Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Republike Srbije i Evropske Unije o uspostavljanju okvira za učešće Republike Srbije u operacijama Evropske unije za upravljanje krizama, sa izjavama Republike Srbije i država članica Evropske unije o odricanju od tužbi

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU

SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE UNIJE O USPOSTAVLJANJU OKVIRA ZA UČEŠĆE REPUBLIKE SRBIJE U OPERACIJAMA EVROPSKE UNIJE ZA UPRAVLJANJE KRIZAMA,

SA IZJAVAMA REPUBLIKE SRBIJE I DRŽAVA ČLANICA EVROPSKE UNIJE

O ODRICANJU OD TUŽBI

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Evropske unije o uspostavljanju okvira za učešće Republike Srbije u operacijama Evropske unije za upravljanje krizama, sa Izjavama Republike Srbije i država članica Evropske unije o odricanju od tužbi, potpisan 8. juna 2011. godine u Beogradu, u originalu na engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma sa tekstom Izjava Republike Srbije i država članica Evropske unije, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik, glasi:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o uspostavljanju okvira za učešće Republike Srbije u operacijama Evropske unije za upravljanje krizama, sa Izjavama Republike Srbije i država članica Evropske unije o odricanju od tužbi, sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojoj Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zajednička bezbednosna i odbrambena politika je kao deo Zajedničke spoljne i bezbednosne politike EU uspostavljena 1999. godine, u cilju afirmacije uloge EU kao važnog globalnog faktora, sa prepoznatljivom spoljnom politikom i civilno-vojnim resursima za upravljanje krizama i za održavanje međunarodnog mira i bezbednosti. Bezbednosna strategija EU potvrđuje posvećenost EU svetskom poretku zasnovanom na efektivnom multilateralizmu i međunarodnom pravu te ostvarivanju ciljeva kroz multilateralnu saradnju sa međunarodnim organizacijama i kroz partnerstva sa ključnim akterima.

U oblasti upravljanja krizama, EU je razvila blisku saradnju sa međunarodnim organizacijama (UN, NATO, OEBS, Afrička unija i Asocijacija nacija Jugoistočne Azije), a sve značajnija je saradnja i sa trećim zemljama u ovoj oblasti, imajući u vidu da su pokrenute već 24 različite operacije ZBOP širom sveta, od čega 16 civilnih, 7 vojnih i 1 civilno-vojna. U ovom trenutku je aktivno 13 operacija: EUFOR-Althea (BiH), EUPM (BiH), EULEX (pokrajina KiM), EUPOL COPPS (Palestina), EUBAM Rafa (Palestina), EUPOL (Avganistan), EUMM (Gruzija), EUJUST LEX (Irak), EUNAVFOR ATALANTA (vode Somalije), EUPOL (DR Kongo), EUSEC (DR Kongo), EUBAM (Moldavija i Ukrajina) EUTM (Somalija).

Interes za EU operacijama će nastaviti da raste, imajući u vidu postojeće ali i potencijalne krize i konflikte, kao i čitav niz novih bezbednosnih izazova. Širok spektar instrumenata i sredstava (političkih, diplomatskih, ekonomskih, finansijskih, civilnih i vojnih) koje je EU razvila za efikasno upravljanje krizama, stavlja je u jedinstvenu poziciju u odnosu na ostale međunarodne aktere. Brojne države su prepoznale značaj EU operacija za upravljanje krizama i u proteklom periodu započele pregovore o zaključivanju okvirnog sporazuma sa EU koji će im omogućiti učešće u njima.

Sporazume o učešću u EU operacijama do sada su imale Kanada, Island, Norveška, Turska i Ukrajina, a odnedavno i Crna Gora, SAD i Republika Srbija. Pregovori su otvoreni i sa Rusijom, Albanijom, Angolom, Argentinom, Australijom, BiH, Brazilom, Čileom, Kinom, Hrvatskom, Dominikanskom Republikom, Egiptom, Makedonijom, Indijom, Japanom, Marokom, Novim Zelandom i Južnom Afrikom.

Republika Srbija je i u Strategiji nacionalne bezbednosti izrazila spremnost da kroz proces evropskih integracija izgrađuje kapacitete i sposobnosti sistema nacionalne bezbednosti u skladu sa standardima i obavezama koje proizilaze iz Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike EU, kao i da u cilju jačanja sopstvene, regionalne i globalne bezbednosti unapređuje odnose sa članicama EU na osnovama neposredne i bliske saradnje i zajedničkog delovanja.

Sporazum između Republike Srbije i EU o uspostavljanju okvira za učešće Republike Srbije u operacijama EU za upravljanje krizama, sa Izjavama Republike Srbije i država članica EU o odricanju od tužbi, potpisali su 08.06.2011. godine u Beogradu ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić i šef Delegacije EU u Republici Srbiji Vensan Dežer.

Ovim sporazumom se utvrđuju opšti uslovi učešća Republike Srbije u EU operacijama za upravljanje krizama, ali se istovremeno ne implicira njeno obavezno učešće u svakoj operaciji. Odluku o eventualnom učešću Republika Srbija donosi nakon upućenog poziva EU, a konkretan vid doprinosa na osnovu svog interesa dogovara u konsultacijama sa EU. Naknadno se za konkretnu operaciju zaključuju samo tehnički i administrativni aranžmani.

Generalni sekretarijat Saveta EU je notom br. SGS11/7390 od 8. juna 2011. godine obavestio da su unutrašnje procedure neophodne za stupanje Sporazuma na snagu u EU završene te da će Sporazum, u skladu sa članom 16.1, stupiti na snagu prvog dana prvog meseca nakon što Republika Srbija obavesti Generalni Sekretarijat Saveta EU o završetku procedura neophodnih za stupanje ovog sporazuma na snagu u Republici Srbiji.

U svetlu ostvarivanja svog punopravnog članstva u EU, Republika Srbija zaključivanjem ovog sporazuma potvrđuje da je pouzdan i konstruktivan partner EU na svim poljima pa i u oblasti Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike. Zbog toga ulaže značajne napore da već sada uspostavi što čvršću saradnju sa EU u ovoj oblasti. Time Republika Srbija potvrđuje i svoju opredeljenost da doprinos svetskom miru i bezbednosti ostvaruje sarađujući upravo sa državama članicama EU, čijem punopravnom članstvu i sama teži.

III. PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Sporazum između Republike Srbije i Evropske unije o uspostavljanju okvira za učešće Republike Srbije u operacijama Evropske unije za upravljanje krizama, sa Izjavama Republike Srbije i država članica Evropske unije o odricanju od tužbi ne zahteva posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije. Saradnja sa EU u oblasti međunarodnog upravljanja krizama ne zahteva druge troškove sem onih koji su vezani za učešće naših predstavnika u EU operacijama za upravljanje krizama, a ti troškovi će zavisiti od konkretne operacije u kojoj će se učestvovati i od doprinosa koji Republika Srbija želi da ponudi.

SPORAZUM

IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE

I

EVROPSKE UNIJE

O USPOSTAVLJANJU OKVIRA ZA UČEŠĆE

REPUBLIKE SRBIJE

U OPERACIJAMA EVROPSKE UNIJE ZA UPRAVLJANJE KRIZAMA

REPUBLIKA SRBIJA

s jedne strane, i

EVROPSKA UNIJA (EU)

s druge strane,

U daljem tekstu „Strane“,

S obzirom na to da:

Evropska unija može da donese odluku o preduzimanju akcija u oblasti upravljanja krizama.

Evropska unija odlučuje o tome da li će pozvati treće zemlje da učestvuju u operacijama EU za upravljanje krizama. Republika Srbija može prihvatiti poziv Evropske unije i ponuditi svoj doprinos. U tom slučaju, Evropska unija će odlučiti o prihvatanju predloženog doprinosa Republike Srbije.

Uslovi u pogledu učešća Republike Srbije u operacijama EU za upravljanje krizama treba da se utvrde sporazumom koji postavlja okvir za takvo moguće buduće učešće, a ne da se ovi uslovi definišu od slučaja do slučaja za svaku operaciju.

Takav Sporazum ne treba da utiče na samostalnost Evropske unije u donošenju odluka i ne treba da prejudicira odluke Republike Srbije o njenom učešću u svakoj pojedinačnoj operaciji EU za upravljanje krizama.

Takav Sporazum treba da se odnosi samo na buduće operacije EU za upravljanje krizama i ne treba da prejudicira eventualne postojeće sporazume kojima se reguliše učešće Republike Srbije u već raspoređenim operacijama EU za upravljanje krizama.

DOGOVORILE SU SE O SLEDEĆEM:

DEO I

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Odluke koje se odnose na učešće

Pošto Evropska unija donese odluku da pozove Republiku Srbiju da učestvuje u operaciji EU za upravljanje krizama, i pošto Republika Srbija odluči da učestvuje, Republika Srbija će pružiti informacije o svom predloženom doprinosu Evropskoj Uniji.

Procena Evropske unije o doprinosu Republike Srbije izvršiće se uz konsultaciju sa Republikom Srbijom.

Evropska unija će Republici Srbiji blagovremeno naznačiti kolika bi bila njena kontribucija zajedničkim troškovima operacije u što kraćem roku sa ciljem da pomogne Republici Srbiji u formulisanju svoje ponude.

Evropska unija će u formi pisma upoznati Republiku Srbiju sa ishodom takve procene kako bi se obezbedilo učešće Republike Srbije u skladu sa odredbama ovog Sporazuma.

Član 2.

Okvir

Republika Srbija će se pridružiti odluci Saveta kojom Savet Evropske unije donosi odluku o sprovođenju operacije EU za upravljanje krizama, kao i svakoj drugoj odluci Saveta Evropske unije o produžavanju operacije EU za upravljanje krizama, u skladu sa odredbama ovog Sporazuma i svim potrebnim aranžmanima za primenu.

Doprinos Republike Srbije operaciji EU za upravljanje krizama neće uticati na samostalnost Evropske unije u donošenju odluka.

Član 3.

Status osoblja i snaga

Status osoblja upućenog u civilnu operaciju EU za upravljanje krizama i/ili snaga kojima Republika Srbija doprinosi vojnoj operaciji EU za upravljanje krizama, biće regulisan sporazumom o statusu snaga/misije, ukoliko je zaključen, između Evropske Unije i države(a) u kojoj(kojima) se operacija izvodi.

Status osoblja koje učestvuje u sedištima ili komandnim elementima lociranim izvan države(a) u kojoj(kojima) se izvodi operacija EU za upravljanje krizama, biće regulisan aranžmanima između sedišta i odnosnih komandnih elemenata i Republike Srbije.

Ne narušavajući sporazum o statusu snaga/misije iz stava 1, Republika Srbija ima nadležnost nad svojim osobljem koje učestvuje u operaciji EU za upravljanje krizama.

Republika Srbija će biti dužna da odgovori na bilo kakve tužbe vezane za učešće u operacijama EU za upravljanje krizama koje potiču ili se tiču nekog člana njenog osoblja. Republika Srbija će biti nadležna za preduzimanje mera, posebno zakonskih ili disciplinskih, protiv bilo kog člana njenog osoblja u skladu sa njenim zakonima i propisima.

Republika Srbija se obavezuje da će dati izjavu u pogledu odricanja od tužbi protiv svake države koja učestvuje u operaciji EU za upravljanje krizama u kojoj učestvuje Republika Srbija i da će to učiniti prilikom potpisivanja ovog Sporazuma.

Evropska unija se obavezuje da države članice Evropske unije daju izjavu u pogledu odricanja od tužbi, za svako buduće učestvovanje Republike Srbije u operacijama EU za upravljanje krizama, i da će to učiniti prilikom potpisivanja ovog Sporazuma.

Član 4.

Tajni podaci

Republika Srbija će preduzeti odgovarajuće mere kako bi obezbedila da tajni podaci EU budu zaštićeni u skladu sa bezbednosnim pravilima Saveta Evropske unije, koja su sadržana u Odluci Saveta 2001/264/EC od 19. marta 2001, kojom se usvajaju bezbednosna pravila Saveta i u skladu sa daljim smernicama izdatim od strane nadležnih organa, uključujući komandanta operacije EU u pogledu vojne operacije EU za upravljanje krizama ili od strane šefa misije EU u vezi sa civilnom operacijom EU za upravljanje krizama.

U onim slučajevima kada EU i Republika Srbija zaključe sporazum o bezbednosnim procedurama za razmenu tajnih podataka, odredbe takvog sporazuma primeniće se u kontekstu operacije EU za upravljanje krizama.

DEO II

ODREDBE O UČEŠĆU U

CIVILNIM OPERACIJAMA ZA UPRAVLJANJE KRIZAMA

Član 5.

Osoblje upućeno u civilne operacije EU za upravljanje krizama

Republika Srbija će se postarati da njeno osoblje upućeno u civilne operacije EU za upravljanje krizama izvodi svoju misiju u skladu sa:

(a) odlukom Saveta i naknadnim amandmanima kako je navedeno u članu 2 (1);

(b) operativnim planom;

(v) merama za sprovođenje.

Republika Srbija će blagovremeno obavestiti šefa misije civilne operacije EU za upravljanje krizama i visokog predstavnika Unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Saveta o bilo kakvoj promeni njenog doprinosa civilnoj operaciji EU za upravljanje krizama.

Osoblje upućeno u civilnu operaciju EU za upravljanje krizama će se podvrgnuti lekarskom pregledu, vakcinaciji i biće im izdato lekarsko uverenje od strane nadležnih organa Republike Srbije da su sposobni za vršenje dužnosti. Osoblje upućeno u civilnu operaciju EU za upravljanje krizama podnosi kopiju takvog uverenja.

Član 6.

Lanac komandovanja

Osoblje upućeno od strane Republike Srbije će izvršavati svoje dužnosti i ponašaće se isključivo u skladu sa interesima odnosne civilne operacije EU za upravljanje krizama.

Svo osoblje ostaje pod punom kontrolom svojih nacionalnih organa.

Nacionalni organi prenose operativnu kontrolu na Evropsku uniju.

Šef misije preuzima odgovornost i sprovodi komandu i kontrolu nad civilnom operacijom EU za upravljanje krizama na nivou vojišta.

Šef misije vodi civilnu operaciju EU za upravljanje krizama i preuzima na sebe svakodnevno upravljanje ovom operacijom.

Republika Srbija će imati ista prava i obaveze u pogledu svakodnevnog upravljanja operacijom kao i države članice Evropske unije koje učestvuju u toj operaciji, u skladu sa pravnim instrumentima iz člana 2 (1).

Šef misije civilne operacije EU za upravljanje krizama biće odgovoran za disciplinsku kontrolu osoblja civilne operacije EU za upravljanje krizama. Po potrebi, preduzimaće se disciplinske mere od strane nadležnog nacionalnog organa.

Osobu za kontakt nacionalnog kontingenta imenuje Republika Srbija kao predstavnika nacionalnog kontingenta u operaciji. Osoba za kontakt nacionalnog kontingenta će izveštavati šefa misije civilne operacije EU za upravljanje krizama o nacionalnim pitanjima i biće odgovorna za dnevnu disciplinu kontingenta.

Evropska unija će doneti odluku o završetku operacije nakon konsultacije sa Republikom Srbijom, ukoliko Republika Srbija još uvek doprinosi civilnoj operaciji EU za upravljanje krizama na dan završetka te operacije.

Član 7.

Finansijski aspekti

Republika Srbija će preuzeti sve troškove koji su povezani sa njenim učešćem u toj operaciji pored tekućih troškova, kao što je predviđeno u operativnom budžetu te operacije. Ovo neće narušavati odredbe člana 8.

U slučaju smrti, povrede, gubitka ili štete nanete fizičkom ili pravnom licu iz države(a) u kojoj se izvodi operacija, Republika Srbija će, kada se utvrdi njena odgovornost, isplatiti odštetu u skladu sa uslovima predviđenim važećim sporazumom o statusu misije iz člana 3 (1).

Član 8.

Kontribucija operativnom budžetu

Republika Srbija će učestvovati u finansiranju budžeta civilne operacije EU za upravljanje krizama.

Finansijska kontribucija Republike Srbije operativnom budžetu izračunaće se na osnovu bilo koje od sledećih formula koja obezbeđuje manji iznos:

a) udeo u referentnom iznosu koji srazmerno odgovara odnosu BND Republike Srbije prema ukupnom BND svih država koje daju doprinos operativnom budžetu te operacije; ili

b) udeo u referentnom iznosu za operativni budžet koji srazmerno odgovara odnosu broja osoblja iz Republike Srbije koje učestvuje u toj operaciji prema ukupnom broju osoblja svih država u operaciji.

Bez obzira na stav 1 i 2, Republika Srbija neće dati nikakvu kontribuciju za finansiranje dnevnica koje se isplaćuju osoblju država članica Evropske unije.

Bez obzira na stav 1, Evropska unija će, u načelu, izuzeti Republiku Srbiju od finansijskih kontribucija za određenu civilnu operaciju EU za upravljanje krizama onda kada:

Evropska unija odluči da Republika Srbija daje značajan doprinos koji je od suštinskog značaja za operaciju; ili

(b) Republika Srbija ima BND po glavi stanovnika koji ne prelazi BND bilo koje države članice Evropske unije.

Aranžman o plaćanju kontribucija Republike Srbije za operativni budžet civilne operacije EU za upravljanje krizama potpisaće se između šefa misije civilne operacije EU za upravljanje krizama i nadležnih organa Republike Srbije. Ovaj aranžman će, između ostalog, uključiti sledeće odredbe:

iznos koji je u pitanju;

(b) aranžmane za plaćanje finansijske kontribucije;

(v) postupak revizije.

DEO III

ODREDBE O UČEŠĆU U

VOJNIM OPERACIJAMA ZA UPRAVLJANJE KRIZAMA

Član 9.

Učešće u nekoj vojnoj operaciji EU za upravljanje krizom

Republika Srbija će obezbediti da njene snage i osoblje koje učestvuje u nekoj vojnoj operaciji EU za upravljanje krizom sprovode svoju misiju u skladu sa:

(a) odlukom Saveta i naknadnim amandmanima kako je navedeno u članu 2 (1)

(b) Operativnim planom;

(v) merama za sprovođenje.

Osoblje upućeno od strane Republike Srbije će izvršavati svoje dužnosti i ponašaće se isključivo u skladu sa interesom odnosne vojne operacije EU za upravljanje krizom.

Republika Srbija će blagovremeno obavestiti komandanta operacije EU o svakoj promeni svog učešća u toj operaciji.

Član 10.

Lanac komandovanja

Sve snage i osoblje koje učestvuje u toj vojnoj operaciji EU za upravljanje krizom ostaće pod punom kontrolom svojih nacionalnih organa.

Nacionalni organi će preneti operativnu i taktičku komandu i/ili kontrolu nad svojim snagama i osobljem na komandanta operacije EU koji ima pravo da prenosi svoja ovlašćenja.

Republika Srbija će imati ista prava i obaveze u pogledu svakodnevnog upravljanja tom operacijom kao i države članice Evropske unije koje učestvuju u toj operaciji.

Komandant operacije EU može, nakon konsultacija sa Republikom Srbijom, u svako doba zatražiti povlačenje doprinosa Republike Srbije.

Republika Srbija će odrediti višeg vojnog predstavnika da predstavlja srpski kontingent u toj vojnoj operaciji EU za upravljanje krizom. On će se konsultovati sa komandantom snaga EU o svim pitanjima koja utiču na tu operaciju i biće odgovoran za svakodnevnu disciplinu srpskog kontingenta.

Član 11.

Finansijski aspekti

1. Ne narušavajući odredbe člana 12, Republika Srbija će preuzeti sve troškove koji su u vezi sa njenim učešćem u toj operaciji osim ako ti troškovi spadaju u zajedničke troškove kao što je predviđeno u pravnim instrumentima iz člana 2 (1), kao i u odluci Saveta 2008/975/CFSP od 18. decembra 2008, kojom se uspostavlja mehanizam za upravljanje finansiranjem zajedničkih troškova operacija EU sa vojnim ili odbrambenim implikacijama (Atena).

2. U slučaju smrti, povrede, gubitka ili štete nanete fizičkom ili pravnom licu iz države(a) u kojoj se izvodi ta operacija, Republika Srbija će, kada se utvrdi njena odgovornost, platiti odštetu prema uslovima predviđenim u važećem sporazumu o statusu snaga iz člana 3 (1).

Član 12.

Kontribucije zajedničkim troškovima

1. Republika Srbija će doprineti finansiranju zajedničkih troškova te vojne operacije EU za upravljanje krizom.

2. Finansijska kontribucija Republike Srbije zajedničkim troškovima izračunaće se na osnovu bilo koje od sledećih formula koja obezbeđuje manji iznos:

a) udeo u zajedničkim troškovima koji srazmerno odgovara odnosu BND Republike Srbije prema ukupnom BND svih država koje daju doprinos zajedničkim troškovima te operacije; ili

b) udeo u zajedničkim troškovima koji srazmerno odgovara broju osoblja iz Republike Srbije koje učestvuje u operaciji prema ukupnom broju osoblja svih država koje učestvuju u operaciji.

Kada se koristi formula pod tačkom (b) stava 2 i Republika Srbija upućuje osoblje isključivo u štab operacije ili snaga, odnos koji će se koristiti biće odnos njenog osoblja prema ukupnom broju osoblja u tom štabu. U drugim slučajevima, taj odnos će biti odnos celokupnog osoblja koje upućuje Republika Srbija prema ukupnom osoblju u toj operaciji.

3. Bez obzira na stav 1 ovog člana, Evropska unija će, u načelu, izuzeti Republiku Srbiju od finansijskih kontribucija zajedničkim troškovima određene vojne operacije EU za upravljanje krizom kada:

(a) Evropska unija odluči da Republika Srbija daje značajan doprinos sredstvima i/ili kapacitetima koji su od suštinskog značaja za operaciju; ili

(b) Republika Srbija ima BND po glavi stanovnika koji ne prelazi BND bilo koje države članice Evropske unije.

4. Aranžman će se zaključiti između Administratora predviđenog Odlukom 2008/975/CFSP i nadležnih organa Republike Srbije. Ovaj aranžman će, između ostalog, uključiti odredbe o:

(a) iznosu koji je u pitanju;

(b) aranžmanima za plaćanje finansijske kontribucije;

(v) postupku revizije.

DEO IV

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Aranžmani za primenu

Ne narušavajući odredbe članova 8(5) i 12(4), bilo koji neophodni tehnički i administrativni aranžmani u smislu primene ovog Sporazuma biće zaključeni između visokog predstavnika Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku i nadležnih organa Republike Srbije.

Član 14.

Neispunjavanje obaveza

Ukoliko jedna od Strana ne ispunjava svoje obaveze iz ovog Sporazuma, druga Strana ima pravo da raskine ovaj Sporazum slanjem obaveštenja mesec dana unapred.

Član 15.

Rešavanje sporova

Sporovi u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog Sporazuma rešavaće se diplomatskim putem između Strana.

Član 16.

Stupanje na snagu

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana prvog meseca nakon što Strane obaveste jedna drugu da je završena unutrašnja procedura neophodna za njegovo stupanje na snagu.

2. Ovaj Sporazum se primenjuje privremeno od dana potpisivanja.

3. Ovaj Sporazum podleže redovnoj proveri.

4. Ovaj Sporazum se može izmeniti i dopuniti na osnovu međusobnog pismenog dogovora između Strana.

5. Svaka Strana može da raskine ovaj Sporazum davanjem pismenog obaveštenja o tome drugoj Strani. Takav raskid stupa na snagu šest meseci pošto druga Strana primi takvo obaveštenje.

Sačinjeno u Beogradu 8. juna 2011. godine, u dve kopije, svaka na engleskom jeziku.

Za Republiku Srbiju Za Evropsku uniju

_____________________ _____________________

AGREEMENT

BETWEEN THE REPUBLIC OF SERBIA

AND THE EUROPEAN UNION

ESTABLISHING A FRAMEWORK FOR THE PARTICIPATIONOF THE REPUBLIC OF SERBIA

IN EUROPEAN UNION CRISIS MANAGEMENT OPERATIONS

THE REPUBLIC OF SERBIA,

of the one part, and

THE EUROPEAN UNION

of the other part,

hereinafter referred to as the „Parties“,

Whereas:

(1) The European Union (EU) may decide to take action in the field of crisis management.

(2) The European Union will decide whether third States will be invited to participate in an EU crisis management operation. The Republic of Serbia may accept the invitation by the European Union and offer its contribution. In such case, the European Union will decide on the acceptance of the proposed contribution of the Republic of Serbia.

(3) Conditions regarding the participation of the Republic of Serbia in EU crisis management operations should be laid down in an agreement establishing a framework for such possible future participation, rather than defining those conditions on a case-by-case basis for each operation concerned.

(4) Such an agreement should be without prejudice to the decision-making autonomy of the European Union, and should not prejudge the case-by-case nature of the decisions of the Republic of Serbia to participate in an EU crisis management operation.

(5) Such an agreement should only address future EU crisis management operations and should be without prejudice to any existing agreements regulating the participation of the Republic of Serbia in an EU crisis management operation that has already been deployed,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

SECTION I

GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 1

Decisions relating to the participation

1. Following the decision of the European Union to invite the Republic of Serbia to participate in an EU crisis management operation, and once the Republic of Serbia has decided to participate, the Republic of Serbia shall provide information on its proposed contribution to the European Union.

2. The assessment by the European Union of the Republic of Serbia’s contribution shall be conducted in consultation with the Republic of Serbia.

3. The European Union shall provide the Republic of Serbia with an early indication of the likely contribution to the common costs of the operation as soon as possible with a view to assisting the Republic of Serbia in the formulation of its offer.

4. The European Union shall communicate the outcome of this assessment to the Republic of Serbia by a letter with a view to securing the participation of the Republic of Serbia in accordance with the provisions of this Agreement.

ARTICLE 2

Framework

1. The Republic of Serbia shall associate itself with the Council Decision by which the Council of the European Union decides that the EU will conduct the crisis management operation, and with any other decision by which the Council of the European Union decides to extend the EU crisis management operation, in accordance with the provisions of this Agreement and any required implementing arrangements.

2. The contribution of the Republic of Serbia to an EU crisis management operation shall be without prejudice to the decision-making autonomy of the European Union.

ARTICLE 3

Status of personnel and forces

1. The status of personnel seconded to an EU civilian crisis management operation and/or of the forces contributed to an EU military crisis management operation by the Republic of Serbia shall be governed by the agreement on the status of forces/mission, if concluded, between the European Union and the State(s) in which the operation is conducted.

2. The status of personnel contributed to headquarters or command elements located outside the State(s) in which the EU crisis management operation takes place, shall be governed by arrangements between the headquarters and command elements concerned and the Republic of Serbia.

3. Without prejudice to the agreement on the status of forces/mission referred to in paragraph 1, the Republic of Serbia shall exercise jurisdiction over its personnel participating in the EU crisis management operation.

4. The Republic of Serbia shall be responsible for answering any claims linked to the participation in an EU crisis management operation, from or concerning any of its personnel. The Republic of Serbia shall be responsible for bringing any action, in particular legal or disciplinary, against any of its personnel in accordance with its laws and regulations.

5. The Republic of Serbia undertakes to make a declaration as regards the waiver of claims against any State participating in an EU crisis management operation in which the Republic of Serbia participates, and to do so when signing this Agreement.

6. The European Union undertakes to ensure that European Union Member States make a declaration as regards the waiver of claims, for any future participation of the Republic of Serbia in an EU crisis management operation, and to do so when signing this Agreement

ARTICLE 4

Classified information

1. The Republic of Serbia shall take appropriate measures to ensure that EU classified information is protected in accordance with the EU Council’s security regulations, contained in Council Decision 2001/264/EC of 19 March 2001 adopting the Council’s security regulations and in accordance with further guidance issued by competent authorities, including the EU Operation Commander concerning an EU military crisis management operation or by the EU Head of Mission concerning an EU civilian crisis management operation.

2. Where the EU and the Republic of Serbia have concluded an agreement on security procedures for the exchange of classified information, the provisions of such an agreement shall apply in the context of an EU crisis management operation.

SECTION II

PROVISIONS ON PARTICIPATION INCIVILIAN CRISIS MANAGEMENT OPERATIONS

ARTICLE 5

Personnel seconded to an EU civilian crisis management operation

1. The Republic of Serbia shall ensure that its personnel seconded to the EU civilian crisis management operation undertake their mission in accordance with:

(a) the Council Decision and subsequent amendments as referred to in Article 2(1);

(b) the Operation Plan;

(c) implementing measures.

2. The Republic of Serbia shall inform in due time the EU civilian crisis management operation Head of Mission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Council of any change to its contribution to the EU civilian crisis management operation.

3. Personnel seconded to the EU civilian crisis management operation shall undergo a medical examination, vaccination and be certified medically fit for duty by a competent authority from the Republic of Serbia. Personnel seconded to the EU civilian crisis management operation shall produce a copy of this certification.

ARTICLE 6

Chain of command

1. Personnel seconded by the Republic of Serbia shall carry out their duties and conduct themselves solely with the interests of the EU civilian crisis management operation in mind.

2. All personnel shall remain under the full command of their national authorities.

3. National authorities shall transfer operational control to the European Union.

4. The Head of Mission shall assume responsibility and exercise command and control of the EU civilian crisis management operation at theatre level.

5. The Head of Mission shall lead the EU civilian crisis management operation and assume its day-to-day management.

6. The Republic of Serbia shall have the same rights and obligations in terms of day-to-day management of the operation as European Union Member States taking part in the operation, in accordance with the legal instruments referred to in Article 2(1).

7. The EU civilian crisis management operation Head of Mission shall be responsible for disciplinary control over EU civilian crisis management operation personnel. Where required, disciplinary action shall be taken by the national authority concerned.

8. A National Contingent Point of Contact („NPC“) shall be appointed by the Republic of Serbia to represent its national contingent in the operation. The NPC shall report to the EU civilian crisis management operation Head of Mission on national matters and shall be responsible for day-to-day contingent discipline.

9. The decision to end the operation shall be taken by the European Union, following consultation with the Republic of Serbia if it is still contributing to the EU civilian crisis management operation at the date of termination of the operation.

ARTICLE 7

Financial aspects

1. The Republic of Serbia shall assume all the costs associated with its participation in the operation apart from the running costs, as set out in the operational budget of the operation. This shall be without prejudice to Article 8.

2. In case of death, injury, loss or damage to natural or legal persons from the State(s) in which the operation is conducted, the Republic of Serbia shall, once its liability has been established, pay compensation under the conditions foreseen in the applicable status of mission agreement referred to in Article 3(1).

ARTICLE 8

Contribution to operational budget

1. The Republic of Serbia shall contribute to the financing of the budget of the EU civilian crisis management operation.

2. The financial contribution of the Republic of Serbia to the operational budget shall be calculated on the basis of either of the following formulae, whichever produces the lower amount:

(a) the share of the reference amount which corresponds proportionately to the ratio of the Republic of Serbia’s GNI to the total GNIs of all States contributing to the operational budget of the operation; or

(b) the share of the reference amount for the operational budget which corresponds proportionately to the ratio of the number of personnel from the Republic of Serbia participating in the operation to the total number of personnel of all States participating in the operation.

3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, the Republic of Serbia shall not make any contribution towards the financing of per diem allowances paid to personnel of the European Union Member States.

4. Notwithstanding paragraph 1, the European Union shall, in principle, exempt the Republic of Serbia from financial contributions to a particular EU civilian crisis management operation when:

(a) the European Union decides that the Republic of Serbia provides a significant contribution which is essential for the operation; or

(b) the Republic of Serbia has a GNI per capita which does not exceed that of any Member State of the European Union.

5. An arrangement on the payment of the contributions of the Republic of Serbia to the operational budget of the EU civilian crisis management operation shall be signed between the EU civilian crisis management operation Head of Mission and the relevant administrative services of the Republic of Serbia. That arrangement shall include, inter alia, the following provisions:

(a) the amount concerned;

(b) the arrangements for payment of the financial contribution;

(c) the auditing procedure.

SECTION III

PROVISIONS ON PARTICIPATION INMILITARY CRISIS MANAGEMENT OPERATIONS

ARTICLE 9

Participation in an EU military crisis management operation

1. The Republic of Serbia shall ensure that its forces and personnel participating in an EU military crisis management operation undertake their mission in accordance with:

(a) the Council Decision and subsequent amendments as referred to in Article 2(1);

(b) the Operation Plan;

(c) implementing measures.

2. Personnel seconded by the Republic of Serbia shall carry out their duties and conduct themselves solely with the interest of the EU military crisis management operation in mind.

3. The Republic of Serbia shall inform the EU Operation Commander in due time of any change to its participation in the operation.

ARTICLE 10

Chain of command

1. All forces and personnel participating in the EU military crisis management operation shall remain under the full command of their national authorities.

2. National authorities shall transfer the Operational and Tactical command and/or control of their forces and personnel to the EU Operation Commander, who is entitled to delegate his authority.

3. The Republic of Serbia shall have the same rights and obligations in terms of the day-to-day management of the operation as participating European Union Member States.

4. The EU Operation Commander may, following consultations with the Republic of Serbia, at any time request the withdrawal of the Republic of Serbia’s contribution.

5. A Senior Military Representative (SMR) shall be appointed by the Republic of Serbia to represent the Serbian contingent in the EU military crisis management operation. The SMR shall consult with the EU Force Commander on all matters affecting the operation and shall be responsible for the day-to-day discipline of the Serbian contingent.

ARTICLE 11

Financial aspects

1. Without prejudice to Article 12, the Republic of Serbia shall assume all the costs associated with its participation in the operation unless the costs are subject to common funding as provided for in the legal instruments referred to in Article 2(1), as well as in Council Decision 2008/975/CFSP of 18 December 2008 establishing a mechanism to administer the financing of the common costs of European Union operations having military or defence implications (Athena).

2. In case of death, injury, loss or damage to natural or legal persons from the State(s) in which the operation is conducted, the Republic of Serbia shall, once its liability has been established, pay compensation under the conditions foreseen in the applicable status of forces agreement referred to in Article 3(1).

ARTICLE 12

Contribution to the common costs

1. The Republic of Serbia shall contribute to the financing of the common costs of the EU military crisis management operation.

2. The financial contribution of the Republic of Serbia to the common costs shall be calculated on the basis of either of the following two formulae, whichever produces the lower amount:

(a) the share of the common costs which corresponds proportionately to the ratio of the Republic of Serbia’s GNI to the total GNIs of all States contributing to the common costs of the operation; or

(b) the share of the common costs which corresponds proportionately to the ratio of the number of personnel from the Republic of Serbia participating in the operation to the total number of personnel of all States participating in the operation.

Where the formula under point (b) of paragraph 2 is used and the Republic of Serbia contributes personnel only to the Operation or Force Headquarters, the ratio used shall be that of its personnel to that of the total number of the respective headquarters personnel. In other cases, the ratio shall be that of all personnel contributed by the Republic of Serbia to that of the total personnel of the operation.

3. Notwithstanding paragraph 1, the European Union shall, in principle, exempt the Republic of Serbia from financial contributions to the common costs of a particular EU military crisis management operation when:

(a) the European Union decides that the Republic of Serbia provides a significant contribution to assets and/or capabilities which are essential for the operation; or

(b) the Republic of Serbia has a GNI per capita which does not exceed that of any Member State of the European Union.

4. An arrangement shall be concluded between the Administrator provided for in Decision 2008/975/CFSP and the competent administrative authorities of the Republic of Serbia. This arrangement shall include inter alia provisions on:

(a) the amount concerned;

(b) the arrangements for payment of the financial contribution;

(c) the auditing procedure.

SECTION IV

FINAL PROVISIONS

ARTICLE 13

Implementing arrangements

Without prejudice to the provisions of Articles 8(5) and 12(4), any necessary technical and administrative arrangements in pursuance of the implementation of this Agreement shall be concluded between the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, and the appropriate authorities of the Republic of Serbia.

ARTICLE 14

Non-compliance

Should one of the Parties fail to comply with its obligations under this Agreement, the other Party shall have the right to terminate this Agreement by serving notice of one month.

ARTICLE 15

Dispute settlement

Disputes concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled by diplomatic means between the Parties.

ARTICLE 16

Entry into force

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the first month after the Parties have notified each other of the completion of the internal procedures necessary for this purpose.

2. This Agreement shall be provisionally applied from the date of signature.

3. This Agreement shall be subject to regular review.

4. This Agreement may be amended on the basis of a mutual written agreement between the Parties.

5. This Agreement may be denounced by either Party by written notice of denunciation given to the other Party. Such denunciation shall take effect six months after receipt of notification by the other Party.

Done at Belgrade, this eighth day of June in the year 2011 in two copies, each in the English language.

For the Republic of Serbia For the European Union

DECLARATION BY THE EU MEMBER STATES

The EU Member States applying an EU Council Decision on an EU crisis management operation in which the Republic of Serbia participates will endeavour, insofar as their internal legal systems so permit, to waive as far as possible claims against the Republic of Serbia for injury, death of their personnel, or damage to, or loss of, any assets owned by themselves and used by the EU crisis management operation if such injury, death, damage or loss:

was caused by personnel from the Republic of Serbia in the execution of their duties in connection with the EU crisis management operation, except in case of gross negligence or wilful misconduct,

or arose from the use of any assets owned by the Republic of Serbia, provided that the assets were used in connection with the operation and except in case of gross negligence or wilful misconduct of EU crisis management operation personnel from the Republic of Serbia using those assets.

TEXT FOR DECLARATIONS

Text for the Republic of Serbia:

„The Republic of Serbia applying an EU Council Decision on an EU crisis management operation will endeavour, insofar as its internal legal system so permit, to waive as far as possible claims against any other State participating in the EU crisis management operation for injury, death of its personnel, or damage to, or loss of, any assets owned by itself and used by the EU crisis management operation if such injury, death, damage or loss:

was caused by personnel in the execution of their duties in connection with the EU crisis management operation, except in case of gross negligence or wilful misconduct,

or arose from the use of any assets owned by States participating in the EU crisis management operation, provided that the assets were used in connection with the operation and except in case of gross negligence or wilful misconduct of EU crisis management operation personnel using those assets.“.

________________

IZJAVA DRŽAVA ČLANICA EU

„Države članice EU koje primenjuju odluku Saveta EU o nekoj operaciji EU za upravljanje krizom u kojoj učestvuje Republika Srbija će nastojati, u meri u kojoj njihovi unutrašnji pravni sistemi to dozvoljavaju, da odbace što je moguće više tužbi protiv Republike Srbije za povredu, smrt osoblja ili štetu ili gubitak bilo koje imovine koju poseduju i koja se koristi u toj operaciji EU za upravljanje krizom ukoliko je ta povreda, smrt, šteta ili gubitak:

– prouzrokovan od strane osoblja iz Republike Srbije pri izvršavanju njihovih dužnosti u vezi sa operacijom EU za upravljanje krizom, osim u slučaju teškog nehata ili namerno lošeg postupanja,

– ili je nastao usled upotrebe bilo koje imovine u vlasništvu Republike Srbije, pod uslovom da je ta imovina upotrebljena u vezi sa tom operacijom osim u slučaju teškog nehata ili namerno lošeg postupanja osoblja iz Republike Srbije koje je učestvovalo u toj operaciji EU za upravljanje krizom koristeći tu imovinu.“

TEKST IZJAVE

Tekst za Republiku Srbiju:

„Republika Srbija koja primenjuje odluku Saveta EU o nekoj operaciji EU za upravljanje krizom će nastojati, u meri u kojoj njen unutrašnji pravni sistem to dozvoljava, da odbaci što je moguće više tužbi protiv bilo koje druge države koja učestvuje u toj operaciji EU za upravljanje krizom za povredu, smrt osoblja ili štetu ili gubitak bilo koje imovine koju poseduje i koja se koristi u toj operaciji EU za upravljanje krizom ukoliko je ta povreda, smrt, šteta ili gubitak:

– prouzrokovan od strane osoblja pri izvršavanju njihovih dužnosti u vezi sa operacijom EU za upravljanje krizom, osim u slučaju teškog nehata ili namerno lošeg postupanja,

– ili je nastao usled upotrebe bilo koje imovine u vlasništvu država koje učestvuju u toj operaciji EU za upravljanje krizom, pod uslovom da je ta imovina upotrebljena u vezi sa tom operacijom osim u slučaju teškog nehata ili namerno lošeg postupanja osoblja koje je učestvovalo u toj operaciji EU za upravljanje krizom koristeći tu imovinu.“

Ostavite komentar