Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o saradnji u oblasti turizma

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE GRUZIJE

O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o saradnji u oblasti turizma, sačinjen 4. jula 2013. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, gruzijskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

između

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

i

VLADE GRUZIJE

O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA

Vlada Republike Srbije i Vlada Gruzije (u daljem tekstu: Strane), želeći da unaprede prijateljske odnose između naroda Republike Srbije i Gruzije,

Svesne važnosti turizma za razvoj odnosa u oblasti ekonomije i kulture, kao i za bolje razumevanje načina života, istorije i kulturnog nasleđa obe zemlje,

Potvrđujući potrebu za stvaranjem pravnog okvira za saradnju u oblasti turizma,

Sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Strane teže razvoju i jačanju saradnje u oblasti turizma sa naglaskom na povećanju razumevanja istorije i kulture obe zemlje.

Saradnja u oblasti turizma, koja je utvrđena ovim sporazumom, odvijaće se u skladu sa odredbama ovog sporazuma, važećim propisima na državnim teritorijama Strana, osnovnim principima i normama međunarodnog prava i ostalim međunarodnim sporazumima čije su potpisnice Republika Srbija i Gruzija.

Član 2.

Strane podržavaju uspostavljanje i razvoj saradnje između preduzetnika Republike Srbije i Gruzije i oganizacija koje učestvuju u razvoju turizma, a koje investiraju u predmetnu oblast i sprovode zajedničke aktivnosti.

Član 3.

Saradnja iz člana 2. ostvaruje se na sledeći način:

a) promocijom organizovanih grupnih i individualnih turističkih putovanja između dve države,

b) podržavanjem zajedničkih aktivnosti i projekata,

v) razmenom stručnjaka,

g) razmenom informacija,

d) podržavanjem razvoja kadrova u oblasti turizma i ugostiteljstva.

Član 4.

Strane podstiču razmenu informacija u sledećim oblastima:

a) statistika turizma,

b) obrazovni programi, konferencije, seminari i radionice u oblasti turizma i ugostiteljstva,

v) promotivne aktivnosti,

g) potencijal za investicije,

d) trendovi i novine u razvoju turizma,

đ) propisi koji uređuju turističku aktivnost.

Član 5.

Strane podržavaju saradnju između obrazovnih institucija i razmenu studenata, stručnjaka i naučnika specijalizovanih za oblast turizma i ugostiteljstva.

Član 6.

Strane osnivaju Mešovitu komisiju koja je odgovorna za pravilno sprovođenje odredaba ovog sporazuma i iznalaženje rešenja za probleme koji mogu proisteći iz njegovog sprovođenja.

Mešovita komisija sastoji se od predstavnika državnih institucija nadležnih za turizam, koje su imenovale Strane.

Prvi sastanak Mešovite komisije održaće se šest meseci od stupanja na snagu ovog sporazuma.

Na prvom sastanku Mešovita komisija izrađuje poslovnik kojim uređuju postupke za realizaciju njenih aktivnosti.

Po jedan predstavnik svake Strane predsedava Mešovitom komisijom.

Mešovita komisija se sastaje u skladu sa postojećim potrebama i na osnovu pisanog zahteva Strana u Republici Srbiji i Gruziji.

U slučaju da Mešovita komisija ne reši spor između Strana, koji se tiče tumačenja i sprovođenja ovog sporazuma, spor se rešava konsultacijama i/ili pregovorima između Strana.

Član 7.

Odredbe Sporazuma mogu se izmeniti međusobnom saglasnošću Strana, što će biti utvrđeno posebnim dokumentom koji stupa na snagu u skladu sa članom 8. ovog sporazuma. Taj dokument je sastavni deo Sporazuma.

Član 8.

Sporazum stupa na snagu 30 (trideset) dana od prijema poslednjeg pisanog obaveštenja, kojim Strane obaveštavaju jedna drugu o okončanju internih – državnih postupaka koji su neophodni za stupanje na snagu ovog sporazuma.

Sporazum se zaključuje na period od 5 (pet) godina. Sporazum se automatski produžava za period od sledećih 5 (pet) godina, osim ako jedna Strana pisanim obaveštenjem ne obavesti drugu o svojim namerama da raskine ovaj sporazum 6 (šest) meseci pre isteka petogodišnjeg perioda.

Sačinjeno u Beogradu, dana 04.07.2013. u dva primerka, svaki na srpskom, gruzijskom i engleskom jeziku, pri čemu svaki tekst ima jednaku važnost.

U slučaju neslaganja u tumačenju odredaba Sporazuma, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

U ime Vlade Republike Srbije U ime Vlade Gruzije dr Goran PetkovićDržavni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede Republike Srbije David BakradzeIzvanredni i opunomoćeni ambasador Gruzije u Republici Srbiji

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za potvrđivanje sporazuma

1. Ovaj sporazum o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije predložen je sa ciljem međusobnih turističkih veza, kao i doprinosa turizma unapređenju ukupnih bilateralnih odnosa. Njime se potvrđuje spremnost dve države da uspostave saradnju u oblasti turizma, kao i unapređenje odnosa u oblasti ekonomije i kulture i stvore uslovi za njihov dalji razvoj. Na ovaj način uspostavlja se institucionalni okvir za jačanje saradnje između pojedinih partnera u turizmu, što predstavlja vrlo važan doprinos unapređenju ukupnih ekonomskih odnosa između dve države.

2. Saradnja Republike Srbije i Vlade Gruzije u oblasti turizma nije u skladu sa opštim nivoom tradicionalno dobrih ukupnih bilateralnih odnosa. Zvanična statistika u našoj zemlji, prema Republičkom zavodu za statistiku, evidentira turistički promet sa Gruzijom kao „dolaske iz ostalih evropskih zemaljaˮ, što predstavlja svojevrsnu potvrdu skromnih rezultata. Stanovništvo, tj. potencijalni turisti, turistička privreda i organizatori putovanja u Gruziji nisu dovoljno upoznati sa turističkom ponudom Republike Srbije.

3. U Sporazumu su naznačeni posebni oblici saradnje od interesa i značaja za razvoj turizma u obe države, u cilju uspostavljanja pravne osnove za dalji razvoj turističke razmene na principima ravnopravnosti i uzajamne koristi.

Članom 1. predviđa se da Strane teže razvoju i jačanju saradnje u oblasti turizma sa naglaskom na povećanju razumevanja istorije i kulture obe zemlje. Saradnja u oblasti turizma odvijaće se u skladu sa odredbama ovog sporazuma, važećim propisima, osnovnim principima i normama međunarodnog prava i ostalim međunarodnim sporazumima čije su potpisnice Republika Srbija i Gruzija.

Članom 2. predviđa se da Strane podržavaju uspostavljanje i razvoj saradnje između preduzetnika i organizacija koje učestvuju u razvoju turizma, a koje investiraju u predmetnu oblast i sprovode zajedničke aktivnosti.

Članom 3. predviđa se da Strane sve oblike saradnje iz člana 2. ostvaruju na sledeći način: promocijom organizovanih grupnih i individualnih turističkih putovanja između dve države; podržavanjem zajedničkih aktivnosti i projekata; razmenom stručnjaka i razmenom informacija, kao i podržavanjem razvoja kadrova u oblasti turizma i ugostiteljstva.

Članom 4. regulisano je da Strane podstiču razmenu inforamacija u sledećim oblastima: statistika turizma, obrazovni programi, konferencije, seminari i radionice u oblasti turizma i ugostiteljstva, promotivne aktivnosti, potencijal za investicije, trendovi i novine u razvoju turizma, propisi koji uređuju turističku aktivnost.

Članom 5. predviđa se da Strane podržavaju saradnju između obrazovnih institucija i razmenu studenata, stručnjaka i naučnika specijalizovanih za oblast turizma i ugostiteljstva.

Članom 6. predviđeno je osnivanje Mešovite komisije koja je odgovorna za pravilno sprovođenje odredbi ovog sporazuma i iznalaženje rešenja za probleme koji mogu proisteći iz njegovog sprovođenja. Mešovita komisija sastoji se od predstavnika državnih institucija nadležnih za turizam, koje su imenovale Strane. Prvi sastanak Mešovite komisije održaće se šest meseci od stupanja na snagu ovog sporazuma. Ovim članom je takođe predviđeno da na prvom sastanku Mešovita komisija izradi poslovnik kojim se uređuju postupci za realizaciju njenih aktivnosti. Po jedan predstavnik svake Strane predsedava Mešovitom komisijom. Mešovita komisija se sastaje u skladu sa postojećim potrebama i na osnovu pisanog zahteva Strana u Republici Srbiji i Gruziji. U slučaju da Mešovita komisija ne reši spor između Strana, koji se tiče tumačenja i sprovođenja ovog sporazuma, spor se rešava konsultacijama i/ili pregovorima između Strana.

Članom 7. predviđa se da se Odredbe ovog Sporazuma mogu izmeniti međusobnom saglasnošću Strana, što će biti utvrđeno posebnim dokumentom koji stupa na snagu u skladu sa članom 8. ovog sporazuma. Taj dokument je sastavni deo ovog sporazuma.

Članom 8. reguliše se da ovaj sporazum stupa na snagu 30 (trideset) dana od prijema poslednjeg pisanog obaveštenja, kojim Strane obaveštavaju jedna drugu o okončanju internih – državnih postupaka koji su neophodni za stupanje na snagu ovog sporazuma. Takođe se reguliše da se Sporazum zaključuje na period od 5 (pet) godina. Sporazum se automatski produžava za period od sledećih 5 (pet) godina, osim ako jedna Strana pisanim obaveštenjem ne obavesti drugu o svojim namerama da raskine ovaj sporazum 6 (šest) meseci pre isteka petogodišnjeg perioda.

III. Finansijske obaveze za izvršavanje sporazuma

Izvršavanjem Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o saradnji u oblasti turizma od 4. jula 2013. godine ne stvaraju se finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

IV. Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje zakona

Za sprovođenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o saradnji u oblasti turizma od 4. jula 2013. nisu potrebna posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar