Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE O PREVOZU PUTNIKA I STVARI

U MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o prevozu putnika i stvari y međunarodnom drumskom saobraćaju, sačinjen u Budvi, 28. avgusta 2009. godine, u originalu na srpskom i crnogorskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o prevozu putnika i stvari y međunarodnom drumskom saobraćaju u originalu na srpskom jeziku glasi:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o prevozu putnika i stvari y međunarodnom drumskom saobraćaju sadržan je u članu 99. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Inicijativa za zaključivanje Sporazuma o prevozu putnika i stvari y međunarodnom drumskom saobraćaju datira još iz 2007. godine.

Zaključkom 05 Broj: 018-587/2009 od 13. februara 2009. godine Vlada je utvrdila Osnovu za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o prevozu putnika i stvari u drumskom saobraćaju i usvojila našu verziju teksta Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o prevozu putnika i stvari u drumskom saobraćaju. Polazeći od toga, tekst Sporazuma je usaglašavan na nivou nadležnih ministarstava dve države posredstvom Ministarstva spoljnih poslova.

Sporazum je u ime Vlade Republike Srbije, u skladu sa Zaključkom Vlade 05 Broj: 06-5225/2009 od 20. avgusta 2009. godine, potpisao – Milutin Mrkonjić, ministar za infrastrukturu a u ime Vlade Crne Gore – Andrija Lompar, ministar saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija. Sporazum je potpisan u Budvi 28. avgusta 2009. godine.

Sporazum je zaključen između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore kao strana ugovornica i predstavlja pravni okvir za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza. Njegovom primenom stvoriće se uslovi za doprinos razvoju trgovinskih i ekonomskih odnosa između dve države. Odredbe Sporazuma sadrže rešenja koja su u skladu sa rezolucijama i principima Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu i Međunarodnog transportnog foruma. Sporazumom se uređuju sledeća pitanja:

– oblast primene ovog sporazuma, i to bilateralni, tranzitni i prevoz iz i za treće zemlje. Istovremeno je određeno da se Sporazumom ne utiče na prava i obaveze strana ugovornica koje proizilaze iz drugih međunarodnih obaveza strana ugovornica,

– prevoznik, vozilo, prevoz, kabotaža, kombinovani prevoz, država osnivanja, država domaćin, linijski prevoz putnika, naizmenični prevoz putnika, povremeni prevoz putnika, kontrolni dokumenat definisani su u skladu su sa međunarodno prihvaćenim definicijama, posebno sa Preporukama Međunarodnog transportnog foruma (CEMT-a),

– linijski, povremeni i naizmenični prevoza putnika. U okviru linijskog prevoza putnika uređen je postupak izdavanja dozvole za obavljanje prevoza i predviđeno da se dozvole izdaju na period od pet godina. Povremeni i naizmenični prevoz obavlja se na osnovu dozvole i kontrolnog dokumenta. Definisane su i vrste povremenih prevoza koji se obavljaju isključivo na osnovu kontrolnog dokumenta.

– bilateralni, tranzitni i prevoz stvari iz i za treće zemlje. Predviđeno je da se ove vrste prevoza obavljaju na osnovu dozvole nadležnog organa države strane ugovornice, a Mešovita komisija može dogovoriti oslobađanje od režima dozvola. Dozvola je neprenosiva i mora se nalaziti u vozilu, a broj i vrstu dozvola utvrđuju nadležni organi na predlog Mešovite komisije. Određeni su i prevozi stvari koji se obavljaju bez dozvole

– obavljanje prevoza na osnovu ovog sporazuma podleže plaćanju dažbina za korišćenje putne infrastrukture,

– gorivo i mazivo u fabrički ugrađenim rezervoarima i rezervni delovi i alat za osposobljavanje vozila oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina na teritoriji države domaćina,

– posebne dozvole u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom izdaju kada dimenzije i masa teretnog vozila prelaze gornje granice,

– vozila kojima se obavlja prevoz opasnih materija ili lakokvarljivih prehrambenih proizvoda moraju biti uređena i opremljena u skladu sa odredbama ADR i ATP Konvencija,

– oprema u vozilu koja se koristi za praćenje posade koja vozi i vremna za odmor mora biti u skladu sa odredbama AETR Konvencije,

– obaveza prevoznika da za vreme prevoza drži u vozilu i pokaže na zahtev nadležnih kontrolnih organa država strana ugovornica dozvole i druga dokumenta propisana Sporazumom, multilaterlnim konvencijama čije su potpisnice obe strane ugovornice ili nacionalnim zakonodavstvima strana ugovornica,

– prevoznik je dužan da postupa u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države druge strane ugovornice, a u slučaju povrede odredaba Sporazuma prema prevozniku se primenjuju propisane mere,

– nadležni organi država strana ugovornica obavezni su da obezbede primenu Sporazuma i da se uzjamno obaveštavaju o svakoj korisnoj informaciji i izmani nacionalnih propisa u oblasti drumskog saobraćaja,

– obrazovanje Mešovite komisije radi implementacije Sporazuma i razmatranja svih pitanja koja se tiču strana ugovornica u oblasti drumskog saobraćaja,

– vreme stupanja na snagu i prestanak važenja Sporazuma.

III. OBJAŠNjENjA OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o prevozu putnika i stvari y međunarodnom drumskom saobraćaju, koji je sačinjen u Budvi, 28. avgusta 2009. godine u dva originalna primerka svaki na srpskom i crnogorskom jeziku.

Odredba člana 2. Predloga zakona sadrži tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o prevozu putnika i stvari y međunarodnom drumskom saobraćaju u originalu na srpskom jeziku.

U odredbi člana 3. Predloga zakona uređeno je stupanje na snagu ovog zakona i to tako da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna finanijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE CRNE GORE

O PREVOZU PUTNIKA I STVARI

U MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Vlada Republike Srbije i Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: „strane ugovornice”),

U želji da doprinesu razvoju trgovinskih i ekonomskih odnosa između dve države;

Odlučne da uspostave saradnju u međunarodnom drumskom saobraćaju u okviru tržišne ekonomije;

Vodeći računa o zaštiti životne sredine i ljudi, racionalnoj upotrebi energije, bezbednosti saobraćaja i poboljšanju uslova rada vozača;

Težeći razvoju intermodalnog saobraćaja;

Polazeći od usvojenih rezolucija i principa Ekonomske Komisije Ujedinjenih nacija za Evropu i Međunarodnog transportnog foruma;

Shvatajući zajednički interes i prednost sporazuma o prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju;

sporazumele su se o sledećem:

I. OPŠTE ODREDBE

Oblast primene

Član 1.

(1) Ovim sporazumom uređuje se prevoz putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju sa teritorije ili ka teritoriji države jedne od strana ugovornica ili u tranzitu preko teritorije države jedne od strana ugovornica koji obavljaju prevoznici sa sedištem na teritoriji države druge strane ugovornice vozilima koja su registrovana na teritoriji države te strane ugovornice.

(2) Ovaj sporazum ne utiče na prava i obaveze koje proističu iz drugih međunarodnih obaveza strana ugovornica.

Definicije

Član 2.

U ovom sporazumu pojedini izrazi imaju sledeća značenja:

1) „Prevoznik” je subjekt u Republici Srbiji, odnosno pravno ili fizičko lice u Crnoj Gori, koje je ovlašćeno za obavljanje međunarodnog prevoza putnika ili stvari u drumskom saobraćaju u skladu sa propisima države strane ugovornice na čijoj teritoriji ima sedište;

2) „Vozilo” je motorno vozilo ili kombinacija motornog i priključnog vozila, registrovano na teritoriji države jedne od strana ugovornica, koje je svojom konstrukcijom i opremom namenjeno za prevoz putnika ili stvari u drumskom saobraćaju, kojim prevoznik raspolaže po osnovu vlasništva ili ugovora o zakupu ili lizingu;

3) „Prevoz” je kretanje vozila sa putnicima ili stvarima, odnosno kretanje praznog vozila, uključujući i prevoz vozila vozom ili brodom na jednom delu putovanja;

4) „Kabotaža” je prevoz putnika ili stvari između pojedinih mesta na teritoriji države jedne strane ugovornice, koji obavlja prevoznik sa sedištem na teritoriji države druge strane ugovornice;

5) „Kombinovani prevoz” je prevoz stvari, pri kojem vozilo, priključno vozilo, izmenjivi sanduk ili kontejner, sa ili bez vučnog vozila, koriste puteve za početni ili završni deo putovanja koji je što kraći, a veći deo putovanja koristi železnicu, unutrašnji plovni put ili more;

6) „Teritorija države strane ugovornice” je teritorija Republike Srbije ili teritorija Crne Gore,

7) „Država osnivanja” je država strane ugovornice na čijoj teritoriji je prevoznik osnovan i vozilo registrovano;

8) „Država domaćin” je država strane ugovornice na čijoj teritoriji prevoz obavlja prevoznik koji nije osnovan na teritoriji te države i čije vozilo nije registrovano na teritoriji države te strane ugovornice;

9) „Linijski prevoz” je prevoz putnika koji se obavlja određenim itinererom, prema unapred utvrđenom i objavljenom redu vožnje i cenama, a putnici se ukrcavaju i iskrcavaju na prethodno utvrđenim mestima prema redu vožnje;

10) „Naizmenični prevoz” je prevoz prethodno organizovanih grupa putnika za više putovanja iz istog mesta polaska u isto mesto odredišta. Mesta polaska i mesta odredišta su mesta gde putovanje počinje, odnosno gde se završava, zajedno s okolnim mestima unutar radijusa od 50 km. Svaka grupa putnika koja je obavila putovanje u odlasku vraća u istom sastavu na polazište nekom kasnijom vožnjom. Naizmenični prevoz ne gubi svoja obeležja ukoliko se pojedini putnici pridruže drugoj grupi na njihovom povratku. Prva vožnja u povratku i poslednja u odlasku obavlja se praznim vozilom;

11) „Povremeni prevoz” je prevoz putnika koji ne sadrži elemente linijskog ni naizmeničnog prevoza, pri čemu frekvencija ili broj vožnji nije od uticaja na ovu vrstu prevoza;

12) „Kontrolni dokument” je putni list za autobuse koji sadrži podatke o vozilu, prevozniku, voznom osoblju, vrsti prevoza, itinereru i putnicima, a koji je sačinjen u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom strane ugovornice;

13) „Nadležni organ” je za Republiku Srbiju – Ministarstvo za infrastrukturu, a za Crnu Goru – Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija, kao i organ državne uprave nadležan za poslove drumskog saobraćaja. Strane ugovornice će se uzajamno obaveštavati o svakoj izmeni nadležnog organa.

II. PREVOZ PUTNIKA

Linijski prevoz putnika

Član 3.

(1) Linijski prevoz putnika obavlja se na osnovu dozvola koje izdaju nadležni organi u državama polaska, dolaska i tranzita.

(2) Zahtev za izdavanje dozvole iz stava (1) ovog člana prevoznik podnosi nadležnom organu države osnivanja. Ako taj nadležni organ odobri zahtev, dostavlja ga nadležnom organu države druge strane ugovornice.

Mešovita komisija iz člana 13. stav 2. ovog sporazuma dogovara obrazac zahteva za izdavanje dozvole i dokumentacije koja se prilaže uz taj zahtev.

(3) Dozvole se izdaju uz obostranu saglasnost nadležnih organa država strana ugovornica.

Odluku o izdavanju dozvole ili odbijanju da se ona izda, donosi nadležni organ u roku od 90 dana od dana dostavljanja zahteva od nadležnog organa države osnivanja, ukoliko ne postoje nepredviđene okolnosti.

U slučaju nepredviđenih okolnosti, ovaj rok se može menjati, o čemu se nadležni organi država strana ugovornica međusobno obaveštavaju.

Dozvole iz stava (1) ovog člana izdaju se na period do pet godina. Dozvolom se određuju uslovi obavljanja linijskog prevoza putnika.

(4) O izmenama uslova za obavljanje prevoza i otkazivanju prevoza dogovaraće se u skladu sa procedurom iz st. (2) i (3) ovog člana.

Ako više nema potrebe za prevozom, prevoznik ga može otkazati, obaveštavajući nadležne organe koji su izdali dozvolu, kao i putnike, u roku koji utvrdi Mešovita komisija iz člana 13. stav 2. ovog sporazuma.

Povremeni i naizmenični prevoz putnika

Član 4.

(1) Povremeni i naizmenični prevoz putnika obavlja se na osnovu dozvola koje izdaju nadležni organi u državama polaska, dolaska i tranzita.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, povremeni prevozi putnika, za čije obavljanje nije potrebna dozvola na teritoriji država strana ugovornica su:

1) kružna vožnja zatvorenih vrata koja započinje i završava se na teritoriji države osnivanja, pri čemu se ista grupa putnika prevozi istim autobusom tokom celog putovanja;

2) prevoz grupa putnika od mesta polaska, koje se nalazi na teritoriji državi osnivanja, do mesta odredišta i povratak praznog autobusa;

3) prevoz kod koga je putovanje u odlasku praznim autobusom, a povratak punim, pod uslovom da su putnici:

3.1 grupa formirana na osnovu ugovora o prevozu, koji je zaključen pre njihovog dolaska na teritoriju države domaćina, gde se ukrcavaju i prevoze na teritoriju države osnivanja;

3.2 prethodno sa istim prevoznikom prevezeni u dolasku na teritoriju države domaćina, gde se ponovo ukrcavaju i prevoze u odlasku na teritoriju države osnivanja;

3.3 pozvani da putuju na teritoriju države osnivanja, pri čemu troškove prevoza snosi pravno ili fizičko lice koje uputilo poziv.

(3) Usputno ukrcavanje putnika pri obavljanju prevoza iz st. (1) i (2) ovog člana nije dozvoljeno bez posebnog odobrenja nadležnog organa države domaćina.

(4) Zahtev za izdavanje dozvole iz stava (1) ovog člana prevoznik podnosi nadležnom organu države domaćina, posredstvom nadležnog organa države osnivanja.

(5) Mešovita komisija iz člana 13. stav 2. ovog sporazuma dogovara obrazac zahteva za izdavanje dozvola iz stava (1) ovog člana i dokumentaciju koja se prilaže uz taj zahtev.

(6) Prilikom obavljanja prevoza putnika iz st. (1) i (2) ovog člana u autobusu se mora nalaziti kontrolni dokument.

(7) Mešovita komisija iz člana 13. stav 2. ovog sporazuma dogovara razmenu dozvola iz stava (1) ovog člana na godišnjem nivou.

Zajedničke odredbe o prevozu putnika

Član 5.

(1) Dozvole iz čl. 3. i 4. ovog sporazuma izdaju se na ime prevoznika i neprenosive su.

(2) Kabotaža je zabranjena, osim ako je posebno odobrena od strane nadležnih organa država strana ugovornica.

(3) Lokalna putovanja, koja su organizovana isključivo za grupe putnika koje je na teritoriju države domaćina dovezao isti prevoznik ne smatraju se kabotažom, ukoliko su upisana u kontrolnom dokumentu.

III. PREVOZ STVARI

Prevoz stvari na osnovu dozvola

Član 6.

(1) Prevoznici sa sedištem na teritoriji države jedne od strana ugovornica mogu, na osnovu ugovorenog sistema dozvola, obavljati prevoz stvari između teritorija država strana ugovornica, u tranzitu preko tih teritorija, kao i prevoz za/iz trećih zemalja.

(2) Mešovita komisija iz člana 13. stav 2. ovog sporazuma može dogovoriti da se pojedine vrste prevoza iz stava (1) ovog člana mogu obavljati bez dozvola.

(3) Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na ime prevoznika i neprenosiva je.

(4) Nadležni organi država obe strane ugovornice svake godine razmenjuju dogovoreni broj nepopunjenih obrazaca za dozvole koje važe 13 meseci od početka svake kalendarske godine. Dozvole dobijene razmenom domaćim prevoznicima dodeljuje nadležni organ države osnivanja.

(5) Dozvola se može koristiti samo za jedno vozilo. U slučaju kombinacije vozila, motorno vozilo je merodavno kod izdavanja ili oslobađanja od sistema dozvola.

(6) Mešovita komisija iz člana 13. stav 2. ovog sporazuma dogovara broj, vrstu i druge uslove koji su važni za korišćenje dozvola.

(7) Kabotaža je zabranjena, osim ako je posebno odobrena od strane nadležnog organa države domaćina.

Prevoz stvari bez dozvole

Član 7.

(1) Prevoz stvari bez dozvole obavlja se u sledećim slučajevima:

teretnim vozilima čija najveća dozvoljena masa, uključujući i prikolice, ne prelazi šest tona, ili čija dozvoljena nosivost zajedno sa prikolicom, ne prelazi 3.5 tone;

povremeni prevoz stvari sa ili do aerodroma, u slučajaju skretanja vazduhoplova sa redovnog leta;

prevoz vozila koja su oštećena ili neispravna i prevoz vozila na popravku;

vožnja praznog vozila poslatog da zameni vozilo koje se pokvarilo na teritoriji države jedne strane ugovornice, kao i povratno putovanje posle popravke neispravnog vozila;

prevoz živih životinja u specijalno proizvedenim ili trajno prepravljenim vozilima namenjenim za prevoz životinja, koja su nadležni organi države osnivanja odobrili za prevoz životinja;

prevoz rezervnih delova i namirnica za avione i prekookeanske brodove;

prevoz medicinske opreme i lekova za hitne slučajeve, naročito u slučaju prirodnih katastrofa ili humanitarnih potreba;

prevoz umetničkih dela ili predmeta za sajmove i izložbe ili u nekomercijalne svrhe;

prevoz u nekomercijalne svrhe pomoćnog materijala i životinja za pozorišne, muzičke, filmske, sportske, cirkuske ili sajamske priredbe i sa tih priredbi, kao i onih koji su namenjeni filmskim, radijskim i televizijskim snimanjima;

prevoz posmrtnih ostataka;

početni i završni deo puta (međunarodni ili nacionalni) kombinovanog prevoza, uz obavezu korišćenja odgovarajuće stanice za utovar ili istovar, koja je najbliža tački utovara ili istovara stvari, ili da su luke na moru ili unutrašnjem plovnom putu u kojima se vrši utovar ili istovar, locirane ne dalje od 150 km od mesta utovara ili istovara stvari;

prevoz poštanskih pošiljki;

prevoz stvari prilikom selidbe;

prevoz pčela i riblje mlađi.

(2) Za vreme obavljanja prevoza iz stava (1) ovog člana u teretnom vozilu mora se nalaziti dokumentacija koja potvrđuje da se radi o prevozu za koji nije potrebna dozvola.

(3) Mešovita komisija iz člana 13. stav 2. ovog sporazuma može proširiti listu prevoza iz stava (1) ovog člana za koje nisu potrebne dozvole.

IV. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Dažbine

Član 8.

(1) Prevoz vozilima registrovanim na teritoriji države jedne od strana ugovornica, koja privremeno obavljaju prevoz na teritoriji države druge strane ugovornice, u skladu sa odredbama ovog sporazuma, izuzet je, na bazi reciprociteta, od plaćanja svih taksi vezanih za vlasništvo, registraciju i upravljanje vozilima.

(2) Gorivo i mazivo u fabrički ugrađenim rezervoarima, kao i rezervni delovi i alat za osposobljavanje vozila, oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na teritoriji države domaćina.

(3) Prevoz obuhvaćen odredbama ovog sporazuma podleže putarinama, naknadama za puteve i drugim dažbinama koje plaćaju korisnici puteva u državi domaćinu, a koje se naplaćuju za korišćenje pojedinih puteva, mostova, tunela i sl. Putarine i druge dažbine naplaćuju se prevoznicima iz država obe strane ugovornice bez diskriminacije.

Masa i dimenzije vozila

Član 9.

(1) Najveća dozvoljena masa, osovinsko opterećenje i dimenzije vozila ne smeju biti veći od vrednosti navedenih u dokumentima o registraciji, kao ni od najvećih dozvoljenih vrednosti propisanih u državi domaćinu.

(2) Upotreba vozila, čija masa i dimenzije prelaze propisane vrednosti u državi domaćinu, dozvoljena je samo sa posebnom dozvolom koja se izdaje u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom strana ugovornica.

Oprema i druge karakteristike vozila

Član 10.

(1) Vozila koja prevoze opasnu ili lako kvarljivu robu moraju biti pripremljena i opremljena u skladu sa zahtevima Evropskog sporazuma o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR) od 30. septembra 1957. godine, sa izmenama i Sporazuma o međunarodnom prevozu lakokvarljivih prehrambenih proizvoda i specijalnim vozilima za njihov prevoz (ATP) od 1. septembra 1970. godine.

(2) Oprema u vozilu koja se koristi za praćenje posade koja vozi i vremena za odmor, mora biti u skladu sa odredbama Evropskog sporazuma o radu posade na vozilima koja obavljaju međunarodne drumske prevoze (AETR) od 1. jula 1970. godine sa izmenama.

(3) Strane ugovornice preuzimaju na sebe obavezu da promovišu u okviru ovog sporazuma, upotrebu vozila koja odgovaraju standardima o bezbednosti i emisiji zagađivača, u skladu sa regulativom Evropske unije u ovoj oblasti i iste primenjuju u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama.

(4) U skladu sa stavom (3) ovog člana, Mešovita komisija iz člana 13. stav 2. ovog sporazuma, može odlučujući o broju dozvola i mogućnosti liberalizacije prevoza, dati povoljniji tretman vozilima koja odgovaraju najsavremenijim standardima bezbednosti i zaštite životne sredine.

Nadzor

Član 11.

Dozvole i svi drugi dokumenti koji su predviđeni ovim sporazumom, kao i multilateralnim sporazumima čije su potpisnice obe strane ugovornice ili nacionalnim zakonodavstima strana ugovornica, moraju se nalaziti u vozilima za vreme prevoza i pokazati na zahtev nadležnih kontrolnih organa država strana ugovornica.

Obaveze prevoznika i prekršaji

Član 12.

(1) Prevoznik iz države jedne od strana ugovornica dužan je da se na teritoriji države druge strane ugovornice pridržava obaveza koje proističu iz multilateralnih međunarodnih sporazuma, čije su potpisnice obe strane ugovornice, kao i drugih bilateralnih sporazuma i nacionalnog zakonodavstva države domaćina.

(2) U slučaju povrede odredaba ovog sporazuma koje izvrši prevoznik nadležni organ države domaćina obaveštava o tome nadležni organ države osnivanja, radi upozorenja ili preduzimanja drugih odgovarajućih mera predviđenih nacionalnim zakonodavstvom.

(3) Odredba stava 2. ovog člana ne isključuje mere koje mogu da primene sudovi ili drugi nadležni organi države domaćina

(4) U slučaju ponovljenih ozbiljnih prekršaja na teritoriji države domaćina, nadležni organ države domaćina može preduzeti sledeće mere:

-oduzeti dozvolu,

-izreći meru suspenzije obavljanja prevoza na teritoriji države domaćina u trajanju od tri meseca do 12 meseci.

(5) Nadležni organi država strana ugovornica stalno će se međusobno obaveštavati o preduzetim merama iz st. (2) i (4) ovog člana.

Saradnja i Mešovita komisija

Član 13.

(1) Nadležni organi država strana ugovornica obavezni su da obezbede primenu ovog sporazuma, da se uzajamno obaveštavaju o svakoj korisnoj informaciji i izmeni nacionalnih propisa u oblasti drumskog saobraćaja.

(2) Strane ugovornice formiraju Mešovitu komisiju radi implementacije ovog sporazuma i razmatranja svih pitanja koja se tiču odnosa između strana ugovornica u oblasti drumskog saobraćaja, uključujući aspekte koji se bave bezbednošću saobraćaja, zaštitom životne sredine, voznim osobljem, tehničkim pitanjima, promocijom privrednih subjekata iz oblasti drumskog saobraćaja, međusobnom saradnjom i rešavanjem spornih pitanja.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu, važenje i prestanak Sporazuma

Član 14.

(1) Ovaj sporazum stupa na snagu tridesetog dana od dana prijema poslednje note kojom jedna strana ugovornica obaveštava drugu da je sproveden postupak potvrđivanja Sporazuma u skladu sa njenim nacionalnim zakonodavstvom.

(2) Ovaj sporazum važi dok ga ne otkaže jedna od strana ugovornica diplomatskim putem, dostavljanjem pismenog obaveštenja o tome drugoj strani ugovornici, u kom slučaju Sporazum prestaje da važi po isteku šest meseci od dana prijema note o otkazivanju.

U potvrdi svega navedenog, punopravno opunomoćeni od strane Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore, potpisuju ovaj sporazum.

Sačinjeno u ______________ dana,__________ u dva originalna primerka svaki na srpskom i crnogorskom jeziku, pri čemu oba teksta imaju jednaku važnost.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Crne Gore ___________________________ ___________________________

Ostavite komentar