Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti odbrane

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O SARADNjI U OBLASTI ODBRANE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti odbrane, koji je potpisan u Zagrebu, 8. juna 2010. godine, u originalu na srpskom i hrvatskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti odbrane, u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

O SARADNjI U OBLASTI ODBRANE

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Hrvatske (u daljem tekstu: „Strane”),

imajući u vidu potrebu da doprinesu jačanju mira, stabilnosti i razvoju odnosa između zemalja u Evropi i svetu u duhu Povelje Ujedinjenih nacija,

ocenjujući pozitivno procese integracije u Evropi,

izražavajući želju za obostrano korisnom saradnjom zasnovanom na uzajamnom poštovanju i poverenju,

naglašavajući potrebu za sveobuhvatnom saradnjom kroz jačanje poverenja i mere izgradnje bezbednosti,

dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

Obim Sporazuma

Saradnja saglasno ovom sporazumu zasniva se na principu uzajamnog poštovanja i ravnopravnosti i realizuje se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom država Strana, kao i pravilima i principima međunarodnog prava.

Član 2.

Definicije

Termini koji se koriste u ovom sporazumu imaju sledeće značenje:

Država-pošiljalac – država koja šalje osoblje, sredstva i opremu na teritoriju Države-primaoca u cilju realizacije ovog sporazuma;

Država-primalac – država na čijoj teritoriji se nalaze osoblje, sredstva i oprema Države-pošiljaoca u cilju realizacije ovog sporazuma;

Osoblje – lica zaposlena u institucijama i organima Strana.

Član 3.

Oblasti saradnje

Saradnja saglasno ovom sporazumu ostvarivaće se u sledećim oblastima:

bezbednosna politika i planiranje odbrane;

vojnonaučna saradnja;

vojno obrazovanje;

vojna medicina;

saradnja vojnih policija;

operacije za podršku miru;

saradnja u oblasti atomsko-biološko-hemijske zaštite;

vojno-tehnička saradnja;

druge oblasti od zajedničkog interesa o kojima se Strane ili nadležni organi dogovore.

Član 4.

Oblici saradnje

Saradnja saglasno ovom sporazumu ostvarivaće se kroz sledeće oblike:

zvanične posete predstavnika Strana;

radni sastanci, seminari i konferencije;

programi obuke i obrazovanja;

učešće na vežbama;

drugi načini o kojima se Strane ili nadležni organi dogovore.

Član 5.

Sprovođenje Sporazuma

(1) Za sprovođenje ovog sporazuma nadležni su Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Ministarstvo odbrane Republike Hrvatske (u daljem tekstu: „nadležni organi”).

(2) Radi realizacije ovog sporazuma, nadležni organi Strana mogu da zaključe protokole i druge dodatne ugovore.

Član 6.

Godišnji planovi bilateralne saradnje u oblasti odbrane

Na osnovu ovog sporazuma, a saglasno specifičnim potrebama, nadležni organi Strana izrađivaće godišnje planove bilateralne saradnje u oblasti odbrane.

Član 7.

Postupanje sa tajnim podacima

(1) Strane će u skladu sa ovim sporazumom i propisima svojih zemalja preduzeti sve potrebne mere kojima se obezbeđuje i održava tajnost podataka razmenjenih tokom saradnje i sprovođenja ovog sporazuma. Ni jedna od Strana neće bilo kojoj trećoj strani prenositi tajne podatke razmenjene tokom sprovođenja ovog sporazuma, bez pisane saglasnosti druge Strane.

(2) Osoblje Države-pošiljaoca poštovaće propise Države-primaoca koji se odnose na zaštitu tajnih podataka. Oni će takođe poštovati i uputstva Države-primaoca po kojima se može uskratiti pristup tajnim podacima određenog stepena tajnosti. U slučaju bilo kakvog odstupanja od navedenog, Država-primalac će obavestiti Državu-pošiljaoca radi pokretanja odgovarajućeg postupka. Država-primalac može zahtevati da repatrijacija takvog osoblja bude odmah izvršena.

(3) Tokom realizacije saradnje saglasno ovom sporazumu, Strane mogu razmenjivati tajne podatke stepena tajnosti „INTERNO/OGRANIČENO”. Sva ostala pitanja, kao i pojedinosti vezane za razmenu i zaštitu tajnih podataka, Strane će dogovoriti posebnim sporazumom.

Član 8.

Finansijska pitanja

(1) Svaka od Strana i/ili njeni nadležni organi, snosiće svoje troškove u vezi sa realizacijom aktivnosti saglasno ovom sporazumu, odnosno dodatnih tehničkih dogovora na nivou nadležnih organa, a saglasno godišnjim planovima bilateralne saradnje u oblasti odbrane.

(2) Dodatnim tehničkim dogovorima iz stava 1. ovog člana, Strane i/ili nadležni organi mogu se dogovoriti o drugačijoj podeli troškova za određene aktivnosti.

Član 9.

Medicinska zaštita

U slučaju potrebe, Država-primalac pružiće osoblju Države-pošiljaoca hitnu medicinsku pomoć na način kako je pruža pripadnicima oružanih snaga Države-primaoca, odnosno u skladu sa bilateralnim ugovorom o socijalnom osiguranju između država Strana, dok boravi na njenoj teritoriji u cilju realizacije ovog sporazuma, dodatnih ugovora i godišnjih planova bilateralne saradnje u oblasti odbrane.

Član 10.

Naknada štete

Ako za vreme izvođenja aktivnosti, u skladu sa ovim sporazumom, odnosno dodatnim ugovorima i godišnjim planovima bilateralne saradnje u oblasti odbrane, nastane bilo kakva šteta na imovini Strana, povreda ili smrt osoblja neke od Strana, svaka od Strana će snositi troškove štete, povrede ili smrti nastale na sopstvenoj imovini ili nanete sopstvenom osoblju. Ukoliko je šteta nastala kao posledica grubih propusta, lošeg postupanja ili teškog nemara, Strana čije je osoblje ili imovina izazvalo štetu, povredu ili smrt snosiće troškove naknade štete drugoj Strani.

Član 11.

Jurisdikcija

(1) Za vreme boravka na teritoriji Države-primaoca, osoblje Države-pošiljaoca će poštovati propise, praksu i običaje Države-primaoca.

(2) Dok boravi na teritoriji Države-primaoca, osoblje Države-pošiljaoca disciplinski je odgovorno svom pretpostavljenom starešini, odnosno izaslaniku odbrane na teritoriji Države-primaoca. Pretpostavljeni starešina, odnosno izaslanik odbrane na teritoriji Države-primaoca ima pravo da preduzme disciplinske mere protiv svog osoblja, na odgovarajući način, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

Član 12.

Sporovi

Sporove koji eventualno budu nastali u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog sporazuma, dodatnih ugovora ili godišnjih planova bilateralne saradnje u oblasti odbrane, Strane i/ili nadležni organi će rešavati konsultacijama i pregovorima.

Član 13.

Izmene i dopune

Strane mogu da izmene i dopune ovaj sporazum u bilo koje vreme, zajedničkom pisanom saglasnošću. Usaglašene izmene i dopune će stupiti na snagu u skladu sa članom 14. ovog sporazuma.

Član 14.

Završne odredbe

(1) Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema poslednjeg pisanog obaveštenja kojim se Strane međusobno obaveštavaju, diplomatskim putem, da su u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom sprovele postupak koji je neophodan za stupanje na snagu Sporazuma.

(2) Sporazum će se privremeno primenjivati od dana potpisivanja.

(3) Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeni period.

(4) Svaka od Strana može da otkaže ovaj sporazum pisanim obaveštenjem drugoj Strani diplomatskim putem. Otkaz Sporazuma stupa na snagu šest meseci od datuma prijema takvog pisanog obaveštenja.

Potpisano u Zagrebu, 8. juna 2010. godine, u dva originalna primerka svaki na srpskom i hrvatskom jeziku, pri čemu su oba teksta podjednako važeća.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE SRBIJE REPUBLIKE HRVATSKE

__________________________ ___________________________

Dragan Šutanovac Branko Vukelić

ministar odbrane ministar odbrane

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje navedenog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4) Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje Zakona

Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti odbrane, čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, opredeljuju se osnovni ciljevi i principi na kojima će se zasnivati saradnja u oblasti odbrane između vlada Republike Srbije i Republike Hrvatske, odnosno njihovih nadležnih organa, a u cilju doprinosa razvoju celokupnih bilateralnih odnosa dve države, kao i jačanju mira, stabilnosti i razvoju odnosa između država u Evropi i svetu.

Imajući u vidu da za sada ne postoji međunarodni ugovor o saradnji u oblasti odbrane koji bi generalno dao pravni osnov za saradnju nadležnih organa ugovornih strana, prvenstveni cilj predloženog zakona, odnosno zaključenog Sporazuma, je uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio i ujedno olakšao saradnju ugovornih strana i njihovih nadležnih organa u oblasti odbrane (bezbednosna politika i planiranje odbrane, vojnonaučna i vojnotehnička saradnja, vojno obrazovanje, operacije podrške miru, kao i drugi segmenti od zajedničkog interesa).

3. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, budući da se sredstva koja su potrebna za sprovođenje Sporazuma, predviđaju finansijskim planom Ministarstva odbrane.

Ostavite komentar