Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Crne Gore o uzajamnom zastupanju u pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I CRNE GORE O UZAJAMNOM ZASTUPANJU U PRUŽANJU KONZULARNE ZAŠTITE I USLUGA U

TREĆIM ZEMLJAMA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Crne Gore o uzajamnom zastupanju u pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama, sačinjen 19. aprila 2013. godine, u Podgorici, u originalu na srpskom i crnogorskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

„S P O R A Z U M

IZMEĐU

REPUBLIKE SRBIJE

I

CRNE GORE

O UZAJAMNOM ZASTUPANJU U PRUŽANJU KONZULARNE ZAŠTITE I USLUGA U TREĆIM ZEMLJAMA

Republika Srbija i Crna Gora (u daljem tekstu: „Strane ugovornice”),

U želji da unaprede i razvijaju konzularnu saradnju,

Sa ciljem da obezbede i olakšaju zaštitu prava i interesa svojih državljana,

Dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

Strane ugovornice uzajamno pružaju konzularnu zaštitu i usluge svojim državljanima, preko diplomatsko-konzularnih predstavništava u trećim zemljama, u kojima jedna od Strana ugovornica nema svoje diplomatsko-konzularno predstavništavo, pod uslovom da se treća zemlja tome ne protivi.

Pod konzularnom zaštitom i pružanjem usluga, u smislu ovog sporazuma, smatra se pružanje pomoći u slučaju:

smrti, ozbiljne bolesti, nasilja i trgovine ljudima;

elementarnih nepogoda, kriznih situacija, ratnih dejstava, terorističkih akata i drugih većih nesreća;

hapšenja (privođenja), pritvaranja, zatvaranja, ili zadržavanja na drugi način;

izdavanja putnih dokumenata za povratak u zemlju porekla;

pribavljanja dokumenata, legalizacije i pružanja međunarodne pravne pomoći;

vršenja konzularnih usluga u odnosu na brodove;

potrebe za finansijskom pomoći;

izdavanja viza.

Član 2.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo jedne Strane ugovornice, bez odlaganja, obaveštava drugu Stranu ugovornicu o svakom smrtnom slučaju njenog državljanina. U zavisnosti od propisa države prijema i uz pristanak najbližih srodnika preminulog, diplomatsko-konzularno predstavništvo pruža pomoć u postupku prenosa posmrtnih ostataka, uključujući i izdavanje sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo jedne Strane ugovornice izdaje sprovodnicu u skladu sa svojim unutrašnjim pravnim propisima. Strane ugovornice će redovno razmenjivati podatke o tome za koje zarazne bolesti je potrebno zatražiti saglasnost pre izdavanja sprovodnice. Predstavnik diplomatsko-konzularnog predstavništva posećuje ozbiljno obolela lica, državljane druge Strane ugovornice, daje savete u pogledu adekvatnog medicinskog tretmana i, po potrebi, pruža pomoć oko organizacije medicinskog transporta.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo jedne Strane ugovornice, bez odlaganja, obaveštava drugu Stranu ugovornicu u slučaju da je njen državljanin postao žrtva nasilja ili trgovine ljudima i takvom licu pruža svu potrebnu pomoć i zaštitu.

Član 3.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo jedne Strane ugovornice, bez odlaganja, pruža neodložnu pomoć, uključujući i evakuaciju državljana druge Strane ugovornice, i o tome obaveštava drugu Stranu ugovornicu, u slučaju elementarnih nepogoda, kriznih situacija, ratnih dejstava, terorističkih akata i drugih većih nesreća.

Član 4.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo jedne Strane ugovornice, po dobijanju informacije od organa države prijema ili saznanja na drugi način, o hapšenju, pritvaranju, zatvaranju ili zadržavanju na drugi način, državljana druge Strane ugovornice, bez odlaganja, obaveštava drugu Stranu ugovornicu.

Ako postoji zahtev uhapšenog, pritvorenog, zatvorenog, ili na drugi način zadržanog državljanina druge Strane ugovornice, predstavnik diplomatsko-konzularnog predstavništva posetiće ga, pod uslovom da za to dobije saglasnost nadležnog organa države prijema. Ovakva poseta može se odbiti ukoliko je mesto gde se lice nalazi na velikoj udaljenosti od diplomatsko-konzularnog predstavništva, ili iz drugih opravdanih razloga. U tim slučajevima informacije o stanju ovih lica prikupljaće se i redovno dostavljati drugoj Strani ugovornici.

U slučaju da diplomatsko-konzularno predstavništvo utvrdi ili dobije informaciju da su lica iz stava 1. ovog člana diskriminisana ili da se u postupanju prema njima ne poštuju opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava, preduzeće odgovarajuće aktivnosti kod nadležnih organa države prijema radi poboljšanja njihovog položaja, o čemu će, bez odlaganja, obavestiti drugu Stranu ugovornicu.

Član 5.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo jedne Strane ugovornice izdaće putni list za povratak u zemlju porekla svakom državljaninu druge Strane ugovornice, u slučaju da je izgubio, oštetio ili na drugi način ostao bez pasoša.

Nakon prijema zahteva za izdavanje putnog lista, diplomatsko-konzularno predstavništvo će, bez odlaganja, poslati zahtev na rešavanje drugoj Strani ugovornici, koja je dužna da dostavi odgovor u najkraćem roku. Diplomatsko-konzularno predstavništvo izdaće putni list na obrascu propisanom njegovim unutrašnjim pravnim propisima, tek nakon dobijene saglasnosti druge Strane ugovornice.

Član 6.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo jedne Strane ugovornice pribavljaće različite vrste javnih isprava za potrebe državljana druge Strane ugovornice.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo jedne Strane ugovornice vršiće poslove overe potpisa, prepisa, kopija i prevoda dokumenata državljana druge Strane ugovornice, u skladu sa svojim propisima i međunarodnim konvencijama.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo jedne Strane ugovornice, radi pružanja ovih usluga, može zatražiti dodatnu proveru kod organa druge Strane ugovornice.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo jedne Strane ugovornice dostavljaće sudska ili vansudska akta i zamolnice, u skladu sa međunarodnim sporazumima, po postupku predviđenom zakonima i propisima države prijema.

Član 7.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo jedne Strane ugovornice pružaće pomoć brodovima druge Strane ugovornice u teritorijalnim i unutrašnjim vodama države prijema.

Član 8.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo jedne Strane ugovornice pružiće finansijsku pomoć državljaninu druge Strane ugovornice, ukoliko se obrati sa zahtevom, pod uslovom da za to postoji saglasnost druge Strane ugovornice i ukoliko su neophodna finansijska sredstva unapred uplaćena.

Član 9.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo jedne Strane ugovornice izdavaće vize u ime druge Strane ugovornice, uz prethodnu proveru zahteva i na osnovu dobijene saglasnosti druge Strane ugovornice.

Posle prijema zahteva za vizu, diplomatsko-konzularno predstavništvo će, bez odlaganja, poslati zahtev na rešavanje drugoj Strani ugovornici, koja je dužna da dostavi odgovor u najkraćem roku. Diplomatsko-konzularno predstavništvo izdaće vizu tek nakon dobijene saglasnosti druge Strane ugovornice.

U slučaju kada se podnosilac zahteva za vizu nalazi na listi nepoželjnih stranaca na teritoriji Strane ugovornice čije je diplomatsko-konzularno predstavništvo primilo zahtev, izdavanje vize će biti odbijeno bez obavljanja predviđene procedure.

U slučajevima izdavanja vize, druga Strana ugovornica će biti obaveštena o tipu vize, broju vizne nalepnice i roku važenja vize.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo koje izdaje vizu naplaćuje odgovarajuću naknadu u skladu sa svojim unutrašnjim pravnim propisima i istu zadržava kao svoj ostvareni prihod.

Član 10.

Konzulati na čelu sa počasnim konzularnim funkcionerima pružaće konzularnu zaštitu i pomoć državljanima druge Strane ugovornice, u skladu sa svojim nadležnostima.

Član 11.

Troškovi pružanja konzularnih usluga državljanima druge Strane ugovornice naplaćuju se u skladu sa pravnim propisima Strane ugovornice koja pruža konzularne usluge.

Član 12.

Strane ugovornice će najmanje jednom godišnje razmenjivati listu diplomatsko-konzularnih predstavništava i konzulata na čelu sa počasnim konzularnim funkcionerima.

Strana ugovornica će, bez odlaganja, obavestiti drugu Stranu ugovornicu o otvaranju odnosno zatvaranju diplomatsko-konzularnog predstavništva, kao i konzulata na čelu sa počasnim konzularnim funkcionerom.

Član 13.

Strana ugovornica će, bez odlaganja, obavestiti drugu Stranu ugovornicu o nemogućnosti pružanja konzularne zaštite i usluga od strane diplomatsko-konzularnog predstavništva.

Član 14.

Strane ugovornice će obavestiti Ministarstvo inostranih poslova države prijema o uzajamnom pružanju konzularne zaštite i usluga u skladu sa članom 8. Bečke konvencije o konzularnim odnosima i članom 46. Bečke konvencije o diplomatskim odnosima.

Član 15.

Ovaj sporazum stupa na snagu tridesetog (30) dana od dana prijema druge diplomatske note kojom se Strane ugovornice obaveštavaju da je ispunjena unutrašnja procedura neophodna za stupanje na snagu ovog sporazuma.

Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme.

Sporazum može biti izmenjen i dopunjen na osnovu uzajamne saglasnosti Strana ugovornica, razmenom diplomatskih nota. Izmene i dopune Sporazuma stupaju na snagu po proceduri predviđenoj za njegovo stupanje na snagu.

Svaka Strana ugovornica može suspendovati ovaj sporazum, u celini ili delimično. Sporazum se smatra suspendovanim posle proteka roka od 30 (trideset) dana od dana prijema diplomatske note.

Svaka Strana ugovornica može otkazati primenu Sporazuma. Sporazum prestaje da važi po isteku 90 (devedeset) dana od dana prijema diplomatske note.

Sačinjeno u Podgorici, dana 19. aprila 2013. godine, u dva originalna primerka, svaki na srpskom i crnogorskom jeziku, pri čemu su oba teksta podjednako verodostojna.

Za Republiku Srbiju Za Crnu Goru Ivan Mrkić Igor Lukšić ministar spoljnih poslova ministar vanjskih poslova i evropskih integracija i potpredsednik Vlade

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, po kome Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Sporazum između Republike Srbije i Crne Gore o uzajamnom zastupanju u pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama potpisali su Ivan Mrkić, ministar spoljnih poslova u Vladi Republike Srbije i Igor Lukšić, potpredsednik Vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore, u Podgorici, 19. aprila 2013. godine.

Potvrđivanje Sporazuma između Republike Srbije i Crne Gore o uzajamnom zastupanju u pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama predstavljaće realizaciju dogovora o nastavku bilateralne saradnje i doprineće daljem unapređenju bilateralnih odnosa i regionalne saradnje u približavanju zemalja regiona evropskim standardima u pružanju konzularne zaštite.

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije pridaje značaj ovom Sporazumu sa aspekta zaštite državljana Republike Srbije u inostranstvu.

III PROCENA IZNOSA FINNSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno izdvajanje sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar