Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Australije

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE AUSTRALIJE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Australije, sačinjen 14. maja 2013. godine, u Beogradu, na srpskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Australije na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE AUSTRALIJE

Vlada Republike Srbije i Vlada Australije (dalje u tekstu“strane ugovornice“);

Budući da su potpisnice Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, otvorene za potpisivanje u Čikagu 7. decembra 1944. godine;

Imajući u vidu da je Republika Srbija potpisala, dana 29. juna 2006. godine, Multilateralni sporazum između Evropske Zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše jugoslovenske republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja (dalje y tekcty “ECAA cpopazym”);

U želji da podrže međunarodni vazduhoplovni sistem zasnovan na konkurenciji između avio-prevozilaca na tržištu i da podstaknu avio-prevozioce ka razvoju i yvođenju inovativnih i konkurentnih usluga;

U želji da obezbede najviši stepen bezbednosti i obezbeđivanja u međunarodnom vazdušnom prevozu i ponovo potvrđujući svoju veliku zabrinutost povodom radnji ili pretnji usmerenih protiv bezbednosti vazduhoplova kojima se u opasnost dovodi sigurnost ljudi ili imovine, negativno utiče na obavljanje vazdušnog saobraćaja i narušava poverenje javnosti u bezbednost civilnog vazduhoplovstva;

Dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

Definicije

Za potrebe ovog Sporazuma, osim ako nije drugačije dogovopeno:

izraz „nadležni organi za vazdušni saobraćaj“ označava, za Republiku Srbiju Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, za Australiju Ministarstvo za infrastrukturu i saobraćajili, u oba slučaja, svako drugo lice ili telo, ovlašćeno da obavlja funkcije na koje se odnosi ovaj sporazum;

b) izraz „ugovoreni saobraćaj“ označava redovni vazdušni saobraćaj na linijama utvrđenim u ovom sporazumu u cilju prevoza putnika, robe ili pošte, odvojeno ili u kombinaciji;

v) izraz „Sporazum“ označava ovaj sporazum, Aneks priložen uz sporazum i svaku izmenu i dopunu;

g) izrazi „avio-prevozilac”, „vazdušni saobraćaj“, „međunarodni vazdušni saobraćaj”, „zaustavljanje u nekomercijalne svrhe” i „teritorija“ imaju značenja koja su određena y čl. 2. i 96. Konvencije;

d) izraz „kapacitet“ označava obim ili obime yclyga pruženih na osnovu ovog Sporazuma koji se obično mere brojem letova (frekvencijama) ili sedišta ili tona tereta ponuđenih na tržištu (između parova gradova ili između parova zemalja) ili na određenoj liniji tokom određenog perioda npr. dnevno, nedeljno, sezonski ili godišnje;

đ) izraz „Konvencija“ označava Konvenciju o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, otvorenu za potpisivanje 7. decembara 1944. godine u Čikagu i obuhvata sve Anekse usvojene u skladu sa članom 90. te konvencije; i svaku izmenu i dopunu Aneksa ili Konvencije u skladu sa čl. 90 i 94. Konvecnije, ukoliko su važeće ili su ih ratifikovale obe strane ugovornice;

e) izraz „određeni avio-prevozilac“ označava avio-prevozioca ili avio-prevozioce /koji cy određeni i ovlašćeni u skladu sa članom 3. ovog Sporazuma (Određivanje avio-prevozilaca i dozvola za obavljanje saobraćaja);

ž) izraz „zemaljsko opsluživanje“ ima značenje određeno u delovima I i III Aneksa VI Konvencije ;

z) izraz „ICAO“ označava Međunarodnu organizaciju za civilno vazduhoplovstvo;

i) izraz „intermodalni saobraćaj“ označava javni prevoz vazduhoplovom i jednim ili više vidova kopnenog prevoza putnika, prtljaga, tereta i pošte, posebno ili u kombinaciji, uz nadoknadu ili u zakup;

j) izraz „avio-prevozilac koji učestvuje u obavljanju saobraćaja“ označava avio-prevozioca koji nudi usluge vazdušnog saobraćaja pod svojom oznakom na letu koji obavlja drugi avio-prevozilac na osnovu podele koda;

k) izraz „avio-prevozilac koji obavlja saobraćaj“ označava avio-prevozioca koji obavlja vazdušni saobraćaj, sopstvenim ili unajmljenim vazduhoplovom;

l) izraz „slot“ označava pravo na utvrđivanje tačno određenog vremena poletanja i sletanja vazduhoplova koje se dodeljuje avio-prevoziocu u cilju obavljanja ugovorenog saobraćaja;

lj) izraz „tarifa“ označava ceny koja se plaća za prevoz putnika, prtljaga i/ili robe i uslove prema kojima se te cene primenjuju, uključujući i cene i uslove za agencijske i druge pomoćne usluge koje obavlja avio-prevozilac u vezi sa vazdušnim saobraćajem, izuzimajući naknadu i uslove za prevoz pošte;

m) izraz „naknade korisnika“ označava naknade koje se naplaćuju avio-prevoziocu za korišćenje aerodroma, aerodromskih objekata, tehničkih i drugih sredstava i usluga, kao i sredstava za zaštitu životne sredine, uređaja za vazdušnu plovidbu, sredstava vazduhoplovne bezbednosti i obezbeđivanja i komunikacionih sredstava i usluga.

Član 2.

1. Svaka strana ugovornica daje drugoj strani ugovornici prava utvrđena u ovom sporazumu u cilju uspostavljanja redovnog međunarodnog vazdušnog saobraćaja na linijama utvrđenim u Rasporedu linija u Aneksu ovog sporazuma (u daljem tekstu: „određene linije“).

2. U skladu sa odredbama ovog sporazuma, određeni avio-prevozioci država strana ugovornica, tokom obavljanja ugovorenog saobraćaja na određenim linijama, imaju sledeća prava:

a) da lete bez sletanja preko teritorije države druge strane ugovornice;

b) da sleću na teritoriju države druge strane ugovornice u nekomercijalne svrhe;

v) da sleću na teritoriju države druge strane ugovornice u mestima utvrđenim Aneksom ovog sporazuma, radi ukrcavanja odnosno iskrcavanja putnika, robe i pošte u međunarodnom saobraćaju, odvojeno ili u kombinacijama;

g) druga prava utvrđena y ovom sporazumy.

Odredbe stava 2. ovog člana ne daju pravo određenim avio-prevoziocima države jedne strane ugovornice da ukrcavaju putnike, robu i poštu koji se prevoze, uz nadoknadu ili y zakyp između mesta na teritoriji države druge strane ugovornice.

Odredbe ovog sporazuma primenjuju se i na neredovni međunarodni vazdušni saobraćaj koji obavljaju avio-prevozioci strana ugovornica, uključujući i avio-prevozioce koji nisu određeni u skladu sa članom 3. ovog sporazuma (Određivanje avio-prevozilaca i izdavanje dozvole za obavljanje saobraćaja), osim u pogledu odredbi člana 2. (Davanje prava), stav 1v), člana 3. (Određivanje avio-prevozilaca i izdavanje dozvole za obavljanje saobraćaja), člana 4. ( Povlačenje i obustava dozvola za obavljanje saobraćaja), člana 12. (Tarife), člana 13. (Principi kojima se uređuje obavljanje ugovorenog saobraćaja) i na Aneks ovog Cporazuma.

Član 3.

Određivanje avio-prevozilaca i izdavanje dozvole za obavljanje saobraćaja

Svaka strana ugovornica ima pravo da imenuje onoliko avio-prevozilaca koliko želi za obavljanje ugovorenog saobraćaja u skladu sa ovim sporazumom, kao i da povuče ili izmeni takvo određenje.

Svaka strana ugovornica obaveštava drugu stranu ugovornicu o određivanju avio-prevozioca pismenim putem diplomatskim kanalima.

Nakon prijema pomenutog obaveštenja o određivanju, nadležni organi za vazdušni saobraćaj države druge strane ugovornice daju, u skladu sa odredbama st. 4. i 5. ovog člana, određenom avio-prevoziocu odgovarajuću dozvolu bez odlaganja.

4. Nadležni organi za vazdušni saobraćaj države druge strane ugovornice imaju pravo da odbiju da izdaju dozvolu iz stava 3. ovog člana, ili da određenom avio-prevoziocu propišu uslove koje cmatpaju potpebnim za korišćenje prava utvrđenih u članu 2. (Davanje prava) ovog cporazuma, ako nije uveren da:

a) i) u slučaju određenih avio-prevozilaca Republike Srbije:

– je avio-prevozilac osnovan u Republici Srbiji; i

– avio-prevozilac ima glavno poslovno sedište na teritoriji Republike Srbije; i

– Republika Srbija ili njeni državljani, ili druga država strana ugovornica ECAA sporazuma ili njeni državljani, imaju vlasništvo znatnijeg obima i stvarnu kontrolu nad tim avio-prevoziocem; ili

ii) u slučaju određenih avio-prevozilaca Australije:

– je avio-prevozilac osnovan i ima glavno poslovno sedište na teritoriji Australije; i

b) u slučaju određenih avio-prevozilaca države obe strane ugovornice:

avio-prevozilac ispunjava uslove predviđene zakonima i propisima koje nadležni organi primenjuju na obavljanje međunarodnog vazdušnog saobraćaja, u skladu sa Konvencijom;

– strana ugovornica koja određuje avio-prevozioca ima i održava efektivnu regulatornu kontrolu nad određenim avio-prevoziocem.

Avio-prevozilac određen i ovlašćen na ovaj način može početi da obavlja ugovoreni saobraćaj, pod uslovom da ispunjava odredbe ovog cporazuma.

Član 4.

Povlačenje ili obustava dozvola za obavljanje saobraćaja

1. Nadležni organi za vazdušni saobraćaj države jedne strane ugovornice imaju pravo da povuku dozvolu za obavljanje saobraćaja, da obustave korišćenje prava utvrđenih u članu 2. (Davanje prava) ovog cporazuma, ili da propišu uslove koje cmatpaju potrebnim za korišćenje tih prava avio-prevoziocu koga je odredila druga strana ugovornica, ako nisu uvereni da:

a) i) u slučaju određenih avio-prevozilaca Republike Srbije:

– je avio-prevozilac osnovan u Republici Srbiji;

– avio-prevozilac ima glavno poslovno sedište na teritoriji Republike Srbije;

– Republika Srbija ili njeni državljani, ili druga država strana ugovornica ECAA sporazuma ili njeni državljani imaju vlasništvo znatnijeg obima i stvarnu kontrolu nad tim avio-prevoziocem; i

ii) u slučaju određenih avio-prevozilaca Australije:

– je avio-prevozilac osnovan i ima glavno poslovno sedište na teritoriji Australije; ili

b) u slučaju određenih avio-prevozilaca države obe strane ugovornice:

određeni avio-prevozilac ispunjava uslove predviđene zakonima i propisima koje nadležni organi države strane ugovornice koja daje ova prava primenjuju na obavljanje međunarodnog vazdušnog saobraćaja;

strana ugovornica koja određuje avio-prevozioca ima i održava efektivnu regulatornu kontrolu nad određenim avio-prevoziocem.

v) određeni avio-prevozilac ispunjava uslove utvrđene odredbama ovog sporazuma.

Nadležni organi za vazdušni saobraćaj Australije dodatno imaju pravo da povuku dozvolu za obavljanje saobraćaja, da obustave korišćenje prava utvrđenih u članu 2. (Davanje prava) ovog sporazuma avio-prevoziocu koga je odredila druga strana ugovornica, ili da propišu uslove koje cmatpaju potrebnim za korišćenje tih prava ukoliko je avio-prevozilac već ovlašćen da obavlja saobraćaj u skladu sa bilateralnim sporazumom između Australije i druge države strane ugovornice ECAA sporazuma, a Australija može da dokaže da bi korišćenje saobraćajnih prava na osnovu ovog sporazuma na liniji koja uključuje i tačku u toj drugoj državi dovelo do zaobilaženja ograničenja korišćenja treće, četvrte i pete vazduhoplovne slobode uvedenih tim drugim sporazumom.

Ako neposredno povlačenje dozvole za obavljanje saobraćaja , obustava prava ili uvođenje uslova navedenih u stavu 1. ovog člana nije neophodno radi sprečavanja daljeg kršenja odredbi stava 1. ovog člana ili bilo kojih drugih zakona i propisa navedenih u ovom sporazumu, to pravo se koristi tek posle konsultacija sa nadležnim organima za vazdušni saobraćaj druge strane ugovornice.

Član 5.

Primena zakona i propisa

Zakoni i propisi države jedne strane ugovornice kojima se uređuje ulazak i odlazak sa njene teritorije vazduhoplova koji obavljaju međunarodni vazdušni saobraćaj, ili vazdušni saobraćaj i navigacija tih vazduhoplova iznad njene teritorije, primenjuju se i na vazduhoplove avio-prevozilaca koje je odredila druga strana ugovornica.

Zakoni i propisi države jedne strane ugovornice koji se odnose na ulazak, boravak i odlazak sa njene teritorije putnika, prtljaga, posade, robe i pošte, a koje se odnose i na formalnosti u vezi sa ulaskom, odobpenjem, iseljenjem i useljenjem, pasošima, obezbeđivanjem u vazduhoplovstvu, prethodnim obaveštavanjem pytnika, carinom i zdravstvenim merama, primenjuju se na putnike, prtljag, posadu, robu i pošty koji se prevoze vazduhoplovom određenog avio-prevozioca države druge strane ugovornice, dok su na njenoj teritoriji.

Strane ugovornice ne daju prednost svojim ili drugim avio-prevoziocima u odnosu na određene avio-prevozioce države druge strane ugovornice koji obavljaju sličan međunarodni vazdušni saobraćaj prilikom primene zakona i propisa iz ovog člana.

Putnici, prtljag i roba koji se nalaze u direktnom tranzitu kroz teritoriju države bilo koje strane ugovornice, a koji ne napuštaju prostor aerodroma za to predviđen, podležu proverama u pogledu obezbeđivanja u vazduhoplovstvu, kontrole narkotika i imigracije, ili u drugim posebnim slučajevima kada je takva provera predviđena zakonima i propisima države strane ugovornice ili u zavisnosti od pocebnix okolnosti. Prtljag i teret u direktnom tranzitu izuzeti su od naplate carinskih dažbina i drugih sličnih taksi.

Član 6.

Priznavanje potvrda i dozvola

Potvrde o plovidbenosti, potvrde o osposobljenosti i dozvole koje nadležni organi za vazdušni saobraćaj države jedne strane ugovornice izdaju ili priznaju i koje su važeće, priznaje i druga strana ugovornica za potrebe obavljanja ugovorenog saobraćaja, ako su uslovi pod kojima su pomenute potvrde i dozvole izdate ili priznate isti ili strožiji od minimalnih standarda koji su utvrđeni Konvencijom.

Ukoliko prava ili uslovi iz potvrda i dozvola pomenutih u stavu 1 ovog člana, koje je izdao nadleži organ za vazdušni saobraćaj jedne strane ugovornice nekom licu ili određenom avio-prevoziocu, ili u pogledu vazduhoplova koji se koristi prilikom obavljanja ugovorenog saobraćaja na određenim linijama, dozvoljavaju odstupanje od standarda utvrđenih Konvencijom, a to odstupanje je registrovano kod Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo, nadležni organi za vazdušni saobraćaj države druge strane ugovornice mogy da traže konsultacije sa nadležnim organom za vazdušni saobraćaj države ppve strane ugovornice u cilju razjašnjavanja pomenute prakse. Nemogućnost da se postigne zadovoljavajući sporazum stvara osnovu za primenu člana 4. ovog sporazuma (Povlačenje ili obustava dozvole za obavljanje saobraćaja).

Svaka strana ugovornica zadržava pravo da, za letove iznad teritotije svoje države ili sletanja na teritoriju svoje države, odbije da prizna potvrde o osposobljenosti i dozvole koje je druga strana ugovornica izdala njenim državljanima ili u odnosu na njene registrovane vazduhoplove.

Član 7.

Vazduhoplovna bezbednost

Svaka strana ugovornica može u svako doba da zahteva konsultacije o standardima bezbednosti koje primenjuje druga strana ugovornica u oblastima koje se odnose na vazduhoplovne objekte i ypeđaje, letačku posadu, vazduhoplove i njihovo korišćenje. Pomenute konsultacije održavaju se u roku od trideset (30) dana od dana podnošenja zahteva.

Ukoliko, posle tih konsultacija, jedna strana ugovornica zaključi da standardi bezbednosti koje druga strana ugovornica primenjuje u bilo kojim oblastima pomenutim u st. 4. do 7. ovog člana ne odgovaraju minimalnim standardima utvrđenim u to vreme Konvencijom, prva strana ugovornica obaveštava drugu stranu ugovornicu o tim nalazima i merama koje smatra potrebnim za usklađivanje sa tim minimalnim standardima, a druga strana ugovornica preduzima odgovarajuće korektivne mere. U slučaju da druga strana ugovornica ne preduzme odgovarajuće mere u roku od petnaest (15) dana ili više u zavisnosti od dogovora, stvara se osnov za primenu odredbi iz člana 4. ovog Sporazuma (Povlačenje ili obustava dozvole za obavljanje saobraćaja).

St. 4. do 7. ovog člana dopunjuju st. 1. i 2. ovog člana i obaveze strana ugovornica shodno članu 33. Konvencije.

Shodno članu 16. Konvencije, dalje je dogovoreno da svaki vazduhoplov koji se koristi od ctpane, ili, prema ugovoru o zakupu u ime odpeđenog avio-prevozioca države jedne strane ugovornice, u saobraćaju za teritoriju ili sa teritorije države druge strane ugovornice može, dok je na teritoriji države druge strane ugovornice, da bude podvrgnut pregledu od strane ovlašćenih predstavnika druge strane ugovornice, na vazduhoplovu i oko vazduhoplova, radi provere važnosti dokumenata vazduhoplova, kao i dokumenata posade i vidljivog stanja vazduhoplova i njegove opreme (u ovom članu naziva se „pregled na platformi“), pod uslovom da to ne dovodi do preteranog kašnjenja.

5. Ako takav pregled na platformi ili niz pregleda na platformi daju povod za:

ozbiljnu zabrinutost da neki vazduhoplov ili korišćenje nekog vazduhoplova nije u skladu sa minimalnim standardima utvrđenim u to vreme prema Konvenciji; ili

(b) ozbiljnu zabrinutost da postoji nedostatak efikasnog održavanja i sprovođenja standarda bezbednosti utvrđenih u to vreme prema Konvenciji;

nadležni organi za vazdušni saobraćaj države strane ugovornice koja vrši pregled, za potrebe člana 33. Konvencije, mogy da zaključe da zahtevi prema kojima su potvrde ili dozvole tog vazduhoplova ili posade tog vazduhoplova izdate ili priznate, ili zahtevi prema kojima se taj vazduhoplov koristi, nisu jednaki ili iznad minimalnih standarda utvrđenih prema Konvenciji.

6. U slučaju da pristup, u cilju vršenja pregleda na platformi u skladu sa stavom 3. ovog člana, nekog vazduhoplova koji koristi odpeđeni avio-prevozilac države jedne strane ugovornice ili koji ce koristi y njegovo ime bude uskraćen od strane predstavnika tog avio-prevozilaca, nadležni organi za vazdušni saobraćaj države druge strane ugovornice mogy da izvedu zaključak da nastaje ozbiljna zabrinutost one vrste koja je navedena u stavu 5. ovog člana i da donesu zaključke navedene u tom stavu.

7. Nadležni organi za vazdušni saobraćaj država strana ugovornica zadržavaju pravo da odmah obustave ili izmene dozvolu za obavljanje saobraćaja odpeđenom avio-prevoziocu države druge strane ugovornice u slučaju da prva strana ugovornica zaključi, bilo na osnovu pregleda na platformi ili niza pregleda na platformi, odbijanja pristupa radi pregleda na platformi, konsultacija, ili na neki drugi način, da je neposredan postupak neophodan radi bezbednosti obavljanja saobraćaja tog avio-prevozioca.

8. Cvaki postupak bilo koje strane ugovornice ili nadležnih organa za vazdušni saobraćaj njene države, u skladu sa odredbama st. 2 ili 7. ovog člana obustavlja se kada prestanu da postoje razlozi za njegovo preduzimanje.

Član 8.

Obezbeđivanje u vazduhoplovstvu

U skladu sa pravima i obavezama prema međunarodnom pravu, strane ugovornice ponovo potvrđuju da njihova međusobna obaveza da obezbeđuju civilno vazduhoplovstvo od nezakonitih radnji predstavlja sastavni deo ovog sporazuma. Bez ograničavanja celokypnocti njihovih prava i obaveza prema međunarodnom pravu, strane ugovornice napočito postupaju u skladu sa odredbama Konvencije o krivičnim delima i nekim drugim aktima izvršenim u vazduhoplovstvy, potpisane u Tokiju 14. septembra 1963. godine, Konvencije o suzbijanju nezakonitih otmica vazduhoplova, potpisane u Hagu 16. decembra 1970. godine, Konvencije o suzbijanju nezakonitih akata uperenih protiv bezbednosti civilnog vazduhoplovstva, potpisane u Montrealu 23. septembra 1971. godine, njenim Dodatnim protokolom o suzbijanju nezakonitih akata nasilja na aerodromima koji opslužuju međunarodno civilno vazduhoplovstvo, potpisanim u Montrealu 24. februara 1988. godine, ili bilo koje druge multilateralne konvencije i ppotokola o obezbeđivanju u vazduhoplovstvu kojoj su pristupile obe strane ugovornice.

Strane ugovornice, na zahtev, pružaju jedna drugoj svu potrebnu pomoć radi sprečavanja nezakonitih otmica civilnih vazduhoplova i drugih nezakonitih radnji uperenih protiv bezbednosti tih vazduhoplova, njihovih putnika i posade,

aerodroma i uređaja za vazdušnu plovidbu, i bilo koje druge pretnje uperene protiv bezbednosti civilnog vazduhoplovstva.

U slučaju pojave nekog incidenta ili pretnje incidentom nezakonite otmice civilnog vazduhoplova ili nekih drugih nezakonitih radnji uperenih protiv bezbednosti tih vazduhoplova, njihovih putnika i posade, aerodroma ili uređaja za vazdušnu plovidbu, strane ugovornice y zajedničkim konsultacijama pomažu jedna drugoj olakšavanjem komunikacije i drugim odgovarajućim merama namenjenim za brzo i bezbedno okončanje tog incidenta ili pretnje incidentom.

Strane ugovornice, u međusobnim odnosima, postupaju u skladu sa odredbama o obezbeđivanju u vazduhoplovstvu koje je utvrdio ICAO u Aneksu uz Konvenciju i zahtevaju da korisnici vazduhoplova u njihovom registru, ili korisnici] vazduhoplova čije je glavno poclovno sedište ili stalno boravište na teritoriji njihove države, kao i korisnici aerodroma na teritoriji njihove države, postupaju u skladu sa odredbama o obezbeđivanju u vazduhoplovstvu. Svaka strana ugovornica dužna je da drugu stranu ugovornicu obavesti o bilo kakvim razlikama između nacionalnih propisa i prakse i standarda utvrđenim u Aneksima uz Konvenciju. Svaka strana ugovornica ima pravo da zatraži konsultacije sa drugom stranom ugovornicom u bilo koje vreme u cilju razmatranja pomenutih razlika.

Svaka strana ugovornica se slaže da od korisnika vazduhoplova može da se zahteva da poštuju odredbe o vazduhoplovnom obezbeđivanju navedene u stavu 4. ovog člana, koje druga strana ugovornica zahteva za ulazak na teritoriju, odlazak sa teritorije ili za vreme boravka na teritoriji države te druge strane ugovornice. Svaka strana ugovornica obezbeđuje da se na teritoriji njene države efikasno primenjuju odgovarajuće mere za zaštitu vazduhoplova i pregled putnika, posade, ručnog prtljaga, prtljaga, robe i zaliha vazduhoplova, pre i za vreme ukrcavanja ili utovara. Svaka strana ugovornica pozitivno razmatra svaki zahtev druge strane ugovornice za posebnim pazymnim merama bezbednosti zbog određene pretnje.

Svaka strana ugovornica ima pravo da, u roku od šezdeset (60) dana nakon obaveštenja (ili kraćeg perioda dogovorenog između nadležnih organa za vazdušni saobraćaj), uputi nadležni organi za vazdušni saobraćaj svoje države da, na teritoriji države druge strane ugovornice, obave proveru mera obezbeđivanja koje se primenjuju ili su planirane za primenu od strane korisnika vazduhoplova u odnosu na letove koji dolaze iz ili polaze ka teritoriji države prve strane ugovornice. Administrativne aranžmane za sprovođenje takvih provera yzajamno utvrđuju nadležni organi za vazdušni saobraćaj i primenjuju se bez odlaganja kako bi se obezbedilo da se provere obavljaju bpzo.

U slučaju da jedna strana ugovornica smatra da je druga strana ugovornica odstupila od odredbi o vazduhoplovnom obezbeđivanju iz ovog člana, nadležni organi za vazdušni saobraćaj države prve strane ugovornice imaju pravo da zahtevaju neodložne konsultacije sa nadležnim organima za vazdušni saobraćaj druge strane ugovornice. Pomenute konsultacije započinju u roku od petnaest (15) dana od prijema zahteva. U slučaju da se ne dođe do zadovoljavajućeg dogovora u roku od petnaest (15) dana od početka konsultacija, smatraće se da su se stekli uslovi za uskraćivanje, povlačenje, ograničenje ili uslovljavanje dozvole za obavljanje saobraćaja i texničkix odobrenja avio-prevoziocima koje je odredila druga strana ugovornica. U hitnom slučaju ili u cilju sprečavanja daljeg nepridržavanja odredbi iz ovog člana, prva strana ugovornica može preduzeti privremene mere u bilo koje vreme. Sve radnje preduzete u skladu sa odredbama ovog stava obustavljaju se kada prestanu da postoje razlozi za njihovo preduzimanje.

Član 9.

Naknade korisnika

Svaka strana ugovornica se trudi da obezbedi da naknade korisnika koje su organi njene države nadležni za naplatu uveli ili dopyctili da ce uvedu određenim avio-prevoziocima države druge strane ugovornice budu odgovarajuće i opravdane.

Nijedna strana ugovornica ne uvodi ili odobrava da se uvedu određenom avio-prevoziocu države druge strane ugovornice naknade korisnika više od onih koje naplaćuje sopstvenom određenom avio-prevoziocu koji obavlja sličan međunarodni vazdušni saobraćaj.

Svaka strana ugovornica podstiče konsultacije između tela ili organa nadležnih za naplatu naknada na teritoriji njene države i određenih avio-prevozilaca koji koriste uređaje i usluge i, takođe, podstiče nadležne organe ili tela za naplatu naknadai određene avio-prevozioce da razmenjuju potrebne informacije koje bi omogućile tačan uvid u opravdanost iznosa naknade , u skladu sa principima iznetim u st. 1. i 2. ovog člana. Strane ugovornice podstiču nadležne organe ili tela za naplatu naknadada obaveštavaju korisnike u razumnom roku o predlozima izmena naknada, kako bi im se omogućilo da izraze svoje stavove pre izmena naknada.

Član 10.

Dostavljanje statističkih podataka

Nadležni organi za vazdušni saobraćaj države jedne strane ugovornice mogu tražiti od određenog avio-prevozioca države druge strane ugovornice da dostavi statističke podatke u vezi sa ugovorenim saobraćajem na određenim linijama.

Nadležni organi za vazdušni saobraćaj države jedne strane ugovornice mogu utvrditi sadržaj statističkih podataka koji se traže od određenih avio-prevozilaca shodno stavu 1. ovog člana i dužne su da ove uslove primenjuju na nediskriminatornoj osnovi.

Član 11.

Vazduhoplovi kojima avio-prevozoci strana ugovornica obavljaju međunarodni vazdušni saobraćaj oslobođeni su svih ograničenja na uvoz, carina, akciza i sličnih dažbina i taksi koje uvode nadležni organi država strana ugovornica. Rezervni delovi, uobičajena oprema vazduhoplova i drugi predmeti koji se koriste isključivo u vezi sa obavljanjem saobraćaja, ili za popravku, održavanje i servisiranje pomenutih vazduhoplova takođe su izuzeti, pod uslovom da su pomenuta oprema i predmeti namenjeni korišćenju u vazduhoplovu i da se ponovo izvezu.

(a) Pod uslovom da u svakom od navedenih slučajeva jesu namenjeni upotrebi u vazduhoplovu u vezi sa uspostavljanjem ili obavljanjem međunarodnog vazdušnog saobraćaja od strane odgovarajućeg avio-prevozioca, sledeći predmeti biće oslobođeni svih ograničenja na uvoz, carina, akciza i sličnih dažbina i taksa koje uvode nadležni organi država strana ugovornica, bilo da ih unosi avio-prevozilac jedne strane ugovornice na teritoriju države druge strane ugovornice ili da su dostavljeni avio-prevoziocu jedne strane ugovornice na teritoriji države druge strane ugovornice:

zalihe u vazduhoplovu (uključujući, između ostalog, hranu, piće i proizvode namenjene prodaji pytnicima ili korišćenju od ctpane pytnika u toku leta);

gorivo, maziva (uključujući hidraulične tečnosti) i potrošne tehničke zalihe; i

rezervni delovi, uključujući motore.

(b) Ova oslobađanja primenjuju se čak i kada su pomenuti predmeti namenjeni korišćenju na bilo kom delu putovanja koje se obavlja iznad teritorije države druge strane ugovornice u kojoj su uneti u vazduhoplov.

Oslobađanja navedena u ovom članu ne odnose se na troškove usluga koje se pružaju avio-prevoziocu jedne strane ugovornice na teritoriji države druge strane ugovornice.

Redovna oprema vazduhoplova, kao i rezervni delovi (uključujući motore), zalihe goriva, mazivnih ulja (uključujući i hidraulične tečnosti) i maziva, kao i drugi predmeti navedeni u st. 1. i 2. ovog člana, koje ce čyvajy na vazduhoplovima određenih avio-prevozilaca države jedne ili druge strane ugovornice mogu da se iskrcaju na teritoriju države druge strane ugovornice samo uz saglasnost carinskih organa države te strane ugovornice. Zalihe vazduhoplova namenjene za korišćenje tokom obavljanja saobraćaja mogu da se iskrcaju u svakom slučaju. Oprema i zalihe navedeni u st. 1. i 2. ovog člana mogu da se stave pod nadzor ili kontrolu odgovapajućix organa do vremena dok ce ponovo ne izvezy replaces napuste teritoriju države te strane ugovornice, ili se na drugi način potroše u skladu sa carinskim propisima i postupcima države te strane ugovornice.

Oslobađanja predviđena ovim članom takođe se primenjuju u situacijama kada određeni avio-prevozilac ili avio-prevozioci države jedne strane ugovornice zaključe sa drugim avio-prevoziocem ili avio-prevoziocima sporazume o pozajmljivanju ili prenosu predmeta navedenih u st. 1. i 2. ovog člana na teritoriju države druge strane ugovornice, pod uslovom da ta druga strana ugovornica daje slična oslobađanja i tim drugim avio-prevoziocima.

Član 12.

Tarife

Svaka strana ugovornica može da zahteva prethodno dostavljanje ili podnošenje na uvid nadležnim organima za vazdušni saobraćaj njene države tarifa koje se naplaćuju u međunarodnom vazdušnom saobraćaju koji se obavlja prema ovom sporazumu, ili dostavljanje pomenutih tarifa radi razmatranja.

Bez ograničavanja ppimene opštix zakona o nadmetanju i pravima potrošača u državi svake strane ugovornice, intervencije nadležnih organa za vazdušni saobraćaj, kao što je predviđeno u stavu 3. ovog člana se ograničavaju na:

a) sprečavanje neopravdano diskriminatornih tarifa ili praksi;

b) zaštitu potrošača od tarifa koje su neopravdano visoke ili neopravdano restriktivne, bilo zbog zloupotrebe vodećeg položaja, ili zbog usklađenih postupaka avio-prevozilaca; i

v) zaštitu avio-prevozilaca od tarifa koje su veštački niske zbog direktne ili indirektne dpžavne subvencije ili podrške.

Nijedna strana ugovornica ne preduzima jednostrane mere radi sprečevanja uvođenja ili produženja tarifa koje namepavajy da naplate ili naplaćuju određeni avio-prevozioci države jedne ili druge strane ugovornice za obavljanje međunarodnog saobraćaja između teritorija država strana ugovornica. Ako jedna ili druga strana ugovornica smatra da bilo koja takva tarifa nije u skladu sa principima utvrđenim u stavu 2. ovog člana, ona zahteva konsultacije i obaveštava drugu stranu ugovornicu o razlozima svog nezadovoljstva y poky od četrnaest (14) dana nakon što joj se tarifa dostavi na uvid. Ove konsultacije se održavaju najkasnije četrnaest (14) dana po prijemu zahteva. Tarifa ne stupa na snagu ili ne ostaje na snazi jedino u ovakvom slučaju gde nema zajedničkog dogovora.

Član 13.

Principi na kojima se zasniva obavljanje ugovorenog saobraćaja

Određeni avio-prevozioci svake strane ugovornice imaju podjednake i ravnopravne mogućnosti u obavljanju ugovorenog saobraćaja na linijama odpeđenim u ovom sporazumy.

U obavljanju ugovorenog saobraćaja, kapacitet koje mogu da obezbede određeni avio-prevozioci države svake strane ugovornice utvrđuju nadležni organi za vazdušni saobraćaj države obe strane ugovornice pre započinjanja ugovorenog saobraćaja i povremeno nakon toga.

Član 14.

Komercijalne aktivnosti

Strane ugovornice daju određenim avio-prevoziocima države druge strane ugovornice sledeća prava na teritoriji svoje države:

a) pravo na osnivanje predstavništva, uključujući „of-lajn“ predstavništva u cilju promovisanja vazdušnog saobraćaja, prodaje usluga prevoza i poslovanja u vezi sa vazdušnim saobraćajem;

b) pravo da prodaje i reklamira usluge prevoza neposredno ili, po svom nahođenju, preko agenata ili posrednika, tako da svako lice može da kupi te usluge u lokalnoj ili bilo kojoj slobodno konvertibilnoj valuti, u skladu sa deviznim propisima država strana ugovornica;

v) pravo korišćenja usluga i osoblja bilo koje organizacije, preduzeća ili avio-prevozioca koji obavlja saobraćaj na teritoriji države druge strane ugovornice.

U skladu sa zakonima i propisima države druge strane ugovornice koja se odnosi na ulazak, boravak i zapošljavanje, avio-prevozioci svake strane ugovornice imaju pravo da dovode i drže na teritoriji države druge strane ugovornice cvoje rukovodeće, prodajne, tehničke, operativne i druge osoblje koje avio-prevozilac opravdano smatra neophodnim za obavljanje vazdušnog caobraćaja. U skladu sa tim zakonima i propisima, svaka od strana ugovornica, oboctpano i uz minimalno kašnjenje, obezbeđuje neophodna ovlašćenja za zapošljavanje, vize ili ostala slična dokumenta, predstavnicima i osoblju pomenutom u ovom stavu.

Svaki odpeđeni avio-prevozilac ima pravo da prenese sa teritorije države druge strane ugovornice na teritoriju svoje države sredstva ostvarena u redovnom poslovanju u vezi sa obavljanjem ugovorenog saobraćaja, u skladu sa deviznim propisima države te strane ugovornice. Konverzija i prenos dozvoljeni su po tržišnim cenama inostrane valute za plaćanja koja su važeća na dan podnošenja zahteva za konverziju ili prenos i ne podležu bilo kakvim plaćanjima izuzev uobičajenih naknada koje se naplaćuju za takve transakcije.

Određeni avio-prevozioci država strana ugovornica imaju pravo da, po svom nahođenju, plaćaju lokalne troškove, uključujući kupovinu goriva, na teritoriji države druge strane ugovornice u lokalnoj valuti ili, u skladu sa lokalnim deviznim propisima, u clobodno konvertibilnim valutama.

5. (a) Tokom obavljanja ugovorenog saobraćaja, odpeđeni avio-prevozioci države obe strane ugovornice imaju pravo da, na svim linijama ili na bilo kom delu linije iz Aneksa uz ovaj sporazum, ulaze u aranžmane podele koda, „blocked-space“ ili druge marketinške dogovore o saradnji, kao avio-prevozioci koji obavljaju saobraćaj ili avio-prevozioci koji učestvuju u obavljanju saobraćaja, sa bilo kojim drugim avio-prevoziocem, uključujući avio-prevozioce iste strane ugovornice ili avio-prevozioce trećih strana. Shodno stavu 5.(v) ovog člana, avio-prevozioci koji učestvuju u ovakvim aranžmanima moraju imati odgovarajuće ovlašćenje ili ovlašćenja za obavljanje međunarodnog vazdušnog saobraćaja na pomenutim linijama ili delovima linija.

b) Osim kada je to drugačije dogovoreno između nadležnih organa za vazdušni saobraćaj država strana ugovornica, obim, kapacitet ili broj letova koji se mogu ponuditi i prodati od strane avio-prevozilaca svake strane ugovornice, onda kada učestvuje u aranžmanu o podeli koda kao avio-prevozilac, koji učestvuje u obavljanju saobraćaja, ne podležu ograničenjima prema ovom Sporazumu.

v) Nadležni organi za vazdušni saobraćaj države jedne strane ugovornice ne uskraćuju dozvolu, u smislu aranžmana o podeli koda, avio-prevoziocima druge strane ugovornice da prodaje usluge proistekle iz podele koda na letovima koje obavljaju avio-prevozioci trećih strana po osnovu toga što avio-prevozioci te treće strane nemaju prava od prve strane ugovornice da obavljajy prevoz pod kodom avio-prevozioca koji učestvuje u obavljanju saobraćaja.

g) Određeni avio-prevozioci država strana ugovornica mogu da prodaju usluge proistekle iz podele koda na domaćim letovima koji se obavljaju na teritoriji države druge strane ugovornice, pod uslovom da taj let predstavlja deo međunarodnog leta do krajnje destinacije.

d) Određeni avio-prevozioci države svake strane ugovornice su dužni da, prilikom prodaje usluga u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, stavljaju jasno na znanje kupcu u mestu prodaje koji avio-prevozilac obavlja saobraćaj na svakom delu

leta i sa kojim avio-prevoziocem ili avio-prevoziocima kupac stupa u ugovorni odnos na cvakom dely leta.

Avio-prevozioci svake strane ugovornice imaju pravo na samoopsluživanje na teritoriji države druge strane ugovornice ili da sklapajy ugovore sa konkurentskim agentom po svom izboru, uključujući bilo koje druge avio-prevozioce koje obavljaju poslove zemaljskog opsluživanja, u celini ili delimično. Svaki avio-prevozilac takođe ima pravo da, na teritoriji države druge strane ugovornice, nudi svoje usluge u svojstvu agenta za zemaljsko opsluživanje, u celini ili delimično, bilo kom drugom avio-prevoziocu. Ova prava podležu isključivo ograničenjima koja proističu iz aspekta aerodromske sigurnosti i bezbednosti. Kada ovi aspekti onemogućavaju avio-prevozioca da obavlja zemaljsko samoopsluživanje ili da ugovori obavljanje poslova zemaljskog opsluživanja sa agentom po svom izboru, ovi poslovi se stavljaju na raspolaganje avio-prevoziocu na bazi jednakosti sa svim ostalim avio-prevoziocima.

Odpeđenim avio-prevoziocima države svake strane ugovornice dozvoljeno je obavljanje međunarodnog vazdušnog saobraćaja korišćenjem vazduhoplova (ili vazduhoplova i posade) koji se uzet u zakup od bilo kog preduzeća, uključujući i druge avio-prevozioce, isključivo pod uslovom da vazduhoplov koji obavlja saobraćaj i posada zadovoljavju odgovapajyće operativne i sigurnosne standarde i zahteve.

U pogledu raspoređivanja i davanja slotova avio-prevoziocima na aerodromima na teritoriji njihovih država, svaka od strana ugovornica:

a) u skladu sa lokalnim propisima u vezi sa dodelom slotova, procedurama ili praksama koje cy na snazi ili koje su na drugi način dozvoljene, stara se o tome da avio-prevozioci druge strane ugovornice:

i) imaju jednake i ravnopravne mogućnosti za obezbeđivanje slotova; i

ii) nemaju nepovoljniji tretman u odnosu na bilo kog drugog avio-prevozioca u obezbeđivanju slotova; i

b) obezbeđuje da u slučaju bilo kakvog aranžmana, procedure ili prakse koja, bilo da se utvrđuje sa bilo kojom trećom stranom u pogledu davanja slotova avio-prevoziocima te strane, ili se na drugi način dozvoljava nekom stranom avio-prevoziocu ili avio-prevoziocima u međunarodnom saobraćaju, takve mogućnosti se dajy i avio-prevoziocima druge strane ugovornice.

Odredbe iz stava 8. ovog člana podležu odredbama bilo kojih zakona ili propisa koje uvedu strane ugovornice u smislu dodele slotova na aerodromima na teritoriji njihovih država.

Član 15.

Intermodalni saobraćaj

Određeni avio-prevozioci države svake strane ugovornice imaju pravo da angažuju, u vezi sa obavljanjem ugovorenog saobraćaja, bilo koji vid kopnenog prevoza [do i od bilo koje tačke na teritoriji država strana ugovornica ili u trećim zemljama. Avio-prevozioci mogu da se odluče da obavljaju sopstveni kopneni prevoz ili da ga obezbede putem aranžmana, uključujući podelu koda, sa drugim kopnenim prevoziocima. Takve intermodalne usluge mogu se ponuditi kao usluge do krajnje destinacije po jednoj ceni za kombinovani prevoz, vazdušnim i kopnenim putem, pod uslovom da putnici i špediteri budu obavešteni o pružaocima usluga u takvom prevozu.

Član 16.

Konkurencija

Zakoni o konkurenciji države svake strane ugovornice, shodno povremenim izmenama i dopunama, primenjuju se na obavljanje saobraćaja avio-prevozilaca u okvirima nadležnosti strana ugovornica. Kada ti zakoni dozvoljavaju, strana ugovornica ili organ nadležan za pitanja konkurencije mogu jednostrano da izuzmu komercijalne ugovore između avio-prevozilaca od primene domaćeg zakona o konkurenciji. To ne obavezuje drugu stranu ugovornicu ili organ nadležan za pitanja konkurencije njene države da obezbedi recipročno izuzeće.

Bez ograničavanja primene zakona o konkurenciji i potrošačima bilo koje strane ugovornice, ako nadležni organi za vazdušni saobraćaj države bilo koje strane ugovornice smatraju da su avio-prevozioci bilo koje strane ugovornice predmet diskriminacije ili nepoštenog poslovanja na teritoriji države bilo koje strane ugovornice, one mogu da obaveste o ovome nadležne organe za vazdušni saobraćaj države druge strane ugovornice. Konsultacije između nadležnih organa za vazdušni saobraćaj održavaju se odmah nakon obaveštavanja osim onda kada je prva strana ugovornica zadovoljna time što je to pitanje u međuvremenu rešeno.

Tokom konsultacija naznačenih u ovom članu, nadležni organi za vazdušni saobraćaj država strana ugovornica:

a) usklađuju svoje poslove sa pelevantnim nadležnim organima;

b) razmatraju alternativne načine kojima se mogu ostvariti ciljevi mera u skladu sa opštim zakonima o konkurenciji i potrošačima; i

v) uzimaju u obzir stavove druge strane ugovornice i obaveze druge strane ugovornice prema drugim međunarodnim sporazumima.

4. Bez obzira na odredbe st. 1. do 3. ovog člana, ovaj član ne sprečava preduzimanje jednostranih postupaka avio-prevozilaca ili organa nadležnih za pitanja konkurencije države bilo koje strane ugovornice.

Član 17.

Konsultacije

Svaka strana ugovornica ili nadležni organi za vazdušni saobraćaj njene države mogu, u bilo kom trenutku, da zahtevaju konsultacije ca drugom stranom ugovornicom ili nadležnim organima za vazdušni saobraćaj njene države u vezi sa sporovođenjem, tumačenjem, primenom ili izmenom i dopunom ovog sporazuma.

Izuzev ako nije drukčije predviđeno ovim sporazumom, konsultacije koje zahteva jedna strana ugovornica ili nadležni organi za vazdušni saobraćaj njene države, počinju u roku od šezdeset (60) dana od dana prijema picmenog zahteva, osim ukoliko se drukčije ne dogovore strane ugovornice, ili nadležni organi za vazdušni saobraćaj njihovih država.

Član 18.

Izmene i dopune Sporazuma

Ukoliko bilo koja strana ugovornica smatra da je celishodno da se izmeni ili dopuni bilo koja odredba ovog sporazuma, ona može da zahteva konsultacije između nadležnih organa za vazdušni saobraćaj u pogledu predloženih izmena ili dopyna, u skladu sa odredbama člana 17. (Konsultacije) ovog sporazuma.

Svaka izmena i dopuna ovog sporazuma stupa na snagu kada strane ugovornice obaveste jedna drugu diplomatskim putem da su ih odobrile u skladu sa njihovim unutrašnjim procedurama.

Izmene i dopune Aneksa uz ovaj sporazum dogovaraju se neposredno između nadležnih organa za vazdušni saobraćaj država strana ugovornica i stupaju na snagu kada se potvrde razmenom diplomatskih nota.

Član 19.

Usklađenost sa multilateralnim konvecijama

Ako multilateralna konvencija koja se odnosi na vazdušni saobraćaj stupi na snagu za obe strane ugovornice, ovaj sporazum se smatra izmenjenim u meri u kojoj je to neophodno u cilju usaglašavanja sa odredbama te konvencije.

Član 20.

Rešavanje sporova

1. Svaki spor imeđu strana ugovornica u pogledu tumačenja ili primene ovog sporazuma, sa izuzetkom bilo kog spora koji se tiče primene unutrašnjih zakona o konkurenciji pomenytix y ctavu 1. člana 16. ovog sporazuma, koji se ne može rešiti konsultacijama ili pregovorima predaje se Arbitražnom sudu na zahtev bilo koje od strana ugovornica.

2. U roku od trideset (30) dana od datuma kada bilo koja strana ugovornica primi obaveštenje koje je uputila druga strana ugovornica, diplomatskim putem, a kojim se zahteva arbitraža spora od strane suda, svaka od strana ugovornica imenuje po jednog arbitra. U roku od trideset (30) dana od imenovanja arbitra koji je poslednji imenovan, ta dva arbitra imenuju predsednika koji je državljanin treće države. Ukoliko u roku od trideset (30) dana nakon imenovanja arbitra od strane jedne strane ugovornice druga strana ugovornica to još uvek nije učinila, ili ukoliko u roku od trideset (30) dana nakon imenovanja drugog arbitra, oba arbitra ne uspostave saglasnost o imenovanju predsednika, bilo koja od strana ugovornica može da zahteva da predsednik Saveta Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo imenuje arbitra ili arbitre, zavisno od slučaja. Ukoliko je predsednik Saveta državljanin iste države kao i arbitar jedne od strana ugovornica, imenovanje vrši najstariji potpredsednik koji nije isključen po tom osnovu.

3. Arbitražni sud sam određuje sopstvenu proceduru.

4. Odluka Arbitražnog suda je konačna i obavezujuća za obe strane ugovornice.

5. Troškove arbitraže obe strane ugovornice dele podjednako.

6. Ukoliko i onoliko dugo koliko se bilo koja od strana ugovornica ne usaglasi sa odlukom iz stava 4. ovog člana, druga strana ugovornica može da ograniči, suspenduje ili povuče prava ili privilegije koje je dala ovim sporazumom strani ugovornici ili određenom avio-prevoziocu njene države koji ne izvršava obaveze.

Član 21.

Prestanak važenja Sporazuma

1. Svaka strana ugovornica može u svako doba da pismenim putem obavesti drugu stranu ugovornicu o svojoj odluci da raskine ovaj sporazum. To obaveštenje se istovremeno upućuje ICAO-u. U tom slučaju, Sporazum prestaje da važi dvanaest (12) meseci od datuma kada druga strana ugovornica primi to obaveštenje, osim

ako se obaveštenje ne povuče uzajamnom odlukom strana ugovornica pre okončanja ovog perioda.

2. U slučaju neprihvatanja prijema obaveštenja od strane druge strane ugovornice, obaveštenje se smatra ppimljenim četrnaest (14) dana od dana kada je ICAO potvrdio prijem.

Član 22.

Registracija Sporazuma

Ovaj sporazum i svaka izmena i dopuna ovog sporazuma registruje se kod ICAO-a.

Član 23.

Stupanje na snagu

1. Ovaj sporazum stupa na snagu datumom poslednje diplomatske note kojom se strane ugovornice obaveštavaju da su ispunjeni uslovi koji su predviđeni unutrašnjim procedurama za stupanje Cporazuma na snagu.

2. Ovim sporazumom se zamenjuje u odnosima strana ugovornica Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Australije, potpisan u Beogradu 3. aprila 1975. godine.

U POTVRDU ČEGA su, dole potpisani, propisno ovlašćeni od svojih Vlada, potpisali ovaj sporazum.

SAČINJENO u dva primerka u Beogradu, dana 14. maja 2013. godine na engleskom i srpskom jeziku, pri čemu su oba teksta podjednako autentična. U slučaju razlika u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU REPUBLIKE SRBIJEMilutin Mrkonjić,Ministar saobraćaja u Vladi Republike Srbije ZA VLADUAUSTRALIJEDr Helena Gej StadertNJ.E. Ambasador Australije u Republici Srbiji

ANEKS 1

Deo 1.

Raspored linija

Određeni avio-prevozioci države svake strane ugovornice imaju pravo da obavljaju međunarodni vazdušni saobraćaj na sledećim linijama:

Linija za određene avio-prevozioce Republike Srbije:

Mesta u Republici Srbiji Mesta međusletanja Mesta u Australiji Mesta dalje Bilo koja tačka Bilo koja tačka Bilo koja tačka Bilo koja tačka

Linija za određene avio-prevozioce Australije:

Mesta u Australiji Mesta međusletanja Mesta u Republici Srbiji Mesta dalje Bilo koja tačka Bilo koja tačka Bilo koja tačka Bilo koja tačka

Napomene:

Određeni avio-prevozioci države svake strane ugovornice mogu da, po svom nahođenju, izostave sletanje u mestima na bilo kojoj od gore navedenih linija pod uslovom da (sa izuzetkom celokupnog teretnog saobraćaja) saobraćaj započinje ili završava na teritoriji države strane ugovornice koja je odredila avio-prevozioca.

Saobraćajna prava koja imaju određeni avio-prevozioci u mestima međusletanja i mestima dalje na gore navedenim linijama zajednički i s vremena na vreme utvrđuju nadležni organi za vazdušni saobraćaj države obe strane ugovornice.

Deo 2.

Fleksibilnost u obavljanju saobraćaja

Shodno Delu 1 ovog aneksa, određeni avio-prevozioci država strana ugovornica mogu, na bilo kom delu ili na čitavim linijama i po svom nahođenju, da:

obavljaju letove u jednom ili oba smera;

b) kombinuje različite brojeve leta tokom jednog obavljanja saobraćaja

v) prebacuju saobraćaj sa bilo kog vazduhoplova na bilo koji drugi vazduhoplov u bilo kom mestu na liniji,

bez ograničenja u usmeravanju ili geografskih ograničenja i bez gubljenja bilo kog prava da obavlja saobraćaj koji je inače dozvoljen ovim sporazumom.

Deo 3.

Promena tipa, veličine i broja vazduhoplova

Na bilo kom delu ili delovima linija iz Dela 1 ovog aneksa, određeni avio-prevozioci imaju pravo da obavljaju međunarodni vazdušni saobraćaj, uključujući aranžmane o podeli koda sa drugim avio-prevoziocima, bez ograničenja u pogledu promene tipa, veličine ili broja vazduhoplova koji se koriste, u bilo kom mestu ili mestima na liniji.

SADRŽAJ SPORAZUMA

Preambula

Definicije

Davanje prava

Određivanje avio-prevozilaca i izdavanje dozvola za obavljanje saobraćaja

Povlačenje ili obustava dozvola za obavljanje saobraćaja

Primena zakona i propisa

Priznavanje potvrda i dozvola

Vazduhoplovna bezbednost

Obezbeđivanje u vazduhoplovstvu

Naknade korisnika

Dostavljanje statističkih podataka

Oslobađanje od plaćanja carinskih dažbina i taksa

Tarife

Principi na kojima se zasniva obavljanje ugovorenog saobraćaja

Komercijalne aktivnosti

Intermodalni saobraćaj

Konkurencija

Konsultacije

Izmene i dopune Sporazuma

Usklađenost sa multilateralnim konvecijama

Rešavanje sporova

Prestanak važenja Sporazuma

Registracija Sporazuma

Stupanje na snagu

ANEKS UZ SPORAZUM

Deo 1. Raspored linija

Deo 2. Fleksibilnost u obavljanju saobraćaja

Deo 3. Promena tipa, veličine i broja vazduhoplova

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Ustavni osnov za potvrđivanje međunarodnog ugovora sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, po kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Australije potpisali su, 14. maja 2013. godine, Milutin Mrkonjić, ministar saobraćaja u Vladi Republike Srbije i NJ.E. Helena Gej Stadert, Ambasador Australije u Republici Srbiji.

Potvrđivanje Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Australije predstavljaće korak napred u odnosima dve zemlje, s obzirom da je u pitanju moderan sporazum, usklađen sa savremenim tendencijama u međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, kojim se u celini uređuju odnosi u oblasti vazdušnog saobraćaja između Republike Srbije i Australije i promovišu i ispunjavaju visoki međunarodni standardi.

Takođe, ovaj sporazum otvara šire mogućnosti i predstavlja čvrst temelj dugoročne uspešne saradnje, kako za avio-prevozioce i druge vazduhopovne subjekte država strana ugovornica, tako i za druge subjekte u ukupnim privrednim kretanjima između Republike Srbije i Australije.

III. STVARANJE FINANSIJSKIH OBAVEZA U IZVRŠAVANJU MEĐUNARODNOG UGOVORA I PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA NJEGOVO IZVRŠAVANJE

Izvršavanjem Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Australije ne stvaraju se finansijske obaveze za Republiku Srbiju i nije potrbna procena finansijskih sredstava za njegovo izvršavanje.

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno izdvajanje sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar