Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA

IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE GRČKE

O SOCIJALNOM OSIGURANJU

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju, koji je potpisan u Solunu, 13. jula 2017. godine, u originalu na srpskom i grčkom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE GRČKE

O SOCIJALNOM OSIGURANJU

Republika Srbija i Republika Grčka, u daljem tekstu: ,,države govornice”,

u želji da urede međusobne odnose između dve zemlje u oblasti socijalnog osiguranja, dogovorile su se sledeće:

DEO I

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

U ovom sporazumu sledeći izrazi znače:

1. „Srbija” – Republika Srbija;

,,Grčka” – Republika Grčka;

2. ,,pravni propisi”

zakoni, podzakonski akti i propisi koji se odnose na oblasti i sisteme socijalnog osiguranja iz člana 2. ovog sporazuma;

3. ,,nadležni organ”

u odnosu na Srbiju: ministarstva nadležna za pravne propise u Srbiji iz člana 2. ovog sporazuma;

u odnosu na Grčku: grčki ministar nadležan za sisteme socijalnog osiguranja iz člana 2. ovog sporazuma;

4. ,,nosilac”

organizacija, ustanova, odnosno organ nadležan za sprovođenje pravnih propisa iz člana 2. ovog sporazuma;

5. ,,nadležni nosilac”

nosilac osiguranja kod koga je lice osigurano u vreme podnošenja zahteva za davanje ili od koga ima pravo na davanje;

6. ,,organ za vezu”

organ određen za efikasno sprovođenje ovog sporazuma;

7. ,,osiguranik”

lice koje je osigurano ili je bilo osigurano prema pravnim propisima iz člana 2. ovog sporazuma;

8. ,,član porodice”

član porodice prema pravnim propisima one države ugovornice gde se ti propisi primenjuju;

9. ,,prebivalište”

mesto stalnog boravka;

10. ,,boravište”

mesto privremenog boravka;

11. ,,period osiguranja”

period plaćenog doprinosa i svaki period koji se priznaje kao period osiguranja u skladu sa pravnim propisima svake od država ugovornica;

12. ,,davanja”

penzija, dodaci, jednokratne isplate ili svako drugo davanje u novcu predviđeno pravnim propisima svake od država ugovornica, uključujući svaki dodatak i povećanje.

(2) U ovom sporazumu ostali izrazi imaju značenje koje im pripada prema pravnim propisima država ugovornica.

Član 2.

(1) Ovaj sporazum se odnosi na pravne propise:

u Srbiji o:

– sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja,

u Grčkoj o:

– sistemu socijalnog osiguranja za starosne, invalidske i porodične penzije osiguranika u Zajedničkom zavodu socijalnog osiguranja (EFKA).

(2) Ovaj sporazum se odnosi na sve pravne propise kojima se menjaju ili dopunjuju pravni propisi iz stava 1. ovog člana.

(3) Ovaj sporazum se primenjuje i na pravne propise jedne države ugovornice kojima se proširuju postojeći sistemi na nove kategorije osiguranika ili korisnika, osim ako ta država ugovornica u roku od tri meseca od stupanja na snagu navedenih pravnih propisa obavesti drugu državu ugovornicu da se Sporazum ne primenjuje.

(4) Sporazum se ne primenjuje na pravne propise koji se odnose na novu granu socijalnog osiguranja, osim ako se države ugovornice drugačije ne dogovore.

Član 3.

Ovaj sporazum se primenjuje na:

1. lica za koja važe ili su važili pravni propisi jedne ili obe države ugovornice i

2. druga lica koja prava izvode od lica iz tačke 1. ovog člana.

Član 4.

Ukoliko ovim sporazumom nije drugačije određeno, lica iz člana 3. ovog sporazuma prilikom primene pravnih propisa jedne države ugovornice, imaju jednak tretman kao i njeni državljani.

Član 5.

(1) Penzija i druga novčana davanja, ostvarena prema pravnim propisima jedne države ugovornice isplaćuju se korisniku sa prebivalištem na teritoriji druge države ugovornice.

(2) Penzija i druga novčana davanja ne mogu se umanjiti, staviti u stanje mirovanja, ili oduzeti zbog toga što korisnik ima prebivalište u drugoj državi ugovornici, ukoliko ovim sporazumom nije drugačije određeno.

(3) Državljanima druge države ugovornice sa prebivalištem u trećoj državi davanja iz stava 1. ovog člana, država u kojoj je ostvareno pravo na davanje isplaćuje pod istim uslovima kao i svojim državljanima.

(4) Stav 1. ovog člana ne primenjuje se

u odnosu na Srbiju na:

razliku između pripadajuće penzije i najnižeg iznosa penzije, ukoliko je visina pripadajuće penzije manja od najnižeg iznosa penzije;

novčanu naknadu za telesno oštećenje;

novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica;

druga davanja iz penzijskog osiguranja koja se ostvaruju zavisno od imovinskog cenzusa,

u odnosu na Grčku na:

porodične dodatke koje isplaćuje organizacija za osiguranje poljoprivrednika (OGA);

dodatke za penzionere po osnovu socijalne solidarnosti (EKAS);

dodatke socijalne solidarnosti za starija neosigurana lica koji se isplaćuju iz organizacije za osiguranje poljoprivrednika;

svaku drugu sumu, dodatak, ili jednokratnu isplatu koji se daju dodatno za davanje koje proizlazi iz ovog sporazuma, a koji se ne isplaćuju van teritorije Grčke.

DEO II

Član 6.

Ukoliko čl. 7. do 10. ovog sporazuma nije drugačije određeno lice koje je zaposleno, odnosno koje obavlja samostalnu delatnost na teritoriji jedne države ugovornice podleže samo pravnim propisima te države ugovornice.

Član 7.

(1) Lice na koje se primenjuju pravni propisi jedne države ugovornice i koje je, od strane njegovog poslodavca, privremeno upućeno na rad u drugu državu ugovornicu za period koji nije duži od 24 meseca, podleže, u odnosu na taj rad, samo pravnim propisima prve države ugovornice za vreme trajanja tog upućivanja. Primena pravnih propisa prve države ugovornice može se, dogovorom nadležnih organa dve države ugovornice, produžiti za još 24 meseca.

(2) Lice koje obavlja samostalnu delatnost na teritoriji jedne države ugovornice podleže pravnim propisima te države ugovornice i ako ima prebivalište na teritoriji druge države ugovornice.

(3) Lice koje obavlja samostalnu delatnost na teritoriji obe države ugovornice podleže pravnim propisime države ugovornice na čijoj teritoriji ima prebivalište.

(4) Lice koje obavlja samostalnu delatnost na teritoriji jedne države ugovornice i koje ode, u cilju obavljanja te ili slične delatnosti, na teritoriju druge države ugovornice, podleže, i dalje, pravnim propisima prve države ugovornice, pod uslovom da predviđeni period obavljanja delatnosti na teritoriji druge države ugovornice ne traje duže od 12 meseci. Predviđeni period obavljanja delatnosti može se produžiti na zahtev lica i uz saglasnost nadležnog organa druge države ugovornice za još 12 meseci.

(5) Lice koje je zaposleno na teritoriji jedne države ugovornice i koje, istovremeno, obavlja samostalnu delatnost na teritoriji druge države ugovornice podleže pravnim propisima države ugovornice na čijoj teritoriji je zaposleno.

(6) Lice zaposleno u filijali ili stalnom predstavništvu poslodavca čije se sedište nalazi na teritoriji jedne države ugovornice, a filijala ili stalno predstavništvo na teritoriji druge države ugovornice podleže isključivo pravnim propisima države ugovornice na čijoj teritoriji se nalazi ta filijala ili stalno predstavništvo.

Član 8.

(1) Lice zaposleno kod poslodavca koji za svoj ili tuđi račun obavlja usluge međunarodnog transporta i koje radi na teritoriji obe države ugovornice podleže pravnim propisima države ugovornice na čijoj teritoriji se nalazi sedište poslodavca.

(2) Na posadu broda kao i druga lica zaposlena na brodu, primenjuju se pravni propisi države ugovornice pod čijom zastavom brod plovi.

(3) Na lica koja obavljaju poslove utovara i istovara broda, popravke ili nadzora broda u luci druge države ugovornice primenjuju se pravni propisi države ugovornice kojoj luka pripada.

Član 9.

(1) Lice zaposleno u državnoj ili javnoj službi jedne države ugovornice upućeno na teritoriju druge države ugovornice podleže, u vezi sa tim poslom, samo pravnim propisima prve države ugovornice.

(2) Ako lice ima prebivalište na teritoriji jedne države ugovornice i u toj državi je zaposleno u državnoj ili javnoj službi druge države ugovornoce, podleže u vezi sa tim poslom pravnim propisima države u kojoj ima prebivalište. U slučaju da to lice ima državljanstvo države ugovornice u čijoj službi je zaposleno, može se u roku od šest meseca od početka zaposlenja opredeliti da se na njega primenjuju pravni propisi države ugovornice u čijoj je službi zaposleno.

Član 10.

(1) Na zaposlene u diplomatskim i konzularnim predstavništvima, članove njihovih porodica i na zaposlene kao kućna posluga kod članova ovih predstavništava, poslate na teritoriju druge države ugovornice, primenjuju se pravni propisi države ugovornice iz koje su poslati.

(2) Na zaposlene iz stava 1. ovog člana koji su lokalno angažovani, primenjuju se pravni propisi države ugovornice na čijoj se teritoriji nalazi diplomatsko i konzularno predstavništvo. Zaposleni koji su državljani države ugovornice čije je diplomatsko i konzularno predstavništvo, mogu se, u roku od šest meseci od dana zaposlenja, opredeliti za primenu pravnih propisa te države ugovornice.

Član 11.

Nadležni organi država ugovornica mogu, zajedničkim dogovorom, utvrditi izuzetke od odredaba čl. 6. do 10. ovog sporazuma u odnosu na bilo koje lice ili kategoriju lica.

Član 12.

Prilikom utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobrovoljno osiguranje, ili dobrovoljni nastavak osiguranja jednog lica u skladu sa grčkim pravnim propisima, odgovarajući periodi navršeni prema srpskim pravnim propisima će se sabirati sa periodima osiguranja navršenim prema grčkim pravnim propisima, pod uslovom da to lice ispunjava i druge uslove predviđene grčkim pravnim propisima.

DEO III

PENZIJSKA DAVANJA ZA STAROST, INVALIDNOST

I NADŽIVELE ČLANOVE PORODICE

Član 13.

Načela sabiranja perioda osiguranja i prebivališta

(1) Ako je prema pravnim propisima jedne države ugovornice, sticanje, očuvanje ili ponovno priznavanje prava na davanje uslovljeno navršenjem perioda osiguranja nadležni nosilac te države ugovornice sabira, ako je potrebno, i period osiguranja koji je navršen prema pravnim propisima druge države ugovornice, kao da je navršen prema pravnim propisima koje on primenjuje, pod uslovom da se periodi ne poklapaju i ako ovim sporazumom nije drugačije predviđeno.

(2) Ako jedno lice nema pravo na davanje posle sabiranja primenom stava 1. ovog člana, nadležni nosilac uzima u obzir za određivanje prava na davanje prema odredbama ovog sporazuma, navršene periode osiguranja prema pravnim propisima treće države sa kojom obe države ugovornice imaju zaključen sporazum o socijalnom osiguranju koji sadrži odredbe o sabiranju perioda osiguranja.

(3) Periodi osiguranja u Srbiji će se sabirati sa periodima osiguranja i prebivališta u Grčkoj zbog ispunjenja uslova za odobrenje nacionalne penzije u skladu sa grčkim pravnim propisima.

Član 14.

Minimalni period osiguranja i prebivališta za sabiranje

(1) Ako je ukupan period osiguranja, koji se prema pravnim propisima jedne države ugovornice uzima u obzir kraći od 12 meseci, ne stiče se pravo na davanje, izuzev u slučaju kada, prema tim pravnim propisima, postoji pravo na davanje samo po osnovu tog perioda osiguranja.

(2) Period osiguranja iz stava 1. ovog člana po osnovu koga nosilac jedne države ugovornice ne odobrava davanje, uzima u obzir nosilac druge države ugovornice za sticanje, očuvanje i ponovno priznavanje prava na davanje, kao i određivanje njegove visine, kao da je taj period navršen prema pravnim propisima druge države ugovornice.

(3) Ako je ukupan period prebivališta u Grčkoj manji od 12 meseci, nadležni grčki nosilac na osnovu ovog sporazuma ne odobrava nacionalnu penziju za rizik osiguranja starosti i nadživele članove porodice.

Član 15.

Obračun davanja prema pravnim propisima Srbije

(1) Ako prema srpskim pravnim propisima postoji pravo na davanje i bez primene odredbe člana 13. ovog sporazuma, srpski nadležni nosilac utvrđuje pravo na davanje isključivo na osnovu perioda osiguranja koji su navršeni prema pravnim propisima koje on primenjuje.

(2) Ako prema srpskim pravnim propisima postoji pravo na davanje samo uz primenu odredaba člana 13. ovog sporazuma, nadležni nosilac:

2.1. obračunava teorijski iznos davanja koji bi pripadao da je ukupan period osiguranja koji se uzima u obzir za obračun davanja navršen prema pravnim propisima koje on primenjuje;

2.2. na osnovu tako obračunatog teorijskog iznosa utvrđuje iznos davanja srazmeran odnosu između perioda osiguranja navršenog isključivo prema pravnim propisima koje on primenjuje i ukupnih perioda osiguranja, koji se uzimaju u obzir za obračun davanja;

2.3. u slučaju kada je ukupan period osiguranja koji se uzima u obzir primenom odredaba člana 13. ovog sporazuma duži od najdužeg perioda osiguranja prema srpskim pravnim propisima, nadležni nosilac utvrđuje iznos davanja srazmerno periodu osiguranja navršenom prema tim pravnim propisima i periodima osiguranja na osnovu kojih se utvrđuje visina davanja u punom iznosu.

(3) Ako se iznos davanja obračunava na osnovu zarade, osnovice osiguranja, odnosno iznosa na koji se plaća doprinos, ili uplaćenog doprinosa u određenom periodu, srpski nadležni nosilac uzima u obzir zaradu, osnovicu osiguranja, odnosno iznos na koji se plaća doprinos, ili uplaćeni doprinos isključivo iz perioda osiguranja navršenog prema pravnim propisima koje on primenjuje.

Član 16.

Obračun davanja prema pravnim propisima Grčke

(1) Penzija iz doprinosa obračunava se na sledeći način:

1.1. Ako jedno lice, koje podleže pravnim propisaima obeju država ugovornica ispunjava uslove za utvrđivanje prava na penziju iz doprinosa u skladu sa grčkim pravnim propisima bez primene odredaba člana 13. ovog sporazuma, grčki nadležni nosilac određuje iznos davanja na osnovu perioda osiguranja koji su navršeni u skladu sa pravnim propisima koje primenjuje.

1.2. Ako lice iz tačke 1.1. ovog stava ispunjava potrebne uslove za utvrđivanje prava na penziju iz doprinosa samo primenom odredaba člana 13. ovog sporazuma, grčki nadležni nosilac sabira periode osiguranja Srbije, koji su priznati na osnovu tačke 1.4. ovog stava, sa periodima osiguranja koje uzima u obzir u skladu sa grčkim pravnim propisima.

1.3. Da bi se obračunala visina penzije iz doprinosa koja je utvrđena u skladu sa odredbama člana 13. ovog sporazuma, grčki nadležni nosilac sprovodi sledeći postupak:

1.3.1. Na početku obračunava teorijski iznos penzije iz doprinosa, kao da su svi periodi osiguranja koji su sabirani u skladu sa tačkom 1.2. ovog stava navršeni u skladu sa pravnim propisima koje primenjuje;

1.3.2. Za obračun teorijskog iznosa, uzima u obzir primanja, prihode, doprinose ili prosek doprinosa uplaćenih u toku trajanja perioda osiguranja, koji se uzimaju u obzir u skladu sa grčkim pravnim propisima;

1.3.3. Ako je teorijski iznos koji je određen u podtač. 1.3.1. i 1.3.2. ovog stava niži od najnižeg iznosa davanja i ako se to predviđa grčkim pravnim propisima, tada se uzima ovaj poslednji iznos kao teorijski iznos;

1.3.4. U slučaju da je iznos davanja nezavisan od trajanja perioda osiguranja, tada se ovaj iznos uzima kao teorijski iznos;

1.3.5. Na osnovu teorijskog iznosa, koji je obračunat u skladu sa gore navedenim tačkama ovog stava, obračunava iznos srazmernog davanja množeći teorijski iznos sa jednačinom koja izražava odnos između navršenih perioda osiguranja u skladu sa grčkim pravnim propisima i ukupnog perioda osiguranja sabranog u skladu sa članom 13. ovog sporazuma;

1.3.6. Ako ukupno trajanje perioda osiguranja koje se uzima u obzir u skladu sa tačkom 1.2. ovog stava prevazilazi maksimalno trajanje koje je predviđeno grčkim pravnim propisima za utvrđivanje prava na pun iznos davanja, grčki nadležni nosilac određuje iznos davanja srazmerno periodima koji su navršeni u skladu sa njegovim pravnim propisima i maksimalnog trajanja perioda osiguranja koje je potrebno za određivanje punog iznosa davanja.

1.4. U cilju ovog člana grčki nadležni nosilac priznaje 300 dana ili 360 dana (za pomorce) ili 12 meseci ili jednu godinu, u skladu sa svojim pravnim propisima, za svaku godinu osiguranja, koju potvrđuje srpski nadležni nosilac. Primenom člana 13. ovog sporazuma period osiguranja koji se u skladu sa pravnim propisima Srbije računa sa uvećanim trajanjem, uzima se u obzir u efektivnom trajanju.

(2) Nacionalna penzija obračunava se na sledeći način:

2.1. Ako jedno lice koje podleže pravnim propisima obeju država ugvornica, ispunjava uslove za utvrđivanje prava na nacionalnu penziju za starost i nadživele članove porodice bez primene člana 13. ovog sporazuma, grčki nadležni nosilac određuje iznos nacionalne penije za starost i za nadživele članove porodice u skladu sa odredbama pravnih propisa koje primenjuje.

2.2. Ako jedno lice ima pravo na nacionalnu penziju za starost i nadživele članove porodice samo primenom odredaba člana 13. ovog sporazuma, grčki nadležni nosilac obračunava iznos nacionalne penzije za starost i nadživele članove porodice koja treba da se isplati tom licu u skladu sa odredbama njegovih pravnih propisa, isključivio na osnovu perioda osiguranja i prebivališta u Grčkoj.

DEO IV

RAZNE ODREDBE

Član 17.

Administrativni dogovor

(1) Države ugovornice zaključiće administrativni dogovor kojim se određuje način i uslovi za primenu ovog sporazuma.

(2) Administrativnim dogovorom određuju se organi za vezu svake države ugovornice.

Član 18.

Zahtev za davanja

(1) Zahtev za davanje primenom ovog sporazuma, podnosi se u skladu sa odredbama administrativnog dogovora.

(2) Zahtev za davanje koji se podnosi na osnovu pravnih propisa jedne države ugovornice, po stupanju na snagu sporazuma, smatra se kao zahtev za odgovarajuće davanje na osnovu pravnih propisa druge države ugovornice.

(3) Odredba stava 2. ovog člana ne sprečava lice da odloži zahtev za davanje na osnovu pravnih propisa druge države ugovornice.

Član 19.

Isplata davanja

(1) Nosilac svake od država ugovornica, nadležan za pružanje davanja prema ovom sporazumu izvršava svoju obavezu neposrednom isplatom davanja korisnicima u svojoj nacionalnoj valuti bez odbitaka administrativnih troškova.

(2) Korisniku koji ima prebivalište na teritoriji druge države ugovornice, vrši se isplata u EUR.

Član 20.

Rok za podnošenje zahteva, žalbi i dokumenata

(1) Zahtev, žalba, ili drugi dokument, koji prema pravnim propisima jedne države ugovornice treba da bude podnet u određenom roku nadležnom organu ili nosiocu te države ugovornice, prihvata se, ako je podnet u istom tom roku nadležnom organu ili nosiocu druge države ugovornice. U tom slučaju, nadležni organ ili nosilac druge države ugovornice, bez odlaganja, prosleđuje ovaj zahtev, žalbu, ili dokument nadležnom organu ili nosiocu prve države ugovornice.

(2) Datum podnošenja zahteva, žalbe, ili dokumenta nadležnom organu ili nosiocu jedne države ugovornice, smatra se datumom podnošenja nadležnom organu ili nosiocu druge države ugovornice.

Član 21.

Lekarski pregledi

(1) Nadležni nosilac jedne države ugovornice dostavlja bez naknade, nadležnom nosiocu druge države ugovornice, na njegov zahtev, lekarska mišljenja i drugu medicinsku dokumentaciju koju poseduje, a u vezi sa invalidnošću podnosioca zahteva ili korisnika prava.

(2) Kada nadležni nosilac jedne države ugovornice zahteva od nadležnog nosioca druge države ugovornice da izvrši lekarski pregled lica, na čijoj teritoriji se ono nalazi, taj nosilac, sprovodi lekarski pregled prema svojim pravnim propisima, a na teret nosioca koji je podneo zahtev za lekarski pregled.

Član 22.

Oslobađanje od troškova i overe

(1) Svako oslobađanje ili umanjenje troškova koji su predviđeni pravnim propisima jedne države ugovornice, za izdavanje potvrde ili dokumenta koji se zahteva radi primene njenih pravnih propisa, odnosi se i na potvrde i dokumente koji se izdaju zbog primene pravnih propisa druge države ugovornice, u okviru primene ovog sporazuma.

(2) Svaki dokument koji se zahteva zbog primene ovog sporazuma, ne podleže overi od strane diplomatskih ili konzularnih predstavništava ili nekom sličnom postupku.

Član 23.

(1) Kada, saglasno ovom sporazumu, nadležni organi ili nadležni nosioci jedne države ugovornice dostavljaju lične podatake nadležnim organima ili nadležnim nosiocima druge države ugovornice, ovo dostavljanje podataka se vrši u skladu sa pravnim propisima kojima se uređuje zaštita podataka koje je propisala država ugovornica koja pruža podatke. Svaki naknadni prenos podataka kao i čuvanje, izmena i uništavanje podataka podleže pravnim propisima o zaštiti podataka države ugovornice koja ih prima.

(2) Korišćenje ličnih podataka u druge svrhe osim socijalnog osiguranja podleže odobrenju lica na koje se ti podaci odnose, ili drugim garancijama koje predviđaju nacionalni pravni propisi.

Član 24.

Administrativna saradnja

Nadležni organi, organi za vezu i nadležni nosioci:

1. dostavljaju svaku informaciju neophodnu za primenu ovog sporazuma;

2. pružaju međusobno pomoć bez naknade za svako pitanje koje se odnosi na primenu ovog sporazuma;

3. međusobno razmenjuju svaku informaciju o merama koje se preduzimaju u primeni sporazuma, kao i o izmenama i dopunama odgovarajućih pravnih propisa u slučaju da te izmene i dopune utiču na primenu ovog sporazuma;

4. međusobno se obaveštavaju o problemima sa kojima se suočavaju prilikom tumačenja ili primene ovog sporazuma.

Član 25.

(1) Nadležni organi i nosioci, kao i organi za vezu država ugovornica mogu međusobno da komuniciraju na službenom jeziku svake od država ugovornica.

(2) Nadležni organi, organi za vezu i nosioci jedne države ugovornice ne smeju odbiti zahteve, žalbe i druge dokumente zbog toga što su napisani na službenom jeziku i pismu druge države ugovornice.

Član 26.

Rešavanje sporova

Nadležni organi rešavaće putem pregovora sporove vezane za tumačenje ovog sporazuma i administrativnog dogovora koji mogu nastati prilikom njihove primene.

Član 27.

Potraživanje preplaćenih iznosa

(1) Nadležni nosilac jedne države ugovornice, koji je isplatio penziju u iznosu većem od onog koji korisniku pripada, može da zatraži od nadležnog nosioca druge države ugovornice, koji isplaćuje tu penziju, da zadrži u skladu sa uslovima i ograničenjima predviđenim nacionalnim pravnim propisima preplaćeni iznos od neisplaćenih penzija.

(2) Preplaćeni iznos se direktno isplaćuje nosiocu koji je podneo zahtev iz stava 1. ovog člana.

Član 28.

Izvršni postupak

(1) Izvršne odluke nadležnih organa ili nosilaca u oblasti socijalnog osiguranja, kao i izvršne sudske odluke jedne države ugovornice priznaju se kao takve u drugoj državi ugovornici.

(2) Priznavanje se može odbiti samo ako je u suprotnosti sa javnim poretkom države ugovornice u kojoj treba da se prizna odluka iz stava 1. ovog člana.

(3) Izvršne odluke koje se priznaju u skladu sa stavom 1. ovog člana izvršiće se u drugoj državi ugovornici. Izvršni postupak se sprovodi prema pravnim propisima o izvršenju takvih odluka države ugovornice, u kojoj treba da se sprovede to izvršenje. Odluke treba da sadrže obrazac o izvršenju, u skladu sa pravnim propisima država ugovornica.

DEO V

PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 29.

Prelazna odredba

(1) Sporazum ne daje osnov za pravo na davanje za period pre njegovog stupanja na snagu.

(2) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, a u cilju primene Dela III ovog sporazuma:

2.1. period osiguranja koji je navršen pre stupanja na snagu ovog sporazuma uzima se u obzir za utvrđivanje prava na davanje na osnovu ovog sporazuma;

2.2. uzimaju se u obzir sve činjenice nastale pre stupanja na snagu ovog sporazuma.

Član 30.

Stupanje na snagu sporazuma i njegovo trajanje

(1) Ovaj sporazum podleže potvrđivanju.

(2) Svaka država ugovornica obaveštava drugu državu ugovornicu o završetku svojih internih postupaka neophodnih za stupanje na snagu ovog sporazuma.

(3) Sporazum stupa na snagu prvog dana trećeg meseca po isteku meseca prijema poslednjeg obaveštenja iz stava 2. ovog člana.

(4) Sporazum se zaključuje na neodređeno vreme. Svaka država ugovornica može da ga otkaže u pismenoj formi, diplomatskim putem, drugoj državi ugovornici. U slučaju otkazivanja, ovaj sporazum ostaje na snazi do kraja kalendarske godine koja sledi godini u kojoj je druga država ugovornica primila obaveštenje o njegovom otkazivanju.

(5) U slučaju prestanka važenja ovog sporazuma zadržavaju se sva stečena prava. Odredbe sporazuma se i dalje primenjuju na zahteve za ostvarivanje prava podnete do dana prestanka važenja ovog sporazuma.

(6) Ovaj sporazum može se menjati i dopunjavati na način i u postupku predviđenom za njegovo donošenje.

U potvrdu ovoga opunomoćenici su potpisali ovaj sporazum.

Sačinjeno u Solunu, dana 13. jula 2017. godine, u dva originala, svaki na srpskom jeziku i grčkom jeziku, pri čemu su oba teksta podjednako verodostojna.

Za Republiku Srbiju Za Republiku Grčku

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 1. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje njen međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama i u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE SPORAZUMA

Radi regulisanja oblasti socijalnog osiguranja, nakon pet rundi pregovora, u Solunu je 13. jula 2017. godine potpisan Sporazum između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju (u daljem tekstu: Sporazum).

Sporazumom je regulisana oblast penzijskog i invalidskog osiguranja.

Sporazum je zasnovan na opšteprihvaćenim principima, iskustvima naše zemlje u ovoj oblasti, kao i na standardima koje predviđa Uredba Evropske unije broj 883/04 koja reguliše socijalnu sigurnost radnika migranata.

Osnovni principi zastupljeni kroz odredbe sporazuma su: princip nacionalnog tretmana; primena pravnih propisa države zaposlenja na utvrđivanje obaveze za sprovođenje socijalnog osiguranja – sa izuzetkom sprovođenja socijalnog osiguranja upućenih lica i diplomatsko-konzularnih predstavnika; princip osiguranja – koji omogućava da teret davanja iz socijalnog osiguranja snosi ona država čiji je osiguranik u pitanju; sabiranje perioda osiguranja navršenih u obe države ugovornice radi ostvarivanja prava na davanja; neposredna isplata stečenih davanja korisniku koji je ostvario pravo na davanja (penzija).

III. PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE ZAKONA

Za izvršenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije za 2017. godinu. Stupanje na snagu ovog zakona, kojim se potvrđuje Sporazum, ne dovodi automatski do stupanja na snagu samog sporazuma. Nakon što parlamenti obe ugovorne strane potvrde Sporazum, on stupa na snagu prvog dana trećeg meseca po isteku meseca kada je poslato poslednje obaveštenje kojim se države ugovornice međusobno informišu o završetku internih procedura potrebnih za njegovo stupanje na snagu. Za sada se ne može sa sigurnošću predvideti kada će dve ugovorne strane završiti svoje interne procedure potrebne za stupanje na snagu Sporazuma.

U momentu njegovog stupanja na snagu, sredstva za davanja iz penzijskog i invalidskog osiguranja će se obazbediti u okviru limita koji odredi Ministarstvo finansija, u okviru Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Ostavite komentar