Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o izmenama i dopunama Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Češke o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, potpisanog 13. oktobra 1997. godine

P R E D L O G Z A K O N A

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE O IZMENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA IZMEĐUSAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I VLADE REPUBLIKE ČEšKE O UZAJAMNOM PODSTICANJU I ZAšTITI ULAGANJA, POTPISANOG 13. OKTOBRA 1997. GODINE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o izmenama i dopunama Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Češke o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja potpisanog 13. oktobra 1997. godine, koji je potpisan 4. juna 2010. godine.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o izmenama i dopunama Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Češke o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, potpisanog 13. oktobra 1997. godine, koji je potpisan 4. juna 2010. godine u originalu na srpskom jeziku glasi:

S P O R A Z U M

između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o izmenama i dopunama Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Češke o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, potpisanog 13. oktobra 1997. godine

Vlada Republike Srbije i Vlada Češke Republike ( u daljem tekstu: Strane ugovornice) su se saglasile da se izmeni i dopuni Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Češke o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja ( u daljem tekstu: osnovni Sporazum), na sledeći način:

Član 1.

U članu 1. osnovnog Sporazuma, stav 4. menja se da glasi:

„4. Pojam „teritorija“ označava:

u pogledu Republike Srbije: Teritoriju nad kojom Republika Srbija vrši suverena prava i jurisdikciju u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim pravom;

u pogledu Češke Republike: Teritoriju nad kojom Češka Republika vrši, u skladu sa međunarodnim pravom, svoja suverena prava i jurisdikciju.“

Član 2.

U članu 2. osnovnog Sporazuma, posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„3. Svaka Strana ugovornica će, shodno svojim zakonima i propisima koji se odnose na ulazak, boravak i rad fizičkih lica, u dobroj veri razmotriti zahteve ulagača države druge Strane ugovornice za ulazak i privremeni boravak na njenoj teritoriji, a radi angažovanja na poslovima vezanim za realizaciju ili razvoj, upravljanje, održavanje, korišćenje, uživanje ili raspolaganje odnosnim ulaganjem.“

Član 3.

U članu 3. osnovnog Sporazuma stav 3. menja se i glasi:

„3. Odredbe ovog člana o nacionalnom i tretmanu najpovlašćenije nacije neće se odnositi na prednosti koje Strana ugovornica ima po osnovu svog članstva u carinskoj, ekonomskoj ili monetarnoj uniji, zajedničkom tržištu ili slobodnoj trgovinskoj zoni.“

Član 4.

U članu 3. osnovnog Sporazuma, posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5, koji glase:

„4. Strana ugovornica uvažava obaveze koje druga Strana ugovornica ima po osnovu svog članstva u carinskoj, ekonomskoj ili monetarnoj uniji, zajedničkom tržištu ili slobodnoj trgovinskoj zoni, uključujući i obaveze koje proizlaze iz međunarodnih sporazuma ili sporazuma po osnovu reciprociteta u takvoj carinskoj, ekonomskoj ili monetarnoj uniji, zajedničkom tržištu ili zoni slobodne trgovine.

5. Odredbe ovog Sporazuma neće obavezivati Stranu ugovornicu da primeni na ulagače države druge Strane ugovornice ili njihova ulaganja i prinose od ulaganja, pogodnost ma kog tretmana, preference ili privilegije koje mogu biti dodeljene Strani ugovornici po osnovu ma kog međunarodnog sporazuma ili ugovora koji se odnosi u celini ili delimično na oporezivanje.“

Član 5.

U članu 6. osnovnog Sporazuma, uvodna rečenica stava 1. menja se i glasi: „Bez obzira na mere koje je usvojila Evropska unija… “

Član 6.

U članu 9. osnovnog Sporazuma u stavu 2. posle reči: „ne može biti rešen putem pregovora“ dodaju se reči: „u roku od šest meseci od kada je podnet zahtev za rešavanje“.

Član 7.

U osnovnom Sporazumu, posle člana 10. dodaje se novi član 11. koji glasi:

„Član 11.

Osnovni bezbednosni interesi

1. Ništa u ovom Sporazumu neće sprečiti bilo koju od Strana ugovornica da preduzme aktivnosti koje smatra neophodnim radi zaštite svojih osnovnih bezbednosnih interesa:

(1) u odnosu na krivičnu i kaznenu politiku;

(2) u odnosu na trgovinu oružjem, municijom i drugim ratnim materijalom, na prenos drugih roba u cilju vojnih aktivnosti ili drugih oblika ugrožavanja bezbednosti;

(3) preduzetih u vreme ratnog ili drugog vanrednog stanja u međunarodnim odnosima;

(4) u odnosu na primenu nacionalne politike ili međunarodnih sporazuma u oblasti neprihvatanja nuklearnog naoružanja ili drugih nuklearnih naprava, ili

(5) u odnosu na obaveze preuzete Poveljom Ujedinjenih nacija za zaštitu svetskog mira i bezbednosti.

2. Osnovni bezbednosni interesi države Strane ugovornice mogu uključivati interese koji proističu iz članstva u carinskoj, ekonomskoj ili monetarnoj uniji, zajedničkom tržišti ili zoni slobodne trgovine.“

Član 8.

Dosadašnji čl. 11,12. i 13. u osnovnom Sporazumu postaju čl. 12,13. i 14.

Član 9.

U članu 13. osnovnog Sporazuma, u stavu 3. reči „odredbe čl. 1. do 12. ostaju…“ zamenjuju se rečima: „odredbe čl. 1. do 13. ostaju…“

Član 10.

Ovaj Sporazum stupa na snagu tridesetog dana od dana prijema poslednjeg obaveštenja kojim Strane ugovornice obaveštavaju jedna drugu da su ispunile svoje unutrašnje procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu.Ovaj sporazum ostaje na snazi onoliko dugo koliko i osnovni Sporazum.

Sačinjeno u Beogradu, dana 6. juna 2010. godine u dva originala, svaki na srpskom, češkom i engleskom jeziku, pri čemu svi tekstovi imaju istu važnost. U slučaju razlike u tumačenju, engleski tekst će imati prednost.

ZA VLADU REPUBLIKE ZA VLADU ČEŠKE

SRBIJE REPUBLIKE

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori“.

O B R A Z L O Ž E NJ E

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o izmenama i dopunama Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Češke o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, potpisanog 4. juna 2010. godine u Beogradu su u tome da se uspostavi pravni osnov i okvir u kome će se obezbediti dodatno privlačenje uzajamnih investicija. Sporazum su potpisali, u ime Republike Srbije, potpredsednik Vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić, a u ime Češke Republike, Eduard Janota, ministar finansija.

Navedenim Sporazumom garantuje se ulagačima ugovornih strana (našim u Češkoj, kao i češkim kod nas) nacionalni i tretman najpovlašćenije nacije, kao i puna zaštita i bezbednost njihovih ulaganja. Obezbeđuje se takođe uzajamnost u primeni pravičnog i nedskriminatornog tretmana, kao i naknada gubitaka koje investitor pretrpi, a koji su rezultat događaja ili okolnosti koji se nisu mogli predvideti niti sprečiti (rat, oružani nemiri, protesti…). Ulagačima iz zemalja ugovornica se takođe garantuje da u odnosu na njihovo ulaganje neće biti izvršena eksproprijacija, niti neka druga, slična mera države koja joj je po dejstvu jednaka, osim u slučajevima propisanim zakonom i po strogo propisanom postupku, kao i da će biti praćena efikasnom i efektivnom naknadom koja će, pored tržišne vrednosti eksproprisanog ulaganja obuhvatati i pripadajuću kamatu i to od dana izvršenja eksproprijacije do dana isplate naknade.

Sporazumom se takođe garantuje pravo ulagača da, u slučaju spora sa državom domaćinom, koji se tiče ulaganja, može tražiti zaštitu kod međunarodnog arbitražnog suda, u skladu sa osnovnim principa međunarodnog prava u ovoj oblasti i odredbama Vašingtonske konvencije o rešavanju investicionih sporova između država i državljana drugih država koju je Republika Srbija ratifikovala.

OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. Zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o izmenama i dopunama Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Češke o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, potpisanog 13. oktobra 1997. godine, sačinjenog 4. juna 2010. godine u Beogradu, u originalu na srpskom i crnogorskom jeziku.

Odredba člana 2. Zakona sadrži tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o izmenama i dopunama Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Češke o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, u originalu na srpskom jeziku.

U odredbi člana 3. Zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona i to tako da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori“.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar