Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti zdravstvene zaštite bilja

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE

o SARADNJI U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE BILJA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti zdravstvene zaštite bilja, sačinjen u Budvi, 20. marta 2012. godine, u dva originalna primerka na srpskom i crnogorskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti zdravstvene zaštite bilja u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE

o SARADNJI U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE BILJA

Vlada Republike Srbije i Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Ugovorne strane) u želji da podstaknu međusobnu saradnju u oblasti zdravstvene zaštite bilja;

u nastojanju da zaštite svoje teritorije od unošenja i širenja štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom i da ograniče gubitke koji nastaju kao posledica njihovog unošenja i širenja;

te da olakšaju međusobnu trgovinu i razmenu bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom, sporazumele su se sledeće:

Član 1

Nadležni organi Ugovornih strana za sprovođenje ovog sporazuma su:

U Republici Srbiji: Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za zaštitu bilja sa sedištem u Beogradu;

U Crnoj Gori: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Fitosanitarna uprava sa sedištem u Podgorici.

Član 2

Za potrebe ovog Sporazuma primenjuju se sledeće definicije:

bilje – živo bilje i biljni delovi uključujući i seme koje je namenjeno za setvu;

biljni proizvodi – proizvodi biljnog porekla, neprerađeni ili jednostavno prerađeni, koji ne spadaju u bilje;

štetni organizam – vrsta, soj ili biotip biljaka, životinja i drugih patogenih organizama koji su štetni za bilje i biljne proizvode;

unošenje štetnih organizama – unos štetnog organizma u neko područje u kojem do tada nije bio prisutan ili je prisutan na ograničenom području ali nije široko rasprostranjen i u kojem se nalazi pod kontrolom.

Član 3

Ugovorne strane će obavestiti jedna drugu o Listama štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom kao i o posebnim zahtevima i postupcima koji se odnose na unošenje ili tranzit bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom.

Sve promene Listi iz stava 1. ovog člana biće na vreme i pismeno dostavljene drugoj ugovornoj strani, pre njihovog stupanja na snagu.

Član 4

Nadležni organi Ugovornih strana izveštavaće se međusobno, bez kašnjenja, o značajnim promenama o pojavi štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom, kao i o preduzetim fitosanitarnim merama o suzbijanju istih.

Član 5

Nadležni organi Ugovornih strana osiguraće da se izvoz i tranzit pošiljki u/kroz državnu teritoriju Ugovorne strane sprovodi u skladu sa zakonskim odredbama zemlje uvoznice ili zemlje kroz koju se odvija tranzit.

Član 6

Svaka pošiljka sa Liste V. B koja se izvozi i koja podleže fitosanitarnom pregledu mora biti praćena fitosertifikatom koji je izrađen u skladu sa propisanim modelom Međunarodne konvencije za zaštitu bilja i koji je izdat od nadležnog tela Ugovorne strane.

Fitosertifikat ne isključuje pravo zemlje uvoznice da fitosanitarni pregled sprovede na propisani način i preduzme odgovarajuće fitosanitarne mere.

Član 7

Nadležni organi Ugovornih strana obavestiće jedni druge o mestima unošenja kroz koje se odvija unošenje, izvoz i tranzit pošiljki.

Član 8

Ako se prilikom fitosanitarnog pregleda utvrdi prisustvo štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom ili se utvrdi povreda propisa iz područja zaštite bilja zemlje uvoznice, nadležni organ Ugovorne strane ima ovlašćenje da zabrani unošenje pošiljke ili da uništi takvu pošiljku ili da preduzme druge odgovarajuće fitosanitarne mere.

Član 9

Nadležni organi Ugovornih strana će:

razmenjivati pravne propise o zaštiti bilja, najkasnije dva meseca od njihovog stupanja na snagu;

podsticati zajedničku edukaciju stručnjaka sa ciljem upoznavanja organizacije biljne zaštite, kao i razmene iskustava i naučnih dostignuća iz oblasti zaštite bilja;

razmenjivati informacije o svim važnim stručnim časopisima, monografijama i publikacijama iz oblasti zaštite bilja koja se izdaju u njihovim državama.

Član 10

U cilju bržeg transporta pošiljke bilja i smanjenja rizika od unošenja štetnih organizama bilja, fitosanitarni pregled u slučaju obostranog odobrenja, mogu obaviti nadležni organi jedne Ugovorne strane na teritoriji druge Ugovorne strane.

Postupak i druge uslove fitosanitarnog pregleda iz stava 1 ovog člana utvrdiće nadležni organi Ugovornih strana za svaki pojedini slučaj.

Član 11

U svrhu rešavanja određenih pitanja nastalih u vezi sa sprovođenjem ovog sporazuma, ako je to potrebno, nadležni organi Ugovornih strana organizovaće zajedničke sastanke. Sastanci će se održavati naizmenično u Republici Srbiji i u Crnoj Gori. Vreme i mesto održavanja svakog sastanka utvrdiće se na osnovu međusobnog dogovora.

Svaka Ugovorna strana sama snosi troškove svoje delegacije.

Član 12

Sporove koji mogu nastati sprovođenjem ovog sporazuma rešavaće mešovita komisija stručnjaka obe Ugovorne strane. Ukoliko se ne postigne željeni ishod, sporovi će se rešiti diplomatskim putem.

Član 13

Ovaj sporazum ne utiče na prava i obaveze Ugovornih strana koje proizilaze iz međunarodnih sporazuma u kojima su one Ugovorne strane.

Član 14

Ovaj sporazum privremeno se primenjuje od dana potpisivanja, a stupa na snagu tridesetog (30) dana od datuma primanja poslednjeg pisanog obaveštenja kojim se Ugovorne strane međusobno obaveštavaju, diplomatskim putem, o ispunjenju uslova predviđenih nacionalnim zakonodavstvom za stupanje ovog sporazuma na snagu.

Ovaj sporazum je zaključen na period od dve (2) godine.

Ovaj sporazum se automatski produžava za dalje jednogodišnje periode, sve dok ga bilo koja od Ugovornih strana ne otkaže najmanje šest meseci pre prestanka važenja ovog sporazuma i o tome diplomatskim putem obavesti drugu Ugovornu stranu.

Sastavljeno u Budvi, dana 20. marta 2012. godine u dva originalna primerka na srpskom i crnogorskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako verodostojna.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Crne Gore Dušan Petrović Tarzan Milošević

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

1. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za potvrđivanje međunarodnog ugovora

Vlada je Zaključkom 05 Broj: 337-1909/2012 od 16. marta 2012. godine utvrdila Osnovu za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti zdravstvene zaštite bilja i ovlastila Dušana Petrovića, ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede da u ime Vlade potpiše navedeni sporazum.

Ovim sporazumom uređuju se pitanja od značaja za saradnju u oblasti zdravstvene zaštite bilja, kao što su: međusobno obaveštavanje strana o listama štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom kao i o posebnim zahtevima i postupcima koji se odnose na unošenje ili tranzit bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom; međusobno obaveštavanje o pojavi štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom, kao i o preduzetim fitosanitarnim merama o suzbijanju istih; osiguranje da se izvoz i tranzit pošiljki u/kroz državnu teritoriju ugovornih strana sprovodi u skladu sa zakonskim odredbama zemlje uvoznice i zemlje kroz koju se odvija tranzit; dokumentacija koja prati pošiljku koja se izvozi; obaveštenje o mestima unošenja, izvoza i tranzita pošiljki; ovlašćenjima ugovornih strana u pogledu zabrane unošenja pošiljki i uništavanja pošiljaka i preduzimanju drugih odgovarajućih mera u slučaju da se prilikom fitosanitarnih pregleda utvrdi prisustvo štetnih organizama bilja; razmenjivanje propisa o zaštiti bilja; podsticanje zajedničke edukacije stručnjaka u cilju upoznavanja organizacije zaštite bilja, kao i razmenu iskustava i naučnih dostignuća iz oblasti zaštite bilja; razmenjivanje podataka o svim važnim stručnim časopisima, monografijama i publikacijama iz oblasti zaštite bilja koje se izdaju u njihovim državama; postupanja nadležnih organa u slučaju bržeg transporta bilja i smanjenja rizika od unošenja štetnih organizama bilja; rešavanje spornih pitanja; nadležni organi za sprovođenje sporazuma; primena, važenje i postupak izmene i dopune sporazuma.

Na osnovu navedenog, zaključuje se da su razlozi za donošenje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti zdravstvene zaštite bilja sadržani u želji potpisnica Sporazuma da:

zaštite svoje teritorije od unošenja i širenja štetnih organizama bilja i biljnih proizvoda;

ograniče gubitke koji nastaju kao posledica unošenja i širenja štetnih biljnih organizama i

da olakšaju međusobnu trgovinu i razmenu bilja i biljnih proizvoda.

3. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Član 1. ovog zakona propisuje da se potvrđuje Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti zdravstvene zaštite bilja, potpisan u Budvi, 20. marta 2012. godine, u dva originalna primerka na srpskom i crnogorskom jeziku.

Član 2. ovog zakona sadrži tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti zdravstvene zaštite bilja u originalu na srpskom jeziku.

Član 3. ovog zakona propisuje stupanje na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

4. Procena potrebnih finansijskih sredstava za izvršavanje međunarodnog ugovora

Za izvršavanje ovog sporazuma nije potrebno obezbediti sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar