Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti odbrane

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti odbrane, koji je potpisan u Beogradu, 17. februara 2014. godine, u originalu na srpskom, azerbejdžanskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN

O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Azerbejdžan (u daljem tekstu: „Strane”),

u želji da doprinesu miru i bezbednosti u svetu,

pridržavajući se normi i principa međunarodnog prava, a posebno principa suverene ravnopravnosti, nezavisnosti, nepovredivosti državnih granica i teritorijalnog integriteta i potvrđujući svoje namere da nastave da razvijaju bilateralnu saradnju na osnovu ciljeva i principa Povelje Ujedinjenih nacija i drugih opšte priznatih normi međunarodnog prava,

ponašajući se u duhu partnerstva i saradnje i sa željom da se razviju dobri odnosi u oblasti odbrane, radi poboljšanja uzajamnog poštovanja, poverenja i razumevanja,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Definicije

Termini koji se koriste u ovom sporazumu imaju sledeće značenje:

1. „Strana pošiljalac” označava državu koja šalje osoblje, sredstva i opremu na teritoriju Strane primaoca;

2. „Strana primalac” označava državu na čijoj teritoriji se nalaze osoblje, sredstva i oprema Strane pošiljaoca;

3. „Osoblje” označava vojna i civilna lica na službi u institucijama i organima Strana.

Član 2.

Cilj

1. Cilj ovog sporazuma je uspostavljanje opštih principa i procedura za saradnju Strana u oblasti odbrane.

2. Saradnja između Strana zasniva se na principima ravnopravnosti, reciprociteta i zajedničkih interesa.

Član 3.

Odnos Sporazuma sa drugim ugovorima

Ovaj sporazum neće uticati na prava i obaveze Strana koje proističu iz međunarodnih ugovora koje su pojedinačno ili zajedno zaključile sa drugim državama ili međunarodnim organizacijama.

Član 4.

Nadležni organi

1. Nadležni organi za sprovođenje ovog sporazuma su Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Ministarstvo odbrane Republike Azerbejdžan.

2. Radi realizacije ovog sporazuma, nadležni organi Strana mogu da zaključe posebne ugovore.

Član 5.

Oblasti saradnje

Strane će ostvarivati saradnju u oblastima:

a. odbrambene i bezbednosne politike;

b. vojnoekonomske saradnje;

v. naučnotehničke saradnje;

g. vojnog obrazovanja i obuke;

d. vojne medicine i veterine, i

đ. drugim oblastima od zajedničkog interesa, o kojima se Strane ili njihovi

nadležni organi dogovore.

Član 6.

Način sprovođenja Sporazuma

Saradnja između Strana ostvarivaće se:

a. zvaničnim posetama;

b. radnim sastancima;

v. razmenom iskustava i konsultacijama;

g. programima obuke i obrazovanja;

d. učešćem na vežbovnim aktivnostima;

đ. učešćem na konferencijama, simpozijumima i seminarima, i

e. na druge načine o kojima se Strane ili njihovi nadležni organi dogovore.

Član 7.

Godišnji plan saradnje

Na osnovu ovog sporazuma, a prema specifičnim potrebama, nadležni organi Strana će izraditi godišnji plan bilateralne saradnje za narednu godinu, u kome će utvrditi aktivnosti, vreme i mesto održavanja aktivnosti, odgovorne organe, broj učesnika i ostala pitanja u vezi sa organizacijom i sprovođenjem plana.

Član 8.

Razmena podataka

1. Tokom realizacije ovog sporazuma, Strane će razmenjivati isključivo podatke za javnu upotrebu.

2. Razmena i zaštita tajnih podataka, biće uređena posebnim sporazumom.

Član 9.

Troškovi

1. Strane i/ili njihovi nadležni organi po principu reciprociteta, snosiće troškove u vezi sa realizacijom aktivnosti po ovom sporazumu, kao i posebnih ugovora i planova.

2. Strane i/ili njihovi nadležni organi mogu se dogovoriti o drugačijoj podeli troškova za konkretne aktivnosti.

Član 10.

Opšte odredbe

1. Tokom aktivnosti koje se, u skladu sa ovim sporazumom, realizuju na teritoriji Strane primaoca, osoblje Strane pošiljaoca obavezno je da poštuje zakone, propise i procedure Strane primaoca.

2. Osoblje Strane pošiljaoca disciplinski je odgovorno svom komandantu, odnosno višem državnom službeniku ili vojnom predstavniku na teritoriji Strane primaoca.

3. Za svako počinjeno krivično delo na teritoriji Strane primaoca, osoblje Strane pošiljaoca, biće pod krivičnom jurisdikcijom Strane primaoca.

4. Svaka od Strana odriče se zahteva za naknadu štete u slučaju smrti, povrede ili štete, koje mogu zadesiti osoblje ili imovinu jedne od Strana, a koje proističu iz činjenja ili nečinjenja prouzrokovanih od strane osoblja druge Strane u toku realizacije ovog sporazuma.

5. Izuzetno od odredbe stava 4. ovog člana, zahtevi za naknadu štete mogu se potraživati u slučaju ako se činjenje ili nečinjenje izvrši namerno ili usled grube nepažnje. U tom slučaju, zahtevi za naknadu štete rešavaće se direktnim pregovorima između Strana, bez predavanja trećoj strani u nadležnost na rešavanje.

6. U slučaju smrti, povrede ili štete koje trećoj strani nanese osoblje Strana u toku vršenja aktivnosti u skladu sa ovim sporazumom, Strane će se dogovoriti u vezi sa plaćanjem naknade. Ukoliko se dogovor ne postigne, o tome će odlučiti nadležni sudovi države u kojoj se dogodio incident koji je prouzrokovao štetu.

Član 11.

Medicinska zaštita

Strana primalac pružiće bez naknade, u slučaju potrebe, hitnu medicinsku i stomatološku zaštitu osoblju Strane pošiljaoca dok boravi na njenoj teritoriji u cilju realizacije ovog sporazuma.

Član 12.

Rešavanje sporova

Svaki spor koji eventualno nastane prilikom tumačenja ili primene ovog sporazuma, rešavaće se isključivo pregovorima i konsultacijama između Strana, bez posredovanja treće države ili međunarodne organizacije.

Član 13.

Izmene i dopune

Strane mogu izmeniti ili dopuniti ovaj sporazum na osnovu međusobne saglasnosti u vidu posebnih protokola koji čine sastavni deo ovog sporazuma i stupaju na snagu u skladu sa članom 14. ovog sporazuma.

Član 14.

Stupanje na snagu

1. Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema poslednjeg pisanog obaveštenja kojim se Strane međusobno obaveštavaju da su, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, sprovele postupak koji je neophodan za stupanje na snagu Sporazuma.

2. Ovaj sporazum zaključuje se na neodređeno vreme.

3. Svaka od Strana može da otkaže ovaj sporazum pisanim obaveštenjem drugoj Strani. Sporazum će prestati da važi šest meseci nakon prijema takvog pisanog obaveštenja.

4. U slučaju prestanka važenja ovog sporazuma, sve aktivnosti započete u periodu njegovog važenja biće realizovane pod istim uslovima pod kojima su i započete.

Sačinjeno u Beogradu, 17. februara 2014. godine, u dva istovetna primerka na srpskom, azerbejdžanskom i engleskom jeziku. U slučaju različitog tumačenja ovog sporazuma, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE SRBIJE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN

______________________________ _________________________________

ministar odbrane ministar odbrane

general pukovnik

Nebojša Rodić Zakir Hasanov

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti odbrane sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje Zakona

Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti odbrane, čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, opredeljuju se osnovni ciljevi i principi na kojima će se zasnivati odbrambena saradnja između vlada Republike Srbije i Republike Azerbejdžan, odnosno njihovih nadležnih organa, a u cilju doprinosa razvoju celokupnih bilateralnih odnosa dve države, kao i miru i bezbednosti u svetu.

Prvenstveni cilj predloženog zakona, odnosno zaključenog sporazuma, je uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio saradnju ugovornih strana i njihovih nadležnih organa u oblasti odbrambene i bezbednosne politike, vojnog obrazovanja i obuke, vojnoekonomskoj i naučnotehničkoj saradnji, vojnoj medicini i veterini kao i u drugim oblastima od zajedničkog interesa.

3. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, budući da su sredstva koja su potrebna za sprovođenje Sporazuma, predviđena finansijskim planom Ministarstva odbrane.

Ostavite komentar