Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti veterine

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE

o SARADNJI U OBLASTI VETERINE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti veterine, sačinjen u Budvi, 20. marta 2012. godine, u dva originalna primerka na srpskom i crnogorskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti veterine u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE

O SARADNJI U OBLASTI VETERINE

Vlada Republike Srbije i Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: „Ugovorne strane“), u želji da olakšaju promet životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, veterinarskih lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini, nus/sporednih proizvoda životinjskog porekla, da istovremeno onemoguće unošenje zaraznih bolesti životinja i po zdravlje štetnih proizvoda i hrane životinjskog porekla, kao i da razvijaju saradnju u oblasti veterinarstva, sporazumele su se o sledećem:

Član 1

Uvoz i provoz pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, veterinarskih lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini, nus/sporednih proizvoda životinjskog porekla i prerađenih sporednih/nus proizvoda životinjskog porekla (u daljem tekstu: „pošiljaka“) može se obavljati samo ako su ispunjeni propisani veterinarsko-sanitarni uslovi i ako je prethodno pribavljeno odobrenje nadležnog organa zemlje uvoznice, odnosno zemlje preko čije se teritorije pošiljka provozi.

Nadležni organi zemalja Ugovornih strana razmenjivaće obrasce Međunarodnih veterinarskih potvrda (sertifikata), u daljem tekstu („Uverenja“), koja prate pošiljke u Republici Srbiji i Crnoj Gori i uzajamno će se obaveštavati o njihovim izmenama i dopunama.

Uverenja moraju biti odštampana na srpskom jeziku i crnogorskom jeziku.

Član 2

Nadležni organi zemalja Ugovornih strana će:

1. se uzajamno obaveštavati o veterinarsko-sanitarnim uslovima za uvoz i provoz pošiljaka;

2. razmenjivati mesečne izveštaje o stanju zaraznih bolesti životinja u njihovim zemljama, koje podležu obaveznom prijavljivanju, navodeći nazive mesta, oznaku epizootološkog i epidemiološkog područja;

3. se u roku od 24 časa uzajamno obavestiti, u pisanom ili elektronskom obliku, o pojavi zaraznih bolesti životinja u skladu sa načinom prijavljivanja pojave bolesti propisanom od strane Svetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), o toku bolesti, a pri pojavi slinavke i šapa navesti tip virusa, izvor bolesti, karakter bolesti i preduzete mere za njihovo sprečavanje i suzbijanje.

Član 3

U cilju razvijanja saradnje u oblasti veterinarstva nadležni organi zemalja Ugovornih strana će:

razmenjivati propise i stručne publikacije koje se odnose na oblasti veterinarstva;

razmenjivati planove uzorkovanja za ispitivanje rezidua u tekućoj godini, kao i rezultate testiranja iz prethodne godine;

unapređivati saradnju naučnih i stručnih institucija u oblasti zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva, kao i saradnju dijagnostičkih i analitičkih laboratorija;

pružati uzajamnu pomoć u proizvodnji i nabavci potrebnih sredstava za suzbijanje bolesti i lečenje životinja;

razmenjivati, u slučaju potrebe, sojeve uzročnika zaraznih i parazitskih bolesti u eksperimentalne i dijagnostičke svrhe, kao i dijagnostička sredstva;

podsticati saradnju veterinarskih službi, uključujući i razmenu veterinarskih stručnjaka, radi upoznavanja organizacije i delovanja veterinarskih službi obe zemlje;

razmenjivati informacije o stanju izvoznih objekata i zdravstvenom stanju životinja i

nastojati da se organizuju godišnji stručni sastanci, na osnovu uzajamnosti.

Član 4

Ukoliko se na graničnom prelazu ili u odredištu utvrdi da pošiljka ne zadovoljava veterinarsko sanitarne uslove iz Uverenja, nadležni organ zemlje Ugovorne strane, na čijoj teritoriji je utvrđen nedostatak, odmah će o tome obavestiti nadležni organ zemlje druge Ugovorne strane i preduzeti mere u skladu sa svojim nacionalnim propisima.

Član 5

Ako se na teritoriji jedne od zemalja Ugovornih strana utvrdi neka od zaraznih bolesti životinja, nadležni organ druge Ugovorne strane može da ograniči ili zabrani uvoz i provoz pošiljaka životinja koje pripadaju vrsti prijemčivoj na tu zarazu, sa područja na kome se zaraza pojavila ili sa cele teritorije zemlje Ugovorne strane.

Ograničenje i zabrana uvoza i provoza može se primeniti uz iste uslove i na ostale pošiljke kojima se može prenositi bolest.

Član 6

Sporna pitanja proizašla iz primene ovog sporazuma rešavaće se između predstavnika nadležnih organa zemalja Ugovornih strana. Ako se na taj način ne postigne željeni rezultat, sporna pitanja će se rešavati diplomatskim putem.

Član 7

Nadležni organ za sprovođenje ovog sporazuma u Republici Srbiji je Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu sa sedištem u Beogradu.

Nadležni organ za sprovođenje ovog sporazuma u Crnoj Gori je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Veterinarska uprava sa sedištem u Podgorici.

Član 8

Odredbe ovog sporazuma mogu se dopunjavati i/ili menjati uz pisani pristanak Ugovornih strana. Izmene i dopune stupaju na snagu u skladu sa članom 10. ovog sporazuma.

Član 9

Ovaj sporazum ne primenjuje se na prava i obaveze Ugovornih strana koji proizilaze iz drugih međunarodnih ugovora, u kojima su one ugovorne strane.

Član 10

Ovaj sporazum privremeno se primenjuje od dana potpisivanja, a stupa na snagu tridesetog (30) dana od datuma primanja poslednjeg pisanog obaveštenja kojim se Ugovorne strane međusobno obeveštavaju, diplomatskim putem, o ispunjenju uslova predviđenih nacionalnim zakondavstvom za stupanje ovog sporazuma na snagu.

Ovaj sporazum je zaključen na period od dve (2 ) godine.

Ovaj sporazum se zatim prećutno produžava za dalje jednogodišnje periode, sve dok ga bilo koja od Ugovornih strana ne otkaže, u pismenoj formi, diplomatskim putem, najkasnije šest (6) meseci pre isteka tekućeg perioda.

Sastavljeno u Budvi, dana 20. marta 2012. godine, u dva originalna primerka na srpskom i crnogorskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako verodostojna.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Crne Gore Dušan Petrović Tarzan Milošević

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

1. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za potvrđivanje međunarodnog ugovora

Vlada je Zaključkom 05 Broj: 337-1908/2012-001 od 16. marta 2012. godine utvrdila Osnovu za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore u oblasti veterine i ovlastila Dušana Petrovića, ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede da u ime Vlade potpiše navedeni sporazum.

Ovim sporazumom uređuju se pitanja od značaja za saradnju u oblasti veterine, kao što su: veterinarsko-sanitarni uslovi uvoz i provoz pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, veterinarskih lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini, nus/sporednih proizvoda životinjskog porekla; razmenjivanje mesečnih izveštaja o stanju zaraznih bolesti životinja; obaveštavanje o pojavi zaraznih bolesti u skladu sa načinom prijavljivanja pojave bolesti propisanom od strane Svetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), toku bolesti, a pri pojavi slinavke i šapa će navesti i tip virusa, izvor bolesti, karakter bolesti i preduzete mere za njihovo sprečavanje i suzbijanje; razmenjivati propise i stručne publikacije koje se odnose na oblast veterinarstva; razmenjivanje planova uzorkovanja za ispitivanje rezidua u tekućoj godini, kao i rezultate testiranja iz prethodnih godina; unapređivanje saradnje naučnih i stručnih institucija u oblasti zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravlja, kao i saradnju dijagnostičkih i analitičkih laboratorija; pružanje uzajamne pomoći u proizvodnji i nabavci potrebnih sredstava za suzbijanje bolesti i lečenje životinja; razmenjivanje, u slučaju potreba, sojeva uzročnika zaraznih i parazitskih bolesti u eksperimentalne i dijagnostičke svrhe, kao i dijagnostička sredstva; saradnja veterinarskih službi, uključujući razmenu veterinarskih stručnjaka, razmenjivanje podataka o stanju izvoznih objekata i zdravstenom stanju životinja; organizovanje godišnjih stručnih sastanaka; obaveštavanje druge strane i preduzimanje mera u skladu sa nacionalnim propisima u slučaju da se na graničnom prelazu ili na odredištu utvrdi da pošiljka ne zadovoljava veterinarko-sanitarne uslove iz uverenja koje treba da prati pošiljku (veterinarsko-sanitarnog sertifikata), postupanje dve strane u slučaju da se na teritoriji jedne od zemalja ugovornih strana utvrdi neka od zaraznih bolesti životinja; nadležni organi za sprovođenje sporazuma, primena, važenje i postupak izmene i dopune sporazuma.

Na osnovu navedenog, zaključuje se da su razlozi za donošenje Predloga zakona sadržani u želji potpisnica Sporazuma da:

olakšaju promet životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, veterinarskih lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini i nus/sporednih proizvoda životinjskog porekla;

onemoguće unošenje zaraznih bolesti životinja i po zdravlje štetnih proizvoda i hrane životinjskog porekla;

da razvijaju saradnju u oblasti veterinarstva.

3. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Član 1. ovog zakona propisuje da se potvrđuje Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti veterine potpisan u Budvi, 20. marta 2012. godine, u dva istovetna primerka na srpskom i crnogorskom jeziku.

Član 2. ovog zakona sadrži tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti veterine u originalu na srpskom jeziku.

Član 3. ovog zakona propisuje stupanje na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

4. Procena potrebnih finansijskih sredstava za izvršavanje međunarodnog ugovora

Za izvršavanje ovog sporazuma nije potrebno obezbediti sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar