Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat o veterinarskoj saradnji

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU MEMORANDUMA O RAZUMEVANjU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT O VETERINARSKOJ SARADNjI

Član 1.

Potvrđuje se Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat o veterinarskoj saradnji, sačinjen 28. maja 2010. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat o veterinarskoj saradnji originalu na srpskom jeziku glasi:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

Memorandum o razumevanju

između

Vlade Republike Srbije

i

Vlade Arapske Republike Egipat

o veterinarskoj saradnji

Vlada Republike Srbije i Vlada Arapske Republike Egipat (u daljem tekstu: Ugovorne strane);

u želji da olakšaju promet životinja i proizvoda životinjskog porekla i da istovremeno zaštite teritorije od unošenja egzotičnih agenasa zaraznih bolesti životinja i zoonoza koje bi mogle da predstavljaju pretnju po ekonomiju i javno zdravlje dve države, kao i da unaprede saradnju u oblasti veterine,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Nadležni organi odgovorni za primenu ovog memoranduma su:

1) za srpsku stranu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu,

2) za egipatsku stranu: Ministarstvo poljoprivrede, melioracije zemljišta, Generalna organizacija za pružanje veterinarskih usluga, Centar za istraživanja u poljoprivredi.

Član 2.

Ugovorne strane će sarađivati u oblasti izvoza, uvoza i provoza životinja i proizvoda životinjskog porekla poštujući sanitarne mere zemlje uvoznice koje su definisane u veterinarskim uverenjima.

Član 3.

Nadležni organi država Ugovornih strana:

1) razmenjivaće informacije o veterinarsko sanitarnim uslovima za izvoz, uvoz i

provoz životinja i njihovih proizvoda.

2) razmenjivaće mesečne izveštaje o stanju zaraznih bolesti životinja na njihovim teritorijama, koja podležu obaveznom prijavljivanju, navodeći nazive mesta, oznake i imena epizootiološkog i epidemiološkog regiona;

3) u pisanoj formi u roku od 24 časa uzajamno se obaveštavati o pojavi zaraznih bolesti životinja u skladu sa Zdravstvenim kodom za kopnene životinje Svetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), kao i o toku bolesti, a pri pojavi slinavke i šapa, navesti tip virusa, izvor bolesti, karakter bolesti i preduzete mere za njihovo sprečevanje i suzbijanje.

Član 4.

Ugovorne strane će unapređivati saradnju kroz sledeće aktivnosti:

1) pripremu sertifikata i sanitarnih uredbi za proizvode i nus proizvode životinjskog porekla koje će biti predmet izvoza, odnosno uvoza dve zemlje;

2) zajedničko pripremanje planova kojima se sprečava pojava bolesti, odnosno vrši kontrola bolesti koje predstavljaju pretnju za obe zemlje;

3) razmenu najnovijih planova za uzorkovanje rezidua i pospešivanje saradnje među naučnim institucijama koje se bave istraživanjem bolesti životinja i sistema veterinarsko-sanitarne kontrole prehrambenih proizvoda životinjskog porekla, kao i saradnje između dijagnostičkih i analitičkih laboratorija;

4) međusobnu ponudu pomoći u proizvodnji i nabavci sredstava za prevenciju bolesti i lečenje životinja;

5) pospešivanje saradnje između nadležnih organa u oblasti veterine i razmene eksperata u oblasti veterine u cilju upoznavanja sa aktivnostima veterinarske službe države druge Ugovorne strane kada je reč o statusu objekata za izvoz, zdravlja životinja i veterinarski informacionog sistema.

Član 5.

Ukoliko se na graničnom prelazu ili u odredištu utvrdi da pošiljka ne zadovoljava veterinarsko-sanitarne uslove iz sertifikata, nadležni organ države Ugovorne strane, na čijoj teritoriji je utvrđen nedostatak, odmah će o tome obavestiti nadležni organ države druge Ugovorne strane i preduzeti mere u skladu sa svojim nacionalnim propisima.

Član 6.

Ako se na teritoriji države jedne od Ugovornih strana utvrdi neka od zaraznih bolesti životinja, nadležni organ države druge Ugovorne strane može da ograniči ili zabrani uvoz i provoz pošiljaka životinja koje pripadaju vrsti prijemčivoj na tu zarazu, sa područja na kome se zaraza pojavila ili sa cele teritorije države strane.

Ograničenje i zabrana uvoza i provoza može se primeniti uz iste uslove i na ostale pošiljke kojima se može prenositi bolest.

Član 7.

Sporovi nastali primenom ovog memoranduma rešavaće se preko predstavnika nadležnih organa država Ugovornih strana.

Član 8.

Ovaj memorandum se može dopunjavati i/ili menjati uz pisani pristanak Ugovornih strana. Izmene i dopune stupaju na snagu u skladu sa članom 10. ovog memoranduma.

Član 9.

Ovaj memorandum ne utiče na prava i obaveze Ugovornih strana koje proističu iz međunarodnih sporazuma čije su one potpisnice.

Član 10.

Ovaj memorandum se privremeno primenjuje od dana potpisivanja i stupa na snagu tridesetog (30) dana od datuma primanja poslednjeg pisanog obaveštenja kojim se Ugovorne strane diplomatskim putem međusobno obeveštavaju, da su ispunjeni uslovi predviđeni nacionalnim zakondavstvom za stupanje na snagu ovog memoranduma.

Ovaj memorandum se zaključuje na period od pet (5) godina, i njegova primena se prećutno produžava za period od godinu dana, sve dok ga bilo koja od Ugovornih strana ne otkaže, u pismenoj formi, diplomatskim putem, najkasnije šest (6) meseci napred pre isteka perioda u kome se primenjuje.

Sačinjeno u Beogradu, dana 28. maja 2010. godine, u dva orginala, svaki na srpskom, arapskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju neslaganja u tumačenju sporazuma, engleski tekst će biti merodavan.

Za Za

Vladu Republike Srbije Vladu Arapske Republike Egipat

dr Saša Dragin Fajza Abulnaga

Ministar poljoprivrede, Ministar za međunarodnu saradnju

šumarstva i vodoprivrede

Ostavite komentar