Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE GRUZIJE

O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH

PASOŠA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je potpisan 2. juna 2015. godine u Tbilisiju, u originalu na srpskom, gruzijskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE GRUZIJE

O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA

Vlada Republike Srbije i Vlada Gruzije, (u daljem tekstu „Strane ”),

Izražavajući želju za podsticanjem bilateralnih odnosa i nastojeći da promovišu kretanje državljana svojih država, nosilaca diplomatskih i službenih pasoša,

Saglasile su se o sledećem:

Član 1.

Državljani država obe Strane, nosioci važećih diplomatskih i službenih pasoša, imaju pravo na ulazak, tranzit i boravak na teritoriji države druge Strane bez vize u trajanju do 90 (devedeset) dana, u bilo kom periodu od 180 (sto osamdeset) dana, računajući od dana prvog ulaska.

Član 2.

1. Državljani države svake Strane, nosioci diplomatskih i službenih pasoša koji se upućuju na dužnost u diplomatsku misiju, konzularno predstavništvo i međunarodnu organizaciju koja se nalazi na teritoriji države druge Strane, imaju obavezu pribavljanja vize za prvi ulazak.

2. Odredba predviđena u stavu 1. ovog člana odnosi se i na članove porodice kao i na štićenike i izdržavana lica državljana iz stava 1. ovog člana, koji su nosioci važećih diplomatskih i službenih pasoša.

3. Lica navedena u st. 1. i 2. ovog člana moraju da dobiju odgovarajuću akreditaciju u roku od 30 (trideset) dana od dana ulaska.

4. Svaka Strana odgovorna je za izdavanje odgovarajuće akreditacije licima iz st. 1. i 2. ovog člana, u roku od 30 (trideset) dana.

Član 3.

Državljani države svake Strane, nosioci važećih diplomatskih i službenih pasoša, mogu da uđu na teritoriju države druge Strane, prelaze preko ili napuste ovu teritoriju, na bilo kom graničnom prelazu otvorenom za međunarodni saobraćaj.

Član 4.

Državljani države svake Strane, nosioci važećih diplomatskih i službenih pasoša, u periodu boravka na teritoriji države druge Strane, obavezni su da poštuju nacionalno zakonodavstvo države druge Strane.

Član 5.

Ovim sporazumom ne ograničava se pravo nijedne Strane da uskrati ulazak ili boravak na teritoriji svoje države svakom licu koje smatra nepoželjnim.

Član 6.

1. Strane, diplomatskim putem, razmeniće uzorke svojih važećih diplomatskih i službenih pasoša najkasnije trideset (30) dana od dana potpisivanja ovog sporazuma.

2. Strane, diplomatskim putem, dostaviće međusobno uzorke svojih novih ili izmenjenih diplomatskih i službenih pasoša, sa opisom tih dokumenata, najkasnije 30 (trideset) dana pre njihovog uvođenja.

Član 7.

Ovaj sporazum neće uticati na unutrašnje zakonodavstvo država Strana kojim se uređuje ulazak, izlazak i kretanje stranaca u zemlji, pod uslovom da se odredbama ovog sporazuma pooštravaju uslovi za ulazak i boravak državljana država Strana na teritoriji države druge Strane.

Član 8.

Sporovi koji nastanu u vezi sa sprovođenjem i tumačenjem ovog sporazuma rešavaće se putem konsultacija i / ili pregovora.

Član 9.

Svaka Strana zadržava pravo da privremeno obustavi primenu ovog sporazuma, u potpunosti ili delimično, iz razloga nacionalne bezbednosti, javnog reda ili javnog zdravlja. Obustava primene ovog sporazuma stupa na snagu pošto druga Strana dobije obaveštenje o tome, diplomatskim putem. Svaka Strana postupa na isti način u slučaju ukidanja obustave.

Član 10.

Izmene i dopune ovog sporazuma vrše se uz međusobnu saglasnost Strana i čine poseban dokument koji je sastavni deo ovog sporazuma i stupa na snagu na način predviđen u stavu 1. člana 11. ovog sporazuma.

Član 11.

1. Ovaj sporazum zaključuje se na neodređeno vreme i stupa na snagu 30 dana od dana prijema poslednjeg pismenog obaveštenja, diplomatskim putem, da su ispunjene sve unutrašnje procedure neophodne za stupanje na snagu ovog sporazuma.

2. Svaka strana može da raskine ovaj sporazum u bilo koje vreme tako što će obavestiti drugu Stranu, diplomatskim putem. Važenje ovog sporazuma prestaje devedeset (90) dana od dana prijema takvog obaveštenja.

Sačinjeno u Tbilisiju, dana 2. juna 2015. godine, u dva originalna primerka svaki na srpskom, gruzijskom i engleskom jeziku pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju različitog tumačenja, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Za Vladu

Republike Srbije Gruzije

Ivica Dačić Tamara Beručašvili

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije –Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DONOŠENJE ZAKONA

U međudržavnim odnosima, zaključivanje bilateralnih sporazuma kojim se ukidaju vize se smatra značajnim korakom u pravcu stvaranja što povoljnijih uslova za dalje unapređenje političkih odnosa i svestrane saradnje u ekonomskoj, kulturnoj, naučnoj i drugim oblastima od međusobnog interesa i značaja.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša dve zemlje, potpisali su u Tbilisiju, 2. juna 2015. godine, prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ministar inostranih poslova Gruzije Tamara Beručašvili.

Stupanjem na snagu ovog sporazuma, stvoriće se uslovi za intenziviranje daljeg razvoja odnosa i unapređenja sveukupne saradnje dve zemlje.

Sporazum o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša Republike Srbije i Gruzije, usklađen je sa odredbama tipskih sporazuma o ukidanju viza na ove vrste putnih isprava.

III. PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša dve zemlje, nije potrebno obezbeđivanje sredstava u budžetu.

Ostavite komentar