Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O SARADNjI U OBLASTI ODBRANE

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore, koji je potpisan u Podgorici, 20. novembra 2007. godine, u originalu na srpskom i crnogorskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

Vlada Republike Srbije i Vlada Crne Gore, u daljem tekstu „Strane”,

imajući u vidu potrebu da doprinesu jačanju mira i stabilnosti u regionu, kao i razvoju odnosa između zemalja u Evropi i svetu u duhu Povelje Ujedinjenih nacija, Završnog akta iz Helsinkija i Pariske povelje za novu Evropu,

ocenjujući pozitivno trenutne procese integracije u Evropi i izražavajući želju za obostrano korisnom saradnjom zasnovanom na uzajamnom poštovanju i poverenju,

naglašavajući potrebu za sveobuhvatnom saradnjom kroz jačanje poverenja i mere izgradnje bezbednosti,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Cilj i principi saradnje

(1) Cilj ovog sporazuma je uspostavljanje opštih principa i procedura za saradnju u oblasti odbrane od zajedničkog interesa za Strane.

(2) Saradnja između Strana biće zasnovana na principima jednakosti i uzajamne koristi.

(3) Saradnja saglasno ovom sporazumu, biće u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom država Strana i principima međunarodnog prava.

Član 2.

Definicije

Termini koji se koriste u ovom sporazumu imaju sledeće značenje:

Država-pošiljalac – država koja šalje osoblje, sredstva i opremu na teritoriju Države-primaoca.

Država-primalac – država na čijoj teritoriji se nalaze osoblje, sredstva i oprema Države-pošiljaoca.

Osoblje – vojna i civilna lica na službi u institucijama i organima Strana.

Član 3.

Sprovođenje Sporazuma

(1) Nadležni organi za sprovođenje ovog sporazuma su Ministarstvo odbrane Republike Srbije za Vladu Republike Srbije i Ministarstvo odbrane Crne Gore za Vladu Crne Gore.

(2) Radi realizacije ovog sporazuma, nadležni organi Strana mogu da zaključe protokole i druge dodatne ugovore.

Član 4.

Oblasti saradnje

Strane će ostvarivati saradnju u sledećim oblastima:

odbrambene i bezbednosne politike;

planiranja odbrane;

vojnoekonomske saradnje;

vojnonaučne saradnje;

vojnog obrazovanja i obuke;

zakonodavstva u oblasti odbrane;

vojnoj medicini;

vojnoj topografiji i kartografiji;

operacijama za podršku miru;

zaštite životne sredine u okviru vojnih potreba;

socijalnih, sportskih i kulturnih aktivnosti;

drugim oblastima od zajedničkog interesa, o kojima se Strane ili njihovi nadležni organi dogovore.

Član 5.

Oblici saradnje

Saradnja između Strana ostvarivaće se:

zvaničnim posetama;

radnim sastancima;

razmenom iskustava i konsultacijama;

učešćem na vežbama;

učešćem na konferencijama, simpozijumima i seminarima;

razmenom informacija i dokumenata i istraživačkim projektima od zajedničkog interesa;

na druge načine o kojima Strane ili njihovi nadležni organi postignu dogovor.

Član 6.

Planiranje

(1) Na osnovu ovog sporazuma, a saglasno specifičnim potrebama, nadležni organi Strana će izraditi godišnji plan bilateralne saradnje za narednu godinu, navodeći aktivnosti, vreme i mesto održavanja, nadležne organe, broj učesnika i ostala osnovna pitanja u vezi sa organizacijom i sprovođenjem plana.

(2) Ovlašćeni predstavnici nadležnih organa Strana, svake godine će potpisivati usaglašeni godišnji plan bilateralne saradnje.

Član 7.

Razmena informacija

(1) Tokom realizacije ovog sporazuma, Strane će razmenjivati isključivo informacije za javnu upotrebu.

(2) Razmena i zaštita poverljivih informacija, biće regulisana posebnim sporazumom između Strana.

Član 8.

Finansijska pitanja

(1) Strane i/ili nadležni organi će po principu reciprociteta, snositi troškove u vezi sa realizacijom aktivnosti po ovom sporazumu, kao i dodatnih ugovora i planova.

(2) Država-pošiljalac će snositi troškove prevoza svoje delegacije do zajednički određenog odredišta na teritoriji Države-primaoca i obratno.

(3) Država-primalac će snositi sve troškove prevoza na svojoj teritoriji, kao i troškove smeštaja i ishrane.

(4) Strane i/ili nadležni organi se mogu dogovoriti o drugačijoj podeli troškova za konkretne aktivnosti.

Član 9.

Sporovi

Sporove koji eventualno budu nastali u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog sporazuma, Strane i/ili nadležni organi će rešavati isključivo konsultacijama i pregovorima.

Član 10.

Izmene i dopune

Strane mogu da izmene i dopune ovaj sporazum u bilo koje vreme, zajedničkom pisanom saglasnošću. Usaglašene izmene i dopune će stupiti na snagu u skladu sa članom 11. ovog sporazuma.

Član 11.

Završne odredbe

(1) Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema poslednjeg obaveštenja kojim se Strane međusobno obaveštavaju da su u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom sprovele postupak koji je neophodan za stupanje na snagu Sporazuma.

(2) Sporazum će se privremeno primenjivati od dana potpisivanja.

(3) Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeni period.

(4) Svaka od Strana može da otkaže ovaj sporazum pisanim obaveštenjem drugoj Strani. Sporazum prestaje da važi šest meseci nakon prijema takvog pisanog obaveštenja.

Potpisano u Podgorici, 20. novembra 2007. godine, u dva istovetna primerka na srpskom i crnogorskom jeziku, pri čemu su svi primerci autentični.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Crne Gore

_________________________ _________________________

ministar odbrane ministar odbrane

Dragan Šutanovac mr Boro Vučinić

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje Zakona

Sporazumom o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore, čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, uspostavljaju se osnove i predviđaju ciljevi i principi na kojima će se zasnivati bilateralna saradnja u oblasti odbrane između ugovornih strana.

Cilj ovog zakona, odnosno zaključenog Sporazuma, je uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio i ujedno olakšao saradnju ugovornih strana zasnovanu na principima jednakosti i u obostranom interesu.

S obzirom da za sada između ugovornih strana ne postoji međunarodni ugovor o saradnji u oblasti odbrane, niti drugi bilateralni ugovor koji bi dao pravni osnov za saradnju ugovornih strana i njihovih nadležnih organa u oblasti odbrane, donošenje ovog zakona je neophodno. Naime, u suprotnom slučaju, svaka potreba za saradnjom u ovoj oblasti, bez obzira na vrstu, obim i nivo na kom bi trebala da se realizuje, morala bi pojedinačno da bude predmet razmatranja i odlučivanja od strane Vlade Republike Srbije. Ovakva procedura bi usložnjavala i usporavala, a možda i onemogućavala mnoge aktivnosti vezane za bilateralnu saradnju u oblasti odbrane.

3. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Finansijska sredstva potrebna za realizaciju predloženog zakona obezbeđuju se u okviru sredstava predviđenih u budžetu Republike Srbije, na razdelu Ministarstva odbrane.

Ostavite komentar