Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o izgradnji međudržavnog mosta preko reke Drine sa pratećim putnim objektima na lokaciji Ljubovija – Bratunac

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O IZGRADNJI MEĐUDRŽAVNOG MOSTA PREKO REKE DRINE SA PRATEĆIM PUTNIM OBJEKTIMA NA LOKACIJI LJUBOVIJA – BRATUNAC

Član 1.

Potvrđuje se Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o izgradnji međudržavnog mosta preko reke Drine sa pratećim putnim objektima na lokaciji Ljubovija – Bratunac, sačinjen u Beogradu 3. jula 2015. godine, u originalu na srpskom jeziku i na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini (bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku).

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o izgradnji međudržavnog mosta preko reke Drine sa pratećim putnim objektima na lokaciji Ljubovija – Bratunac u originalu na srpskom jeziku glasi:

S P O R A Z U M

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

O IZGRADNJI MEĐUDRŽAVNOG MOSTA PREKO REKE DRINE

SA PRATEĆIM PUTNIM OBJEKTIMA

NA LOKACIJI LJUBOVIJABRATUNAC

Vlada Republike Srbije i

Savet ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: ugovorne strane),

uzimajući u obzir uticaj izgradnje infrastrukturnih objekata kojima se unapređuje povezanost saobraćajnih pravaca ugovornih strana, kao i povezivanje tih pravaca sa saobraćajnom mrežom država članica Evropske unije, na razvoj međusobne privredne saradnje, a

ceneći da za obe države veliki značaj ima izgradnja novog međudržavnog mosta preko reke Drine na lokaciji Ljubovija (opština Ljubovija, Republika Srbija) – Bratunac (opština Bratunac, Bosna i Hercegovina), te

uzimajući o obzir „Protokol o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske o izgradnji mosta preko reke Drine, na lokaciji Ljubovija-Bratunac, sa pristupnim saobraćajnicama i zajedničkim graničnim prelazom“, potpisan u Banja Luci, 11. septembra 2013. godine (u daljem tekstu Protokol),

sporazumele su se kako sledi:

Član 1.

Osnovne odredbe

Ovim sporazumom se uređuju osnove saradnje i zajedničke izgradnje mosta preko reke Drine, sa pratećim putnim objektima, na lokaciji Ljubovija-Bratunac (u daljem tekstu: objekti), te koordinacija i usklađivanje priprema za izgradnju objekata.

Pitanja vezana za izgradnju i uspostavljanje graničnog prelaza, ugovorne strane će urediti posebnim sporazumom.

Izgradnja graničnih prelaza i pristupnih saobraćajnica će pratiti dinamiku izgradnje mosta.

Član 2.

Projektovanje, priprema i izgradnja

Ugovorne strane će obezbediti usklađivanje svih projektnih pojedinosti oko izgradnje i svih radova potrebnih za izgradnju mosta, te su saglasne da se za most izda jedna građevinska dozvola, koju izdaje nadležni organ Republike Srbije uz prethodnu saglasnost nadležnog organa u Bosni i Hercegovini, i to na osnovu lokacijskih uslova izdatih od nadležnog organa Republike Srbije i lokacijskih uslova izdatih od nadležnog organa u Bosni i Hercegovini. U postupku izdavanja saglasnosti nadležnog organa u Bosni i Hercegovini sprovešće se postupak u skladu sa propisima u Bosni i Hercegovini, uvažavajući zakonom propisane uslove za postupak izdavanja građevinske dozvole.

Inspekcijski nadzor za vreme izgradnje mosta, obavljaju dogovorno predstavnici nadležnih službi Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.

Tehnički pregled mosta će izvršiti Komisija za tehnički pregled, koju čine predstavnici obe ugovorne strane, a upotrebnu dozvolu će izdati nadležni organ Republike Srbije, uz saglasnost nadležnog organa u Bosni i Hercegovini.

Priprema i izgradnja mosta će se izvoditi u skladu sa važećim zakonskim propisima obe ugovorne strane.

Ugovorne strane su se saglasile da će za izgradnju mosta i stručni nadzor biti raspisan javni konkurs prema propisima Republike Srbije

Član 3.

Finansiranje

Ugovorne strane će finansirati projektantske, pripremne, radove na izgradnji objekata i stručni nadzor nad izvođenjem radova, kako sledi:

Ukupnu cenu za izradu projektne dokumentacije, izgradnju mosta, troškove stručnog nadzora nad izvođenjem radova i uređenja rečnog korita na području mosta će finansirati Republika Srbija, prema dinamici određenoj ugovorima;

Postupak nabavke i ugovaranja izrade projektne dokumentacije, postupak nabavke i ugovaranja izgradnje mosta, kao i postupak nabavke i ugovaranja usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova sprovešće Republika Srbija, uvažavajući propise u Bosni i Hercegovini, iz oblasti prostornog uređenja i građenja;

Troškove koji se odnose na izdavanje potrebnih uslova i saglasnosti, stručne i tehničke kontrole tehničke dokumentacije, takse i davanja po bilo kojem osnovu snosi Republika Srbija;

Troškove izgradnje pristupnih saobraćajnica i objekata graničnog prelaza na vlastitom državnom području u skladu sa potpisanim Protokolom, snosi svaka ugovorna strana.

Član 4.

Nadležni organi za sprovođenje Sporazuma

Nadležni organi za sprovođenje ovog sporazuma su:

Za Republiku Srbiju: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

Za Bosnu i Hercegovinu: Ministarstvo komunikacija i transporta.

Nadležni organi iz stava 1 ovog člana će u roku od trideset dana od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma formirati zajedničko operativno telo od predstavnika obe ugovorne strane, a u cilju realizacije aktivnosti iz Sporazuma.

Član 5.

Rokovi

Ugovorne strane su se dogovorile, da će se, u saradnji sa nadležnim organima svojih država, pripremni i građevinski radovi izvoditi na način koji će omogućiti završetak izgradnje objekata u što kraćem vremenu, s ciljem da se što pre puste u saobraćaj i rad.

Član 6.

Održavanje i upotreba mosta

Pitanje upravljanja i održavanja mosta, ugovorne strane će regulisati posebnim protokolom.

Član 7.

Procedure, carine i porezi

Ugovorne strane su saglasne da učine napore u cilju pojednostavljenja carinskih procedura vezano za realizaciju projekta izgradnje mosta i svih putnih objekata koji omogućavaju njegovo funkcionisanje.

Ugovorne strane su saglasne da se na materijale i predmete, opremu, mašine i uređaje, koji će se koristiti u skladu sa stavom 1. ovog člana, ne naplaćuje carina i porez, razne dažbine i slična davanja pri njihovom unosu ili uvozu na carinsko područje države druge ugovorne strane, pod uslovom da se isti dokazano ugrade ili upotrebe tokom izvođenja radova, odnosno dokazano vrate u carinsko područje odakle su uvezeni.

Kontrolu unosa ili uvoza, namene, upotrebe i povrata predmeta iz stava 2 ovog člana sprovode carinske službe država ugovornih strana, u skladu sa važećim carinskim i drugim propisima država ugovornih strana.

Pre uvoza ili unosa, namene, upotrebe i povrata predmeta iz stava 2. ovog člana, ugovorne strane se obavezuju da će po dobijenom obrazloženom zahtevu drugoj ugovornoj strani za svaki konkretan uvoz, unos, namenu, upotrebu i povrat predmeta, obezbediti prethodnu pismenu saglasnost carinske službe svoje države.

Član 8.

Odgovornost za štetu

U slučaju da jedna od ugovornih strana bez osnovanog razloga odustane od izgradnje objekata pre početka izgradnje ili tokom same izgradnje, odgovorna je drugoj ugovornoj strani za prouzrokovanu štetu i troškove. Ugovorna strana će o nameri da odustane od izgradnje objekata obavestiti drugu ugovornu stranu, najkasnije pre raspisivanje javnog poziva za izvođenje radova, u pisanom obliku, diplomatskim putem.

Član 9.

Rešavanje sporova

Svaki spor o tumačenju ili primeni ovog sporazuma, rešavaće se putem konsultacija i pregovora između ugovornih strana.

U slučaju da ne dođe do sporazumnog rešavanja eventualnih sporova putem konsultacija i pregovora, za njihovo rešavanje primenjivaće se međunarodno priznate pravne norme.

Član 10.

Prelazne i završne odredbe

Odredbe ovog sporazuma ne utiču na prava i obaveze utvrđene drugim međunarodnim ugovorima koji obavezuju ugovorne strane.

Odredbama ovog sporazuma, kao i njihovom primenom, ničim se ne zadire u pitanje utvrđivanja i obeležavanje međudržavne granice između država ugovornih strana.

Ovaj sporazum stupa na snagu trideseti dan od datuma prijema zadnjeg pisanog obaveštenja kojim se ugovorne strane međusobno obaveštavaju, diplomatskim putem,

o ispunjenju uslova predviđenih unutrašnjim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.

Svaka od ugovornih strana može otkazati Sporazum diplomatskim putem. U tom slučaju ovaj sporazum prestaje da važi tri meseca nakon datuma prijema obaveštenja o otkazu Sporazuma.

Ovaj sporazum se može izmeniti i dopuniti uzajamnim pisanim dogovorom ugovornih strana. Izmene i dopune stupaju na snagu u skladu sa trećim stavom ovog člana.

Sastavljeno u Beogradu, dana 3. jula 2015. godine, u dva originala, na srpskom i na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini (bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku), pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni.

ZA VLADU REPUBLIKE SRBIJE

prof. dr Zorana Mihajlović

ZA SAVET MINISTARA

BOSNE I HERCEGOVINE

Slavko Matanović

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Ustavni osnov za potvrđivanje međunarodnog ugovora sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, po kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Realizacija ovog projekta omogući će stanovnicima dveju opština, a i čitavom regionu Srednjeg Podrinja bolju saobraćajnu povezanost ovog kraja.

Uvidom u vrlo loše stanje sadašnjeg mosta na Drini, na lokaciji Ljubovija – Bratunac, odlučeno je da se pristupi izradi planske i tehničke dokumentacije za izgradnju novog mosta na lokaciji Ljubovija – Bratunac, ali, prema izvršenim analizama na lokaciji 2 km uzvodno u odnosu na postojeći most.

Kako je u međuvremenu stanje mosta još više pogoršano, što se vidi iz Elaborata o kontrolnom pregledu sa ispitivanjem mosta probnim opterećenjem, koji je izrađen u januaru 2011. godine, po nalogu J.P. „Putevi Republike Srpske” iz Banja Luke, odlučeno je da se radi bezbednosti mora zabraniti saobraćaj teškim teretnim vozilima, tako da se sada na mostu odvija samo pešački i saobraćaj lakim putničkim vozilima, što predstavlja problem i prepreku za brži privredni razvoj ovog kraja.

Ocenjeno je da je izgradnja mosta na lokaciji Ljubovija – Bratunac hitna i ekonomski opravdana, te je predloženo da se odmah otpočne sa pripremama i radom na realizaciji ovog projekta.

III. STVARANJE FINANSIJSKIH OBAVEZA IZVRŠAVANJEM MEĐUNARODNOG UGOVORA

Izvršavanjem ovog sporazuma stvaraju se finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona potrebno je izdvajanje sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Finansijska sredstva potrebna za realizaciju ovog Zaključka obezbeđena su u budžetu Republike Srbije.

Odredbama člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015.godinu („Sl.glasnik RS“, br. 142/14), za kapitalni projekat „Izgradnja mosta Ljubovija – Bratunac“, u pregledu planiranih kapitalnih izdataka budžetskih korisnika za tekuću i naredne dve budžetske godine, na razdelu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, planiran je iznos od 200.000.000,00 dinara u 2015.godini i iznos od 460.000.000,00 dinara u 2016.godini, koji se odnosi na izgradnju mosta i pristupnih saobraćajnica na teritoriji Republike Srbije.

Ostavite komentar