Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti poljoprivrede i srodnim sektorima

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE INDIJE O SARADNjI U OBLASTI POLjOPRIVREDE I SRODNIM SEKTORIMA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti poljoprivrede i srodnim sektorima, potpisan 3. marta 2009. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, hindi i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti poljoprivrede i srodnim sektorima u originalu na srpskom jeziku glasi:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori“.

OBRAZLOŽENjE

1. Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti poljoprivrede i srodnim sektorima sadržan je u odredbi člana 99. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje zakona

Potpisivanjem i potvrđivanjem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti poljoprivrede i srodnim sektorima:

– Republika Srbija pokazuje spremnost da oblast ekonomskih odnosa obogati još jednim sporazumom i doprinese ukupnom unapređenju međusobnih odnosa;

– saradnja dve zemlje u oblasti poljoprivrede dobiće pravni okvir koji je neophodan za buduću plansku saradnju;

– Republika Srbija pokazuje volju i spremnost da u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom podstakne razvoj naučnih i tehnoloških veza naučno istraživačkih ustanova iz Republike Srbije sa ustanovama iz Republike Indije;

– stvara se osnov za uspostavljanje poslovnih veza predstavnika poljoprivredno-prehrambene industrije Republike Srbije i Republike Indije;

pružiće se podrška započetoj saradnji u oblasti semenarstva;

povećaće se obim razmene poljoprivredno – prehrambenih proizvoda;

stvoriće se mogućnost za saradnju u oblasti obrazovanja, studijskih boravaka srpskih eksperata, razmene iskustava srpskih eksperata sa indijskim ekspertima.

3. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Član 1. Zakona propisuje da se potvrđuje Sporazum između Vlad Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti poljoprivrede i srodnim sektorima, potpisan 3. marta 2009. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, hindi i engleskom jeziku.

Član 2. Zakona sadrži tekst Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti poljoprivrede i srodnim sektorima u originalu na srpskom jeziku.

Član 3. Zakona propisuje stupanje na snagu Zakona tj. da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori“.

4. Procena iznosa finansijskih sredstava za sprovođenje zakona

Za primenu ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva iz budžeta Republike Srbije.

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE INDIJE

O SARADNjI U OBLASTI POLjOPRIVREDE I SRODNIM SEKTORIMA

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Indije, u daljem tekstu: Ugovorne strane,

u želji da razviju i unaprede ekonomsku, naučnu i tehničku saradnju u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije,

imajući u vidu da će saradnja da unapredi i učvrsti postojeće prijateljske odnose zasnovane na principima jednakosti i obostrane koristi,

saglasile su se sa sledećim:

Član 1.

Ugovorne strane saglasne su da, u skladu sa svojim nacionalnim zakonima i propisima, podstiču razvoj ekonomskih, naučnih, tehničkih i poslovnih odnosa u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije.

Ugovorne strane omogućiće, u skladu sa svojim nadležnostima, uspostavljanje institucionalnih veza između preduzeća i ostalih privrednih subjekata dve zemlje u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije.

Član 2.

U nameri da poboljšaju poljoprivrednu proizvodnju, unaprede naučni i istraživački rad u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije i uvedu nove tehnologije i metode upravljanja, Ugovorne strane podržaće zaključivanje projektnih sporazuma između preduzeća i ostalih privrednih subjekata dve zemlje u ovoj oblasti.

Saradnja između dve zemlje shodno ovom sporazumu odvijaće se u sledećim oblastima:

a) Razmena naučnih i tehničkih informacija i naučno-istraživačkih nalaza, kao i sprovođenje zajedničkih istraživačkih programa u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije;

b) Organizovanje programa obuke, seminara i poseta stručnjaka i konsultanata, naizmenično u obe zemlje;

v) Razmena kvalitetnih hibrida ratarskih kultura i povrća, genskog pula voća kao što je grožđe i hortikulture i mehanizacije kroz modernizovane alatke i mašine;

g) Razvoj i uvođenje modernih tehnologija u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije;

d) Tehnologije posle berbe, agro prerada i plasman sa povratnim i progresivnim vezama;

đ) Harmonizacija/saradnja u veterinarskim, fito-sanitarnim i ostalim propisima u oblasti uzgoja, proizvodnje i trgovine poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, semenom i sadnim materijalom, poljoprivrednim i šumskim biljnim kulturama i rasnim domaćim životinjama, sa međunarodnim standardima;

e) Unapređenje zajedničkih poduhvata u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije;

ž) Unapređenje saradnje između preduzeća u oblasti poljoprivrede i srodnih sektora;

z) Unapređenje poljoprivredne trgovine između dve zemlje.

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da uspostave Zajedničku komisiju koja će pratiti izvršenje ovog Sporazuma i, ukoliko je neophodno, predlagati Ugovornim stranama mere za dalje unapređivanje saradnje u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije između dve zemlje.

Zajednička komisija sastajaće se kada dve Ugovorne strane smatraju da je to neophodno, a najmanje jednom godišnje naizmenično u Republici Srbiji i u Republici Indiji.

Članove Komisije odrediće nadležni organi država Ugovornih strana.

Član 4.

Da bi se olakšalo izvršenje ovog sporazuma, Zajednička komisija biće odgovorna za:

– davanje konkretnih predloga za saradnju u oblastima navedenim u članu 2. stav 2, pod a) do z),

– izradu uputstava i prioriteta za buduću saradnju u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije.

Član 5.

Troškove koji budu nastali tokom razmene poseta stručnjaka i konsultanata snosiće Ugovorna strana koja šalje svoje stručnjake i konsultante.

Ugovorna strana koja prima stručnjake i konsultante mora da bude obaveštena o poseti najmanje mesec dana pre datuma koji se predlaže za njenu realizaciju.

Član 6.

Ovaj sporazum neće uticati na prava i obaveze Ugovornih strana, koje proističu iz ostalih bilateralnih sporazuma zaključenih sa drugim zemljama ili iz međunarodnih ugovora čijih su one strane.

U vezi sa prednjim, Ugovorne strane se obavezuju da će se pridržavati međunarodnih fito-sanitarnih i veterinarsko-sanitarnih propisa Svetske trgovinske organizacije u trgovini robom i uslugama u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije između dve zemlje.

Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema druge note, kojima se Ugovorne strane međusobno obaveštavaju da je ispunjena unutrašnja zakonom predviđena procedura za njegovo stupanje na snagu. Ovaj sporazum se zaključuje na period od pet (5) godina i posle tog perioda biće produžen za sledećih pet (5) godina. Sporazum će ostati snazi sve dok jedna od Ugovornih strana pismeno ne obavesti najmanje šest (6) meseci unapred o svojoj nameri da ga raskine.

Sporazum je potpisan u Beogradu dana 3. marta 2009. godine, u dve originalne kopije, od kojih je svaka na srpskom, hindi i engleskom jeziku, čiji su svi tekstovi podjednako autentični. U slučaju odstupanja u tumačenju, važiće engleska verzija teksta.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Republike Indije dr Saša Dragin T. Nanda Kumar

Ostavite komentar