Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Federativne Republike Brazila o ukidanju viza za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE FEDERATIVNE REPUBLIKE BRAZILA O UKIDANjU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH ILI SLUŽBENIH PASOŠA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Federativne Republike Brazila o ukidanju viza za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša, potpisan 20. juna 2010. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, portugalskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I

VLADE FEDERATIVNE REPUBLIKE BRAZILA

O UKIDANjU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH

ILI SLUŽBENIH PASOŠA

Vlada Republike Srbije

i

Vlada Federativne Republike Brazila

(dalje u tekstu „Strane”),

U želji da ojačaju prijateljske veze i saradnju između dve zemlje,

Svesni potrebe za olakšavanjem međusobnih putovanja državljana dve zemlje, nosilaca diplomatskih ili službenih pasoša,

Saglasile su se o sledećem:

Član 1.

Državljani države svake Strane, nosioci važećih diplomatskih ili službenih pasoša, koji nisu akreditovani na teritoriji države druge Strane, mogu da uđu, tranzitiraju, borave i napuste teritoriju države druge Strane bez pribavljanja vize najduže do 90 (devedeset) dana od dana ulaska.

Član 2.

Produženje boravka iz člana 1. ovog sporazuma odobravaju nadležni organi zemlje prijema na osnovu pismenog zahteva diplomatske misije ili konzularnog predstavništva akreditovane države.

Član 3.

Državljani države svake Strane, nosioci važećih diplomatskih ili službenih pasoša, koji su članovi diplomatske misije, konzularnog predstavništva ili koji su zvanični predstavnici međunarodnih organizacija akreditovani na teritoriji države druge Strane, kao i članovi njihovih porodica koji žive sa njima, a nosioci su važećih diplomatskih ili službenih pasoša, mogu da uđu, tranzitiraju, borave i napuste teritoriju države druge Strane bez pribavljanja vize za vreme trajanja svog mandata, pod uslovom da su ispunili uslove potrebne za akreditaciju u roku od 30 (trideset) dana od dana ulaska na teritoriju države druge Strane.

Član 4.

Državljani države svake Strane, nosioci važećih diplomatskih ili službenih pasoša, mogu da ulaze, tranzitiraju, borave i izlaze sa teritorije države druge Strane na svim graničnim prelazima otvorenim za međunarodni putnički saobraćaj.

Član 5.

Državljani države svake Strane, nosioci važećih diplomatskih ili službenih pasoša, dužni su da, u toku svog boravka, poštuju važeće zakone i propise na teritoriji države druge Strane.

Član 6.

Ovaj sporazum ne ograničava pravo nadležnim organima svake Strane da uskrate ulazak ili otkažu boravak državljanima države druge Strane, nosiocima važećih diplomatskih ili službenih pasoša, koje smatraju nepoželjnima.

Član 7.

1. Strane će razmeniti, diplomatskim putem, uzorke svojih važećih diplomatskih i službenih pasoša, najkasnije 30 (trideset) dana od dana potpisivanja ovog sporazuma.

2. U slučaju uvođenja novih diplomatskih ili službenih pasoša ili izmene važećih, Strane će dostaviti jedna drugoj diplomatskim putem uzorke novih ili izmenjenih pasoša, zajedno sa detaljnim uputstvima za njihovu upotrebu, najkasnije 30 (trideset) dana pre njihovog uvođenja.

Član 8.

Svaka Strana može, iz razloga javne bezbednosti, javnog reda ili javnog zdravlja, da obustavi primenu ovog sporazuma u celosti ili delimično. O obustavi primene, kao i o prestanku obustave, obaveštava se u najkraćem mogućem roku, druga Strana diplomatskim putem.

Član 9.

1. Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeni period i stupa na snagu 30 (trideset) dana od dana prijema druge diplomatske note kojom Strane obaveštavaju jedna drugu da je ispunjena unutrašnja zakonska procedura neophodna za stupanje na snagu Sporazuma.

2. Svaka Strana može pismenim putem da zatraži, izmenu ili dopunu ovog sporazuma. Svaka izmena ili dopuna, o kojoj su se Strane saglasile, stupa na snagu u skladu sa stavom 1 ovog člana.

3. Svaka Strana može, u svako doba, otkazati ovaj sporazum diplomatskim putem. Otkazivanje stupa na snagu 90 (devedeset) dana po prijemu obaveštenja.

Sačinjeno u Beogradu, na dan 20. juna 2010. godine, u dva originalna primerka, na srpskom, portugalskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju različitog tumačenja, merodavan je engleski tekst.

ZA VLADU ZA VLADU FEDERATIVNE REPUBLIKE SRBIJE REPUBLIKE BRAZILA

Vuk Jeremić Celso Amorim

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

I. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Federativne Republike Brazila o ukidanju viza za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije kojim je predviđeno da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za donošenje Zakona

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Federativne Republike Brazila o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša potpisali su ministri spoljnih poslova dve zemlje – ministar spoljnih poslova Republike Srbije Vuk Jeremić i ministar spoljnih poslova Federativne Republike Brazila Selso Amorim (Celso Amorim).

Sporazum predviđa oslobađanje od obaveze pribavljanja viza za državljane država strana ugovornica koji su nosioci diplomatskih i službenih pasoša za ulazak, izlazak, tranzit i boravak do 90 dana.

Kod zaključivanja Sporazuma polazilo se od dobrih i prijateljskih odnosa dve zemlje i obostranog interesa za njihovim unapređivanjem. Stupanjem na snagu ovog sporazuma, odnosno uvođenjem bezviznog režima za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, stvoriće se uslovi za intenziviranje kontakata i dalji razvoj sveukupne saradnje dve zemlje.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. Zakona propisano je potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Federativne Republike Brazila o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša koji je potpisan 20. juna 2010. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, portugalskom i engleskom jeziku.

U članu 2. Zakona dat je tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Federativne Republike Brazila o ukidanju viza za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša u originalu na srpskom jeziku.

Članom 3. Zakona propisano je da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori.”

IV. Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar