Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o veterinarskoj saradnji

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O VETERINARSKOJ SARADNjI

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o veterinarskoj saradnji zaključen u Beogradu 1. novembra 2010. godine, u originalu na srpskom i službenim jezicima Bosne i Hercegovine.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o veterinarskoj saradnji u originalu na srpskom jeziku glasi:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

1. Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o veterinarskoj saradnji zaključen u Beogradu 1. novembra 2010. godine, sadržan je u odredbi člana 97. stav 1. tačka 1. Ustava Republike Srbije koji propisuje da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje svoj međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama i odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije koji propisuje da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za zaključivanje sporazuma

Potpisivanjem i potvrđivanjem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o veterinarskoj saradnji:

– Republika Srbija pokazuje spremnost da doprinese unapređenju ekonomskih odnosa sa Bosnom i Hercegovinom;

– saradnja dve zemlje u oblasti veterine dobiće pravni okvir;

– stvaraju se uslovi za olakšan promet i povećanje obima razmene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda životinjskog porekla;

– doprinelo bi se unapređenju odnosa strana u okviru Sporazuma CEFTA.

3. Obrazloženje članova Zakona

Član 1. Zakona propisuje da se potvrđuje Sporazum između Vlade Republike Srbije i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o veterinarskoj saradnji, zaključen u Beogradu 1. novembra 2010. godine, na srpskom jeziku i službenim jezicima u Bosni i Hercegovini.

Član 2. Zakona sadrži tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o veterinarskoj saradnji u originalu na srpskom jeziku.

Član 3. Zakona propisuje stupanje na snagu Zakona tj. da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku” – Međunarodni ugovori.

4. Finansijske obaveze

Međunarodnim ugovorom se ne stvaraju finansijske obaveze u njegovom izvršavanju, te nije potrebno obezbediti sredstva iz budžeta Republike Srbije.

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

O VETERINARSKOJ SARADNjI

Vlada Republike Srbije i Savjet ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ugovorne strane),

u želji da olakšaju promet životinja i proizvoda životinjskog porekla i da istovremeno onemoguće unošenje zaraznih bolesti i po zdravlje štetnih proizvoda životinjskog porekla, kao i da razviju saradnju u oblasti veterinarstva,

saglasile su se o sledećem:

Član 1.

Uvoz i tranzit životinja i proizvoda životinjskog porekla (u daljem tekstu:pošiljka) može se obavljati samo ako su ispunjeni veterinarsko-sanitarni uslovi predviđeni nacionalnim zakonodavstvom zemalja Ugovornih strana i ako je prethodno pribavljeno odobrenje nadležnog organa zemlje uvoznice, odnosno zemlje preko čije teritorije se obavlja tranzit.

Nadležni organi zemalja Ugovornih strana razmeniće obrasce uverenja o zdravstvenom stanju životinja, veterinarska uverenja i veterinarsko zdravstvena uverenja (sertifikati-u daljem tekstu: uverenja), koja prate pošiljke iz Republike Srbije, odnosno iz Bosne i Hercegovine i uzajamno se obaveštavati o njihovim izmenama i dopunama.

Uverenja moraju biti odštampana na srpskom jeziku za područje Republike Srbije ili na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku.

Član 2.

Nadležni organi zemalja Ugovornih strana:

1. obaveštavaće se uzajamno o veterinarsko-sanitarnim uslovima za uvoz i tranzit pošiljaka predviđenim nacionalnim zakonodavstvom zemalja Ugovornih strana;

2. razmenjivati mesečne izveštaje o stanju zaraznih bolesti životinja u njihovim zemljama koje podležu obaveznom prijavljivanju, navodeći nazive mesta, oznaku epizootološkog i epidemiološkog područja;

3. izveštavati uzajamno u roku od 24 časa od pojave naročito opasnih zaraznih bolesti životinja sa liste OIE-a (bivše liste A OIE-a), odnosno sa utvrđene liste naročito opasnih zaraznih bolesti usaglašenih od strane nadležnih organa zemalja Ugovornih strana, o pojavi tih bolesti. Pri pojavi slinavke i šapa navešće tip virusa, karakter bolesti, izvore bolesti i preduzete mere za njihovo sprečavanje, odnosno suzbijanje.

Član 3.

Radi unapređenja saradnje u oblasti veterinarstva nadležni organi zemalja Ugovornih strana:

1. ostvarivaće saradnju veterinarskih uprava putem razmene veterinarskih stručnjaka radi upoznavanja organizacije i delovanja veterinarskih službi, stanja „izvoznih” objekata, stanja zdravlja životinja i podataka o vrsti životinja koje su zaražene;

2. razmenjivati propise i stručne publikacije koje se odnose na oblast veterinarstva;

3. ostvariti saradnju naučnih institucija u oblasti istraživačkog rada o bolesti životinja i načina vršenja nadzora nad proizvodima životinjskog porekla, kao i saradnju dijagnostičkih i analitičkih laboratorija;

4. razmenjivati planove uzorkovanja za ispitivanje rezidua u tekućoj godini, kao i rezultate testiranja iz prethodnog perioda;

5. pružati uzajamnu pomoć u proizvodnji i nabavci potrebnih sredstava za suzbijanje bolesti i lečenja životinja;

6. razmenjivati, u slučaju potrebe, sojeve uzročnika zaraznih i parazitskih bolesti u eksperimentalne i dijagnostičke svrhe, kao i dijagnostička sredstva.

Član 4.

Ako se na graničnom prelazu ili u odredištu utvrdi da pošiljka ne zadovoljava veterinarsko-sanitarne uslove iz uverenja, nadležni organ zemlje Ugovorne strane na čijoj teritoriji je utvrđen nedostatak odmah će o tome obavestiti nadležni organ zemlje druge Ugovorne strane i preduzeti određene mere u skladu sa svojim nacionalnim propisima.

Član 5.

Ako se na epizootološkom području Republike Srbije i Bosne i Hercegovine utvrdi postojanje neke od zaraznih bolesti nadležni organ jedne ili druge zemlje Ugovorne strane može da ograniči ili zabrani uvoz i tranzit životinja, u zavisnosti od vrste zarazne bolesti, ako potiču sa zaraženog poručja i pripadaju prijemčivoj vrsti za tu vrstu zarazne bolesti i o tome odmah obavestiti nadležni organ zemlje druge Ugovorne strane sa čijeg područja potiče sporna pošiljka.

Ograničenje i zabrana uvoza i tranzita pošiljaka može se proširiti, uz iste uslove i na pošiljke kojima se može prenositi bolest.

Član 6.

Sporna pitanja u skladu sa ovim sporazumom rešavaće se između nadležnih organa zemalja Ugovornih strana. Ako se nadležni organi ne dogovore o tim pitanjima, sporna pitanja će se rešavati diplomatskim putem.

Član 7.

Nadležni organ za sprovođenje ovog sporazuma u Republici Srbiji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za veterinu, sa sedištem u Beogradu.

Nadležni organ za sprovođenje ovog sporazuma u Bosni i Hercegovini je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa – Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, sa sedištem u Sarajevu.

Član 8 .

Odredbe ovog sporazuma mogu se dopunjavati i/ili menjati uz pristanak Ugovornih strana.

Član 9.

Ovaj sporazum ne primenjuje se na prava i obaveze Ugovornih strana koje proizlaze iz međunarodnih ugovora.

Član 10.

Ovaj sporazum se privremeno primenjuje od dana potpisivanja, a stupa na snagu prvog dana po isteku meseca u kojem je primljeno poslednje pismeno obaveštenje diplomatskim putem, a kojim Ugovorne strane izveštavaju jedna drugu da su ispunjeni uslovi u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom zemalja Ugovornih strana za stupanje na snagu ovog sporazuma.

Ovaj sporazum zaključuje se na period od pet (5) godina i automatski se produžava za naredni period, ako ga nijedna od Ugovornih strana ne otkaže u pismenoj formi, diplomatskim putem, najmanje šest (6) meseci pre isteka tekućeg petogodišnjeg perioda.

Zaključeno u Beogradu, novembra 2010. godine, u po dva orginalna primerka, svaki na srpskom jeziku i na službenim jezicima Bosne i Hercegovine, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni.

Za Vladu Republike Srbije Za Savjet ministara

Bosne i Hercegovine

dr Saša Dragin Mladen Zirojević

ministar ministar

Ostavite komentar