Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti zaštite životne sredine

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEđU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDžAN O SARADNJI U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti zaštite životne sredine, potpisan u Beogrdu, 08. juna 2011. godine, na srpskom, azerbejdžanskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti zaštite životne sredine, na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE AZERBEJDžAN

O SARADNjI U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Azerbejdžan (u daljem tekstu Ugovorne strane),

Potvrđujući rast zajedničkih napora i razvoj saradnje u oblasti zaštite životne sredine i sprečavanja zagađivanja životne sredine;

Priznajući važnost jačanja bilateralne saradnje u oblasti zaštite životne sredine u cilju ispunjenja obaveza propisanih međunarodnim sporazumima čije su članice obe države;

Sledeći Deklaraciju o životnoj sredini i razvoju (Deklaracija iz Ria), usvojenu u Rio de Žaneiru 14. juna 1992. godine, Konvenciju o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija), usvojenu u Arhusu 25. juna 1998. godine, Milenijumsku deklaraciju Ujedinjenih nacija, potpisanu 8. septembra 2000. godine i Deklaraciju iz Johanezburga o održivom razvoju kao i prateći Akcioni plan, usvojenu u Johanezburgu 4. septembra 2002. godine;

Složile su se o sledećem:

Član 1

Ovlašćena tela odgovorna za implementaciju ovog Sporazuma su:

U ime Republike Srbije – Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije;

U ime Republike Azerbejdžan – Ministarstvo ekologije i prirodnih resursa Republike Azerbejdžan.

Član 2

Ugovorne strane će razvijati i proširivati zajedničku saradnju u oblasti sprečavanja zagađivanja životne sredine i zaštite životne sredine, u interesu obe države, kao i promovisati dalji razvoj ekonomskih, naučnih i tehničkih kontakata, u cilju rešavanja globalnih i regionalnih ekoloških problema.

Član 3

Saradnja između Ugovornih strana u oblasti zaštite životne sredine odvijaće se u skladu sa nacionalnim propisima njihovih država i međunarodnim sporazumima čije su članice pomenute države, i to u sledećim oblastima:

Zaštita biodiverziteta;

b) Procena uticaja na životnu sredinu;

v) Globalne klimatske promene i hidrometeorologija;

g) Zaštita ozonskog omotača;

d) Zaštita ekoloških karakteristika zemljišta i primena iskustava vezanih za organsku poljoprivrednu proizvodnju;

đ) Prekogranično zagađenje vode i vazduha;

e) Upravljanje otpadom;

ž) Zaštita vode od zagađenja i sprečavanje iscrpljivanja vodenih resursa;

z) Omogućavanje većeg skladištenja ugljen dioksida razvojem šuma kao i smanjenje emisije ugljen dioksida u atmosferu kroz smanjenje emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte.

Strane se takođe mogu dogovoriti i o drugim oblastima saradnje.

Član 4

Saradnja u oblasti zaštite životne sredine odvijaće se uz obostrani pristanak Ugovornih strana na sledeće načine:

Zajednička naučno-tehnička istraživanja i programi;

b) Priprema zajedničkih projekata;

v) Razmena informacija i dokumenata o najboljim praksama i naučno istraživačke aktivnosti;

g) Razmena najboljih dostupnih ekoloških tehnologija;

d) Razmena eksperata;

đ) Organizacija programa obuke, konferencija i simponzijuma.

Strane se takođe mogu dogovoriti i o drugim oblastima saradnje.

Član 5

Ugovorne strane će promovisati uspostavljanje direktnih kontakata i razvijati saradnju između organizacija država obe Ugovorne strane, koje se bave zaštitom životne sredine.

Član 6

Ugovorne strane će imenovati Radnu grupu u okviru ovog sporazuma u cilju implementacije efikasne saradnje.

U roku od tri (3) meseca nakon potpisivanja ovog sporazuma Ugovorne strane će jedna drugu obavestiti o imenima odgovornih kontakt osoba u Radnoj grupi.

Član 7

Ugovorne strane će finansirati aktivnosti u okviru ovog sporazuma na bazi jednakosti. Svaka Ugovorna strana će plaćati troškove učešća svojih eksperata u svim zajedničkim aktivnostima na sprovođenju ovog sporazuma.

U posebnim slučajevima Ugovorne strane se mogu dogovoriti i drugačije što se tiče finansiranja realizacije ovog sporazuma.

Član 8

Sporovi koji mogu nastati usled tumačenja ili primene ovog sporazuma biće rešavani pregovorima i konsultacijama među Ugovornim stranama.

Član 9

Odredbe iz ovog sporazuma neće imati uticaja na prava i obaveze koje proizlaze iz drugih međunarodnih sporazuma, čije su članice države Ugovornih strana.

Član 10

Na osnovu zajedničkog dogovora, Ugovorne strane mogu menjati ili dopunjavati ovaj sporazum putem zaključivanja protokola koji su sastavni deo ovog sporazuma i koji stupaju na snagu u skladu sa procedurom navedenom u članu 11 ovog sporazuma.

Član 11

Ovaj sporazum stupa na snagu na dan prijema poslednjeg pisanog obaveštenja kojim Ugovorne strane obaveštavaju jedna drugu, preko diplomatskih kanala, o završetku svojih internih pravnih procedura neophodnih za stupanje na snagu ovog sporazuma.

Ovaj sporazum je zaključen na period od pet (5) godina i njegova važnost će se automatski produžiti na sledeći period od pet (5) godina, osim ako jedna od Ugovornih strana ne obavesti drugu u pisanom obliku, preko diplomatskih kanala, o svojoj nameri da ga raskine.

Raskid ovog sporazuma neće uticati na realizaciju projekata ili programa započetih u skladu sa sporazumom pre njegovog raskida.

Potpisano u Beogradu, na dan 8. juna 2011. godine, u dva (2) istovetna primerka na srpskom, azerbejdžanskom i engleskom jeziku; pri čemu su svi tekstovi jednako autentični. U slučaju različitih interpretacija, merodavna je verzija na engleskom jeziku.

U IME VLADE U IME VLADE

REPUBLIKE SRBIJE REPUBLIKE AZERBEJDžAN

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je član 99. stav. 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, po kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore, kada je zakonom predviđena potreba njegovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANjE MEĐUNARODNOG

SPORAZUMA

Na osnovu Zaključka Vlade 05 Broj: 018-4422/2011 o utvrđivanju Osnove za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azeerbejdžan o saradnji u oblasti zaštite životne sredine, koji je donela Vlada na sednici održanoj 08. juna 2011.godine, ovlašćeni ministar Oliver Dulić je 08. juna 2011.godine u Beogradu potpisao navedeni sporazum.

Zaključivanjem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azeerbejdžan o saradnji u oblasti zaštite životne sredine, stvara se pravni okvir za uspostavljanje i razvijanje bilateralne saradnje u oblasti zaštite životne sredine.

Sporazum, po svom sadržaju i formi daje dovoljno definisan i širok okvir za uspešan razvoj saradnje u dogovorenim oblastima i temama u okviru sektora zaštite životne sredine, na način koji je u potpunosti zadovoljavajući i u skladu sa obostranim potrebama i namerama.

Pored toga, zaključivanjem Sporazuma stvara se pravni okvir za programiranje i efikasnu realizaciju obostrano korisne saradnje putem imenovanja Radne grupe.

Polazeći od osnovnih razloga kojima se dve strane rukovode u želji da uspostave i razvijaju saradnju, kao i zajedničke želje za jačanje bilateralne saradnje i ispunjavanje obaveza propisanih međunarodnim ugovorima, tekst Sporazuma izražava želju obe strane da razvijaju i proširuju saradnju po pitanjima sprečavanja zagađivanja životne sredine i zaštite životne sredine u interesu obe države.

Nadležni državni organi za realizaciju Sporazuma su Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije i Ministarstvo ekologije i prirodnih resursa Republike Azerbejdžan.

Sporazumom se definiše veliki broj oblasti u kojima će se zajednička saradnja odvijati, kao i raznovrsni oblici saradnje.

Naglašava se činjenica da će se zajednička sradnja odvijati u skladu sa nacionalnim propisima u dvema zemljama i međunarodnim sporazumima čije su članice obe zemlje.

Utvrđeno je da će nadležni državni organi promivisati uspostavljanje direktnih kontakata i razvijanje saradnje između organizacija i institucija koje se bave zaštitom životne sredine u dvema zemljama.

Finansiranje realizacije aktivnosti u okviru Sporazuma obavljaće se na bazi jednakosti i to tako da svaka strana plaća troškove učešća svojih eksperata u svim zajedničkim dešavanjima. Ostavljena je mogućnost da, u posebnim slučajevima, može da se postigne i drugačiji dogovor o načinu finansiranja zajedničkih aktivnosti.

Sporovi koji mogu nastati usled tumačenja ili primene Sporazuma biće rešavani putem pregovora i konsultacija.

Odredbe Sporazuma ničim neće narušavati prava i obaveze koje imaju obe strane u okviru drugih međunarodnih sporazuma u kojima su učesnice.

Sporazum može da bude izmenjen ili dopunjen putem različitih protokola, na osnovu zajedničkog dogovora, a koji stupaju na snagu na isti način na koji stupa na snagu i sam Sporazum.

Sporazum stupa na snagu na dan prijema poslednjeg pismenog obaveštenja, diplomatskim putem, kojim dve države obaveštavaju jedna drugu o završetku svih internih pravnih procedura neophodnih za stupanje na stanu Sporazuma.

Sporazum ostaje na snazi za period od pet godina i njegova važnost će se automatski produžavati za naredne periode od po pet godina, osim ako jedna od država ne obavesti drugu u pisanom obliku, preko diplomatskih kanala, o svojoj nameri da ga prekine. Eventulni prekid važnosti Sporazuma neće uticati na realizauju projekata ili programa započetih u skladu sa Sporazumom pre njegovog prekida.

Sporazum će biti potpisan u dva istovetna primerka, na azerbejdžanskom, srpskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako autentični. Engleski tekst ima karakter referentnog u slučaju različitih interpretacija.

III. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTVA ZA IZVRŠAVANjE

MEĐUNARODNOG SPORAZUMA

Realizacija Sporazuma ne zahteva nikakve dopunske finansijske obaveze za budžet Republike Srbije, već će se eventualna realizacija dogovorenih aktivnosti obavljati u okviru redovnih budžetskih sredstava Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja za tekuću godinu.

Ostavite komentar