Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Argentine o saradnji u oblasti veterinarstva

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE ARGENTINE O SARADNjI U OBLASTI VETERINARSTVA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Argentine o saradnji u oblasti veterinarstva, sačinjen 10. maja 2010. godine u Buenos Airesu, u originalu na srpskom, španskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Argentine o saradnji u oblasti veterinarstva u originalu na srpskom jeziku glasi:

Sporazum

između

Vlade Republike Srbije

i

Vlade Republike Argentine

o saradnji u oblasti veterinarstva

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Argentine, u daljem tekstu: Ugovorne strane,

u želji da olakšaju promet životinja i proizvoda životinjskog porekla i da istovremeno onemoguće unošenje zaraznih bolesti životinja i po zdravlje štetnih proizvoda životinjskog porekla, kao i da razvijaju saradnju u oblasti veterinarstva,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

1. Uvoz i provoz životinja i proizvoda životinjskog porekla (u daljem tekstu: pošiljka) između država Ugovornih strana može se obavljati samo ako su ispunjeni propisani veterinarsko-sanitarni uslovi i ako je prethodno pribavljeno odobrenje nadležnog organa zemlje uvoznice, odnosno zemlje preko čije se teritorije pošiljka provozi.

2. Nadležni organi država Ugovornih strana razmenjivaće obrasce međunarodnih veterinarskih potvrda (u daljem tekstu: sertifikat), koji prate pošiljke u Republiku Srbiju i Republiku Argentinu i uzajamno se obaveštavati o njihovim izmenama i dopunama.

3. Uverenja moraju biti izdata na srpskom, španskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Nadležni organi država Ugovornih strana će:

1.) uzajamno obaveštavati jedni druge o veterinarsko-sanitarnim uslovima za uvoz i provoz pošiljaka;

2.) razmenjivati šestomesečne izveštaje o statusu zaraznih bolesti životinja sa Liste OIE, za koje je to obaveštavanje obavezno, merama preduzetim radi sprečavanja njihove pojave, širenja kao i njihovog iskorenjivanja, u skladu sa procedurama i preporukama Svetske organizacije za zdravlje životinja (OIE);

3.) informisati jedni druge u roku od 24 časa o pojavi i drugim informacijama koje se odnose na mere i rezultate suzbijanja zaraznih bolesti životinja.

Član 3.

Radi razvijanja saradnje u oblasti veterinarstva nadležni organi država Ugovornih strana će:

1.) razmenjivati propise i stručne publikacije koje se odnose na oblast veterinarstva;

2.) razmenjivati planove uzorkovanja za tekuću godinu i rezultate uzorkovanja iz predhodne godine;

3.) unapređivati saradnju naučnih i stručnih institucija u oblasti zdravstvene zaštite životinja i veterinarsko – sanitarnog sistema kontrole proizvoda životinjskog porekla, kao i saradnju dijagnostičkih i analitičkih laboratorija;

4.) pružati uzajamnu pomoć u proizvodnji i nabavci potrebnih sredstava za suzbijanje bolesti i lečenje životinja;

5.) razmenjivati ukoliko je neophodno sojeve uzročnika zaraznih i parazitskih bolesti u eksperimentalne i dijagnostičke svrhe, kao i dijagnostička sredstva;

6.) unapređivati saradnju veterinarskih službi i razmenu veterinarskih stručnjaka, radi upoznavanja organizacije i delovanja veterinarskih službi država Ugovornih strana, stanja izvoznih objekata i zdravstvenog stanja životinja;

7.) nastojati da se organizuju godišnji sastanci eksperata, na osnovu uzajamnosti.

Član 4.

Ukoliko se na graničnom prelazu ili u odredištu utvrdi da pošiljka ne zadovoljava veterinarsko-sanitarne uslove iz sertifikata, nadležni organ države Ugovorne strane, na čijoj teritoriji je utvrđen nedostatak, odmah će o tome obavestiti nadležni organ države druge Ugovorne strane i preduzeti mere u skladu sa svojim nacionalnim propisima.

Član 5.

1. Ako se na teritoriji države jedne od Ugovornih strana utvrdi neka od zaraznih bolesti životinja, nadležni organ države druge Ugovorne strane može da ograniči ili zabrani uvoz i provoz pošiljaka životinja koje pripadaju vrsti neotpornoj na tu zarazu, koje dolazi sa cele ili dela teritorije na kojoj se zaraza pojavila.

2. Ograničenje i zabrana uvoza i provoza može se produžiti, pod istim uslovima na ostale pošiljke kojima se bolest može preneti.

Član 6.

Sporna pitanja koja proizađu iz primene odredaba ovog sporazuma rešavaće se između predstavnika nadležnih organa država Ugovornih strana uzimajući u obzir preporuke i/ili uputstva doneta u okviru Kodeks Alimentarijusa i Svetske organizacije za zdravlje životinja u oblasti međunarodnog prometa. Ako se na taj način ne postigne željeni rezultat, sporna pitanja rešavaće se diplomatskim putem.

Član 7.

1. Nadležni organ za sprovođenje ovog sporazuma u Republici Srbiji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu sa sedištem u Beogradu.

2. Nadležni organ za sprovođenje ovog sporazuma u Republici Argentini je sekretarijat za poljoprivredu, stočarstvo, ribe i hranu sa sedištem u Buenos Airesu.

Član 8.

Sporazum se može dopunjavati ili menjati uz pristanak obe Ugovorne strane. Izmene stupaju na snagu u skladu sa članom 10. ovog sporazuma.

Član 9.

Ovaj sporazum nema uticaja na prava i obaveze Ugovornih strana koje proizlaze iz drugih međunarodnih ugovora, u kojima su one Ugovorne strane.

Član 10.

1. Ovaj sporazum stupa na snagu tridesetog (30) dana od datuma prijema poslednjeg pismenog obaveštenja kojim se Ugovorne strane međusobno obeveštavaju, diplomatskim putem, da su ispunjeni svi uslovi predviđeni nacionalnim zakondavstvom za stupanje ovog sporazuma na snagu.

2. Ovaj sporazum zaključuje se na period od pet (5) godina i biće prećutno produžavan na naredne jednogodišnje periode, sve dok ga jedna od Ugovornih strana ne otkaže, u pismenoj formi, diplomatskim putem, a najmanje šest (6) meseci unapred.

Sastavljeno u Buenos Airesu dana 10. maja 2010. godine, u dva orginala svaki na srpskom, španskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju nesporazuma u tumačenju tekst na engleskom jeziku imaće prednost.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Republike Argentine

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” – Međunarodni ugovori.

OBRAZLOŽENjE

1. Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Argentine o saradnji u oblasti veterinarstva potpisan u Buenos Airesu 10. maja 2010. godine, sadržan je u odredbi člana 97. stav 1. tačka 1. Ustava Republike Srbije koji propisuje da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje svoj međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama i odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije koji propisuje da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi zbog kojih se predlaže potvrđivanje sporazuma

Potpisivanjem i potvrđivanjem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Argentine o saradnji u oblasti veterinarstva:

– Republika Srbija pokazuje spremnost da doprinese razvoju ukupnih ekonomskih odnosa dve zemlje;

– saradnja dve zemlje u oblasti veterine dobiće pravni okvir, čime se stvaraju mogućnosti i za ostale segmente saradnje u oblasti poljoprivrede;

– stvaraju se uslovi za saradnju nadležnih veterinarskih organa dve zemlje, razvoj naučnih i tehnoloških veza;

– stvara se osnov za uspostavljanje poslovnih veza predstavnika poljoprivredno-prehrambene industrije dve zemlje;

– povećaće se obim razmene poljoprivredno – prehrambenih proizvoda i stvoriti uslovi za smanjenje deficita na našoj strani.

3. Finansijske obaveze za izvršavanje sporazuma i procena potrebnih finansijskih sredstava za njegovo izvršavanje

Za primenu ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva iz budžeta Republike Srbije.

4. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Član 1. Zakona propisuje da se potvrđuje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Argentine o saradnji u oblasti veterinarstva, potpisan u Buenos Airesu 10. maja 2010. godine, u originalu na srpskom, španskom i engleskom jeziku.

Član 2. Zakona sadrži tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Argentine o saradnji u oblasti veterinarstva u originalu na srpskom jeziku.

Član 3. Zakona propisuje stupanje na snagu Zakona tj. da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku” – Međunarodni ugovori.

Ostavite komentar