakon što je dato odobrenje, lice u pitanju će biti vraćeno u roku od šest (šest) meseci. Na zahtev Države molilje, ovaj rok se može produžiti za vreme koje je potrebno da se uklone pravne ili faktičke preprekama.

Član 11.

Načini transfera i prevoza

Pre vraćanja lica, nadležni organi Ugovornih strana unapred pismeno dogovaraju datum transfera, granični prelaz, moguću pratnju i ostale informacije relevantne za transfer.

U meri u kojoj je moguće i ako je potrebno, pismeni dogovori iz stavu 1. ovog člana bi takođe, trebalo da sadrže sledeće informacije:

(a) izjavu koja ukazuje na to da lice koje je predmet transfera može biti potrebna pomoć ili nega, ukoliko je ovo u interesu lica u pitanju;

(b) bilo koju drugu zaštitu ili bezbednosnu meru, koja može biti potrebna u slučaju pojedinačnog transfera ili informacije koje se tiču zdravlja lica, ukoliko je to u interesu lica u pitanju.

Prevoz se može obaviti vazduhom ili kopnom. Povratak vazduhom se ne ograničava na upotrebu nacionalnih avio prevoznika Ugovornih strana i može se obaviti putem korišćenja redovnih ili čarter letova. U slučaju transfera pod pratnjom, pratioce obezbeđuje Država molilja.

Član 12.

Pogrešna readmisija

Država molilja primiće nazad svako lice koje je preuzela Zamoljena država ukoliko se utvrdi da, tokom perioda od tri meseca nakon vraćanja lica, nisu ispunjeni uslovi predviđeni iz čl. od 2 do 5. ovog sporazuma. U tim slučajevima, proceduralne odredbe ovog sporazuma se primenjuju mutatis mutandis i biće dostupne informacije koje se odnose na pravi identitet i državljanstvo lica koje treba da bude vraćeno.

ODELjAK IV

TRANZIT

Član 13.

Načela

Svaka Ugovorna strana treba da ograniči tranzit državljana trećih zemalja ili lica bez državljanstva na slučajeve kada ta lica ne mogu biti direktno vraćena u državu odredišta.

Svaka Ugovorna strana će odobriti tranzit državljana trećih zemalja ili lica bez državljanstva ukoliko se to zahteva i, ukoliko je osigurano dalje putovanje u moguće druge države tranzita i readmisija u državu odredišta.

Tranzit se može odbiti:

(a) ako za državljanina treće zemlje ili lice bez državljanstva postoji realna opasnost da bude izloženo mučenju ili nehumanom ili ponižavajućem ophođenju ili kažnjavanju ili opasnosti od smrtne kazne ili progona zbog njegove rase, veroispovesti, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili političkom ubeđenju u državi odredišta ili u drugoj državi tranzita; ili

(b) ukoliko će državljanin treće zemlje ili lice bez državljanstva biti predmet krivičnih sankcija u Zamoljenoj državi ili u drugoj državi tranzita; ili

(v) iz razloga javnog zdravlja, unutrašnje bezbednosti, javnog reda i mira ili drugih interesa Zamoljene države.

Svaka Ugovorna strana može poništiti svako izdato odobrenje, ukoliko se okolnosti navedene u stavu 3. ovog člana naknadno pojave ili izađu na videlo, a koje ometaju tranzit, ili ukoliko dalje putovanje u moguće države tranzita ili ukoliko readmisija u državu odredišta nije više zagarantovana, u ovom slučaju, Država molilja će vratiti državljanina treće zemlje ili lice bez državljanstva, ukoliko je neophodno i bez odlaganja.

Član 14.

Procedura tranzita

Zahtev za tranzit se mora podneti nadležnom organu Zamoljene države u pisanoj formi, i treba da sadrži sledeće informacije:

(a) vrstu tranzita (vazduhom ili kopnom), druge moguće države tranzita i planirano krajnje odredište;

(b) podatke o licu u pitanju (na primer, ime, prezime, devojačko prezime, druga imena koja koristi ili po kojima je poznat ili alijasi, datum rođenja, pol i, druge podatke koji su od interesa za proces readmisije i kada je moguće, mesto rođenja, državljanstvo, jezik, vrstu i broj putne isprave);

(v) predviđeni granični prelaz, vreme transfera i moguću upotrebu pratnje;

(g) izjavu Države molilje u meri u kojoj ona smatra da su uslovi iz člana 13. stav 2. ovog sporazuma ispunjeni i da nema saznanja o postojanju razloga za odbijanje zahteva u skladu sa članom 13. stav 3. ovog sporazuma.

Zajednički formular koji se koristi za zahtev za tranzit je priložen u Aneksu 7. ovog sporazuma.

Zamoljena država će u roku od tri radna dana i u pisanoj formi, obavestiti Državu molilju o tranzitu, potvrđujući tačku ulaza i predviđeno vreme tranzita, ili je obavestiti o odbijanju tranzita i o razlozima tog odbijanja.

Ukoliko se tranzit obavlja vazdušnim putem, lice koje treba prihvatiti i moguća pratnja biće oslobođeni pribavljanja aerodromske tranzitne vize.

Nadležni organ Zamoljene države, u skladu sa međusobnim konsultacijama, pružiće pomoć u vezi sa tranzitom, naročito kroz nadzor nad ovim licem i obezbediće adekvatne uslove za tu svrhu.

ODELjAK V

TROŠKOVI

Član 15.

Troškovi prevoza i tranzita

Bez uticaja na prava nadležnih organa za nadoknadu troškova za readmisiju od lica za koje je tražena readmisija ili od treće strane, sve troškove prevoza koji su nastali u vezi sa readmisijom i tranzitom u skladu sa ovim sporazumom a do granice sa državom konačnog odredišta, padaju na teret Države molilja.

Moguće dodatne troškove proistekle iz povratka u treću državu, kao što je pomenuto u članu 2. stav 5. i članu 4. stav 5. ovog sporazuma, snose lica koja se prihvataju.

ODELjAK VI

ZAŠTITA PODATAKA I ODNOS PREMA DRUGIM MEĐUNARODNIM DOKUMENTIMA

Član 16.

Zaštita podataka

Razmena ličnih podataka se vrši jedino ako je to neophodno za sprovođenje ovog sporazuma od strane nadležnih organa Ugovornih strana. Obrada i postupanje prema ličnim podacima u konkretnom podleže nacionalnim zakonodavstvima Ugovornih strana. Pored toga, primenjuju se i sledeći principi:

(a) lični podaci se moraju obrađivati na pravilan i zakonit način,

(b) lični podaci se moraju sakupljati u cilju konkretnog, tačnog i zakonitog sprovođenja ovog sporazuma i ne smeju se dalje obrađivati od strane nadležnih organa koji ih saopštavaju niti od strane nadležnih organa koji ih primaju na način koji je u suprotnosti sa tom svrhom;

(v) lični podaci moraju biti odgovarajući, relevantni i u granicama svrhe za koju se sakupljaju i/ili dalje obrađuju; naročito, lični podaci koji se saopštavaju mogu se ticati jedino sledećeg:

– podataka o licu koje je predmet readmisije ili tranzita (na primer, ime(na), prezimena, svako prethodno ime, druga imena koja koristi/ po kojima je poznat ili alijasi, pol, građanski status, datum i mesto rođenja, trenutno i prethodno državljanstvo), ili druge informacije u vezi sa procesom readmisije i tranzita

– pasoša, lične karte ili vozačke dozvole (broj, rok važenja, datum izdavanja, organ koji je izdao dokument, mesto izdavanja dokumenta),

– stajališta i maršrute,

– ostalih informacija koje su potrebne za identifikovanje lica u postupku readmisije ili tranzita ili za ispitivanje zahteva za readmisiju u skaldu sa ovim sporazumom;

(g) lični podaci moraju biti tačni, i ukoliko je neophodno, ažurirani;

(d) lični podaci se moraju čuvati u obliku koji dozvoljava identifikaciju tog lica ali ne duže nego što je potrebno za svrhu u koju su podaci sakupljani ili u koju se dalje obrađuju;

(đ) i nadležni organ koji razmenjuju podatke, preduzeće sve razumne korake da bi se obezbedilo, u skladu sa potrebama, ispravljanje, brisanje ili blokiranje ličnih podataka kada obrada nije u skladu sa odredbama ovog člana, naročito kada ti podaci nisu odgovarajući, relevantni, tačni, ili su previše obimni u odnosu na svrhu njihove obrade. Ovo podrazumeva obaveštavanje druge Ugovorne strane o svakom ispravljanju, brisanju ili blokiranju podataka .

(e) na zahtev, nadležni organ koji prima podatke obaveštava nadležni organ koji saopštava podatke o korišćenju saopštenih podataka i o na taj način dobijenim rezultatima;

(ž) lične podatke mogu razmenjivati samo ovlašćeni organi. Dalje saopštavanje drugim organima zahteva prethodnu saglasnost organa koji je te podatke dostavio.

(z) organ koji saopštava i organ koji prima podatke su u obavezi da vode pisanu evidenciju o saopštavanju i prijemu podataka.

Član 17.

Odnos prema drugim međunarodnim dokumentima

Ovaj sporazum nema uticaja na prava, obaveze i odgovornosti Ugovornih strana koje proističu iz međunarodnog prava, a naročito iz:

– Konvencije od 28. jula 1951. godine o Statusu izbeglica koja je izmenjena i dopunjena Protokolom od 31. januara 1967. godine o Statusu izbeglica,

– međunarodnih konvencija koje određuju državu nadležnu za ispitivanje zahteva za one koji traže azil,

– Evropske Konvencije od 4. novembra 1950. godine za Zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda,

– Konvencije od 10. decembra 1984. godine protiv torture i drugih svirepih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka,

– međunarodnih konvencija o ekstradiciji,

– multilateralnih međunarodnih konvencija i sporazuma o readmisiji stranih državljana.

ODELjAK VII

SPROVOĐENjE I PRIMENA

Član 18.

Sastanci eksperata

Ugovorne strane, na zahtev jedne od Ugovornih strana, organizuju sastanke eksperata o primeni ovog sporazuma.

Član 19.

Protokol o sprovođenju

Ugovorne strane će zaključiti Protokol o sprovođenju koji sadrži odredbe u vezi sa:

(a) određivanjem nadležnih organa, graničnih prelaza i razmenom kontaktnih tačaka;

(b) uslovima za povratak pod pratnjom, uključujući tranzit državljana trećih zemalja i lica bez državljanstva pod pratnjom;

Protokol o sprovođenju iz stava 1. ovog člana stupa na snagu istog dana kao i ovaj sporazum.

ODELjAK VIII

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20.

Stupanje na snagu, trajanje i prekid

Ovaj sporazum ratifikuju ili odobravaju Ugovorne strane u skladu sa svojim unutrašnjim procedurama.

Sporazum će stupiti na snagu tridesetog dana od dana prijema poslednjeg obaveštenja da su Ugovorne strane završile zakonske procedare neophodne za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj sporazum je zaključen na neograničen period.

Svaka Ugovorna strana može, zvaničnim obaveštavanjem, diplomatskim putem upućenim drugoj Ugovornoj strani, u potpunosti ili delimično, privremeno suspendovati sprovođenje ovog sporazuma u pogledu državljana treće zemlje ili lica bez državljanstva, iz razloga bezbednosti, zaštite ili javnog reda i mira ili javnog zdravlja. Suspenzija stupa na snagu drugog dana posle dana takvog obaveštenja.

Svaka Ugovorna strana može da predloži izmene ovog sporazuma, ukoliko je to prihvatljivo za drugu stranu, koje će stupiti na snagu po proceduri predviđenoj za stupanje na snagu ovog sporazuma.

Svaka Ugovorna strana može otkazati ovaj sporazum putem zvaničnog obaveštenja, diplomatskim putem drugoj Ugovornoj strani. Ovaj sporazum prestaje da se primenjuje šest meseci od datuma prijema zvaničnog obaveštenja Ugovorne strane koja ga otkazuje.

Sačinjeno u Draču, dana 29. aprila godine 2011. u dva primerka, svaki na srpskom, albanskom i engleskom jeziku, svi tekstovi su podjednako verodostojni. U slučaju razlika u tumačenju merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike Srbije Za Savet ministara Republike Albanije

Ivica Dačić Bujar Nišani

PROTOKOL

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

SAVETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE

O

SPROVOĐENjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O READMISIJI LICA KOJA NEZAKONITO BORAVE

Na osnovu člana 19. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta Ministara Republike Albanije o readmisiji lica koja nezakonito borave, potpisanog u………….dana…… (u daljem tekstu „Sporazum”), Vlada Republike Srbije i Savet Ministara Republike Albanije (u daljem tekstu „Strane”), saglasile su se o uslovima njegove primene:

I NADLEŽNI ORGANI I GRANIČNI PRELAZI

Član 1.

Nadležni organi

Sprovođenje Sporazuma o readmisiji lica koja nezakonito borave, kao i prosleđivanje i postupanje po zahtevima za tranzit, u nadležnosti su:

(a) za Republiku Srbiju:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

Direkcija policije

Uprava za upravne poslove

Odeljenje za sprovođenje sporazuma o readmisiji

Bulevar Mihaila Pupina 2

11070 Novi Beograd

Mejl: [email protected]

Telefon: + 381 11 300 8170

Faks: +381 11 300 8203

(b) za Republiku Albaniju:

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Generalni Direktorat državne policije

Odeljenje za granicu i migracije

Uprava za migracije i readmisiju

Adresa: Bulevardi Bajram Curri, Tirana

Telefon/Faks: + 355 4 226932; Tel.: + 355 4 279251

Faks: + 355 4 279263; Faks: + 355 4 228206

Mejl: [email protected]

(2) Za obavljanje razgovora u cilju ustanovljavanja državljanstva lica čija se readmisija zahteva i izdavanje putnog lista:

(a) za Republiku Srbiju

Ambasada Republike Srbije u Tirani

Adresa: Donika Kastrioti 9

Tel 00355 4 2232042 i 00355 4 2232091

Faks: 2232089

Mejl: [email protected]

(b) za Republiku Albaniju

Ambasada Republike Albanije u Beogradu

Bulevar Mira 25A, Beograd

Tel: 00381 11 3066642

Faks: 00381 11 2665439

Mejl: [email protected]

(3) Ugovorne strane odmah obaveštavaju jedna drugu diplomatskim putem o svim izmenama u vezi sa nadležnim organima navedenim u stavu 1. ovog člana.

(4) Nadležni organi informišu jedni druge o svim podacima koji su od važnosti za njihovu uzajamnu komunikaciju.

(5) Najave i zahteve za prijem ili tranzit i odgovore na njih nadležni organi razmenjuju u pisanoj formi putem faksa, redovnom poštom ili elektronskom poštom.

(6) Uz odobrenje zahteva za readmisiju od strane zamoljene države ili nakon isteka roka od četrnaest dana, u skladu sa čl. 2. i 4. Sporazuma Država molilja šalje zamoljenoj državi pisano obaveštenje koje sadrži sledeće informacije:

način povratka

datum transfera

sat preuzimanja

mesto preuzimanja (granični prelaz)

zdravstveno stanje lica koje je predmet transfera, kao i

informacije da li se povratak sprovodi uz pratnju (ako je odgovor da, navesti podatke o osoblju iz pratnje i ako je potrebno bezbenosne mere koje je potrebno preduzeti na mestu dolaska).

Član 2.

Granični prelazi

(1) U skladu sa članom 19. stav 1. Sporazuma, readmisija i tranzit se vrše na sledećim graničnim prealazima:

– U Republici Srbiji:

GP Surčin Beograd na Aerodromu „Nikola Tesla” i ostali granični prelazi za međunarodni saobraćaj koji se određuju na osnovu zajedničke saglasnosti.

– U Republici Albaniji:

GP Rinas na međunarodnom Aerodromu „Nene Tereza“ i ostali granični prelazi za međunarodni saobraćaj koji se određuju na osnovu zajedničke saglasnosti

(2) Ugovorne strane međusobno će se obaveštavati o svim promenama u vezi sa graničnim prelazima određenim za readmisiju i tranzit iz stava 1. ovog člana,, direktno i diplomatskim putem, bez odlaganja.

(3) Nadležni organi informišu jedni druge o svim podacima koji su od važnosti za njihovu uzajamnu komunikaciju.

II. POVRATAK UZ PRATNjU

Član 3.

Modaliteti za readmisiju

Readmisija sopstvenih državljana, državljana trećih zemalja i lica bez državljanstva uz zvaničnu pratnju može se obavljati u skladu sa ovim protokolom i zakonskim odredbama Ugovornih strana koje su na snazi. Isti princip se primenjuje na tranzit državljana trećih zemalja i lica bez državljanstva preko teritorije zamoljene države..

Član 4.

Modaliteti transfera

Ako se readmisija ili tranzit obavljaju uz policijsku pratnju, policisjki službenici države molilje obavljaju svoja zaduženja u civilu, nenaoružani i uz dozvolu.

U slučaju tranzita vazdušnim putem, zamoljena država može obezbediti, ako je to neophodno, praćenje i ukrcavanje lica, u dogovoru sa pratiocima.

Član 5.

Modaliteti za povratak

Nadležni organi zamoljene države, prosleđuju nadležnom organu države molilje sve činjenice u vezi sa bilo kojim indcidentom tokom tranzita.

Zamoljena država obezbeđuje policijskim službenicima Ugovorne strane Države molilje koji obavljaju svoju dužnost u skladu sa Sporazumom, istu zaštitu i podršku koji obezbeđuje svojim policijskim službenicima koji obavljaju slične zadatke.

Ako su prilikom obavljanja svojih zadataka policijski službenici države molilje uključeni u neki nelegalni čin, da li kao izvršioci ili kao žrtve, oni uživaju ista prava i obaveze kao i policijski službenici zamoljene države.

Član 6.

Modaliteti za identifikaciju

Policijski službenici države molilje koji obavljaju svoje zadatke u skladu sa odredbama Sporazuma na teritoriji zemlje tranzita, moraju na zahtev ovlašćenog službenog lica dokazati svoj idnetitet i svoji zvaničnu ulogu i pokazati dozvolu za tranzit koju je izdala zamoljena država..

Član 7.

Troškovi

Ne dirajući u pravo nadležnih organa na naknadu troškova za readmisiju, od lica za koja je tražena readmisija ili od treće strane, svi troškovi prevoza nastali u vezi sa readmisijom i tranzitom u skladu sa Sporazumom, sve do granice države koja je konačno odredište, padaju na teret države molilje.

U slučaju da policijski službenici pretrpe štetu prilikom obavljanja njihovih zadataka u skladu sa Sporazumom, država molilja će preuzeti obavezu isplate naknade i neće tražiti povraćaj novca od zamoljene države..

U slučaju readmisije greškom, u skladu sa članom 12. Sporazuma, država molilja preuzima na sebe sve troškove readmisije lica koja će biti vraćena, pod uslovom da zamoljena država pošalje državi molilji, pismenim putem, detaljno objašnjenje zašto uslovi definisani u čl. 2, 3, 4. i 5. Sporazuma nisu bili ispunjeni, kao i raspoložive informacije o identitetu, državljanstvu ili pravoj ruti tranzita lica koje je potrebno vratiti.

III ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8.

Završne odredbe

Ovaj protokol stupa na snagu tridesetog dana od dana prijema poslednjeg pisanog obaveštenja putem kog strane obaveštavaju jedna drugu o zaključivanju procedura neophodnih za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj protokol može biti izmenjen diplomatskim putem.

Ovaj protokol prestaje da važi istovremeno sa prestankom važenja sporazuma.

Ovaj protokol može se raskinuti u bilo koje vreme, u pisanom obliku diplomatskim putem. U ovom slučaju, Protokol prestaje da važi tri meseca od dana prijema pisanog obaveštenja.

Sačinjeno u Draču, dana 29. aprila 2011. godine u dva originalna primerka na srpskom, albanskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju neslaganja u tumačenju ovog protokola biće merodavna engleska verzija.

Za Vladu Republike Srbije Za Savet Ministara Republike Albanije

Ivica Dačić Bujar Nišani

Aneks 1

Simbol države

Naziv države

PUTNA ISPRAVA

za readmisiju lica koja nezakonito borave

(Sporazum između Saveta ministara Republike Albanije i Vlade Republike Srbije, potpisan u …, dana…)

Veza:

Broj:

Važi za jedno putovanje od:

Mesto polaska:

Odredište:

ImePrezime:Datum rođenja:Visina:

fotografija i pečat

Karakteristična obeležja:

Državljanstvo:

Adresa u domovini (ukoliko je poznata):

Organ izdavalac:

Izdato u:

Izdato dana:

Potpis: ORGAN

Primedbe: _______________________________________________________________

Aneks 2

mesto za grb mesto za grb

………………………………………….. …………………………………………..

(Oznaka organa molioca) (Mesto i datum)

Veza: …………………………………………..

Prima: …………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

(Oznaka organa primaoca)

ZAHTEV ZA READMISIJU

na osnovu člana 7 Sporazuma o readmisiji između Republike Srbije i Republike Albanije o readmisiji lica koja nezakonito borave

A. Lični podaci

1. Ime i prezime (podvući prezime)

Fotografija

…………………………………………..

1 Devojačko prezime: …………………………………………..

2 Datum i mesto rođenja: …………………………………………..

3 Ime oca, ime majke:

4 Pol i lični opis (visina, boja očiju, karakteristična obeležja, itd):

5 Takođe poznat/-a pod imenom (ranija imena, nadimci ili pseudonimi):

6 Državljanstvo i jezik:

7 Bračno stanje: oženjen/udata neoženjen/neudata razveden/-a udovac/udovica

akoje oženjen/udata: ime supružnika …………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

8. imena i starost dece (ako ih ima)

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

9 Poslednja adresa u državi molilji:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

B. POSEBNE OKOLNOSTI KOJE SE ODNOSE NA LICE KOJE SE PREBACUJE

1. Zdravstveno stanje

(npr. podaci o posebnoj medicinskoj nezi; latinski naziv zarazne bolesti):

………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Naznaka da je reč o posebno opasnoj osobi

(npr. osumnjičen za teško krivično delo; agresivno ponašanje):

………………………………………………………………………………………………………………………………..

V. VRSTA DOKAZA U PRILOGU

1. ………………………………………….. …………………………………………..

(vrsta isprave) (serijski broj, datum i mesto izdavanja)

………………………………………….. …………………………………………..

(izdata od) (važi do)

2. ………………………………………….. …………………………………………..

(vrsta isprave) (serijski broj, datum i mesto izdavanja)

………………………………………….. …………………………………………..

(izdata od) (važi do)

3. ………………………………………….. …………………………………………..

(vrsta isprave) (serijski broj, datum i mesto izdavanja)

………………………………………….. …………………………………………..

(izdata od) (važi do)

4. ………………………………………….. …………………………………………..

(vrsta isprave) (serijski broj, datum i mesto izdavanja)

………………………………………….. …………………………………………..

(izdata od) (važi do)

G. PRIMEDBE

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………….. (Potpis organa molioca) (Pečat)

Aneks 3

SPISAK DOKUMENATA KOJE JE NEOPHODNO PODNETI I KOJI SE SMATRAJU DOKAZOM DRŽAVLjANSTVA (ČL. 2. STAV 1. I 4. STAV 1.)

1. Za Republiku Srbiju:

– biometrijski pasoš

– biometrijska lična karta

2. Za Republiku Albaniju:

– pasoši bilo koje vrste (nacionalni pasoši, diplomatski pasoši, službeni pasoši, zajednički pasoši i surogat pasoši uključujući i dečije pasoše);

– biometrijske lične karte;

– pomorske knjižice;

– uverenja o državljanstvu i druge službene isprave koje pominju ili ukazuju na državljanstvo.

Aneks 4

OPŠTI SPISAK DOKUMENATA ČIJE SE PODNOŠENjE SMATRA PRIMA FACIE DOKAZIMA DRŽAVLjANSTVA (ČLANOVI 2 (1), 4 (1))

fotokopije bilo kojih dokumenata navedenih u Aneksu 3 ovog Sporazuma;

vozačke dozvole ili njihove fotokopije;

izvodi iz matične knjige rođenih ili njihove fotokopije;

kompanijske identifikacione kartice ili njihova dokumenta;

izjave svedoka;

izjave koje je dalo predmetno lice i jezik koje to lice govori, uključujući sredstva zvaničnih rezultata testa;

bilo koji drugi dokument koji može pomoći da se utvrdi državljanstvo predmetnog lica.

Aneks 5

OPŠTI SPISAK DOKUMENATA KOJI SE SMATRAJU DOKAZOM USLOVA ZA READMISIJU DRŽAVLjANA TREĆE ZEMLjE I LICA BEZ DRŽAVLjANSTVA (ČLAN 3. STAV 1, ČLAN 5. STAV 1. I ČLAN 9. STAV 1.)

ulazni/odlazni pečati ili potvrda u putnoj ispravi predmetnog lica ili drugi dokaz ulaska/odlaska (na primer, fotografija);

dokumenta, potvrde i računi bilo koje vrste (na primer, hotelski računi, zakazivanja lekarskih ili bolničkih lečenja, ulaznice za javne/privatne ustanove, ugovori za iznajmljivanje automobila, računi kreditnih kartica, itd.) koji jasno pokazuju da je predmetno lice boravilo na teritoriji Zamoljene države;

karte i/ili spiskovi putnika vazdušnih, voznih, kolskih ili brodskih prolaza koji pokazuju prisustvo ili maršrutu predmetnog lica na teritoriji Zamoljene države;

zvanične izjave koje su dali, naročito, osoblje graničnih organa i drugi svedoci koji mogu posvedočiti prelazak granice od strane predmetnog lica;

zvanična izjava od strane predmetnog lica u sudskim i upravnim postupcima

Aneks 6

OPŠTI SPISAK DOKUMENATA KOJI SE SMATRAJU PRIMA FACIE DOKAZIMA USLOVA ZA READMISIJU DRŽAVLjANA TREĆE ZEMLjE I LICA BEZ DRŽAVLjANSTVA (ČLAN 3. STAV 1, ČLAN 5. STAV 1. I ČLAN 9. STAV 2.)

opis mesta i okolnosti pod kojima je predmetno lice presretnutno nakon ulaska na teritoriju Države molilje, izdat od strane relevantnih organa te države;

informacije u vezi sa identitetom i/ili boravkom lica koji je pružen od strane međunarodne organizacije;

izveštaji/potvrdđivanje informacija od strane članova porodice, saputnika, itd. ;

informacije koje pokazuju da je predmetno lice koristilo usluge vodiča ili turističke agencije;

izjava predmetnog lica.

Aneks 7

Simbol država

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………….. (Datum i mesto) (Oznaka organa molioca)

Veza:

………………………………………………………………………………………………

Za………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(Oznaka organa primaoca)

ZAHTEV ZA TRANZIT

U skladu sa članom 14 Sporazuma o …………….. između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o readmisiji lica koja nezakonito borave

A. Lični podaci

1. Puno ime (podvući prezime):

Fotografija……………………………………………………

2. Devojačko prezime:………………………………………….

3. Datum i mesto rođenja: ……………………………………

4. Pol i fizički opis (visina, boja očiju, karakteristična obeležja itd.):

…………………………………………………………………………………………………………………..

5. Takođe poznat/a kao (prethodna imena, nadimci ili pseudonimi):

……………………………………………………………………………………………………………………

6. Nacionalnost i jezik:

……………………………………………………………………………………………………………………

7. Vrsta i broj putne isprave:

…………………………………………………………………………………………………………………..

B. Operacija tranzita

1. Vrsta tranzita vazdušnim putem pomorskim putem kopnenim putem

2. Država konačnog odredišta

…………………………………………………………………………………………………………………….

3. Ostale moguće države tranzita

…………………………………………………………………………………………………………………….

4. Predloženi granični prelaz, datum, vreme transfera i moguća pratnja

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

5. Prijem zagarantovan u nekoj drugoj državi tranzita i državi konačnog odredišta (član 13, stav 2)

Da. Ne

6. Saznanje o bilo kom razlogu odbijanja tranzita (Član 13. stav 3.)

Da Ne

V. Zapažanja

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………….. (Potpis organa molioca) (žig/pečat)

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV ZA ZAKLjUČIVANjE SPORAZUMA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta Ministara Republike Albanije o readmisiji lica koja nezakonito borave sa Protokolom između Vlade Republike Srbije i Saveta Ministara Republike Albanije o sprovođenju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta Ministara Republike Albanije o readmisiji lica koja nezakonito borave, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Da bi se umanjio nivo ilegalnih migracija iz pravca Republike Albanije na teritoriju Republike Srbije i obrnuto kao i unapredila bilateralna policijska saradnja, zaključen je Sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta Ministara Republike Albanije o readmisiji lica koja nezakonito borave sa Protokolom između Vlade Republike Srbije i Saveta Ministara Republike Albanije o sprovođenju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta Ministara Republike Albanije o readmisiji lica koja nezakonito borave (u daljem tekstu: Sporazum sa Protokolom o readmisiji), takođe u cilju vraćanja ilegalnih migranata sa teritorija država ugovornih strana. S tim u vezi u periodu 25-29. oktobra 2010. godine u Tirani su održani pregovori srpske i albanske delegacije na kojoj je usaglašen tekst Sporazuma i Protokola o readmisiji.

Sporazum i Protokol o readmisiji omogućuju organizovan, recipročan i institucionalizovan povratak lica koja se nalaze u neregularnoj situaciji na teritoriji druge strane ugovornice, čime se stvaraju preduslovi da im se po povratku u Republiku Srbiju omogući reintegracija u društvo.

III. OSNOVNI PRAVNI INSTITUTI I POJEDINAČNA REŠENjA

Član 1. propisuje da se potvrđuje Sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta Ministara Republike Albanije o readmisiji lica koja nezakonito borave sa Protokolom između Vlade Republike Srbije i Saveta Ministara Republike Albanije o sprovođenju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta Ministara Republike Albanije o readmisiji lica koja nezakonito borave

Član 2. sadrži tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta Ministara Republike Albanije o readmisiji lica koja nezakonito borave sa Protokolom između Vlade Republike Srbije i Saveta Ministara Republike Albanije o sprovođenju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta Ministara Republike Albanije o readmisiji lica koja nezakonito borave.

Član 3. propisuje stupanje na snagu Zakona, tj. da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

IV. OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar