Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o policijskoj saradnji

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA

IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALJEVINE BELGIJE

O POLICIJSKOJ SARADNJI

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o policijskoj saradnji, potpisan 7. februara 2017. godine, u Beogradu, u originalu na srpskom, francuskom, holandskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi :

Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Belgije

o policijskoj saradnji

REPUBLIKA SRBIJA

I

KRALJEVINA BELGIJA

U DALJEM TEKSTU: UGOVORNE STRANE,

U ŽELJI da unaprede prijateljske odnose i prodube saradnju između Ugovornih strana, naročito imajući u vidu zajedničku volju za jačanje policijske saradnje između njih;

SVESNE činjenice da međunarodni organizovani kriminal i terorizam predstavljaju veliku pretnju društveno-ekonomskom razvoju država Ugovornih strana kao i njihovoj javnoj bezbednosti;

IMAJUĆI U VIDU da stavljanje pod kontrolu nezakonitih ulazaka i izlazaka sa teritorije Ugovornih strana i neregularnih migracija, i suzbijanje organizovanih kanala koji učestvuju u ovim nezakonitim radnjama predstavljaju predmet zabrinutosti za vlade i parlamente Ugovornih strana;

UVERENE da delotvorna bilateralna saradnja olakšava ostvarivanje ciljeva borbe protiv kriminala koje su odredili nadležni organi Ugovornih strana,

NASTOJEĆI da osmisle mehanizam bilateralne policijske saradnje kao i konkretne mere koje se primenjuju u tu svrhu;

VOĐENE načelima ravnopravnosti i obostrane koristi;

VOĐENE zakonima koji su na snazi na teritorijama Ugovornih strana i imajući u vidu međunarodne obaveze koje su preuzele njihove vlade i institucije, naročito Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda od 4. novembra 1950. godine i njene protokole, Konvenciju Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka (ETЅ br. 108) od 28. januara 1981. godine i Dodatni protokol uz Konvenciju Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podatakau vezi sa nadzornim organima i prekograničnim protokom podataka (ETЅ br. 181) od 8. novembra 2001. godine,

DOGOVORILE SU SE O SLEDEĆEM:

DEFINICIJE

ČLAN 1.

U svrhu ovog sporazuma, sledeći izrazi znače:

nadležni organ znači državni organ Ugovorne strane kome je povereno vršenje određenih poslova u vezi sa borbom protiv kriminala i koji je ta Ugovorna stran odredila da sprovodi odredbe ovog sporazuma, kao što je navedeno u članu 5. ovog sporazuma;

službeno lice znači predstavnik nadležnog organa;

oficir za vezu znači službeno lice jedne od Ugovornih strana koje je imenovano da predstavlja svoju zemlju kod druge Ugovorne strane;

informacija znači svaki podatak o fizičkim ili pravnim licima, informacije o događajima, okolnostima i karakteristikama kao i svi drugi podaci koji su potrebni za sprovođenje ovog sporazuma;

podaci o ličnostiznači svaka informacija koja se odnosi na identifikovano lice ili lice čiji se identitet može utvrditi;

obrada podataka o ličnosti znači bilo koja radnja koja se vrši u odnosu na podatke o ličnosti ili sve takve radnje, uz pomoć automatskihsredstava ili bez njih;

7) trgovina ljudima znači krivična dela opisana u članu 3, stav (a) Protokola Ujedinjenih nacija od 15. novembra 2000. godine za sprečavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudima, naročito ženama i decom, koji dopunjuje Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala;

8) krijumčarenje ljudi znači krivična dela opisana u članu 3. Protokola Ujedinjenih nacija od 15. novembra 2000. godine protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i vazduhom, koji dopunjuje Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala;

9) seksualna eksploatacija dece znači krivična dela opisana u članu 34. Konvencije Ujedinjenih nacija od 20. novembra 1989. godine o pravima deteta, uključujući proizvodnju, prodaju i distribuciju ili bilo koji drugi oblik prometa dečije pornografije i posedovanje takvog materijala za lične potrebe;

10) krivična dela u vezi sa nuklearnim i radioaktivnim materijalom znači krivična dela pobrojana u članu 7, stav 1, Konvencije Ujedinjenih nacija od 3. marta 1980. godine o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala, koja je potpisana u Beču i Njujorku;

11) pranje novca znači krivična dela pobrojana u članu 6, stav 1-3, Konvencije Saveta Evrope od 16 maja 2005. godine o pranju, traženju, zapleni i konfiskacijiprihoda stečenih kriminalom i finansiranja terorizma, koja je potpisana u Varšavi;

12) organizovani kriminalje svako krivično delo koje spada u transnacionalni organizovani kriminal kao što predviđa Konvencija Ujedinjenih nacija od 15. novembra 2000. godine protiv transnacionalnog organizovanog kriminala;

13) opojne droge se odnosi na svaku prirodnu ili sintetičku supstancu koja je pomenuta u Tabelama I i II Jedinstvenekonvencije Ujedinjenih nacija od 30. marta 1961. godine o opojnim drogama koja je usvojena u Njujorku, kao i u relevantnim odredbama bilo koje naredne konvencije kojom se proširuje lista droga, kojoj pristupe Ugovorne strane ovog sporazuma;

14) psihotropne supstance se odnosi nasvaku prirodnu ili sintetičku supstancu ili bilo koji prirodni materijal koji je pomenut u Tabelama I, II, III ili IV Konvencije Ujedinjenih nacija o psihotropnim supstancama od 21. februara 1971. godine, usvojene u Beču, kao i u relevantnim odredbama bilo koje naredne konvencije kojom se proširuje lista droga, kojoj pristupe Ugovorne strane ovog sporazuma;

15) nedozvoljena trgovina opojnim drogama ili psihotropnim supstancama se odnosi na proizvodnju i izradu ili trgovinu drogama ili psihotropnim supstancama protivno odredbama Konvencije Ujedinjenih nacija od 30. marta 1961. godine o opojnim drogama, Konvencije Ujedinjenih nacija od 21. februara 1971. godine o psihotropnim supstancama ili Konvencije Ujedinjenih nacija od 19. decembra 1988. godine protiv nedozvoljene trgovine opojnim drogama i psihotropnim supstancama;

16) visokotehnološki kriminal znači svaki prestup koji spada u visokotehnološki kriminal kako je predviđeno Konvencijom Saveta Evrope od 23. novembra 2001. godine o visokotehnološkom kriminalu, koja je potpisana u Budimpešti;

17) korupcija znači krivična dela opisana u članovima 2-15. Krivično-pravne konvencije Saveta Evrope o korupciji od 27. januara 1999. godine, koja je potpisana u Strazburu;

18) terorizam znači namerne radnje pomenute niže u tekstu u tačkama od (a) do (i), koje su definisane kao krivična dela prema nacionalnom zakonodavstvu Ugovornih strana, koje,s obzirom na njihovu prirodu ili kontekst, mogu ozbiljno naškoditi nekoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji kada se vrše u cilju:

ozbiljnog zastrašivanja stanovništva ili

prinude vlade ili međunarodne organizacije da izvrši neku radnju ili se uzdrži od vršenja neke radnje ili

ozbiljne destabilizacije ili razaranja osnovnih političkih, ustavnih, ekonomskih ili društvenih struktura neke zemlje ili međunarodne organizacije,

smatra se krivičnim delom terorizma:

(a) napadi na ljudski život koji mogu dovesti do smrtnog ishoda;

(b) napadi na fizički integritet nekog lica;

(c) otmica ili uzimanje talaca;

(d) izazivanjeogromnog razaranja državnog ili javnog objekta, saobraćajnog sistema, infrastrukturnog objekta, uključujući informacioni sistem, nepokretne platforme na epikontinentalnom pojasu, javnog mesta ili privatne imovine koje će verovatno da ugrozi ljudski život ili da dovede do velike ekonomskeštete;

(e) otmica vazduhoplova, brodova ili drugih sredstava javnog ili robnog prevoza;

(f) proizvodnja, posedovanje, pribavljanje, prevoz, isporuka ili upotreba oružja, eksploziva ili nuklearnog, biološkog ili hemijskog oružja, kao i istraživanje i razvoj biološkog i hemijskog oružja;

(g)ispuštanje opasnih supstanci ili prouzrokovanje požara, poplava ili eksplozija čije posledice ugrožavaju ljudski život;

(h)ometanjeili prekid snabdevanja vodom, električnom energijom ili drugim osnovnim prirodnim resursom čije posledice ugrožavaju ljudski život;

(i)pretnja izvršenjem bilo kojeg dela navedenog u tačkama od (a) do (h).

OBLASTI SARADNJE

ČLAN 2.

1. Ugovorne strane se staraju da jedna drugoj pruže, u skladu sa propisima i uslovima koje određuje ovaj sporazum, najširu moguću saradnju u oblasti policijske saradnje.

2. Ugovorne strane će sarađivati u sprečavanju, suzbijanju i rasvetljavanju teških krivičnih dela koja potiču od organizovanog kriminala a naročito:

krivičnih dela protiv života, zdravlja i fizičkog integriteta ljudi;

nedozvoljene trgovine opojnim drogama, psihotropnim supstancama ili prekursorima;

neregularnih migracija i krijumčarenja ljudi;

trgovine ljudima;

dečije pornografije i seksualne zloupotrebe dece;

terorizma, finansiranja terorizma i drugihkrivičnih dela u vezi sa terorizmom;

iznude;

krađe i nezakonite proizvodnje i prometa i nezakonite trgovine oružjem, onesposobljenim oružjem u cilju njegovog osposobljavanja, municijom, eksplozivima, hemijskim, biološkim i radioaktivnim supstancama, nuklearnim materijalom i drugim opasnim supstancama;

falsifikovanja novca i drugih instrumenata plaćanja, hartija od vrednosti i drugih finansijskih dokumenata, njihovog puštanja u opticaj ili upotrebe kao pravog;

falsifikovanja bilo kojeg zvaničnog dokumenta, njegovog puštanja u opticaj ili upotrebe kao pravog;

nedozvoljenih finansijskih transakcija i drugih prestupa protiv finansijskog sistema;

organizovanog imovinskog kriminala, kao što su pljačka, razbojništvo i krađa ili krađa robe iz radnje koju izvrše (mobilne) organizovane kriminalne grupe;

preprodaje kradene robe;

pranja novca;

krivičnih dela u vezi sa kulturnim nasleđem;

korupcije i krivičnih dela u vezi sa korupcijom;

visokotehnološkog kriminala i drugih krivičnih dela protiv bezbednosti elektronskih podataka i informacionih sistema.

3. Teška krivična dela koja proističu iz organizovanog kriminala koja nisu definisana u članu 1. biće predmet evaluacije nadležnih organa u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom država kojima pripadaju.

ČLAN 3.

Ugovorne strane su takođe saglasne da sarađuju:

u traganju za nestalim licima i pomaganju prilikom identifikovanja lica i neidentifikovanih leševa;

u traganju za licima za kojima se traga na međunarodnom nivou;

u pretrazi svojih nacionalnih teritorija u cilju lociranja nestalih i izgubljenih predmeta ili predmeta u vezi sa krivičnim delima;

putem uzajamne pomoći kroz razmenu najboljih praksi, obuku i druge stručne aktivnosti u oblasti održavanja javnog reda i javne bezbednosti tokom masovnih događaja, naročito sportskih događaja, koji se održavaju na nacionalnim teritorijama Ugovornih strana.

OBLICI SARADNJE

ČLAN 4.

Nadležni organi Ugovornih strana sarađuju u oblastima iz člana 2. i 3. ovog sporazuma kroz:

razmenu informacija u vezi sa oblastima koje spadaju u njihovu nadležnost;

obezbeđivanje tehničke i naučne pomoći, stručnog znanja kao i specijalizovane tehničke opreme;

razmenu iskustava;

obezbeđivanje pomoći u profesionalnoj obuci,

u skladu sa ovde navedenim uslovima.

NADLEŽNI ORGANI

ČLAN 5.

1. U sprovođenju ovog sporazuma Ugovorne strane određuju kao nadležne organe:

u u Republici Srbiji: Direkcija policije i druge organizacione jedinice u Ministarstvu unutrašnjih poslova nadležne za izvršenje policijskih zadataka;

u Kraljevini Belgiji: belgijska integrisana policija, koju čine dva nivoa.

2. Ugovorne strane obaveštavaju jedna drugu bez odlaganja pisanim putem diplomatskim kanalima o svim promenama kontakt detalja nadležnih organa.

3. U sprovođenju ovog sporazuma nadležni organi Ugovornih strana mogu, u okviru svoje nadležnosti, da zaključe dodatne tehničke protokole za konkretne oblasti ili oblike saradnje.

RAZMENA INFORMACIJA

ČLAN 6.

Ugovorne strane pružaju pomoć i obezbeđuju tesnu i stalnu saradnju. Stoga one razmenjuju sve relevantne i važne informacije.

Ova saradnja može se ostvariti putem stalnih kontakata preko oficira za vezu koji će biti postavljeni.

ČLAN 7.

1. Ugovorne strane se staraju da obezbede da njihovi nadležni organi, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i u okviru svojih ovlašćenja, pomažu jednim drugima u cilju sprečavanja, suzbijanja i rasvetljavanja krivičnih dela, kao i održavanja javnog reda i bezbednosti, osim ako nacionalno zakonodavstvo predviđa da se informacije moraju razmenjivati preko pravosudnih organa.

2. U konkretnim slučajevima, Ugovorna strana može, na sopstvenu inicijativu i u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, da saopšti informacije drugoj Ugovornoj strani koje se smatraju korisnim za tu drugu stranu u sprečavanju i suzbijanju krivičnih dela kao što su ona iz člana 2. ovog sporazuma ili u sprečavanju pretnji po javni red i bezbednost, na način koji određuje nacionalno zakonodavstvo Ugovorne strane koja šalje informacije.

ZAHTEVI ZA PRUŽANJE POMOĆI

ČLAN 8.

1. Nadležni organi šalju informacije i sprovode druge oblike saradnje predviđene u članu 4. ovog sporazuma kroz davanje odgovora na primljene zahteve za pružanje pomoći poštom, preko kurira ili slanjem informacija elektronskim sredstvima komunikacije, pod uslovom da je bezbednost osigurana. Takva saradnja može se održavati preko oficira za vezu, ako postoje.

2. Zahtev za pružanje pomoći sadrži neophodne informacije koje su potrebne za njegovo izvršenje. Zahtev za pružanje pomoći može biti propraćen dokumentima koji se odnose na njegov sadržaj ili kopijama istih.

3. Zamoljeni nadležni organ izvršava zahtev za pružanje pomoći u što kraćem roku. On može zatražiti od nadležnog organa molioca druge Ugovorne strane dodatne informacije kada se to činipotrebnim za izvršenje zahteva ili kada to može olakšati izvršenje.

4. Ako se zahtev odnosi na prestupe političke ili vojne prirode ili ako zamoljeni nadležni organ osnovano sumnja da će zahtev, ukoliko se odobri, verovatno dovesti u pitanje njen nacionalni suverenitet ili bezbednost ili da će biti protivan njenom nacionalnom zakonodavstvu, međunarodnim obavezama ili drugim suštinskim nacionalnim interesima, on može odbiti da ga izvrši u celini ili delimično, ili može postaviti uslove za njegovo izvršenje. Zahtev za pružanje pomoći može se i odbiti ako se radnja zbog koje je upućen zahtev za pružanje pomoći ne smatra krivičnim delom prema važećem nacionalnom zakonodavstvu u državi zamoljenog nadležnog organa. U slučaju odbijanja, zamoljeni nadležni organ odmah o tome obaveštava pisanim putem nadležni organ molilac druge Ugovorne strane, navodeći razloge odbijanja.

ČLAN 9.

Ugovorna strana molilja ne može koristiti informacije koje dostavi zamoljena Ugovorna strana kao dokazi izvršenja krivičnog dela koje se stavlja na teret,već samo putem zahteva za uzajamnu pomoć u skladu sa preovlađujućim međunarodnim odredbama.

ČLAN 10.

1. Zahtevi za pružanje pomoći i odgovori na te zahteve moraju se razmenjivati između centralnih organa zaduženih za međunarodnu policijsku saradnju u svakoj Ugovornoj strani. Kada zahtev nije moguće uputiti blagovremeno na osnovu napred pomenute procedure, nadležni organ Ugovorne strane molilje može ga izuzetno i samo u hitnim slučajevima uputiti direktno nadležnom organu zamoljene Ugovorne strane, koji može direktno odgovoriti. U tim izuzetnim slučajevima, nadležni organ molilac mora u što kraćem roku obavestiti centralni organ koji je nadležan u zamoljenoj Ugovornoj strani o svom direktnom zahtevu i obrazložiti hitnost istog.

2. Nadležni organi imenuju centralne organe koji će biti nadležni za međunarodnu saradnju.

OFICIRI ZA VEZU

ČLAN 11.

1. Ugovorne strane mogu, uz obostranu saglasnost, uputiti na određeno ili neodređeno vreme oficire za vezu iz jedne Ugovorne strane u drugu Ugovornu stranu.

2. Upućivanje oficira za vezu na određeno ili neodređeno vreme ima za cilj da produbi i ubrza saradnju između Ugovornih strana, a naročito kroz:

a) razmenu informacija u svrhe definisane u članu 7;

b) pružanje pomoći u zadacima koje sprovode organi nadležni za nadzor granice i za migracije;

c) pružanje pomoći u zadacima koje sprovode organi nadležni za sprečavanje pretnji po javni red;

d) izvršenje bilo kog drugog zadatka predviđenog njihovim nacionalnim zakonodavstvom.

3. Oficiri za vezu imaju zadatak da pružaju savete i pomoć. Oni nisu ovlašćeni da preduzimaju samostalne policijske mere. Oni razmenjuju informacije i vrše druge radnje u skladu sa instrukcijama koje im daje Ugovorna strana koja ih upućuje i mogu, u okviru svojih ovlašćenja, odgovarati na zahteve za pružanje pomoći koje dobiju od Ugovorne strane u koju su upućeni. Prilikom obavljanja svojih zadataka oficiri za vezu poštuju zakone koji važe na nacionalnoj teritoriji Ugovorne strane u koju su upućeni.

4. Ugovorna strana koja upućuje odgovara za svu štetu koju njeni oficiri za vezu učine tokom obavljanja svojih zadataka iz stava 2. ovog člana, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Ugovorne strane u koju su upućeni. Ugovorna strana na čijoj je nacionalnoj teritoriji šteta nastala nadoknađuje štetu pod uslovima koji se primenjuju na štetu koju prouzrokuju njena službena licaa Ugovorna strana koja upućuje nadoknađuje onoj drugoj u potpunosti svaki iznos koji je ona isplatila oštećenima ili drugim licima koja na to imaju pravo.

5. Nadležni ministri Ugovornih strana mogu se dogovoriti da oficiri za vezu jedne Ugovorne strane koji su upućeni u treću zemlju takođe zastupaju interese druge Ugovorne strane.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

ČLAN 12.

Prilikom obrade podataka o ličnosti na osnovu ovog sporazuma, nadležni organi Ugovornih strana postupaju u skladu sa Konvencijom Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka (ETЅ br. 108) od 28. januara 1981. godine i Dodatnim protokolom uz Konvenciju Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka u vezi sa nadzornim organima i prekograničnim protokom podataka (ETЅ br. 181) od 8. novembra 2001. godine, kao i sa zakonima koji su na snazi na teritorijama država Ugovornih strana i sledećim odredbama:

nadležni organ Ugovorne strane koja šalje podatke o ličnosti odgovoran je za tačnost, celovitost i ispravnost podataka o ličnosti koji se šalju i stara se o tome da se podaci šalju samo onoliko koliko je potrebno u svrhe ovog sporazuma;

nadležni organ Ugovorne strane koja prima podatke koristi poslate podatke o ličnosti isključivo u svrhe zbog kojih su poslati, u skladu sa odredbama ovog sporazuma i uslovima koje postavi nadležni organ Ugovorne strane koja šalje podatke. Podaci se mogu koristiti u druge svrhe predviđene ovim sporazumom isključivo uz prethodno odobrenje nadležnog organa koji ih je dostavio;

samo nadležni organi Ugovornih strana koji su navedeni u članu 5. ovog sporazuma mogu koristiti podatke o ličnosti koji su razmenjeni na osnovu ovog sporazuma. Ti podaci ne mogu se saopštavati drugim organima bez prethodnog odobrenja nadležnog organa koji ih je dostavio, osim kada Ugovornu stranu koja prima podatke na to obavezuje nacionalno zakonodavstvo;

na zahtev nadležnog organa Ugovorne strane pošiljaoca, nadležni organ Ugovorne strane primaoca dostavlja informacije o korišćenju podataka o ličnosti i ostvarenim rezultatima;

ako se ispostavi da su poslati podaci o ličnosti neispravniili netačniili da te podatke o ličnosti nije trebalo poslati u skladu sa zakonima koji su na snazi na teritoriji države nadležnog organa pošiljaoca, nadležni organ pošiljaoca odmah o ovome obaveštava nadležni organ primaoca. Ovaj drugi ih ispravlja ili uništava bez odlaganja i o tome će odmah obavestiti svaki drugi organ kome su predmetni podaci poslati u skladu sa stavom 3. ovog člana;

Ugovorna strana ne može da tvrdi da je druga Ugovorna strana saopštila netačne podatke ne bi li izbegla sopstvenu odgovornost na osnovu svog nacionalnog zakonodavstva prema oštećenoj strani;

7) na zahtev lica čiji su podaci o ličnosti poslati, dotična Ugovorna strana će mu dostaviti informacije koje su tražene i u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Ugovorne strane. Ostvarivanje prava lica na koja se odnose podaci o ličnosti može se uskratiti kada je takvo uskraćivanje potrebno kako bi se osigurala nacionalna bezbednost, odbrana, javni red, sprečavanje kriminala, rasvetljavanje i otkrivanje krivičnih dela, značajni nacionalni ekonomski i finansijski interesi Ugovorne strane;

8) Ugovorna strana primalac uništiće poslate podatke o ličnosti u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom;

9) nadležni organi Ugovorne strane pošiljaoca i primaoca vode evidenciju o slanju, prijemu i uništavanju podataka o ličnosti kao i o odbijanju slanja podataka o ličnosti. Ugovorne strane dostavljaju liste organa koji su ovlašćeni da imaju uvid u evidencije;

10) nadležni organi Ugovorne strane pošiljaoca i primaoca propisno štite prenete podatke od nedozvoljenog pristupa, izmena bez saglasnosti nadležnog organa Ugovorne strane pošiljaoca, slučajnog ili nezakonitog uništavanja, obelodanjivanja i svake druge nezakonite obrade.

ZAŠTITA TAJNIH PODATAKA

ČLAN 13.

Nadležni organ molilac mora da obezbedi stepen tajnosti kojim je zamoljeni organ označio podatak. Stepeni tajnosti su oni koje koristi Evropol.

ČLAN 14.

Ako se podaci o ličnosti saopštavaju preko oficira za vezu kao što je pomenuto u članu 11, odredbe ovog sporazuma se ne primenjuju osim ako oficir za vezu saopštava te podatke Ugovornoj strani u koju je upućen.

JEZICI SARADNJE I VALJANOST DOKUMENATA

ČLAN 15.

1. Zahtev za pružanje pomoći i druga dokumenta koja se šalju na osnovu ovog sporazuma sastavljaju se na bilo kojem od zvaničnih jezika Ugovorne strane primaoca ili na engleskom jeziku.

2. Nadležni organ Ugovorne strane primaoca prihvata valjanost pratećih dokumenata iz člana 8, stav 2, koje dobije od nadležnog organa druge Ugovorne strane bez dodatne potvrde ili provere verodostojnosti.

KONSULTACIJE

ČLAN 16.

1. Nadležni ministri Ugovornih strana mogu osnovati stalne ili povremene radne grupe u cilju razmatranja zajedničkih problema koji se odnose na otkrivanje i sprečavanje oblasti kriminala iz člana 2. ovog sporazuma i oblasti saradnje iz člana 3. ovog sporazuma i, ako je potrebno,iznošenja predlogakako bi se unapredili praktični i tehnički aspekti saradnje Ugovornih strana.

2. Nadležni ministri Ugovornih strana osnivaju komitet za evaluaciju koji će podnositi izveštaje ministrima svake tri godine.

REŠAVANJE SPOROVA

ČLAN 17.

Bilo koji spor između Ugovornih strana u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog sporazuma rešava se putem pregovora ili konsultacija.

OSTALE MEĐUNARODNE OBAVEZE

ČLAN 18.

Ovaj sporazum ne utiče na obaveze koje proističu iz drugih međunarodnih bilateralnih ili multilateralnih sporazuma, čija je potpisnica bilo koja od Ugovornih strana.

TROŠKOVI

ČLAN 19.

U okvirima odobrenih budžeta uključenih institucija, Ugovorne strane snose svoje troškove koji proističu iz sprovođenja ovog sporazuma, osim ako drugačije nije dogovoreno.

ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 20.

Odredbe ovog sporazuma primenjuju se samo ako su u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. Sprovođenje ovog sporazuma će se pratiti u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom obe Ugovorne strane.

ČLAN 21.

Ugovorne strane obaveštavaju jedna drugu, pisanim putem i diplomatskim kanalima, o okončanju zakonskih procedura neophodnih za sprovođenje ovog sporazuma.

Sporazum će stupiti na snagu prvog dana drugog meseca nakon prijema poslednjeg obaveštenja.

Sporazum se zaključuje na neodređeno vreme. Bilo koja Ugovorna strana ima pravo da ga otkaže putem pisanog obaveštenja drugoj Ugovornoj strani, koje će poslati preko diplomatskih kanala. Otkaz stupa na snagu šest meseci nakon njegovog slanja.

ČLAN 22.

Bilo koja Ugovorna strana može poslati bilo kakav predlog u cilju izmene ovog sporazuma drugoj Ugovornoj strani. Ugovorne strane će finalizirati izmene i dopune ovog sporazuma uz obostranu saglasnost.

Kao potvrdu toga su dolepotpisani, propisno ovlašćeni za to, potpisali ovaj sporazum.

SAČINJENO u Beogradu, dana 7. februara 2017. godine, u dva primerka na srpskom, francuskom, holandskom i engleskom jeziku pri čemu se sva četiri teksta smatraju verodostojnim. U slučaju razlike u tumačenju odredbi ovog sporazuma, tekst na engleskom jeziku ima prednost.

ZA VLADUREPUBLIKE SRBIJEpotpredsednik Vlade iministar unutrašnjih poslovaRepublike Srbijedr Nebojša Stefanović ZA VLADUKRALJEVINE BELGIJEpotpredsednik Vlade i ministarbezbednosti i unutrašnjih poslovaKraljevine BelgijeJan Jambon

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije ( Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. Ustavni osnov za potvrđivanje sporazuma

Ustavni osnov za potvrđivanje Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o policijskoj saradnji, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojoj je u nadležnosti Narodne skupštine da potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za potvrđivanje Sporazuma

Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o policijskoj saradnji, potpisan je 7. februara 2017. godine, u Beogradu.

Potvrđivanjem ovog sporazuma omogućuje se njegovo stupanje na snagu, kako je predviđeno članom 21. Sporazuma, po kome ovaj sporazum stupa na snagu prvog dana drugog meseca nakon prijema poslednjeg obaveštenja kojim ugovorne strane obaveštavaju jedna drugu, pisanim putem i diplomatskim kanalima, o okončanju zakonskih procedura neophodnih za sprovođenje ovog sporazuma.

Ujedno potvrđivanjem ovog sporazuma omogućiće se njegova primena, koja treba da doprinese učvršćivanju i daljem jačanju saradnje sa Kraljevinom Belgijom u oblasti policijske saradnje, a posebno u oblasti efikasnog sprečavanja i suzbijanja krivičnih dela, posebno organizovanog i teškog kriminala, terorizma, kriminala u vezi sa opojnim drogama, ilegalne trgovine oružjem, kao i ilegalne migracije i krijumčarenja ljudi preko državne granice.

Saglasno članu 13. Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni glasnik RS”, broj 32/13), Ministarstvo spoljnih poslova pokreće postupak potvrđivanja navedenog sporazuma.

III. Ocena potrebe finansijskih sredstava za sprovođenje zakona

Za sprovođenje ovog Sporazuma nisu potrebna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar