Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat o ekonomskoj, tehničkoj i naučnoj saradnji

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEđU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT O EKONOMSKOJ, TEHNIčKOJ I NAUČNOJ SARADNJI

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat o ekonomskoj, tehničkoj i naučnoj saradnji, sačinjen 28. maja 2010. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat o ekonomskoj, tehničkoj i naučnoj saradnji u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT

O EKONOMSKOJ, TEHNIČKOJ I NAUČNOJ SARADNjI

Vlada Republike Srbije i Vlada Arapske Republike Egipat (u daljem tekstu: „Ugovorne strane”),

Potvrđujući svoju snažnu želju da razvijaju pozitivne strane njihovih tradicionalnih ekonomskih odnosa,

Izražavajući svoju spremnost da iznađu načine za jačanje i razvoj međusobno korisne saradnje,

Uverene da će ovaj sporazum doprineti daljem razvoju njihovih ekonomskih odnosa, a naročito unapređenju njihove obostrano korisne trgovinske, ekonomske, tehničke i naučne saradnje,

Saglasile su se o sledećem:

Član 1

Ugovorne strane će unapređivati i proširivati, u okviru svojih važećih zakonskih propisa i u punoj saglasnosti sa svojim međunarodnim obavezama, uzajamno korisnu ekonomsku saradnju u svim relevantnim oblastima ekonomskog razvoja.

Član 2

Ugovorne strane će uložiti napore da razvijaju svoju bilateralnu saradnju na širokoj osnovi, posebno u sledećim oblastima:

Trgovina;

Industrija; zajednička ulaganja i zajednička proizvodnja;

Poljoprivreda i šumarstvo;

Energetika;

Istraživanje i razvoj;

Građevinarstvo;

Telekomunikacije i informacione tehnologije;

Transport i logistika;

Zaštita životne sredine;

Turizam;

Investicije;

Saradnja malih i srednjih preduzeća;

Obrazovanje;

Zdravstvo;

Nauka i tehnologija, i

Ostale oblasti o kojima se dogovore Ugovorne strane.

Član 3

Ugovorne strane će razvijati i proširivati svoju ekonomsku saradnju na odgovarajući način, kao što je:

jačanje saradnje između nadležnih organa i privrednih subjekata dveju zemalja, profesionalnih organizacija, komora i udruženja, regionalnih i lokalnih organa, uključujući razmenu ekonomskih informacija od obostranog interesa, kao i uzajamne posete predstavnika institucija i privreda obeju zemalja;

uspostavljanje i jačanje poslovnih kontakata, promovisanje međusobnih kontakata i poseta fizičkih lica i preduzetnika;

razmena privrednih informacija, učešće na međunarodnim sajmovima i izložbama, pružanje pomoći prilikom organizacije seminara, konferencija, simpozijuma i drugih manifestacija za predstavnike privrede;

jačanje uloge malih i srednjih preduzeća u bilateralnim ekonomskim odnosima i podsticanje osnivanja preduzeća;

saradnja u oblasti marketinga, konsultantskih i stručnih usluga u oblastima od zajedničkog interesa;

razvoj bližih odnosa i saradnje između finansijskih i bankarskih institucija;

pružanje pomoći za razvoj bilateralnih investicionih aktivnosti;

pružanje pomoći za otvaranje predstavništava i filijala preduzeća u obema zemljama;

promovisanje međunarodne saradnje i unapređenje saradnje na tržištima trećih zemalja;

razmena informacija o programima i projektima i podsticanje angažovanja preduzetnika u njihovoj primeni.

Član 4

Radi obezbeđivanja sprovođenja ovog sporazuma, Ugovorne strane osnivaju međuvladin Mešoviti komitet za ekonomsku, tehničku i naučnu saradnju (u daljem tekstu: „Mešoviti komitet”).

Mešoviti komitet će se sastojati od predstavnika nadležnih državnih organa, institucija, organizacija, preduzeća i drugih subjekata iz obeju zemalja.

Mešoviti komitet će se sastajati najmanje jednom godišnje, naizmenično u Republici Srbiji i Arapskoj Republici Egipat. Pripremu i organizovanje zasedanja Mešovitog komiteta obavljaće u Republici Srbiji Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, a u Arapskoj Republici Egipat Ministarstvo za međunarodnu saradnju.

U cilju identifikovanja i pospešivanja ekonomskih mogućnosti i novih oblika trgovinske, ekonomske, tehničke i naučne saradnje, Mešoviti komitet će:

razmenjivati informacije o ekonomskim i investicionim mogućnostima od interesa za njihove privrednike, i o pitanjima razvoja bilateralnih ekonomskih odnosa;

identifikovati nove mogućnosti za razvoj bilateralnih ekonomskih odnosa i davati predloge za unapređenje uslova za ekonomsku saradnju između organizacija obeju zemalja;

ocenjivati primenu ovog sporazuma;

pomagati u osnivanju predstavništava, filijala, zajedničkih privrednih komora i drugih privrednih subjekata;

delovati kao savetodavno telo za Ugovorne strane po pitanjima trgovinske, ekonomske, naučne i tehničke saradnje i podsticati Ugovorne strane da usvajaju odgovarajuće mere koje će dovesti do unapređenja bilateralnih odnosa kako je navedeno u ovom sporazumu.

Član 5

Ovaj sporazum neće ni na koji način uticati na međunarodne obaveze Ugovornih strana, kao ni na domaće zakonodavstvo i propise obeju zemalja.

Član 6

Ugovorne strane će putem pregovora rešavati bilo kakve sporove koji mogu da nastanu između njih po pitanju primene i tumačenja ovog sporazuma.

Član 7

Ovaj sporazum može biti izmenjen i dopunjen uzajamnom saglasnošću Ugovornih strana, u pismenom obliku. Ove izmene i dopune će postati sastavni deo ovog sporazuma i stupiće na snagu po istoj proceduri kao i osnovni Sporazum.

Član 8

Ovaj sporazum će stupiti na snagu na dan prijema drugog obaveštenja kojim Ugovorne strane obaveštavaju jedna drugu da su ispunjene interne procedure neophodne za stupanje na snagu ovog sporazuma i važiće neodređeni vremenski period, osim ako jedna od Ugovornih strana ne izrazi spremnost da raskine ovaj sporazum, slanjem pismenog obaveštenja drugoj Ugovornoj strani. Raskid će stupiti na snagu prvog dana četvrtog meseca nakon datuma prijema obaveštenja od druge Ugovorne strane.

Ovaj sporazum će, stupanjem na snagu, zameniti Sporazum između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Ujedinjene Arapske Republike o uspostavljanju Komiteta za ekonomsku saradnju, potpisan 21. marta 1961. godine u Kairu.

Sačinjeno u Beogradu, dana 28. maja 2010. godine u dva originalna primerka na srpskom, arapskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju razlike u tumačenju, biće merodavan tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU ZA VLADU REPUBLIKE SRBIJE ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT Jovan Krkobabićpotpredsednik Vlade Fajza Abulnagaministar za međunarodnu saradnju

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori“.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

Razlozi za donošenje Zakona

1. Inicijativu za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat o ekonomskoj, tehničkoj i naučnoj saradnji pokrenula je egipatska strana, u cilju inoviranja i kompletiranja celokupne međusobne ugovorne regulative.

Međutim, da ne bi došlo do zastoja u ekonomskoj saradnji dok se ne potpiše novi Sporazum o ekonomskoj, tehničkoj i naučnoj saradnji, važnost dva bazična sporazuma iz ove oblasti – Dugoročnog sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Republike Egipat, potpisan 26. juna 1957. godine i Sporazuma o uspostavljanju Komiteta za ekonomsku saradnju između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Ujedinjene Arapske Republike, potpisan 21. marta 1961. godine u Kairu je produžena, potpisivanjem Sporazuma o sukcesiji bilateralnih sporazuma zaključenih između SFRJ i AR Egipat (23. novembra 2005. godine, Kairo), koji je stupio na snagu 26. jula 2006. godine.

U međuvremenu je egipatska strana inicirala potpisivanje novog Sporazuma o ekonomskoj, tehničkoj i naučnoj saradnji saradnji.

U skladu sa tim, Vlada je Zaključkom Vlade 05 Broj: 336-872/2009-1 od 26. marta 2009. godine, utvrdila Osnovu za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat o ekonomskoj, tehničkoj naučnoj saradnji i usvojila tekst Sporazuma.

Razlozi za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat o ekonomskoj, tehničkoj i naučnoj saradnji su da se institucionalizuje oblast ekonomske, tehničke i naučne saradnje između dve zemlje na novim osnovama, što bi dovelo do unapređivanja bilateralne ekonomske saradnje dveju zemalja.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat o ekonomskoj, tehničkoj i naučnoj saradnji sačinjen je i potpisan u Beogradu, 28. maja 2010. godine. U ime Vlade Republike Srbije, Sporazum je potpisao dr Jovan Krkobabić, potpredsednik Vlade, a u ime Vlade Arapske Republike Egipat, Fajza Abulnaga, ministarka za međunarodnu saradnju.

2. Egipat je bio jedan od najznačajnijih ekonomskih partnera Srbije među zemljama u razvoju. Ekonomsku saradnju dveju zemalja u ranijem periodu karakterisali su razvijenost i raznovrsnost formi saradnje, dok sadašnja ekonomska saradnja po sadržini samo delimično predstavlja nastavak ranijih veoma uspešnih odnosa dveju zemalja. Na ekonomskom planu postoji zajednički interes Srbije i Egipta za obnavljanjem saradnje: srpska privreda ima interes da poveća obim direktne trgovine sa Egiptom, da učestvuje u razmeni novih tehnologija i know-how, u realizaciji investicionih i istraživačkih projekata. Očekuje se i učešće egipatskih investitora u Srbiji, bilo u procesu privatizacije, bilo u direktnim investicijama.

Sektori u kojima se može unaprediti privredna saradnja su: poljoprivreda (istraživanje i razvoj novih ratarskih hibrida); transfer tehnologije i izgradnja objekata prehrambene procesne industrije; vodosnabdevanje i irigacioni sistemi; industrijska kooperacija; industrija građevinskog materijala; modernizacija metalurških postrojenja; informacione tehnologije i telekomunikacije; vojna industrija; farmacija i dr.

U cilju unapređenja sveukupnih odnosa dveju zemalja, u Beogradu je 27. i 28. maja 2010 godine održano zasedanje Mešovitog komiteta za ekonomsku saradnju, kao najvažnije institucionalne forme privredne, trgovinske, naučno-tehničke i druge bilateralne saradnje.

3. Sporazum o ekonomskoj, tehničkoj i naučnoj saradnji je klasičnog tipa i sadrži sve potrebne elemente za ovakvu vrstu sporazuma.

Sporazumom se potvrđuje spremnost dve strane da nastave i proširuju ekonomsku, tehničku i naučnu saradnju i stvaraju uslovi za dalji razvoj i unapređenje bilateralne ekonomske saradnje u raznim oblastima, kao što su trgovina, poljoprivreda, prehrambena industrija, industrijska kooperacija, zdravstvo, energetika, turizam, investiciona saradnja, građevinarstvo (članovi 1. i 2. Sporazuma).

Da bi se ovo postiglo, Sporazumom je predviđeno da se na odgovarajući način jača i proširuje ekonomska saradnja, uspostavljanjem kontakata i saradnje između nadležnih organa i privrednih subjekata, komora i preduzeća dveju zemalja, banaka, razmenom uzajamnih poseta na državnom nivou i privrednih delegacija, učešćem na sajmovima u obema zemljama, zajedničkim nastupom na tržištima trećih zemalja (član 3. Sporazuma).

Sporazumom je predviđeno osnivanje Mešovitog komiteta za ekonomsku, tehničku i naučnu saradnju, kao zajedničkog međudržavnog tela, sa zadatkom da prati sprovođenje ovog sporazuma i predlaže mere za razvoj ekonomske saradnje (član 4. Sporazuma).

Predviđeno je da će ovaj sporazum, stupanjem na snagu, zameniti Sporazum između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Ujedinjene Arapske Republike o uspostavljanju Komiteta za ekonomsku saradnju, potpisan 21. marta 1961. godine u Kairu (član 8. Sporazuma).

Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeni vremenski period (član 8. Sporazuma).

Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja Zakona

Članom 1. Zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat o ekonomskoj, tehničkoj naučnoj saradnji, koji je sačinjen 28. maja 2010. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku.

Član 2. Zakona sadrži tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat o ekonomskoj, tehničkoj naučnoj saradnji, u originalu na srpskom jeziku.

Članom 3. Zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona i to tako da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori“.

Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar