Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o međunarodnom drumskom prevozu između Vlade Republike Srbije i Kraljevine Belgije

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM PREVOZU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I

VLADE KRALjEVINE BELGIJE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o međunarodnom drumskom prevozu između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Belgije, sačinjen u Briselu, 5. marta 2010. godine, u originalu na srpskom, engleskom, holandskom i francuskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma o međunarodnom drumskom prevozu između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Belgije u originalu na srpskom jeziku glasi:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma o međunarodnom drumskom prevozu između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Belgije sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Obavljanje drumskog prevoza sa Kraljevinom Belgijom uređeno je Sporazumom između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Belgije o drumskom prevozu putnika i robe koji se vrši komercijalnim vozilima, potpisanim u Briselu 1. jula 1963. godine („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, broj 4/64).

U Sporazumu o konsolidaciji ugovornog stanja između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Kraljevine Belgije, zaključenim u Beogradu, razmenom nota od 26. januara i 9. maja 2005. godine, na Listi sporazuma koji važe između Srbije i Crne Gore i Kraljevine Belgije nalazi se i Sporazum o drumskom prevozu putnika i robe iz 1963. godine (Aneks I, redni broj 5). Naša i belgijska strana su se prilikom konsolidacije ugovornog stanja saglasile da je neophodno pristupiti stvaranju pravnog okvira za obavljanje međunardnog drumskog saobraćaja koji je u skladu sa savremenom evropskom regulativom u oblasti drumskog saobraćaja, iako inicijative za ugovorno regulisanje odnosa u oblasti drumskog saobraćaja potiču još iz 2004. godine.

Nakon razmotranja dostavljene belgijske verzije Nacrta sporazuma o međunarodnom drumskom prevozu pripremljen je naš odgovor, odnosno naša verzija Nacrta sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Belgije o drumskom prevozu koju je Vlada usvojila i utvrdila Osnovu za zaključivanje ovog sporazuma, na sednici održanoj 9. jula 2009. godine (Zaključak 05 Broj: 018-4300/2009).

Dopisom broj: 336-00-77/2009-13 od 11.8.2009. godine navedeni sporazum na engleskom jeziku dostavljen je Ministarstvu spoljnih poslova, sa molbom da isti proslede nadležnim organima Kraljevine Belgije.

Belgijska strana dostavila je 10.2.2010. godine, kao odgovor na našu verziju Nacrta sporazuma, svoju verziju Nacrta sporazuma. Belgijski Nacrt sporazuma je razmotren i pripremljena je Dopuna osnove za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Belgije o drumskom prevozu i usaglašeni tekst Sporazuma o međunarodnom drumskom prevozu između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Belgije koje je Vlada je utvrdila i usvojila na sednici održanoj 4. marta 2010. godine (Zaključak 05 Broj: 018-1074/2010-3).

U okviru posete institucijama Evropske unije dr Mirka Cvetkovića, predsednika Vlade, 5. marta 2010. godine, organizovan je i odvojeni susret sa Ivom Leternom, predsednikom Vlade Kraljevine Belgije i tom prilikom je potpisan Sporazum o međunarodnom drumskom prevozu između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Belgije. Za Vladu Republike Srbije Sporazum je potpisao dr Mirko Cvetković, predsednik Vlade.

Ovaj sporazum doprineće ukupnom unapređenju međusobnih odnosa i saradnje Republike Srbije i Kraljevine Belgije, a posebno saradnje u oblasti drumskog saobraćaja.

Ovaj sporazum predstavlja pravni okvir za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza na osnovu reciprociteta, u duhu saradnje i uzajamne koristi. Olakšavanjem obavljanja međunarodnog drumskog prevoza unapređuje se bilateralna ekonomska saradnja sa Kraljevinom Belgijom.

Sporazum o međunarodnom drumskom prevozu između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Belgije je standardnog tipa za ovu vrstu sporazuma i sadrži sve potrebne elemente koji treba da budu obuhvaćeni, a njime su uređena sledeća pitanja:

– oblast primene ovog sporazuma, i to bilateralni, tranzitni i prevoz iz i za treće zemlje. Istovremeno je određeno da se Sporazumom ne utiče na prava i obaveze strana ugovornica koje proizilaze iz drugih međunarodnih obaveza strana ugovornica,

– definicije prevoznika, vozila, autobusa, prevoza, linijskog prevoza putnika, naizmeničnog prevoza putnika, povremenog prevoza putnika, prevoza za sopstvene potrebe date su u skladu su sa međunarodno prihvaćenim definicijama, posebno sa Preporukama Međunarodnog transportnog foruma (CEMT-a),

– pristup tržištu na osnovu dozvole, odnosno obavljanje bilateralnog i tranzitnog prevoza putnika ili robe na osnovu dozvole,

– prevoz teretnim vozilom čije masa i dimenzije prelaze ograničenja propisana na teritoriji države druge strane ugovornice obavlja se na osnovu posebne dozvole,

– obaveza prevoznika da postupa u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države druge strane ugovornice i postupak u slučaju povrede odredaba Sporazuma,

– dažbine koje se naplaćuju prilikom obavljanja prevoza na osnovu ovog sporazuma, kao i dažbine koje se ne naplaćuju,

– obrazovanje i nadležnosti Mešovite komisije,

– prevoz putnika (linijski, povremeni i naizmenični),

– prevoz stvari (bilateralni, tranzitni i iz i za treće zemlje),

– nadležni organi za sprovođenje Sporazuma,

– stupanje na snagu i važenje Sporazuma i prestanak važenja Sporazuma iz 1963. godine.

III.OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma o međunarodnom drumskom prevozu između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Belgije, koji je sačinjen u Briselu, 5. marta 2010. godine, u dva originalna primerka svaki na srpskom, engleskom, holandskom i francuskom jeziku.

Odredba člana 2. Predloga zakona sadrži tekst Sporazuma o međunarodnom drumskom prevozu između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Belgije u originalu na srpskom jeziku.

U odredbi člana 3. Predloga zakona uređeno je stupanje na snagu ovog zakona i to tako da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

IV.PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna finanijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

SPORAZUM

O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM PREVOZU IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALjEVINE BELGIJE

Vlada Republike Srbije i Vlada Kraljevine Belgije (u daljem tekstu: strane ugovornice), težeći da stvore bolje mogućnosti za razvoj trgovinskih odnosa između svojih država i da stvore zadovoljavajuće pogodnosti za prevoz robe i putnika;

Uzimajući u obzir evropski proces liberalizacije koji doprinosi slobodnom kretanju robe i usluga i slobodnom kretanju ljudi;

Razmatrajući osnovna polazišta zaštite životne sredine i bezbednosti saobraćaja,

sporazumele su se kao što sledi:

Deo I – Opšte odredbe

Oblast primene

Član 1.

1. Odredbe ovog sporazuma će se primenjivati na međunarodni drumski prevoz robe i putnika, između teritorija država strana ugovornica, u tranzitu preko njihovih teritorija i za ili iz trećih zemalja, koji obavljaju prevoznici osnovani na teritoriji države jedne od strana ugovornica.

2. Strane ugovornice će osigurati prava i obaveze koji proizlaze iz sporazuma zaključenih između Evropske unije i Republike Srbije i drugih multilateralnih sporazuma koje su potpisale dve strane.

Definicije

Član 2.

Za potrebe ovog sporazuma:

Izraz „prevoznik” označava lice, uključujući i pravno lice, koje je osnovano na teritoriji države jedne od strana ugovornica i zakonski prihvaćeno u zemlji svog osnivanja za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza robe ili putnika u skladu sa važećim nacionalnim zakonima i propisima.

Izraz „vozilo” označava motorno vozilo koje je registrovano na teritoriji države jedne od strana ugovornica ili kombinaciju vozila od kojih je bar motorno vozilo registrovano na teritoriji države jedne od strana ugovornica, a koje se koristi i opremljeno je isključivo za prevoz robe ili za prevoz putnika.

Izraz „autobus” označava vozilo za prevoz putnika koje je, zbog svoje konstrukcije i opreme, podesno za prevoz više od devet osoba, uključujući vozača, i namenjeno je toj svrsi.

Izraz „prevoz” označava vožnju natovarenih ili nenatovarenih vozila drumom, čak i ako za neki deo puta vozilo, prikolica ili poluprikolica koristi železnicu ili prevoz vodom.

Izraz „linijski prevoz” označava prevoz putnika autobusom u skladu sa određenom učestalošću i duž određene relacije, pri čemu se putnici ukrcavaju i iskrcavaju na predhodno utvrđenim stanicama.

Linijski prevoz podleže obavezi poštovanja unapred utvrđenih redova vožnje i cenovnika.

Linijski prevoz je dostupan svim korisnicima usluge prevoza, i ako je potrebno, podleže obaveznom rezervisanju.

Izraz „poseban linijski prevoz” označava prevoz autobusom određene kategorije putnika izuzimajući ostale putnike, bez obzira ko ga organizuje, dok se takav prevoz obavlja pod uslovima iz tačke 5. ovog člana.

Poseban linijski prevoz obuhvata:

prevoz putnika između kuće i posla;

prevoz učenika i studenata od i do obrazovne institucije.

Činjenica da neki poseban linijski prevoz može varirati shodno potrebama korisnika, neće uticati na njegovu klasifikaciju u linijski prevoz.

Izraz „naizmenični prevoz” označava ponovljana putovanja autobusom, u odlasku i povratku, prethodno formirane grupe putnika od mesta polaska na odredište. Svaka grupa, koja se sastoji od putnika koji putuju u odlasku, biće vraćena na mesto polaska tokom kasnijeg putovanja, od strane istog prevoznika. Mesto polaska i mesto odredišta označavaju mesto odakle putovanje počinje i mesto gde se putovanje završava, zajedno sa okolnim mestima udaljenim do 50 km.

Prilikom obavljanja naizmeničnog prevoza putnici se tokom vožnje ne mogu ukrcavati i iskrcavati.

Prva vožnja u povratku i poslednja vožnja u odlasku u nizu naizmeničnih vožnji obavljaju se praznim vozilom.

„Naizmenični prevoz sa smeštajem” uključuje, sem prevoza, smeštaj za najmanje 80% putnika, sa ili bez obroka, na mestu odredišta, a gde je to neophodno i tokom putovanja. Putnici će ostati na mestu odredišta najmanje dve noći. Naizmenični prevoz sa smeštajem može obavljati grupa prevoznika koji rade za račun istog organizatora putovanja, a putnici mogu:

obaviti povratnu vožnju sa drugim prevoznikom iz iste grupe ili

usput preći kod drugog prevoznika iz iste grupe.

Izraz „povremeni prevoz” označava prevoz autobusom između teritorija država strana ugovornica koji nije obuhvaćen definicijom linijskog prevoza ili posebnog linijskog prevoza, niti definicijom naizmeničnog prevoza. Takav prevoz može se obavljati uz izvestan stepen učestalosti, čime ne gubi karakteristike povremenog prevoza.

Povremeni prevozi uključuju:

a) autobuski prevoz kod koga se isto vozilo koristi za prevoz jedne ili više grupa putnika, pri čemu se svaka grupa vraća na mesto svog polaska, i

b) autobuski prevoz grupa putnika, pri čemu se putnici ne vraćaju na mesto svog polaska u toku istog putovanja, i

c) ostali autobuski prevoz koji ne ispunjava kriterijume iz podtač. b) i c) ove tačke.

9. Izraz „prevoz za sopstvene potrebe” označava:

a) prevoz putnika za nekomercijalne i neprofitne svrhe od strane prevoznika, pod uslovom da:

prevoz predstavlja samo pomoćnu aktivnost za tog prevoznika,

su motorna vozila koja se koriste u vlasništvu prevoznika ili ih prevoznik koristi na osnovu ugovora o zakupu ili ugovora o lizingu i da ih vozi osoblje prevoznika ili sam prevoznik;

b) prevoz robe, pri čemu roba koja se prevozi predstavlja vlasništvo prevoznika ili je prodata, kupljena, iznajmljena ili zakupljena, proizvedena, izgrađena, obrađena ili popravljena od strane prevoznika. Svrha prevoza mora biti prevoz robe do ili od sedišta prevoznika, unutar ili van njega, za sopstvene potrebe. Motorna vozila koja se koriste za takav prevoz mora da vozi osoblje prevoznika ili prevoznik lično, i moraju biti u vlasništvu prevoznika ili ih prevoznik koristi na osnovu ugovora o zakupu ili ugovora o lizingu. Takav prevoz mora biti pomoćna aktivnost prevoznika.

Pristup tržištu

Član 3.

Svaka strana ugovornica će dozvoliti bilo kom prevozniku osnovanom na teritoriji države druge strane ugovornice obavljanje prevoza robe ili putnika:

– između bilo koje tačke na teritoriji države te strane ugovornice i bilo koje tačke van te teritorije i

– u tranzitu preko teritorije države te strane ugovornice,

na osnovu dozvola koje izdaju nadležni organi države svake strane ugovornice.

Masa i dimenzije

Član 4.

1. Masa i dimenzije vozila moraju biti u skladu sa zvaničnom registracijom vozila i ne mogu prelaziti ograničenja na snazi u državi domaćinu.

2. Posebna dozvola izdata od strane nadležnog organa se zahteva ako masa i/ili dimenzije natovarenog ili nenatovarenog vozila, koje obavlja prevoz u skladu sa odredbama ovog sporazuma, prelaze dozvoljeni maksimum na teritoriji države druge strane ugovornice.

Pridržavanje nacionalnog zakonodavstva

Član 5.

Prevoznici iz države strane ugovornice i posada njihovih vozila na teritoriji države druge strane ugovornice moraju poštovati zakone i propise na snazi u toj državi.

Povrede odredaba sporazuma

Član 6.

U slučaju bilo koje povrede odredaba ovog sporazuma od strane prevoznika, strana ugovornica na teritoriji čije države je došlo do povrede može obavestiti o tome drugu stranu ugovornicu koja će preduzeti mere predviđene njenim nacionalnim zakonodavstvom, uključujući oduzimanje dozvole ili zabranu obavljanja prevoza na teritoriji države druge strane ugovornice, što ne isključuje sprovođenje odgovarajuće procedure na teritoriji države u kojoj je došlo do povrede. Strane ugovornice će informisati jedna drugu o preduzetim merama.

Dažbine

Član 7.

1. Vozila kojima se obavlja prevoz u skladu sa odredbama ovog sporazuma i njihovi rezervni delovi izuzeti su od plaćanja poreza i dažbina za kretanje ili za posedovanje takvih vozila.

2. Porezi i dažbine na motorno gorivo, porez na dodatu vrednost za usluge prevoza, putarine i naknade za puteve i porezi za posebne dozvole iz člana 4. ovog sporazuma nisu izuzeti od plaćanja.

3. Gorivo koje se nalazi u normalnim ugrađenim rezervoarima vozila i koje je namenjeno za rad vozila ili za rad uređaja za kontrolu temperature, kao i mazivo koje se nalazi u vozilu za isključive potrebe korišćenja tog vozila, izuzeti su od uvoznih dažbina i bilo kojih drugih poreza i plaćanja.

4. Rezervni delovi za popravku vozila koje obavlja međunarodni prevoz a koje je na putu oštećeno oslobođeni su plaćanja uvoznih dažbina i drugih poreza, i oslobođeni su uvoznih zabrana i ograničenja. Zamenjeni delovi ponovo se izvoze ili se uništavaju pod carinskim nadzorom i kontrolom.

Mešovita komisija

Član 8.

1. Nadležni organi država strana ugovornica uređuju pitanja u vezi implementacije i primene ovog sporazuma.

2. U te svrhe strane ugovornice će obrazovati Mešovitu komisiju.

3. Mešovita komisija će se redovno sastajati na zahtev bilo koje od strana ugovornica, naizmenično na teritoriji države jedne od strana ugovornica i sačinjavaće je predstavnici nadležnih organa država strana ugovornica koji mogu pozvati predstavnike udruženja drumskih prevoznika.

4. Mešovita komisija donosi sopstvena pravila i procedure za svoj rad. O zasedanjima se sačinjava protokol koji potpisuju šefovi delegacija države svake strane ugovornice.

5. Mešovita komisija će odlučiti o uslovima pristupa tržištu i o vrsti i broju dozvola iz člana 3. ovog sporazuma. Bez obzira na član 12. stav 5. ovog sporazuma Mešovita komisija može predložiti proširenje spiska prevoza za čije obavljanje nisu potrebne dozvole.

6. Mešovita komisija posebno će razmatrati sledeća pitanja:

harmoničan razvoj prevoza između strana ugovornica, uzimajući u obzir, između ostalog, i ekološke aspekte;

koordinaciju politika drumskog prevoza, transportno zakonodavstvo i njegovu praktičnu primenu od strana ugovornica na nacionalnom i međunarodnom nivou;

moguća rešenja za odgovarajuće nadležne organe ako se pojavi neki problem, naročito u fiskalnoj, carinskoj, ekološkoj oblasti, uključujući i pitanja javnog reda od uticaja na obavljanje drumskog prevoza;

razmenu bitnih informacija;

metodu utvrđivanja mase i dimenzija iz člana 4. ovog sporazuma;

promovisanje saradnje između prevoznika i institucija;

promovisanje kombinovanog prevoza, uključujući sva pitanja pristupa tržištu.

Deo II – Prevoz putnika

Linijski prevoz

Član 9.

1. Zahtev za izdavanje dozvole za linijski prevoz podnosi se nadležnom organu države na čijoj se teritoriji nalazi mesto polaska.

2. Odluku o izdavanju dozvole zajednički donose nadležni organi država strana ugovornica, a svaki nadležni organ dozvolu izdaje za deo prevoza preko teritorije svoje države.

3. Zahtev za izdavanje dozvole može biti odbijen ako:

podnosilac zahteva nije u mogućnosti da pruži usluge koje čine predmet zahteva, sa opremom koja mu je na direktnom raspolaganju;

ako se podnosilac zahteva u prethodnom periodu nije usaglasio sa nacionalnim ili međunarodnim zakonodavstvom u vezi drumskog prevoza, a naročito sa uslovima i zahtevima koji se odnose na dozvole za međunarodni drumski prevoz putnika, ili je počinio ozbiljne povrede propisa o bezbednosti drumskog saobraćaja, naročito u pogledu vozila i vremena vožnje i odmora vozača;

ako u slučaju zahteva za produženje roka važenja dozvole, uslovi za izdavanje dozvole nisu bili ispunjeni.

4. Odluku o izdavanju dozvole donose nadležni organi država strana ugovornica u roku od tri meseca od datuma prijema urednog zahteva.

5. Dozvola se izdaje na period od najviše pet godina, a rok važenja na zahtev prevoznika može biti produžen.

6. Dozvola ili overena kopija dozvole moraju se nalaziti u vozilu.

Naizmenični prevoz

Član 10.

1. Za naizmenični prevoz sa smeštajem koji obavljaju prevoznici iz Republike Srbije ili prevoznici iz Kraljevine Belgije nije potrebna dozvola ako je mesto polaska u Republici Srbiji ili Kraljevini Belgiji.

2. Naizmenični prevoz bez smeštaja tretira se kao linijski prevoz.

3. Za obavljanje naizmeničnog prevoza iz stava 1. ovog člana potreban je uredno popunjen putni list.

Povremeni prevoz

Član 11.

Povremeni prevoz obavlja se bez dozvole, a na osnovu uredno popunjenog putnog lista koji se mora nalaziti u vozilu.

Deo III – Prevoz robe

Uslovi za dozvole

Član 12.

1. Dozvole za prevoz robe se izdaju u okviru kontingenta za jednu vožnju (povratnu) ili za jednu godinu, i važiće za period od 13 meseci, počev od 1. januara svake kalendarske godine. Dozvola mora da se nalazi u vozilu.

2. Dozvole su lične i nisu prenosive na treća lica.

3. Dozvole se mogu koristiti samo za jedno vozilo u određeno vreme.

4. Mešovita komisija iz člana 8. ovog sporazuma određuje kontingente, vrste dozvola (pojedinačne i vremenske dozvole) i druge uslove u vezi sa korišćenjem dozvole.

5. Dozvola nije potrebna za vožnju natovarenog ili nenatovarenog vozila u vezi sa sledećim prevozima:

a) prevoz robe motornim vozilima čija ukupna dozvoljena masa (TPLW – Tota1 Permissible Laden Weight), uključujući prikolice ne prelazi šest tona ili čija dozvoljena nosivost sa prikolicom ne prelazi 3,5 tone;

b) prevoz robe na povremenoj osnovi od ili do aerodromima, u slučajevima kada je prevoz skrenut/preusmeren;

c) prevoz vozila koja su oštećena ili su se pokvarila i prevoz vozila za popravku pokvarenih vozila;

d) vožnja praznog teretnog vozila koje je poslato da zameni vozilo koje se pokvarilo u drugoj zemlji, kao i povratna vožnja nakon popravke vozila koje je bilo pokvareno;

e) prevoz živih životinja u specijalno proizvedenim vozilima za tu svrhu ili trajno prerađenim za prevoz stoke, koja su kao takva priznata od strane nadležnih organa država strana ugovornica;

f) prevoz rezervnih delova i zaliha namirnica za prekomorske brodove i avione;

g) prevoz medicinske opreme koja je potrebna za hitne slučajeve, naročito u slučaju prirodnih katastrofa i humanitarnih potreba;

h) prevoz predmeta i umetničkih dela za sajmove i izložbe ili u nekomercijalne svrhe;

i) prevoz u nekomercijalne svrhe predmeta, pomoćnih predmeta i životinja za pozorišne, muzičke, filmske, sportske ili cirkuske predstave, sajmove ili proslave, i opreme namenjene radio snimanju ili za filmsku ili televizijsku produkciju;

j) prevoz robe za sopstvene potrebe;

k) prevoz posmrtnih ostataka;

l) prevoz pošte koji se vrši kao javni prevoz;

m) prva prazna vožnja novog kupljenog vozila.

6. Dozvola mora da bude popunjena u potpunosti pre početka putovanja i mora da bude overena od strane carinskog organa na ulasku na teritoriju države druge strane ugovornice.

Pri prelasku granice na mestu gde nema carinskog organa, vozač mora da upiše mastilom na mestu gde carinski organ overava dozvolu, mesto, datum i sat prelaska granice.

7. Posebna dozvola iz člana 4. stav 2. ovog sporazuma mora da sadrži sledeće podatke:

ime i adresu prevoznika;

naziv proizvođača vozila, vrstu vozila i broj registarskih tablica;

broj osovina i razmak između osovina;

dimenzije i masu vozila;

nosivost vozila;

dimenzije i masu robe;

ako je neophodno skicu vozila sa robom;

opterećenje na svakoj osovini;

adresu mesta utovara i istovara;

planirano mesto prelaska granice i datum, kao i maršrutu.

Deo IV – Završne odredbe

Nadležni organi

Član 13.

.

Za sprovođenje ovog sporazuma nadležni organi su:

u Republici Srbiji: Ministarstvo za infrastrukturu;

u Kraljevini Belgiji: Federalna javna služba za mobilnost i transport.

Stupanje na snagu i važenje Sporazuma

Član 14.

1. Ovaj sporazum stupa na snagu prvog dana drugog meseca od datuma kada strane ugovornice budu obavestile jedna drugu u pisanoj formi, diplomatskim putem, da je sproveden postupak, predviđen nacionalnim zakonodavstvom, za stupanje na snagu ovog sporazuma.

2. Strane ugovornice mogu otkazati ovaj sporazum u bilo koje vreme davanjem pisanog obaveštenja i u tom slučaju Sporazum prestaje da važi po isteku šest meseci od dana prijema tog obaveštenja.

3. Stupanjem na snagu ovog sporazuma prestaje da važi Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Belgije o drumskom prevozu putnika i robe, koji se vrši komercijalnim vozilima, koji je potpisan u Briselu 1. jula 1963. godine.

U POTVRDU ČEGA, dole potpisani, koji su propisno za to ovlašćeni, potpisuju ovaj sporazum.

SAČINjENO u po dva originalna primerka u Briselu, 5. marta 2010. godine, svaki na srpskom, engleskom, holandskom i francuskom jeziku. U slučaju razlike u tumačenju merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Kraljevine Belgije

Mirko Cvetković Yves LETERME

predsednik Vlade predsednik Vlade

Ostavite komentar