Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Francuske o mobilnosti mladih

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O MOBILNOSTI MLADIH

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o mobilnosti mladih, potpisan 2. decembra 2009. godine u Beogradu, u originalu na srpskom i francuskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o mobilnosti mladih, u originalu na srpskom jeziku glasi:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Između Republike Srbije i Republike Francuske postoji raznovrsna i obimna saradnja na različitim poljima. Interes Republike Srbije je da se odnosi sa Republikom Francuskom i u buduće uspešno razvijaju i proširuju, uključujući i područje mobilnosti mladih između dve države. Između Republike Srbije i Republike Francuske nije postojao bilateralni sporazum kojim bi se regulisala pitanja koja se odnose na mobilnost mladih iz jedne države u drugu.

Svesni velike koristi koju predstavlja mobilnost mladih, pre svega kao faktora ekonomskog, društvenog i kulturnog razvoja u korist evropske perspektive Republike Srbije, Božidar Đelić, potpredsednik Vlade za evropske integracije je sa Erikom Besonom, ministrom za imigraciju, integraciju, nacionalni identitet i solidarni razvoj u Vladi Republike Francuske, u Beogradu 2. decembra 2009. godine potpisao Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o mobilnosti mladih (u daljem tekstu:„Sporazum”).

Ovaj sporazum je, na osnovu predloga teksta dostavljenog od strane francuske Vlade, sačinjen od strane stručnog tima sastavljenog od predstavnika Kabineta potpredsednika Vlade za evropske integracije, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva rada i socijalne politike, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva prosvete, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj.

Sporazumom su obuhvaćeni studenti, stažisti, mladi stručnjaci starosti između 18 i 35 godina života koji su već profesionalno angažovani ili tek započinju svoje karijere, ali i zaposleni u preduzećima na teritoriji jedne strane potpisnice Sporazuma koji za potrebe tih preduzeća borave na teritoriji druge strane potpisnice Sporazuma. Takođe su bliže definisane kategorije mladih kao i uslovi i način olakšavanja njihovog kretanja i boravka u zemljama potpisnicama Sporazuma.

Nakon ratifikacije Sporazuma od strane skupština zemalja potpisnica biće formirana Komisija sastavljena od predstavnika srpskih i francuskih institucija koja će biti zadužena za sprovođenje ovog sporazuma.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Zakona predviđa se potrvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o mobilnosti mladih, potpisanog 2. decembra 2009. godine.

Odredba člana 2. Zakona sadrži tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o mobilnosti mladih na srpskom jeziku.

U odredbi člana 3. Zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona, i to tako da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasinku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE

O MOBILNOSTI MLADIH

Vlada Republike Srbije

i

Vlada Republike Francuske

U daljem tekstu: Strane,

Uzimajući u obzir istorijske veze prijateljstva i saradnje koje povezuju dve države;

Odlučne da unaprede saradnju i međusobno razumevanje između dve države i da doprinesu približavanju Republike Srbije Evropskoj uniji olakšavajući kretanje mladih, jačajući njihovo stručno i univerzitetsko obrazovanje, kao i kroz prilagođavanje tog obrazovanja zahtevima tržišta rada u okviru partnerstva između Evropske unije i Republike Srbije;

Svesne velike koristi koju mobilnost mladih predstavlja kao faktor ekonomskog, društvenog i kulturnog razvoja u korist evropske izgradnje u kojoj učestvuju dve države;

Sa željom da se povećaju mogućnosti da mladi dve države upoznaju kulturu i način života na teritoriji one druge države kroz različite aktivnosti: studiranje, stažiranje, upućivanje na rad ili zapošljavanje;

Rešene da primene sve kako bi ohrabrile privremenu migraciju zbog zaposlenja, zasnovanu na podsticanju stručnjaka da se vrate u Republiku Srbiju;

Poštujući prava i garancije predviđene njihovim zakonodavstvima, kao i međunarodne sporazume i konvencije;

Sa željom da njihovo delovanje bude u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Republike Srbije, zaključenog 29. aprila 2008. godine i predviđajući saradnju u različitim delovima migracione politike, kao i u oblasti stručnog obrazovanja, kako bi se dostigli ciljevi Bolonjske deklaracije

Sporazumele su se kako sledi:

Član 1.

(1) Državljaninu Republike Srbije koji je završio studije i stekao diplomu mastera ili stručnu diplomu u nekoj visokoškolskoj obrazovnoj ustanovi Republike Francuske čiji je program prilagođen nacionalnom planu ili u visokoškolskoj obrazovnoj ustanovi Republike Srbije povezanoj sa visokoškolskom ustanovom Republike Francuske sporazumom o izdavanju međunarodne diplome proistekle iz saradnje univerziteta dveju država, koji želi stručno usavršavanje u Republici Francuskoj i ima za cilj da se potom vrati u Republiku Srbiju, nadležni francuski organi će izdati dozvolu boravka na period od dvanaest meseci.

(2) Tokom boravka u Republici Francuskoj imalac dozvole boravka iz stava 1. ovog člana ima pravo da, u skladu sa važećim propisima, traži posao u skladu sa svojim obrazovanjem, da taj posao obavlja i da mu za to bude plaćena naknada koja iznosi najmanje jednu i po minimalnu mesečnu zaradu u Republici Francuskoj.

(3) Po isteku važenja dozvole boravka od dvanaest meseci, ukoliko lice iz stava 1. ima posao koji zadovoljava uslove navedene u st. 1. i 2. ovog člana, dozvoljava mu se da nastavi boravak u Republici Francuskoj kako bi obavljao posao, bez obzira na situaciju na tržištu rada.

Član 2.

(1) Državljanima Republike Srbije koji studiraju na visokim školama u Republici Srbiji i žele da stažiraju u Republici Francuskoj, u skladu sa ugovorom o stažiranju zaključenim između njihove visokoškolske ustanove, preduzeća ili organa javnog servisa koji ih prihvataju na stažiranje i njih samih – nadležni organ Republike Francuske izdaje vizu dugog privremenog boravka, koja važi kao boravišna dozvola i nosi napomenu „stažista“.

(2) Viza iz stava 1. ovog člana važi najmanje tri, a najviše dvanaest meseci, i izdaje se na osnovu podnetog ugovora o stažiranju iz stava 1. ovog člana. Period stažiranja je određen programom studija.

Član 3.

(1) Zaposlenima iz Republike Srbije koji rade u francuskim preduzećima koja posluju u Republici Srbiji ili u srpskim preduzećima koja su u partnerskim odnosima sa nekim francuskim preduzećem, koji se upućuju u Republiku Francusku u neko preduzeće iste grupacije ili u neko partnersko preduzeće kako bi tamo prošli obuku koja se sastoji iz teorijskog dela koji obezbeđuje odgovarajuća obrazovna ustanova i iz praktičnog dela koji se obavlja u preduzeću koje prihvata zaposlenog – nadležni organ Republike Francuske izdaće vizu iz člana 2. stav 1. ovog sporazuma, a po okončanju procedura iz st. 2. i 3. ovog člana.

(2) Viza iz stava 1. ovog člana važi najmanje tri a najviše dvanaest meseci i biće izdata na osnovu ugovora zaključenog između obrazovne ustanove, poslodavca u Republici Srbiji, preduzeća u Republici Francuskoj koje prima zaposlenog i zaposlenog. Tim ugovorom definiše se sadržaj stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenog, trajanje teorijskog i praktičnog dela stručnog osposobljavanja i usavršavanja, kao i uslovi boravka, smeštaja i socijalne zaštite zaposlenog u Republici Francuskoj.

(3) Zaposleni iz Republike Srbije moći će da budu upućivani na stručno osposobljavanje i usavršavanje u smislu ovog člana, u skladu sa propisima Republike Srbije.

Član 4.

(1) Strane su saglasne da uspostave i unaprede razmenu mladih srpskih i francuskih stručnjaka starosti između 18 i 35 godina kako bi oni unapredili svoje profesionalne karijere i produbili svoje poznavanje države u koju odlaze, na osnovu radnog iskustva iz oblasti zdravstva, socijalnih pitanja, obrazovanja, poljoprivrede, zanatstva, industrije, trgovine, slobodnih profesija ili usluga i dr.

(2) Lica iz stava 1. ovog člana mogu da se radno angažuju u skladu sa ovim članom bez obzira na situaciju na tržištu rada. U slučaju da su neka zanimanja regulisana posebnim propisima, mladi stručnjaci će morati da zadovolje kriterijume definisane odgovarajućim propisima države u koju odlaze.

(3) Lica iz stava 1. ovog člana treba da imaju diplomu koja odgovara kvalifikacijama potrebnim za ponuđeno radno mesto ili da imaju radno iskustvo u određenoj oblasti.

(4) Dužina dozvoljenog perioda rada je dvanaest meseci sa jednom mogućnošću obnove na isti period. U tom smislu:

– mladim stručnjacima iz Republike Francuske, po dostavljanju odgovarajuće dokumentacije, nadležni organi Republike Srbije izdaće vizu za privremeni boravak (viza D), u skladu sa propisima Republike Srbije;

– mladi stručnjaci iz Republike Srbije, po podnošenju ugovora o radu odobrenog od strane nadležnog organa, dobijaju vizu privremenog dugog boravka na period od dvanaest meseci koja važi kao boravišna dozvola i nosi naznaku „privremeni radnik”. Za vreme važenja ove vize imalac dozvole ima pravo da boravi u državi u koju odlazi i da tamo obavlja profesionalnu delatnost predviđenu ugovorom o radu. Po isteku važenja vize, on može da dobije, pod istim uslovima, produženje dozvole boravka na isti period važenja.

(5) Broj mladih srpskih i francuskih stručnjaka koji borave u drugoj državi potpisnici ne može da pređe 500 lica godišnje. O promeni ovog broja može se odlučiti samo razmenom pisama između nadležnih organa iz člana 5. ovog sporazuma, najkasnije do 1. decembra tekuće godine za narednu godinu.

(6) Državljani Republike Srbije koji ne mogu da ostvare prava iz ovog člana isključivo iz razloga jer prelaze limit iz stava 5. ovog člana moći će da ta prava ostvare u skladu sa francuskim propisima koji se odnose na imigraciju iz stručnih razloga.

(7) Lica iz stava 1. ovog člana uživaju jednak tretman kao i državljani države u koju odlaze u skladu sa njenim propisima i zaključenim međunarodnim ugovorima u pogledu uslova rada, prava po osnovu rada, socijalnog osiguranja, zdravstva, bezbednosti i zdravlja na radu.

(8) Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo na zaradu u istom iznosu kao i državljani države u koju odlaze koji rade pod istim uslovima.

Član 5.

Organi nadležni za sprovođenje ovog sporazuma su:

u Republici Srbiji: ministarstva nadležna za primenu propisa na koje se odnosi ovaj sporazum;

u Republici Francuskoj: Ministarstvo za imigraciju, integraciju, nacionalni identitet i solidarni razvoj.

(1) Strane su saglasne da će unaprediti visoko obrazovanje studenata iz oblasti nauke i tehnologije. Republika Francuska će pokrenuti projekat Espace Campus France u Republici Srbiji kako bi se unapredile različite obrazovne ponude organizovanjem godišnjih foruma u oblasti nauke i tehnologije.

(2) Strane su saglasne, radi primene člana 4. ovog sporazuma, da mladima iz tog člana promovišu pristup poslovnim ponudama koje odgovaraju njihovim stručnim profilima u Republici Francuskoj, s jedne strane, i u Republici Srbiji, s druge strane. S tim ciljem, biće zaključeni sporazumi između francuskih i srpskih pravnih subjekata koje odredi svaka od Strana.

(3) Aktivnosti koje se odnose na ovaj član obuhvaćene su projektima navedenim u Prilogu koji je sastavni deo ovog sporazuma. Francuska strana će za te aktivnosti izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od 650.000 (šest stotina pedeset hiljada) evra za period od tri godine koja se obezbeđuju iz sredstava Ministarstva za imigraciju, integraciju, nacionalni identitet i solidarni razvoj.

Član 7.

Strane su saglasne da se obrazuje Komisija za praćenje sprovođenja ovog sporazuma koja se sastoji od predstavnika nadležnih organa iz člana 5. ovog sporazuma. Ova komisija se sastaje jednom godišnje, a po potrebi i češće.

Komisija ima zadatak da:

omogući Stranama da se međusobno obaveštavaju o procedurama koje treba da sprovedu nadležni organi iz člana 5. ovog sporazuma, a koje se odnose na primenu ovog sporazuma;

prati mobilnost mladih između dve države;

prati primenu ovog sporazuma;

daje predloge za poboljšanje sprovođenja ovog sporazuma.

Član 8.

Ovaj sporazum primenjuje se na teritoriji Republike Srbije i matičnoj teritoriji Republike Francuske.

Član 9.

(1) Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog meseca koji sledi datumu poslednjeg obaveštenja o ispunjavanju potrebnih procedura svake od Strana.

(2) Sporazum se zaključuje na neodređeno vreme.

(3) Svaka Strana može otkazati Sporazum dostavljanjem obaveštenja diplomatskim putem tri meseca unapred. Otkazivanje ne dovodi u pitanje prava i obaveze Strana koji su već proistekli iz primene ovog sporazuma, osim ako se Strane drugačije ne dogovore.

(4) Izmene i dopune Sporazuma vrše se uz pismenu saglasnost Strana.

(5) Sporove koji eventualno nastanu u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog sporazuma rešavaće Komitet iz člana 7. ovog sporazuma, a ako to nije moguće, sporovi će se rešavati diplomatskim putem između Strana.

Kao potvrdu toga, predstavnici Strana za to ovlašćeni, potpisali su ovaj sporazum.

Sačinjeno u Beogradu, (datum), u po dva originalna primerka na srpskom i francuskom jeziku, od kojih su svi verodostojni.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Republike Francuske

PRILOG

POSTOJEĆI PROJEKTI KOJI IMAJU ZA CILj RAZMENU MLADIH

Prijem studenata u okviru akademskog obrazovanja

Iznos sredstava određen za period od tri godine: 200 000 evra od kojih 180 000 evra na ime finansiranja stipendija

Izvršioci: Campus France i univerzitetske fondacije

Pristup visokim obrazovnim ustanovama za inženjere u Republici Francuskoj i dobijanje diplome Mastera

Iznos sredstava određena za period od tri godine: 200 000 evra

Izvršilac: Mreža „n+i ”

Platforma pristupa ponudama za posao u Republici Francuskoj i u Republici Srbiji

Iznos sredstava određen za period od tri godine: 250 000 evra

Izvršioci: OFIIAPEC sa francuske strane

Ostavite komentar