Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDžANA

O UKIDANjU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, potpisan 13. maja 2010. godine u Bakuu, u originalu na srpskom, azerbejdžanskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEđU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDžANA

O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUžBENIH PASOšA

Vlada Republike Srbije i

Vlada Republike Azerbejdžan,

dalje u tekstu „Strane“,

U želji da unapređuju međusobne bilateralne odnose,

U cilju olakšavanja putovanja svojih građana, nosilaca diplomatskih i službenih pasoša,

Saglasile su se o sledećem:

Član 1.

Državljani države jedne Strane nosioci važećih diplomatskih i službenih pasoša oslobađaju se od obaveze pribavljanja vize za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji države druge Strane u trajanju do devedeset (90) dana.

Član 2.

1. Državljani države jedne Strane, nosioci diplomatskih ili službenih pasoša, koji su članovi osoblja diplomatskih misija i konzularnih predstavništava na teritoriji države druge Strane, kao i članovi njihovih porodica koji sa njima žive u istom domaćinstvu, koji su nosioci diplomaskih i službenih pasoša, mogu da uđu i borave bez vize, pod uslovom da je njihov prvi dolazak najavljen diplomatskim putem trideset (30) dana unapred.

2. Državljani države jedne Strane, nosioci diplomatskih ili službenih pasoša, predstavnici svoje države u međunarodnoj organizaciji koja se nalazi na teritoriji države druge Strane, kao i članovi njihovih porodica koji sa njima žive u istom domaćinstvu, koji su takođe nosioci diplomatskih ili službenih pasoša, uživaju pravo navedeno u stavu 1. ovog člana.

Član 3.

Državljani države svake Strane, nosioci diplomatskih ili službenih pasoša, mogu da ulaze na teritoriju i napuštaju teritoriju države druge Strane preko bilo kog međunarodnog graničnog prelaza.

Član 4.

Državljani države svake Strane, nosioci diplomatskih ili službenih pasoša dužni su da, u toku svog boravka na teritoriji države druge Strane, poštuju važeće zakone i propise.

Član 5.

Ovaj sporazum ne ograničava pravo nadležnim organima svake Strane da uskrate dozvolu za ulazak ili boravak bilo kom državljaninu države druge Strane, nosiocu diplomatskog ili službenog pasoša, bez navođenja razloga za svoje odluke, ukoliko ga smatraju nepoželjnom osobom.

Član 6.

U slučaju da državljanin države jedne Strane izgubi svoj pasoš na teritoriji države druge Strane, o tome obaveštava nadležne organe države prijema. Nadležno diplomatsko ili konzularno predstavništvo izdaje svom državljaninu novi pasoš ili putni list i o tome obaveštava nadležne državne organe države prijema.

Član 7.

1. Strane će razmeniti diplomatskim putem, najkasnije (30) dana pre stupanja na snagu ovog sporazuma, uzorke diplomatskih i službenih pasoša, kao i informacije koje se odnose na njihovu upotrebu.

2. U slučaju uvođenja novih pasoša ili izmena važećih, svaka Strana će bez odlaganja o tome obavestiti drugu Stranu i diplomatskim putem dostaviti uzorke novih ili izmenjenih pasoša, najkasnije trideset (30) dana pre njihovog uvođenja.

Član 8.

Svi sporovi koji nastanu u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog sporazuma rešavaće se diplomatskim putem.

Član 9.

Svaka Strana zadržava pravo da iz razloga bezbednosti, javnog reda ili javnog zdravlja privremeno obustavi, delimično ili u celini, primenu ovog sporazuma. Obustava primene stupa na snagu dvadeset četiri (24) časa pošto druga Strana bude obaveštena o tome diplomatskim putem. Na isti način, svaka Strana postupa u slučaju nastavljanja primene ovog sporazuma.

Član 10.

Sve izmene i dopune ovog sporazuma vrše se uz međusobnu saglasnost Strana. Svaka izmena ili dopuna predstavlja sastavni deo ovog sporazuma i stupa na snagu na način predviđen članom 11. ovog sporazuma.

Član 11.

1. Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeni period i stupa na snagu trideset (30) dana da dana prijema poslednjeg obaveštenja diplomatskim putem da su ispunjeni uslovi predviđeni nacionalnim zakonodavstvom obe Strane za njegovo stupanje na snagu.

2. Svaka Strana može da raskine ovaj sporazum u bilo koje vreme tako što će obavestiti drugu Stranu diplomatskim putem, a važenje Sporazuma prestaje devedeset (90) dana od dana prijema takvog obaveštenja.

Sačinjeno u Bakuu, dana 13. maja 2010. u dva originala, svaki na srpskom, azerbejdžanskom i engleskom jeziku pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju različitog tumačenja, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Za Vladu

Republike Srbije Republike Azerbejdžan Vuk Jeremić Elmar Mammedyarov

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

I. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša sadržan je u članu 99. tačka 4. Ustava Republike Srbije kojim je predviđeno da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za donošenje Zakona

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

(u daljem tekstu: „Sporazum”) potpisali su ministri spoljnih poslova dve zemlje – ministar spoljnih poslova Republike Srbije Vuk Jeremić i ministar spoljnih poslova Republike Azerbejdžana Elmar Mammedyarov.

Sporazum predviđa oslobađanje od obaveze pribavljanja viza za državljane država strana ugovornica koji su nosioci diplomatskih i službenih pasoša za ulazak, tranzit i boravak do 90 dana. Sporazum je zaključen na neodređeno vreme i stupa na snagu trideset (30) dana od datuma prijema poslednjeg pismenog obaveštenja diplomatskom putem o okončanoj unutrašnjoj proceduri u obe države, neophodnoj za njegovo stupanje na snagu.

Kod zaključivanja Sporazuma polazilo se od dobrih i prijateljskih odnosa dve zemlje i obostranog interesa za njihovim unapređivanjem. Stupanjem na snagu ovog sporazuma, odnosno uvođenjem bezviznog režima za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, stvoriće se uslovi za intenziviranje kontakata i dalji razvoj sveukupne saradnje dve zemlje.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. Zakona propisano je potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša koji je potpisan 13. maja 2010. godine u Bakuu, u originalu na srpskom, azerbejdžanskom i engleskom jeziku.

U članu 2. Zakona dat je tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša u originalu na srpskom jeziku.

Članom 3. Zakona propisano je da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori.”

IV. Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar