Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti turizma

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

O SARADNjI U OBLASTI TURIZMA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti turizma, potpisan 13. aprila 2010. godine u Mostaru, u originalu na srpskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine (bosanskom, srpskom i hrvatskom).

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti turizma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

O SARADNjI U OBLASTI TURIZMA

Vlada Republike Srbije i Savet ministara Bosne i Hercegovine, (u daljem tekstu: Sporazumne strane), žele da razvijaju saradnju u oblasti turizma između dve države na osnovu ravnopravnosti i međusobne koristi. U želji razvijanja aktivnije saradnje u oblasti turizma na bilateralnoj osnovi, Sporazumne strane su se dogovorile o sledećem:

Član 1.

Sporazumne strane će stremiti i podsticati jačanje saradnje u oblasti turizma kao sredstva boljeg razumevanja istorije i kulture naroda dve susedne države. Uz razumevanje, saradnja u oblasti turizma će se realizovati u skladu sa odredbama ovog sporazuma i nacionalnih zakonodavstava svake od Sporazumnih strana.

Član 2.

Sporazumne strane će omogućiti unapređenje turističkog prometa između dve države promovisanjem uže saradnje između odgovarajućih privrednih subjekata i organizacija koje rade u oblasti turizma.

Sporazumne strane će na recipročnoj osnovi podsticati distribuciju turističkih publikacija i materijala za oglašavanje u dve države, kao i podsticati turističke manifestacije.

Sporazumne strane će podsticati kreiranje i izradu zajedničkih turističkih proizvoda, koji će biti konkurentni na trećim turističkim tržištima i zajednički ih plasirati.

Član 3.

Sporazumne strane, naglašavajući ulogu privatnog sektora u turizmu, stvaraće, u skladu sa nadležnostima, uslove za povoljan privredni ambijent u cilju unapređenja turističkog prometa i realizacije programa privatnog sektora.

Član 4.

Sporazumne strane će preduzeti neophodne mere za osiguranje što jednostavnijeg prelaska međudržavne granice tokom cele godine i osiguranje bezbednosti turista koji putuju iz jedne u drugu državu u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima.

Član 5.

Sporazumne strane će razmenjivati iskustva i informacije koje se odnose na turističko poslovanje, koje će imati pozitivan uticaj na nacionalne i lokalne turističke organizacije, turistička preduzeća i strukovna udruženja u skladu sa zakonima i propisima u svakoj državi posebno.

Član 6.

Sporazumne strane će podsticati saradnju, posebno u oblastima gde je moguće formiranje zajedničkih turističkih proizvoda.

Član 7.

Sporazumne strane će podsticati unapređenje saradnje na edukaciji kadrova u oblasti turizma.

Član 8.

Sporazumne strane će olakšati protok informacija u vezi mogućnosti investiranja u oblasti turizma u obe države.

Član 9.

Sporazum stupa na snagu na dan prijema poslednje diplomatske note kojom Sporazumne strane jedna drugu obaveštavaju da su ispunjeni svi uslovi koje njihovo zakonodavstvo predviđa za stupanje Sporazuma na snagu.

Ovaj sporazum važiće pet (5) godina od dana stupanja na snagu. Ukoliko šest (6) meseci pre isteka roka njegove važnosti od pet (5) godina, ni jedna Sporazumna strana pismeno ne podnese zahtev o njegovom prestanku, ovaj sporazum važiće narednih pet (5) godina.

Okončanje ovog sporazuma neće uticati na projekte, programe i ostale inicijative koje su u realizaciji, a koje bi se mogle u potpunosti završiti, osim ako Sporazumne strane ne odluče drukčije.

Potpisano u Mostaru, dana 13. 04. 2010. godine u dva originalna primerka, svaki na srpskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine (bosanskom, srpskom i hrvatskom), pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni.

ZaVladu Republike Srbije ZaSavet ministara Bosne i Hercegovine

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I.Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II.Razlozi za donošenje zakona

Prema zvaničnim statističkim podacima Bosna i Hercegovina nalazi se na drugom mestu po broju dolazaka inostranih turista u Republiku Srbiju sa 63.981 turistom u 2009. godini. Ipak su rezultati turističkog prometa između dve države manjeg obima od raspoloživih turističkih mogućnosti i potencijala. Interesovanje za unapređenje turističke saradnje postoji u obe države.

Bitne pretpostavke uspostavljanja turističke saradnje na višem nivou, između ostalih su: jačanje promotivnih aktivnosti u cilju predstavljanja i upoznavanja sa turističkom ponudom, uslugama i programima u obe države; razvoj poslovnog komuniciranja između odgovarajućih privrednih i državnih struktura u turizmu u cilju potrebne razmene informacija, poslovnog povezivanja, zajedničkih investicionih projekata i razmene stručnih iskustava i veština.

Sporazum je predložen na osnovu inicijative bosanske strane, koja je, u cilju kompletiranja ugovorne regulative, inicirala potpisivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti turizma, čiji je Nacrt dostavila uobičajenim putem posredstvom Ministarstva spoljnih poslova.

Ovim sporazumom će se institucionalizovati saradnja u oblasti turizma, kao vrlo važan doprinos unapređenju ukupnih ekonomskih odnosa između dve države.

III.Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. Zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti turizma, koji je potpisan 13. aprila 2010. godine u Mostaru, u originalu na srpskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine (bosanskom, srpskom i hrvatskom).

U članu 2. Zakona dat je tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti turizma u originalu na srpskom jeziku.

Članom 3. Zakona uređuje se njegovo stupanje na snagu i to tako da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

IV.Finansijska sredstva za sprovođenje zakona

Sprovođenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti turizma ne iziskuje posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar