Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međusobnom priznavanju i prihvatanju dokaza o ispunjenosti propisanih uslova o hrani i hrani za životinje biljnog, mešovitog/kombinovanog porekla

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE

O MEĐUSOBNOM PRIZNAVANJU I PRIHVATANJU DOKAZA O ISPUNJENOSTI PROPISANIH USLOVA O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE BILJNOG, MEŠOVITOG/KOMBINOVANOG POREKLA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međusobnom priznavanju i prihvatanju dokaza o ispunjenosti propisanih uslova o hrani i hrani za životinje biljnog, mešovitog/kombinovanog porekla sačinjen u Budvi,20. marta 2012. godine, u dva originalna primerka na srpskom i crnogorskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međusobnom priznavanju i prihvatanju dokaza o ispunjenosti propisanih uslova o hrani i hrani za životinje biljnog, mešovitog/kombinovanog porekla u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE

O MEĐUSOBNOM PRIZNAVANJU I PRIHVATANJU DOKAZA O ISPUNJENOSTI PROPISANIH USLOVA O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE BILJNOG, MEŠOVITOG/KOMBINOVANOG POREKLA

Vlada Republike Srbije i Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: „Strane potpisnice“), u cilju da se omogući promet hrane i hrane za životinje biljnog, mešovitog/kombinovanog porekla (u daljem tekstu „hrana“) na način koji ne predstavlja ograničavanje međusobne trgovine uz zadržavanje propisanog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi i životinja, sporazumele su se o sledećem:

Član 1

Uvoz i provoz pošiljaka hrane može se obavljati ako su ispunjeni uslovi u skladu sa propisima o hrani zemlje uvoznice.

Član 2

Strane potpisnice su saglasne da njihovi nadležni organi priznaju i prihvataju dokaze o ispunjenosti propisanih uslova o hrani, na osnovu izveštaja ovlašćenih i akreditovanih laboratorija koje se nalaze na listi laboratorija zemalja Strana potpisnica.

Član 3

Dokaz o ispunjenosti propisanih uslova o hrani zemlje uvoznice sadrži:

osnovne podatke o pošiljci hrane (zemlja porekla, naziv proizvoda, ime proizvođača, proizvodnu partiju, rok trajanja),

rezultate ispitivanja koja su izvršena po akreditovanim metodama izdate od ovlašćenih i akreditovanih laboratorija koje se nalaze na listi laboratorija zemalja Strana potpisnica.

Član 4

Ukoliko se pri uvozu utvrdi da pošiljka hrane ne ispunjava propisane uslove o hrani zemlje uvoznice nadležni organ zemlje uvoznice će odmah o tome obavestiti nadležni organ zemlje izvoznice i preduzeti mere u skladu sa svojim nacionalnim propisima.

Član 5

Nadležni organi zemalja Strana potpisnica će se uzajamno obaveštavati o merama ograničenja ili zabrane uvoza hrane, u skladu sa članom 4 ovog sporazuma.

Nadležna ministarstva će dostavljati spiskove ovlašćenih i akreditovanih laboratorija zajedno sa akreditovanim metodama.

Član 6

Svaka Strana potpisnica zadržava pravo na kontrolu i ispitivanje pošiljaka hrane pri uvozu.

Član7

Ovaj sporazum će sprovoditi organi nadležni za bezbednost hrane Strana potpisnica u skladu sa nacionalnim propisima.

Član 8

Odredbe ovog sporazuma mogu se menjati uz saglasnost Strana potpisnica.

Eventualna sporna pitanja proizašla iz primene ovog sporazuma rešavaće se između predstavnika nadležnih organa Strana potpisnica.

Član 9

Ovaj sporazum ne primenjuje se na prava i obaveze Strana potpisnica koja proizilaze iz drugih međunarodnih ugovora, u kojima su one ugovorne Strane.

Član 10

Ovaj sporazum privremeno se primenjuje od dana potpisivanja, a stupa na snagu tridesetog (30) dana od datuma primanja poslednjeg pisanog obaveštenja kojim se Strane potpisnice međusobno obaveštavaju, diplomatskim putem, o ispunjenju uslova predviđenih nacionalnim zakonodavstvom za stupanje ovog sporazuma na snagu.

Ovaj sporazum sklapa se na period od dve (2) godine, a zatim se prećutno produžava za dalje jednogodišnje periode, sve dok ga bilo koja od Strana potpisnica ne otkaže, u pismenoj formi, diplomatskim putem, najkasnije šest (6) meseci pre isteka tekućeg perioda.

Sastavljeno u Budvi, dana 20. marta 2012. godine, u dva originalna primerka na srpskom i crnogorskom jeziku, pri čemu su tekstovi sporazuma jednako verodostojni.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Crne Gore Dušan Petrović Tarzan Milošević

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

1. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za potvrđivanje međunarodnog ugovora

Vlada je Zaključkom 05 Broj: 337-1905/2012 od 16. marta 2012. godine utvrdila Osnovu za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međusobnom priznavanju i prihvatanju dokaza o ispunjenosti propisanih uslova o hrani i hrani za životinje biljnog, mešovitog/kombinovanog porekla i ovlastila Dušana Petrovića, ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede da u ime Vlade potpiše navedeni memorandum.

Ovim sporazumom uređuju se pitanja od značaja za saradnju u oblasti međusobnog priznavanja i prihvatanja dokaza o ispunjenosti propisanih uslova o hrani i hrani za životinje biljnog, mešovitog/kombinovanog porekla, kao što su: uslovi uvoza i provoza pošiljaka hrane; priznavanje i prihvatanje dokaza o ispunjenosti propisanih uslova o hrani na osnovu ovlašćenih i akreditovanih laboratorija koje se nalaze na listi laboratorija država potpisnica; dokazi o ispunjenosti propisanih uslova o hrani zemlje uvoznice; postupanje ukoliko se pri uvozu utvrdi da pošiljka hrane ne ispunjava propisane uslove o hrani zemlje uvoznice; dostavljanje spiskova ovlašćenih i akreditovanih laboratorija zajedno sa akreditovanim metodama, zadržavanja prava na kontrolu i ispitivanje pošiljaka hrane pri uvozu; rešavanje spornih pitanja, nadležni organi za sprovođenje sporazuma; primena, važenje i postupak izmene i dopune sporazuma.

Na osnovu navedenog, zaključuje se da su razlozi za donošenje Predloga zakona o potvrđivanju Saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međusobnom priznavanju i prihvatanju dokaza o ispunjenosti propisanih uslova o hrani i hrani za životinje biljnog, mešovitog/kombinovanog porekla sadržani u želji potpisnica Sporazuma da se omogući promet hrane i hrane za životinje biljnog, mešovitog/kombinovanog porekla na način koji ne predstavlja ograničavanje međusobne trgovine uz zadržavanje propisanog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi i životinja.

3. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Član 1. ovog zakona propisuje da se potvrđuje Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međusobnom priznavanju i prihvatanju dokaza o ispunjenosti propisanih uslova o hrani i hrani za životinje biljnog, mešovitog/kombinovanog porekla, potpisan 20. marta 2012. godine u Budvi, u dva istovetna primerka na srpskom i crnogorskom jeziku.

Član 2. ovog zakona sadrži tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međusobnom priznavanju i prihvatanju dokaza o ispunjenosti propisanih uslova o hrani i hrani za životinje biljnog, mešovitog/kombinovanog porekla u originalu na srpskom jeziku.

Član 3. ovog zakona propisuje stupanje na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

4. Procena potrebnih finansijskih sredstava za izvršavanje međunarodnog ugovora

Za izvršavanje ovog sporazuma nije potrebno obezbediti sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar