Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE

U KONTEKSTU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji, sačinjen 10. decembra 2013. godine u Beogradu, u dva istovetna primerka na srpskom i crnogorskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

Sporazum

o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji

Vlada Republike Srbije i Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: ugovorne strane);

Polazeći od strateškog cilja ostvarivanja punopravnog članstva u Evropskoj uniji;

Podsećajući na značaj individualnog pristupa u proceni ispunjenja kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji;

Svesne važnosti obostranog doprinosa napretku u postizanju trajne afirmacije evropskih vrednosti u regionu;

Naglašavajući značaj političkih, institucionalnih, ekonomskih i pravnih reformi u postizanju standarda Evropske unije;

Podsećajući na opredeljenje Evropske unije da podrži reforme u regionu kroz različite programe i instrumente za finansijsku i stručnu pomoć;

Odlučne da dalje razvijaju dobrosusedske odnose i regionalnu saradnju;

Svesne značaja daljeg unapređenja saradnje u područjima od obostranog interesa u cilju bržeg usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom tekovinom Evropske unije;

Naglašavajući prava i obaveze koje proističu iz Sporazuma o izmeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini;

Imajući u vidu jake osnove i snažan potencijal za razvoj ekonomske saradnje dve države;

Podsećajući na kapacitete saradnje privrednih komora Srbije i Crne Gore, Turističkog predstavništva Crne Gore u Beogradu, Srpsko-crnogorskog poslovnog kluba i osnivanje Međuvladine komisije za ekonomsku i trgovinsku saradnju u septembru 2012. godine;

Polazeći od Zaključaka predsedništva Evropskog saveta u Solunu i Samita Evropske unije i zemalja Procesa stabilizacije i pridruživanja iz juna 2003. godine,

Ohrabrene obnovljenim konsenzusom o proširenju, kako je utvrđeno u zaključcima predsedništva Evropskog saveta u Briselu iz 2006. godine,

Pozdravljajući Zaključke Evropskog saveta od 29. juna 2012. o otpočinjanju pregovora s Crnom Gorom i odluku Evropskog saveta od 1. marta 2013. godine o dodeli statusa države kandidata Republici Srbiji;

U želji da unaprede redovni politički dijalog s posebnim akcentom na saradnju koja ima za cilj integraciju u evropske strukture;

UZIMAJUĆI U OBZIR sve bilateralne sporazume zaključene između ugovornih strana

Saglasile su se o sledećem:

POGLAVLJE I

POLITIČKI DIJALOG

Član 1.

Ugovorne strane su odlučne u nameri da razvijaju redovni politički dijalog u cilju unapređenja saradnje u kontekstu procesa evropskih integracija i afirmacije evropskih vrednosti u bilateralnoj i regionalnoj saradnji.

Član 2.

Politički dijalog se odvija kroz sastanke ministara spoljnih poslova ili sastanke predstavnika dva ministarstva na visokom nivou, na godišnjem nivou.

Politički dijalog podstiče saradnju u oblastima od zajedničkog interesa u procesu pristupanja Evropskoj uniji i pitanja vezana za stabilnost u regionu i unapređenje regionalne saradnje.

Ugovorne strane otvorene su za dijalog s drugim državama pokrivenim procesom proširenja.

Član 3.

Ugovorne strane jačaju dijalog i saradnju između državnih organa nadležnih za poslove evropske integracije odnosno Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore.

U okviru ove saradnje, ugovorne strane na operativnom nivou vrše konsultacije o:

reformi zakonodavstva i usklađenosti nacionalnog pravnog poretka s pravnom tekovinom Evropske unije;

trenutnom stanju i pravcima u procesu pristupanja Evropskoj uniji;

upravljanju Instrumentom za predpristupnu pomoć i drugom pomoći vezanom za integraciju dve države u Evropsku uniju;

razmeni eksperata u oblastima od zajedničkog interesa;

stručnoj i administrativnoj pomoći.

Član 4.

U cilju razvoja ukupnih odnosa u regionu i ubrzavanja procesa evropske integracije, ugovorne strane ohrabruju saradnju između parlamenata, naročito između odbora nadležnih za pitanja pristupanja Evropskoj uniji, i doprinose unapređenju interparlamentarne saradnje u regionu.

POGLAVLJE II

Privredna i trgovinska saradnja

Član 5.

Ugovorne strane sarađuju u cilju postizanja standarda u oblasti slobodne trgovine i usklađivanja carinskog sistema, time pomažući sprovođenje Sporazuma o izmeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini potpisanom u Bukureštu, 19. decembra 2006. godine.

Saradnja između ugovornih strana je naročito usmerena na:

moguću međusobnu operativnost carinskih IT sistema Republike Srbije i Crne Gore kao i upotrebu jedinstvenog administrativnog dokumenta;

izradu i primenu standardizovanog sistema ranog upozorenja u svrhu kretanja osetljivih roba (tj. duvana, alkohola, nafte i naftnih derivata);

poboljšanje i pojednostavljenje inspekcija i formalnosti u vezi s prevozom robe;

razmenu oficira za vezu na ograničeni vremenski period, u skladu sa recipročno prihvaćenim modalitetima;

obuku carinskih službenika.

Ne dovodeći u pitanje dalju saradnju predviđenu ovim sporazumom, naročito u članovima 8, 9 i 10 Sporazuma, uzajamna pomoć između odnosnih carinskih organa ugovornih strana odvija se u skladu s odredbama Aneksa 5 o uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim stvarima iz člana 14, stav 2 i 3 Sporazuma o izmenama i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini potpisanom u Bukureštu, 19. decembra 2006. godine.

Član 6.

Ugovorne strane razmatraju potencijale za jačanje ekonomske saradnje, naročito u oblastima od obostranog interesa:

infrastruktura, pre svega izgradnja autoputa Beograd – Bar, kao i valorizacija i revitalizacija postojećih saobraćajnih kapaciteta;

razvoj saradnje u oblasti energetike;

razvoj i sprovođenje zajedničkih projekata u oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane;

Intenziviranje saradnje u oblasti turizma.

U cilju dinamiziranja ekonomskih odnosa, ugovorne strane dodatno angažuju subjekte kao što su privredne komore Srbije i Crne Gore, Turističko predstavništvo Crne Gore u Beogradu, Srpsko- crnogorski poslovnoi klub i Međuvladina komisija za ekonomsku i trgovinsku saradnju.

POGLAVLJE III

Kretanje radnika i kapitala, poslovno nastanjivanje i pružanje usluga

Član 7.

U pogledu kretanja radnika i kapitala, poslovnog nastanjivanja i pružanja usluga, ugovorne strane jedna drugoj obezbeđuju jednake ustupke u skladu sa svojim posebnim sporazumima.

Uzimajući u obzir činjenicu da će mogućnosti zapošljavanja radnika biti pod uticajem situacije na tržištu rada svake od ugovornih strana, kretanje radnika reguliše bilateralni sporazum.

Ugovorne strane su saglasne da radnici migranti zaposleni, u skladu sa zakonom, na teritoriji države jedne od njih neće biti podvrgnuti diskriminaciji po bilo kom osnovu.

Pravo na osiguranje od posebnih rizika reguliše se sporazumom o socijalnom osiguranju između ugovornih strana.

Za vođenje pregovora po pitanju posebnih sporazuma odgovorni su nadležni državni organi.

Član 8.

Ugovorne strane omogućavaju slobodno kretanje kapitala i ostvarivanje prava poslovnog nastanjivanja.

Tekuća plaćanja između ugovornih strana vrše se u skladu s odredbama Statuta Međunarodnog monetarnog fonda u konvertibilnoj valuti prema uobičajenoj praksi međunarodnog bankarstva.

Član 9.

Ugovorne strane podstiču međusobnu saradnju u pružanju usluga u skladu s odgovarajućim odredbama Opšteg sporazuma o trgovini i uslugama (GATS) i Svetske trgovinske organizacije.

POGLAVLJE IV

Usklađivanje zakonodavstva s pravnim tekovinama Evropske unije

Član 10.

Ugovorne strane ističu značaj usklađivanja svojih važećih i budućih propisa s pravnom tekovinom Evropske unije i sarađuju kroz:

razmenu iskustva u vezi s procesom usklađivanja zakonodavstva s pravnom tekovinom Evropske unije;

razmenu iskustva o domaćem zakonodavstvu i zakonodavnoj praksi;

razmenu informacija o procesu prevođenja i pripreme nacionalne verzije pravne tekovine Evropske unije;

organizaciju obuka, seminara, sastanaka eksperata i ostalih oblika stručnog usavršavanja i razmene stručne pomoći.

POGLAVLJE V

Saradnja u oblasti pravosuđa

Član 11.

U cilju unapređenja zakonskih i administrativnih standarda i postepenog usklađivanja svog zakonodavstva s pravnom tekovinom Evropske unije, ugovorne strane intenziviraju saradnju u oblasti pravosuđa, a naročito u pogledu politike u oblasti reforme sudstva i vladavine prava.

U cilju saradnje u navedenim oblastima, ugovorne strane razmenjuju:

iskustvo u zakonodavnoj praksi i reformama;

informacije o postojećim i novim trendovima;

međusobnu ekspertsku pomoć u oblastima od obostranog značaja;

tehničku i administrativnu pomoć.

Saradnja u drugim oblastima

Član 12.

Ugovorne strane sarađuju i u drugim oblastima od obostranog interesa.

Ugovorne strane podstiču saradnju u borbi protiv klimatskih promena i u oblasti zaštite životne sredine, naročito u svetlu usaglašavanja s pravnim tekovinama Evropske unije.

POGLAVLJE VI

Institucionalni mehanizmi i opšte odredbe

Član 13.

Za sprovođenje ovog sporazuma uspostavljaju se sledeći institucionalni mehanizmi:

sastanak ministara spoljnih poslova i evropskih integracija u okviru političkog dijaloga, koji obuhvata razvoj saradnje i rešavanje pitanja u vezi s pristupom ugovornih strana Evropskoj uniji;

zajednički odbor sastavljen od predstavnika državnih organa nadležnih za poslove evropske integracije, zajedno s predstavnicima drugih ministarstava koji na operativnom nivou raspravljaju o sprovođenju ovog sporazuma;

zajedničke radne grupe za unapređenje saradnje u konkretnim oblastima.

Član 14

Ugovorne strane konsultuju i obaveštavaju Evropsku uniju o jačanju svoje saradnje.

POGLAVLJE VII

Završne odredbe

Član 15.

Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme.

Svaka od ugovornih strana može otkazati ovaj sporazum tako što će o tome obavestiti drugu stranu, diplomatskim putem, najmanje šest meseci unapred.

Svaki spor koji nastane u tumačenju ili primeni ovog sporazuma rešavaće se diplomatskim putem.

Ovaj sporazum stupa na snagu na dan prijema poslednje diplomatske note kojom ugovorne strane obaveštavaju da su ispunjeni zahtevi predviđeni njihovim unutrašnjim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj sporazum ne dovodi u pitanje prava i obaveze koje proizilaze iz međunarodnih ugovora koji su na snazi za ugovorne strane.

Sačinjeno u Beogradu, dana 10. 12. 2013., u dva originalna primerka, na srpskom i crnogorskom jeziku pri čemu su oba teksta jednako verodostojna.

Za Vladu Republike SrbijeIvica Dačić Za Vladu Crne GoreMilo Đukanović

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

1. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za potvrđivanje Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji

Vlada je Zaključkom 05 Broj: 018-10590/2013 od 9. decembra 2013. godine utvrdila Osnovu za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji i ovlastila Ivicu Dačića, predsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova, da u ime Vlade, potpiše navedeni sporazum.

Ovim sporazumom uređuju se pitanja od značaja za jačanje dijaloga i saradnje između državnih organa nadležnih za evropske integracije dve države. U okviru ove saradnje, predviđeno je da se na operativnom nivou vrše konsultacije o: reformi zakonodavstva i usklađenosti nacionalnog pravnog poretka sa pravnom tekovinom Evropske unije; trenutnom stanju i pravcima u procesu pristupanja Evropskoj uniji; razmenu iskustava o domaćem zakonodavstvu i zakonodavnoj praksi; razmenu informacija o procesu prevođenja i pripreme nacionalne verzije tekovine Evropske unije; organizaciju obuka, seminara, sastanaka eksperata i ostalih oblasti oblika stručnog usavršavanja i razmene stručne pomoći; upravljanju Instrumentom za predpristupnu pomoć i drugoj pomoći vezanom za integracije dve države u Evropsku uniju; razmeni eksperata u oblastima od zajedničkog interesa; stručnoj i administrativnoj pomoći.

Razlozi za donošenje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji sadržani su u želji potpisnica Sporazuma da:

obostrano doprinesu strateškom cilju ostvarivanja punopravnog članstva u Evropskoj uniji;

napretku u postizanju trajne afirmacije evropskih vrednosti u regionu;

unapređenju redovnog političkog dijaloga sa posebnim akcentom na saradnju koja ima za cilj integraciju u evropske strukture.

3. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji potpisan 10. decembra 2013. godine u Beogradu, u dva istovetna primerka na srpskom i crnogorskom jeziku.

Odredba člana 2. Predloga zakona sadrži tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji u originalu na srpskom jeziku.

Odredba člana 3. Predloga zakona propisuje stupanje na snagu ovog zakona.

4. Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva iz budžeta Republike Srbije.

5. Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku

Predlaže se da se, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik PC”, broj 20/12-prečišćen tekst), ovaj zakon donese po hitnom postupku radi ispunjavanja preuzetih međunarodnih obaveza i radi usklađivanja propisa Republike Srbije sa propisima Evropske unije. Sporazumom se uspostavlja saradnja u oblastima vezanim za evrointegracije što će doprineti bržem pristupanju obe zemlje Evropskoj uniji.

Ostavite komentar