Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o saradnji u oblasti odbrane

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE BRAZIL O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o saradnji u oblasti odbrane, koji je potpisan 29. novembra 2010. godine, u Beogradu, u originalu na srpskom, portugalskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE SAVEZNE REPUBLIKE BRAZIL

O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE

Vlada Republike Srbije

i

Vlada Savezne Republike Brazil (u daljem tekstu „Strane”),

deleći zajednički interes da doprinose međunarodnom miru i bezbednosti, kao i rešavanju međunarodnih sukoba mirnim sredstvima,

postupajući u duhu partnerstva i saradnje u cilju razvoja dobrih odnosa u oblasti odbrane, kao i u cilju unapređenja međusobnog poštovanja, poverenja i razumevanja,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Obim

Ovaj sporazum ima za cilj da uspostavi opšte smernice i procedure za saradnju između Strana u oblasti odbrane, rukovodeći se principima jednakosti, reciprociteta i zajedničkog interesa, kao i u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i preuzetim međunarodnim obavezama svake od Strana.

Član 2.

Saradnja

1. Saradnja između Strana može uključivati, ali nije ograničena na:

a) saradnju između Strana po pitanjima koja se odnose na odbranu, posebno u oblastima istraživanja i razvoja, logističke podrške, tehnološke bezbednosti i nabavke odbrambenih proizvoda i usluga;

b) razmenu informacija i iskustava koja se tiču bezbednosnih pitanja u skladu sa ovim sporazumom, uključujući i ona stečena na terenu, u vezi upotrebe strane i domaće vojne opreme, kao i ona u vezi sa mirovnim operacijama;

v) razmenu iskustava i konsultacije u vezi sa odbrambenom tehnologijom;

g) uključivanje u zajedničku vojnu obuku i školovanje i u združene vojne vežbe, kao i razmenu informacija u vezi sa ovim pitanjima;

d) saradnju u vezi sa pitanjima koje se odnose na vojne sisteme i opremu;

đ) zvanične posete;

e) radne sastanke;

ž) razmenu instruktora i izvođača obuke, kao i studenata iz vojnih institucija;

z) učešće na teoretskim i praktičnim kursevima, kursevima upoznavanja sa određenom tematikom (orijentacionim kursevima), seminarima, konferencijama, diskusijama za okruglim stolom i simpozijumima koji se organizuju u vojnim i civilnim ustanovama od interesa za sistem odbrane, na osnovu međusobnog dogovora Strana;

i) kulturne i sportske događaje;

j) sprovođenje i izrada programa i projekata o primeni odbrambene tehnologije, uz razmatranje učešća civilnih i vojnih institucija Strana, i

k) saradnju u drugim oblastima koja se odnose na odbrambena pitanja koja bi mogla biti od interesa za Strane.

2. Ukoliko nije drugačije međusobno dogovoreno, celokupna komunikacija tokom sprovođenja saradnje saglasno ovom sporazumu biće vođena na engleskom jeziku.

Član 3.

Garancije

Tokom sprovođenja aktivnosti saglasno ovom sporazumu, Strane se obavezuju da će poštovati relevantne principe i ciljeve Povelje Ujedinjenih nacija, koji uključuju jednakost država, teritorijalni integritet i nepovredivost, kao i nemešanje u unutrašnja pitanja drugih država.

Član 4.

Finansijski aranžmani

1. Osim ako drugačije nije međusobno dogovoreno, svaka od Strana je nadležna za plaćanje svih troškova koje načini njeno osoblje u vezi sa vršenjem zvaničnih dužnosti saglasno ovom sporazumu.

2. Sve aktivnosti koje budu izvođene, saglasno ovom sporazumu, zavisiće od raspoloživosti novčanih sredstava Strana.

Član 5.

Zaštita tajnih podataka

Zaštita tajnih podataka koji budu razmenjeni u okviru ovog sporazuma biće utvrđena posebnim sporazumom između Strana.

Član 6.

Građanska odgovornost

1. Kada neki pripadnik oružanih snaga Strane pošiljaoca, tokom vršenja dužnosti u okviru sprovođenja ovog sporazuma, prouzrokuje gubitak ili štetu Strani primaocu, kao i njenom osoblju ili trećoj strani, Strana pošiljalac je odgovorna za taj gubitak, odnosno štetu, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Strane primaoca.

2. Ako su oružane snage obe Strane zajedno odgovorne za bilo koji gubitak i štetu nanetu trećoj strani tokom njihovog obavljanja dužnosti u okviru sprovođenja ovog sporazuma, Strane će zajednički nadoknaditi taj gubitak, odnosno štetu trećoj stani, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Strane primaoca.

3. Ako pripadnik oružanih snaga Strane pošiljaoca ili ako pripadnici oružanih snaga obe Strane prouzrokuju gubitak ili štetu, a da to nisu gubitak ili šteta naneti tokom vršenja dužnosti u okviru sprovođenja ovog sporazuma, odgovornost za takav gubitak ili štetu utvrđivaće se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Strane primaoca.

Član 7.

Rešavanje sporova

Sve sporove u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog sporazuma, Strane će rešavati direktnim konsultacijama, pregovorima i diplomatskim putem.

Član 8.

Sprovođenje Sporazuma, dopunski protokoli i izmene i dopune

1. Nadležni organi za sprovođenje ovog sporazuma su ministarstva odbrane svake od Strana.

2. Dopunski protokoli uz ovaj sporazum će se zaključivati pisanom saglasnošću Strana, diplomatskim putem i činiće sastavni deo ovog sporazuma.

3. Posebne ugovore u skladu sa ovim sporazumom, kao i programe i konkretne aktivnosti koje se preduzimaju kao podrška ciljevima ovog sporazuma ili njemu pripadajućih dopunskih protokola, zaključivaće i primenjivati, uz uzajamnu saglasnost Strana, nadležni organi Strana i moraju biti ograničeni na predmet ovog sporazuma i u saglasnosti sa nacionalnim zakonodavstvom Strana.

4. Ovaj sporazum se može izmeniti i dopuniti pisanom saglasnošću Strana, diplomatskim putem. Izmene i dopune stupaju na snagu u skladu sa članom 10. ovog sporazuma.

Član 9.

Važnost i otkazivanje Sporazuma

1. Ovaj sporazum može otkazati bilo koja od Strana dostavljanjem pisanog obaveštenja drugoj Strani diplomatskim putem devedeset (90) dana unapred.

2. Otkazivanje odnosno prestanak važnosti Sporazuma neće uticati na programe i aktivnosti po ovom sporazumu koji su po ovom sporazumu u toku, osim ukoliko Strane o tome ne odluče drugačije.

Član 10.

Stupanje na snagu

Ovaj sporazum stupa na snagu trideset (30) dana od datuma prijema drugog pisanog obaveštenja koje Strane razmene diplomatskim putem i u kome se navodi da su obe Strane ispunile unutrašnju proceduru neophodnu za stupanje na snagu Sporazuma.

Sačinjeno u Beogradu, dana 29. novembra 2010. godine, u dva originalna primerka, na srpskom, portugalskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako autentični. U slučaju razlika u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE SRBIJE SAVEZNE REPUBLIKE BRAZIL

______________________________ _____________________________

ministar odbrane ministar odbrane

Dragan Šutanovac Nelson Azevedo Žobim

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za potvrđivanje Sporazuma

Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o saradnji u oblasti odbrane, čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, opredeljuju se osnovni ciljevi i principi na kojima će se zasnivati saradnja u oblasti odbrane između vlada Republike Srbije i Savezne Republike Brazil, odnosno njihovih nadležnih organa, a u cilju doprinosa razvoju celokupnih bilateralnih odnosa dve države, kao i miru i bezbednosti u svetu.

Prvenstveni cilj predloženog zakona, odnosno zaključenog Sporazuma, je uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio saradnju ugovornih strana i njihovih nadležnih organa u oblasti odbrane (planiranje odbrane, vojnoekonomska i vojnonaučna saradnja, vojno obrazovanje i obuka, mirovne operacije, kao i drugi segmenti od zajedničkog interesa).

3. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, budući da se sredstva koja su potrebna za sprovođenje Sporazuma, predviđaju finansijskim planom Ministarstva odbrane.

Ostavite komentar