Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole o saradnji u oblasti odbrane

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE REPUBLIKE ANGOLE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole o saradnji u oblasti odbrane, koji je potpisan u Beogradu, 6. juna 2012 godine, u originalu na srpskom, portugalskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I

VLADE REPUBLIKE ANGOLE

O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE

PREAMBULA

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Angole, (u daljem tekstu: „Strane”),

Verne ciljevima i principima Povelje Ujedinjenih nacija;

Sa namerom da učvrste prijateljske i bratske veze između dve države i naroda;

Odlučne da razviju saradnju u oblasti odbrane;

Uverene da će međusobnim razumevanjem, razmenom informacija i uvećanjem obima saradnje doprineti međunarodnom miru, bezbednosti i stabilnosti;

U želji da potpišu ovaj sporazum u duhu uzajamnog poštovanja nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta, nemešanja u unutrašnja pitanja država, kao i obostrane koristi;

Sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Definicije

Termini koji se koriste u ovom sporazumu imaju sledeće značenje:

1) ,,Stana posetilac” označava državu koja upućuje komisije, osoblje i odgovarajuću opremu na teritoriju države jedne od Strana ovog sporazuma;

2) ,,Strana domaćin” označava državu koja prima komisije, osoblje i odgovarajuću opremu Strane posetioca;

3) ,,Osoblje” označava vojna i civilna lica na službi u institucijama i organima Strana.

Član 2.

Predmet

Predmet ovog sporazuma je saradnja Strana u oblasti odbrane, u skladu sa mogućnostima i zakonodavstvom svake od država, kao i normama međunarodnog prava.

Član 3.

Oblasti saradnje

Strane su se sporazumele da sarađuju u sledećim oblastima:

politici odbrane;

b) obuci kadrova;

v) vojnoobaveštajnoj delatnosti;

g) konsultacijama ministarstava odbrane i oružanih snaga;

d) isporuci, tehničkoj podršci, remontu i modernizaciji naoružanja i tehnike;

đ) razmeni poseta i održavanju sastanaka između Strana;

e) razoružanju i kontroli naoružanja;

ž) mirovnim misijama;

z) operacijama pretrage i spasavanja;

i) humanitarnim operacijama;

j) uklanjanju mina;

k) zdravstvu i vojno-medicinskim uslugama;

l) vojnom zakonodavstvu;

lj) civilno-vojnim odnosima;

m) sportu i kulturi;

n) odbrambenoj nauci i tehnologiji;

nj) odbrambenoj industriji, i

o) bilo kojoj drugoj oblasti za koju se Strane slože da odgovara njihovim interesima, u skladu sa ovim sporazumom.

Član 4.

Način sprovođenja sporazuma

Saradnja između Strana može se ostvarivati putem:

zvaničnih poseta;

razmene iskustava i konsultacija;

radnih sastanaka;

programa obuke i obrazovanja;

učešća na konferencijama, simpozijumima i seminarima, i

na druge načine o kojima se Strane ili njihovi nadležni organi dogovore.

Član 5.

Nadležni organi

Nadležni organi za sprovođenje ovog sporazuma su Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Ministarstvo narodne odbrane Republike Angole.

Radi realizacije ovog sporazuma, nadležni organi Strana mogu da zaključe posebne ugovore.

Član 6.

Organizacija i sprovođenje

Strane su saglasne da konkretna saradnja po oblastima definisanim u članu 3. ovog sporazuma, kao i rokovi i uslovi njenog sprovođenja, budu određeni putem posebnih protokola i/ili ugovora koje će Strane potpisati kada god budu smatrale da je to potrebno.

U cilju praćenja sprovođenja ovog sporazuma, Strane su saglasne da osnuju Zajednički komitet, na čijem čelu su ministri odbrane dve Strane, a u čijem sastavu će se nalaziti predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i predstavnici Ministarstva narodne odbrane i Oružanih snaga Republike Angole sa druge strane.

Zajednički komitet sastaje se redovno jedanput godišnje, naizmenično u Republici Srbiji i Republici Angoli, a u slučaju potrebe i vanredno.

Nakon stupanja na snagu ovog sporazuma, Strane su saglasne da utvrde pravila organizovanja i rada Zajedničkog komiteta, koje će dva ministra odobriti.

Član 7.

Okvirni program saradnje

Na osnovu ovog sporazuma, a saglasno specifičnim potrebama, nadležni organi Strana će izraditi Okvirni program bilateralne saradnje u narednim periodima, u kome će se utvrditi aktivnosti, vreme, mesto održavanja, odgovorni organi, broj učesnika i ostala pitanja u vezi sa organizacijom i sprovođenjem programa.

Član 8.

Finansijske obaveze

Strane i/ili njihovi nadležni organi će, po principu reciprociteta, snositi troškove u vezi sa sprovođenjem aktivnosti po ovom sporazumu, kao i posebnih ugovora i protokola.

Strane i/ili njihovi nadležni organi mogu se dogovoriti da podele troškove za konkretne aktivnosti na drugi način.

Aktivnosti u okviru saradnje koje stvaraju visoke troškove mogu biti finansirane na načine o kojima će se Strane dogovoriti.

Član 9.

Medicinska zaštita

Strana domaćin pružiće besplatno, hitnu medicinsku pomoć osoblju Strane posetioca dok boravi na teritoriji njene države u cilju sprovođenja ovog sporazuma.

Strana posetilac snosiće sve troškove koje bude imala u zdravstvenim institucijama Strane domaćina koji ne potpadaju pod hitnu medicinsku pomoć, plaćajući na licu mesta po uobičajenim cenama za njene državljane.

Član 10.

Razmena tajnih podataka

Za vreme sprovođenja ovog sporazuma, Strane će razmenjivati podatke za javnu upotrebu.

Strane se obavezuju da neće odavati bilo koji tajni podatak sa kojim su se susrele za vreme sprovođenja ovog sporazuma, ili bilo kog njegovog protokola ili ugovora, s tim da se to ne odnosi na pripadnike njihovog osoblja kojima je je isti neophodan za njihovo sprovođenje.

Strane se obavezuju da neće koristiti bilo koji tajni podatak sa kojim su se susrele tokom ove bilateralne saradnje, na štetu ili protivno interesima druge Strane.

Obaveze iz st. 2. i 3. ovog člana primenjivaće se i posle prestanka važnosti ovog sporazuma i njegovih protokola i ugovora.

Razmena i zaštita tajnih podataka biće regulisana posebnim ugovorom.

Član 11.

Viša sila

Nijedna od Strana nije odgovorna za kašnjenja ili neizvršenje obaveza predviđenih ovim sporazumom koje nastanu usled dejstva više sile.

Strana koja se suoči sa višom silom odmah će, pisanim putem, obavestiti o tome drugu Stranu.

Član 12.

Rešavanje sporova

Svaki spor koji eventualno nastane prilikom tumačenja ili primene ovog sporazuma, rešavaće se isključivo međusobnim pregovorima i konsultacijama između Strana.

Član 13.

Odgovornost

Tokom sprovođenja aktivnosti koje se, u skladu sa ovim sporazumom, realizuju na teritoriji države Strane domaćina, osoblje Strane posetioca obavezno je da poštuje zakone i propise Strane domaćina.

Osoblje Strane posetioca disciplinski je odgovorno svom komandantu, odnosno višem državnom službeniku ili vojnom predstavniku na teritoriji države Strane domaćina.

Za svako počinjeno krivično delo na teritoriji države Strane domaćina osoblje Strane posetioca biće pod krivičnom jurisdikcijom Strane domaćina.

Svaka od Strana odriče se potraživanja naknade štete u slučaju smrti, povrede ili štete, koji mogu zadesiti osoblje ili imovinu te Strane, a koje proističu iz činjenja ili nečinjenja prouzrokovanih od strane osoblja druge Strane u toku sprovođenja ovog sporazuma.

Izuzetno od odredbe stava 4. ovog člana, zahtevi za naknadu štete mogu se potraživati u slučaju ako se to činjenje ili nečinjenje izvrši namerno ili usled grube nepažnje. U tom slučaju, zahtevi za naknadu štete rešavaće se neposrednim pregovorima između Strana, bez predavanja trećoj strani na rešavanje.

U slučaju smrti, povrede ili štete koje trećoj strani nanese osoblje Strana u toku vršenja aktivnosti u skladu sa ovim sporazumom, Strane će se dogovoriti u vezi sa plaćanjem naknade. Ukoliko se dogovor ne postigne, slučaj će biti predat nadležnim sudovima države u kojoj se dogodio incident koji je prouzrokovao štetu.

Član 14.

Izmene i dopune

Svaka od Strana može u bilo kom trenutku da zatraži reviziju celog ili dela ovog sporazuma, nakon čega će uslediti konsultacije i pregovori o izmenama koje će biti sprovedene.

Usaglašene izmene i dopune stupaju na snagu u skladu sa članom 17. ovog sporazuma.

Član 15.

Obustava primene i otkazivanje

Svaka od Strana zadržava pravo da otkaže sprovođenje jednog dela ili svih odredbi ovog sporazuma ili da pristupi delimičnoj ili potpunoj obustavi njegove primene u slučaju da dođe do promene uslova koji su postojali na dan njegovog potpisivanja, i koji dovode u pitanje kontinuitet saradnje koja je njime uspostavljena, s tim da takav postupak neće uticati na međusobnu saradnju.

Otkazivanje sprovođenja ili obustava primene pod uslovima iz stava 1. ovog člana, vrši se uz prethodnu pisanu najavu zainteresovane Strane, najmanje šezdeset dana unapred, s tim da će sva otvorena pitanja Strane sporazumno rešavati.

Član 16.

Potpisivanje

Ovaj sporazum svečano potpisuju ministri odbrane ili drugi predstavnik koji je pravno i punovažno ovlašćen.

Član 17.

Stupanje na snagu

Ovaj sporazum stupa na snagu nakon što Strane međusobno diplomatskim putem izvrše razmenu instrumenata koji potvrđuju da su ispunjeni pravni zahtevi svake od Strana neophodni za punovažnost ovog sporazuma. Datum stupanja na snagu je datum prijema poslednjeg od tih obaveštenja.

Član 18.

Period važenja

Ovaj sporazum ostaje na snazi pet godina i produžava se automatski sukcesivno na isti period osim ako ga bilo koja od Strana opozove pisanim putem, diplomatskim putem, uz prethodnu najavu najmanje 180 dana pre dana isteka njegove važnosti.

Potvrđujući ovo, dole potpisani, pravno i punovažno ovlašćeni od strane svojih vlada, potpisujemo ovaj ugovor u 6 (šest) originalnih primeraka, po 2 (dva) na srpskom, 2 (dva) na portugalskom i 2 (dva) na engleskom jeziku, pri čemu su svi podjednake pravne snage, od kojih svakoj Strani pripada po jedan primerak na gore pomenutim jezicima. U slučaju razlika u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Sačinjeno u Beogradu, ______ juna 2012. godine

Za Vladu Za Vladu

Republike Srbije Republike Angole

_____________________ _____________________

ministar odbrane ministar odbrane

Dragan Šutanovac Kandido Pereira doš Santoš Van Dunem

general

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije ( Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole o saradnji u oblasti odbrane sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za potvrđivanje Sporazuma

Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole o saradnji u oblasti odbrane (u daljem tekstu: Sporazum), čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, opredeljuju se osnovni ciljevi i principi na kojima će se zasnivati saradnja u oblasti odbrane između vlada Republike Srbije i Republike Angole, odnosno njihovih nadležnih organa, a u cilju doprinosa razvoju celokupnih bilateralnih odnosa dve države, kao i miru i bezbednosti u svetu.

Prvenstveni cilj predloženog zakona, odnosno zaključenog sporazuma, je uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio saradnju ugovornih strana i njihovih nadležnih organa u oblasti odbrane (planiranje odbrane, vojnoekonomska i vojnonaučna saradnja, vojno obrazovanje i obuka, mirovne operacije, kao i drugi segmenti od zajedničkog interesa).

3. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, budući da se sredstva koja su potrebna za sprovođenje Sporazuma, predviđaju finansijskim planom Ministarstva odbrane.

Ostavite komentar