Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Federativne Republike Brazila o ukidanju viza za njihove državljane

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE

FEDERATIVNE REPUBLIKE BRAZILA O UKIDANjU VIZA

ZA NjIHOVE DRŽAVLjANE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Federativne Republike Brazila o ukidanju viza za njihove državljane, potpisan 20. juna 2010. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, portugalskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I

VLADE FEDERATIVNE REPUBLIKE BRAZILA

O UKIDANjU VIZA ZA NjIHOVE DRŽAVLjANE

Vlada Republike Srbije

i

Vlada Federativne Republike Brazila

(dalje u tekstu „Strane”),

U želji da ojačaju prijateljske veze i saradnju između dve zemlje,

Svesne potrebe za olakšavanjem međusobnih putovanja državljana obe zemlje,

Saglasile su se o sledećim odredbama:

Član 1.

1. Državljani Republike Srbije, nosioci važećih pasoša, oslobađaju se od obaveze pribavljanja vize za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji Federativne Republike Brazila u turističke i poslovne svrhe u trajanju do 90 (devedeset) dana, sa mogućnošću produženja za dodatni period od 90 (devedeset) dana, s tim da ukupna dužina boravka ne pređe 180 (sto osamdeset) dana u godini, računajući od prvog ulaska.

2. Državljani Federativne Republike Brazila, nosioci važećih pasoša, oslobađaju se od obaveze pribavljanja vize za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji Republike Srbije u turističke i poslovne svrhe u trajanju do 90 (devedeset) dana u periodu od 180 (sto osamdeset dana) računajući od dana prvog ulaska.

3. Boravak u poslovne svrhe iz stava 1 ovog člana podrazumeva prisustvovanje poslovnim sastancima, zaključivanje ugovora, razmatranje projekata i druge aktivnosti koje ne obuhvataju plaćeni rad odnosno, zaposlenje na teritoriji države druge Strane.

4. Državljani države svake Strane, nosioci važećih pasoša, ukoliko imaju nameru da borave na teritoriji države druge Strane duže od maksimalne dužine boravka predviđene ovim sporazumom, da budu u radnom odnosu ili da budu plaćeni za rad na teritoriji države druge Strane, u obavezi su da pribave odgovarajuću vizu prema zakonodavstvu druge Strane.

Član 2.

Državljani države svake Strane, ulaze, prelaze preko i napuštaju teritoriju države druge Strane na svim graničnim prelazima otvorenim za međunarodni putnički saobraćaj.

Član 3.

1. Državljani države svake Strane dužni su da, u toku svog boravka, poštuju važeće zakone i propise na teritoriji države druge Strane.

2. Strane će, što je moguće pre, obavestiti jedna drugu diplomatskim putem o svim promenama u svojim zakonima i propisima koji se tiču ulaska, kretanja i boravka stranaca.

Član 4.

Strane će ponovo prihvatiti svoje državljane na teritoriju svojih država bez bilo kakvih dodatnih formalnosti i troškova.

Član 5.

Ovim sporazumom se ne ograničava pravo bilo kojoj Strani da uskrati ulazak ili da otkaže boravak državljanima države druge Strane koje smatra nepoželjnima.

Član 6.

1. Strane će razmeniti, diplomatskim putem, uzorke svojih važećih pasoša, najkasnije 30 (trideset) dana nakon potpisivanja ovog sporazuma.

2. U slučaju uvođenja novih pasoša ili izmene važećih, Strane će dostaviti jedna drugoj, diplomatskim putem, uzorke ovih pasoša, kao i informacije koje se odnose na njihovu upotrebu, najkasnije 30 (trideset) dana pre početka primene.

Član 7.

1. Svaka Strana može, iz razloga javne bezbednosti, javnog reda ili javnog zdravlja, da obustavi primenu ovog sporazuma u celosti ili delimično.

2. O obustavi primene obaveštava se druga Strana, što je moguće pre, diplomatskim putem. Na isti način, svaka Strana postupa u slučaju nastavljanja primene ovog sporazuma.

Član 8.

1. Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeni period i stupa na snagu 30 (trideset) dana od dana prijema druge diplomatske note kojom Strane obaveštavaju jedna drugu da je ispunjena unutrašnja zakonska procedura neophodna za stupanje na snagu Sporazuma.

2. Ovaj sporazum se može izmeniti i dopuniti međusobnim dogovorom Strana, diplomatskim putem. Izmene i dopune stupaju na snagu u skladu sa stavom 1. ovog člana.

3. Svaka Strana može, u svako doba, otkazati ovaj sporazum diplomatskim putem. Otkazivanje stupa na snagu 90 (devedeset) dana od prijema obaveštenja.

Sačinjeno u Beogradu, na dan 20. juna 2010. godine, u dva originalna primerka, na srpskom, portugalskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju različitog tumačenja, merodavan je engleski tekst.

ZA VLADU ZA VLADU FEDERATIVNE REPUBLIKE SRBIJE REPUBLIKE BRAZILA

Vuk Jeremić Celso Amorim

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

I. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Federativne Republike Brazila o ukidanju viza za njihove državljane sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije kojim je predviđeno da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za donošenje Zakona

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Federativne Republike Brazila o ukidanju viza za njihove državljane potpisali su ministri spoljnih poslova dve zemlje – ministar spoljnih poslova Republike Srbije Vuk Jeremić i ministar spoljnih poslova Republike Brazila Selso Amorim (Celso Amorim).

Sporazum predviđa oslobađanje od obaveze pribavljanja viza za državljane država strana ugovornica koji su nosioci važećih pasoša za ulazak, izlazak, tranzit i boravak do 90 dana.

Kod zaključivanja Sporazuma polazilo se od dobrih i prijateljskih odnosa dve zemlje i obostranog interesa za njihovim unapređivanjem. Stupanjem na snagu ovog sporazuma, odnosno uvođenjem bezviznog režima za nosioce važećih pasoša, stvoriće se uslovi za intenziviranje kontakata državljana dve zemlje, što će pružiti priliku za bolje upoznavanje, razvoj turizma i unapređenje odnosa na ekonomskom i kulturnom planu.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. Zakona propisano je potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Federativne Republike Brazila o ukidanju viza za njihove državljane koji je potpisan 20. juna 2010. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, portugalskom i engleskom jeziku.

U članu 2. Zakona dat je tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Federativne Republike Brazila o ukidanju viza za njihove državljane u originalu na srpskom jeziku.

Članom 3. Zakona propisano je da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori.”

IV. Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar