Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o uzajamnom regulisanju međunarodnog drumskog prevoza putnika i stvari

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJUSPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE O UZAJAMNOM REGULISANJU MEĐUNARODNOG DRUMSKOG PREVOZA PUTNIKA I STVARI

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o uzajamnom regulisanju međunarodnog drumskog prevoza putnika i stvari, sačinjen u Ankoni, 15. oktobra 2013. godine, u originalu na srpskom i italijanskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o uzajamnom regulisanju međunarodnog drumskog prevoza putnika i stvari u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italijeo uzajamnom regulisanju međunarodnog drumskog prevoza putnika i stvari

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Italije (u daljem tekstu: strane ugovornice), u vezi sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, koji je potpisan 29. aprila 2008. godine i stupio na snagu 1. septembra 2013. godine, u cilju da olakšaju i da u obostranom interesu regulišu drumski prevoz putnika i stvari motornim vozilima između država strana ugovornica, kako do odredišta, tako i u tranzitu preko teritorije države strane ugovornice, dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

Prevoznici iz država strana ugovornica imaju pravo da obavljaju drumski prevoz putnika i stvari, kako do odredišta, tako i u tranzitu preko teritorije države druge strane ugovornice, vozilima za prevoz putnika i stvari registrovanim na teritoriji države strane ugovornice u kojoj se nalazi sedište prevoznika, u skladu sa ovim sporazumom.

I. PREVOZ PUTNIKA

Polje primene

Član 2.

U skladu sa važećim zakonodavstvom o ulasku i boravku lica na teritoriji država strana ugovornica, odredbe ovog sporazuma primenjuju se na međunarodni drumski prevoz putnika između teritorija država strana ugovornica i u tranzitu, koji se obavlja vozilima namenjenim za prevoz putnika i opremljenim sa više od devet sedišta, uključujući i sedište vozača (autobus).

1.2. Linijski prevoz putnika između država strana ugovornica

Član 3.

1. U smislu ovog sporazuma linijski prevoz putnika je prevoz koji se obavlja na određenom itinereru po odobrenim i objavljenim redovima vožnje i cenovnicima.

2. Linijski prevoz putnika omogućava da se putnici ukrcaju i iskrcaju na polaznoj ili usputnim stanicama.

3. Prevoznici iz država strana ugovornica dužni su pri obavljanju linijskog prevoza putnika da prime u autobus svakog putnika na polaznoj i drugim unapred utvrđenim stanicama, pod uslovom da ima slobodnih mesta za sedenje u skladu sa odredbama ovog sporazuma i nacionalnim zakonodavstvom država strana ugovornica o linijskom prevozu putnika.

Član 4.

Linijski prevoz putnika između država strana ugovornica uspostavlja se dogovorom nadležnih organa država strana ugovornica iz člana 25. ovog sporazuma i na osnovu predloga Mešovite komisije iz člana 26. ovog sporazuma.

Član 5.

1. Linijski prevoz putnika obavlja se na osnovu dozvole koja je neprenosiva.

2. Dozvolu izdaju, nadležni organi država strana ugovornica, svaki za deo relacije na svojoj teritoriji, na osnovu reciprociteta, ukoliko se sami organi drugačije ne dogovore.

3. Rok važenja dozvole utvrđuje se dogovorom Mešovite komisije.

4. Dozvola se izdaje na zahtev zainteresovanog prevoznika iz države strane ugovornice koji se podnosi nadležnom organu države strane ugovornice na čijoj teritoriji se nalazi sedište tog prevoznika.

5. U zahtevu se moraju navesti itinerer na relaciji, red vožnje za celu godinu, cenovnik i svi drugi podaci koje eventualno zahtevaju nadležni organi država strana ugovornica. Uz zahtev se prilaže skica itinerera na kojoj su naznačene stanice i kilometraža.

6. Nadležni organ države jedne strane ugovornice prosleđuje zahtev sa prilozima nadležnom organu države druge strane ugovornice.

7. Nadležni organi država strana ugovornica odobravaju zahteve na osnovu procedure koju je predložila Mešovita komisija.

8. Pri obavljanju linijskog prevoza putnika u autobusu se mora nalaziti original dozvole ili autentična kopija iste dozvole koju je izdao nadležni organ.

Član 6.

Prevoznik iz države jedne strane ugovornice ne može obavljati unutrašnji prevoz putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji države druge strane ugovornice.

1.3. Linijski prevoz putnika u tranzitu

Član 7.

1. Linijski prevoz putnika u tranzitu preko teritorije države strane ugovornice je prevoz od mesta polaska na teritoriji države jedne strane ugovornice, pri čemu se prolazi preko teritorije države druge strane ugovornice bez usputnog ukrcavanja i iskrcavanja putnika, dok je mesto odredišta na teritoriji treće države.

2. Dozvolu za obavljanje linijskog prevoza u tranzitu izdaje nadležni organ države strane ugovornice preko čije teritorije se taj prevoz obavlja, na zahtev prevoznika iz države druge strane ugovornice, koji se dostavlja posredstvom nadležnog organa države strane ugovornice na čijoj teritoriji se nalazi sedište prevoznika.

1.4. Vanlinijski prevoz putnika (povremeni)

Član 8.

Povremeni prevoz putnika obuhvata:

1) prevoze izvršene istim autobusom koji prevozi na celom prevoznom putu istu grupu putnika i vraća je na mesto polaska koje se nalazi na teritoriji države strane ugovornice u kojoj je autobus registrovan (kružna vožnja zatvorenih vrata);

2) prevoz putnika od mesta polaska do mesta odredišta i povratak praznog autobusa do mesta polaska koje se nalazi na teritoriji države strane ugovornice u kojoj je autobus registrovan (povratak praznog autobusa);

3) vožnja praznog autobusa do mesta odredišta i prevoz grupa putnika, prethodno formiranih na osnovu ugovora između prevoznika i komitenta do mesta polaska koje se nalazi na teritoriji države strane ugovornice u kojoj je autobus registrovan (ulazak praznog autobusa).

Član 9.

Prevozi iz člana 8. tač. 1) i 2) ovog sporazuma, kako u bilaterali tako i u tranzitu, obavljaju se bez dozvole.

2. U slučajevima iz stava 1. ovog člana u autobusu se mora nalaziti putni list. Obrazac putnog lista predlaže Mešovita komisija.

3. U slučaju iz člana 8. tačka 3) ovog sporazuma nadležni organ zemlje u kojoj prevoznik, koji treba da obavi prevoz, ima sedište, obavezan je tražiti dozvolu nadležnog organa države druge strane ugovornice. Nadležni organi država strana ugovornica mogu razmeniti godišnji kontingent dozvola. Obrazac dozvole predlaže Mešovita komisija iz člana 26. ovog sporazuma. Uz dozvolu se mora nalaziti i putni list sa spiskom putnika koji se prevoze.

4. Autobus kojim se obavlja linijski i vanlinijski prevoz putnika, u slučaju kvara, može bez dozvole biti zamenjen drugim autobusom, na način koji odredi Mešovita komisija.

1.5. Ostale vrste prevoza putnika

Član 10.

1. Za obavljanje ostalih vrsta prevoza putnika osim prevoza iz člana 8. ovog sporazuma potrebna je dozvola nadležnog organa države druge strane ugovornice.

2. Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na zahtev zainteresovanog prevoznika koji se podnosi nadležnom organu države na čijoj teritoriji prevoznik ima sedište.

3. U zahtevu se moraju navesti mesto odredišta, itinerer, svrha putovanja i autobusi koji će se koristiti i drugi podaci koje utvrde nadležni organi država strana ugovornica.

4. Nadležni organ iz stava 2. ovog člana dostavlja zahtev sa svom potrebnom dokumentacijom nadležnom organu države druge strane ugovornice.

5. Nadležni organ druge strane ugovornice obavestiće ga o svojoj odluci u roku od 10 dana od dana prijema zahteva.

II. PREVOZ STVARI

Član 11.

1. Prevoznik čije je sedište na teritoriji države jedne strane ugovornice obavlja prevoz stvari između država strana ugovornica na osnovu dozvole koju

izdaje nadležni organ države druge strane ugovornice, osim u slučajevima iz člana 12. ovog sporazuma i u slučajevima kada Mešovita komisija usvoji odluku da se prevoz između država strana ugovornica obavlja bez dozvole. Dozvola važi za jednu vožnju koja obuhvata odlazak i povratak.

2. Pri obavljanju prevoza stvari ulazak, kretanje i boravak vozila i vozača na teritoriji države druge strane ugovornice mogu biti podvrgnuti, na osnovu reciprociteta, posebnim postupcima, proverama i merama kada to zahtevaju razlozi bezbednosti.

3. Prevoz stvari u tranzitu preko teritorije države strane ugovornice je prevoz od mesta polaska na teritoriji države jedne strane ugovornice, pri čemu se bez utovara i istovara stvari prolazi preko teritorije države druge strane ugovornice, dok je mesto odredišta na teritoriji treće zemlje.

Član 12.

1. Dozvola iz člana 11. ovog sporazuma nije potrebna za obavljanje sledećih prevoza, osim ako propisi kojima se uređuje dovoz, odvoz i tranzit stvari na teritoriju i sa teritorije države strane ugovornice zahtevaju izdavanje posebnih dozvola drugih nadležnih organa:

prevoz posmrtnih ostataka;

prevoz predmeta namenjenih izložbama;

povremeni prevoz stvari sa vazduhoplovnog pristaništa i za vazduhoplovno pristanište u slučaju promene pravca leta;

prevoz prtljaga autobuskim prikolicama i prevoz prtljaga do i od aerodroma;

prevoz poštanskih pošiljaka;

prevoz medicinskog materijala i opreme u slučaju potrebe za hitnom intervencijom, naročito u slučaju prirodnih nepogoda;

prevoz vredne robe (na primer, plemeniti metali) koji obavljaju specijalna vozila u pratnji policije ili drugih službi zaštite;

prevoz rezervnih delova za brodove ili avione;

vožnja praznog teretnog vozila koje ulazi radi zamene drugog vozila havarisanog u inostranstvu, povratak praznog havarisanog vozila nakon popravke, kao i nastavak prevoza uz dozvolu izdatu za havarisano vozilo;

prevoz pčela i riblje mlađi;

11) prevoz u nekomercijalne svrhe pribora i životinja za pozorišne, muzičke, filmske, sportske ili cirkuske manifestacije, sajmove ili svečanosti i onih koji su namenjeni za radio snimanja ili za filmsku i televizijsku produkciju.

2. U smislu ovog člana, spisak prevoza za koje nije potrebna dozvola, može menjati Mešovita komisija.

Član 13.

1. Na osnovu dozvole za prevoz stvari koja je neprenosiva prevoznik može da obavlja prevoz teretnim vozilom ili skupom vozila (kamion bez prikolice, kamion sa prikolicom, vučno vozilo i poluprikolica) u okviru perioda važnosti koji je naznačen na svakoj dozvoli, a koji ne može biti duži od jedne godine.

2. Za obavljanje prevoza stvari u tranzitu preko teritorije države druge strane ugovornice potrebna je dozvola (ali ne u formi kontingenata), osim u slučaju drugačijeg dogovora strana ugovornica.

3. U slučaju prevoza u skupu vozila može se koristiti prikolica ili poluprikolica registrovana na teritoriji države druge strane ugovornice.

Član 14.

1. Prevoznik iz države jedne strane ugovornice ne može obavljati unutrašnji prevoz stvari na teritoriji države druge strane ugovornice.

2. Prevoznici iz države jedne strane ugovornice ne mogu obavljati prevoz između teritorije države druge strane ugovornice i neke treće zemlje i obrnuto, osim ako se strane ugovornice drugačije dogovore i u tom slučaju Mešovita komisija predlaže kontingente dozvola, ali uz odgovarajuću dozvolu treće zemlje, ako je ona potrebna.

III. ODREDBE OPŠTEG KARAKTERA

Član 15.

1. Uslovi za obavljanje drumskog prevoza, podesnost vozila, potrebna dokumenata za vozila, osposobljenost vozača za vožnju, osiguranje od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima, osiguranje putnika u navedenom saobraćaju, utvrđuju se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države strane ugovornice na čijoj teritoriji je vozilo registrovano.

2. Uslovi osiguranja iz polise moraju biti u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj se obavlja prevoz.

Član 16.

Modalitete za izdavanje karata, popunjavanje dokumenata potrebnih za prevoz putnika i stvari i praćenje statističkih podataka koje će razmenjivati nadležni organi, zajedničkim dogovorom utvrđuju nadležni organi država strana ugovornica.

Član 17.

1. Pri obavljanju prevoza na teritoriji države druge strane ugovornice prevoznik i posada vozila dužni su da se pridržavaju propisa o drumskom saobraćaju koji važe na toj teritoriji.

2. Za povredu propisa iz stava 1. ovog člana odgovara se pred nadležnim organima države strane ugovornice na čijoj teritoriji je došlo do povrede propisa.

Član 18.

1. Pri obavljanju prevoza prevoznik je dužan da se pridržava deviznih propisa, propisa u vezi sa naknadama i carinskih propisa koji su na snazi na teritoriji na kojoj se obavlja prevoz.

2. Mešovita komisija može predložiti olakšice u vezi sa naknadama u skladu sa nacionalnim zakonodavstvima država strana ugovornica.

Član 19.

1. Svaka strana ugovornica dozvoliće ulazak na teritoriju svoje države vozilima registrovanim na teritoriji države druge strane ugovornice sa oslobađanjem od carinskih dažbina, bez zabrana i ograničenja, pod uslovom da ona budu reeksportovana.

2. Strane ugovornice mogu zahtevati da ta vozila budu podvrgnuta carinskim formalnostima predviđenim za privremeni uvoz/prijem na teritoriju države strane ugovornice.

Član 20.

1. Vozač i ostali članovi posade vozila mogu privremeno uvesti/primiti uz oslobađanje od uvoznih dažbina i taksa, razumnu količinu predmeta za ličnu upotrebu u zavisnosti od trajanja boravka na teritoriji države druge strane ugovornice, pod uslovom da ih ne otuđe.

2. Namirnice i manje količine duvana, cigara i cigareta namenjene ličnoj potrošnji oslobođeni su od uvoznih dažbina i taksa uz poštovanje carinskih propisa koji važe na teritoriji države druge strane ugovornice.

Član 21.

Gorivo sadržano u fabrički ugrađenim rezervoarima (onim koje je konstruktor predvideo za taj tip vozila i koji su tehnološki povezani sa sistemom za napajanje motora) privremeno uvezenih/primljenih vozila oslobođeno je uvoznih dažbina i taksa i uvoznih zabrana i ograničenja.

Član 22.

1. Rezervni delovi uvezeni za opravku privremeno uvezenog/primljenog vozila koje obavlja prevoz uređen ovim sporazumom, oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina i taksa, bez zabrana i ograničenja, uz poštovanje carinskih formalnosti predviđenih nacionalnim zakonodavstvima država strana ugovornica.

2. Na zamenjene delove koji nisu reeksportovani plaćaju se uvozne dažbine i takse, osim ako su, prema zakonskim odredbama države uvoznika, predati državi bez naknade ili su uništeni pod carinskim nadzorom na trošak zainteresovanih lica.

Član 23.

1. Obračun i plaćanja po osnovu usluga prevoza, u skladu sa ovim sporazumom vrše se u slobodno konvertibilnoj valuti koja je predmet kupovine i prodaje na deviznom tržištu države strane ugovornice koja vrši plaćanje, a prihvaćena je od druge ugovorne strane. Obračun i plaćanja vrše se po obračunskom kursu koji se primenjuje na dan transfera na teritoriji države strane ugovornice koja vrši plaćanje.

2. Odgovarajući prenos sredstava vrši se bez ograničenja ili odlaganja, uz prethodno izvršeno plaćanje poreskih obaveza, a u skladu sa odredbama o korišćenju sredstava plaćanja.

3. Ako je zaključen ugovor o plaćanju među stranama ugovornicama, pomenuta plaćanja vrše se u skladu sa odredbama istog, a u skladu sa odredbama iz prethodnog stava.

Član 24.

Nezavisno od mera izrečenih u zemlji u kojoj je prekršaj izvršen, u slučaju povrede ovog sporazuma, nadležni organ države strane ugovornice na čijoj teritoriji je registrovano vozilo, po obaveštenju nadležnog organa države druge strane ugovornice, prema prevoznicima koji su na teritoriji države druge strane ugovornice prekršili odredbe ovog sporazuma, može izreći jednu od sledećih mera:

opomena;

2) opomena uz obaveštenje da će se u slučaju ponovljenog prekršaja izreći mera iz tač. 3) ili 4) ovog stava;

3) privremeno oduzimanje dozvole za obavljanje prevoza stvari ili putnika u državi u kojoj je prekršaj počinjen u trajanju od tri do 12 meseci;

4) trajno oduzimanje dozvole za obavljanje prevoza stvari ili putnika u državi u kojoj je prekršaj počinjen.

Član 25.

1. Razlike u primeni i tumačenju odredaba ovog sporazuma rešavaće se putem konsultacija i bilateralnih pregovora nadležnih organa država strana ugovornica.

2. Sva pitanja u vezi sa primenom ovog sporazuma izvršavaju nadležni organi, i to:

– za Republiku Srbiju: Ministarstvo saobraćaja,

– za Republiku Italiju: Ministarstvo za infrastrukturu i saobraćaj – Sektor za saobraćaj, plovidbu i informacione statističke sisteme – Generalni direktorat za drumski transport i intermodalnost.

Član 26.

1. Strane ugovornice obrazuju Mešovitu komisiju, koja se sastoji od predstavnika nadležnih organa, radi razmatranja svih pitanja u vezi sa sprovođenjem i primenom ovog sporazuma, a naročito:

1) davanja mišljenja o linijskom prevozu putnika, uz moguće usaglašavanje načina obavljanja samog prevoza koji bi bio odgovarajući za obe strane ugovornice;

2) određivanje uz obostranu saglasnost kontingenata dozvola za prevoz putnika i stvari iz čl. 9, 11. i 14. ovog sporazuma i ako je to potrebno za prevoze iz člana 10. ovog sporazuma ili oslobađenje od dozvola za bilateralne prevoze i prevoze u tranzitu,

3) predlaganja obrazaca dozvola iz čl. 5, 9, 10. i 11. ovog sporazuma i određivanje načina izdavanja;

4) rešavanje pitanja i problema koji mogu proisteći iz primene ovog sporazuma,

5) usvajanje odgovarajućih mera za olakšavanje i podsticanje razvoja drumskog prevoza između dve države;

6) razmatranje mogućnosti da se sa nadležnim organima država strana ugovornica dogovori davanje olakšica u vezi sa naknadama, na osnovu uzajamnosti, a u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom država strana ugovornica.

2. Nadležni organi država strana ugovornica određuju predstavnike koji će se, u okviru Mešovite komisije, na zahtev jedne od strana ugovornica, sastajati naizmenično na teritorijama država strana ugovornica.

Član 27.

1. Nacionalno zakonodavstvo države svake strane ugovornice primenjuje se na sva ona pitanja koja nisu uređena ovim sporazumom ili međunarodnim konvencijama čije su potpisnice obe strane ugovornice.

2. Odrebe ovog sporazuma ne isključuju ispunjavanje obaveza Republike Italije prema EU koje proizlaze iz njenog članstva u EU.

Član 28.

1. Pri obavljanju prevoza na osnovu ovog sporazuma prevoznik i posada vozila dužni su da se pridržavaju nacionalnog zakonodavstva države strane ugovornice na čijoj teritoriji se obavlja prevoz, a posebno u delu kojim se regulišu kretanje i boravak stranaca.

2. Strane ugovornice zadržavaju pravo da uskrate slobodu kretanja koja je recipročno odobrena, u slučaju kada to zahtevaju razlozi bezbednosti, čak i pod formom uređenja kretanja stvari.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29.

1. Ovaj sporazum stupa na snagu prvog dana narednog meseca od meseca kada je primljeno poslednje obaveštenje, kojim se ugovorne strane međusobno obaveštavaju o ispunjenosti unutrašnjih zakonskih procedura neophodnih za njegovo stupanje na snagu.

2. Ovaj sporazum ostaje na snazi godinu dana i automatski će biti produžavan na periode od po godinu dana, osim u slučaju otkazivanja, o čemu će jedna ugovorna strana obavestiti drugu najmanje tri meseca pre isteka roka važnosti.

U potvrdu napred iznetog, dole potpisani, propisno ovlašćeni predstavnici svojih Vlada, potpisali su ovaj sporazum.

Sačinjeno u Ankoni na dan 15. oktobra 2013. u dva originalna primerka, svaki na srpskom i italijanskom jeziku i svaki je podjednako autentičan.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE SRBIJE REPUBLIKE ITALIJE

Ivan Mrkić Ema Bonino

Član 3.

Nadležni organ za sprovođenje ovog sporazuma je ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o uzajamnom regulisanju međunarodnog drumskog prevoza putnika i stvari sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANJE SPORAZUMA

U oblasti drumskog saobraćaja sa Republikom Italijom zaključen je Sporazum između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Republike Italije o regulisanju drumskog prevoza putnika i robe, potpisan u Beogradu, 27. jula 1960. godine. Konsolidacija ugovornog stanja sa Republikom Italijom nije završena.

Nacrt sporazuma o drumskom prevozu duže vreme se usaglašavao i dva puta je bio parafiran.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o uzajamnom regulisanju međunarodnog drumskog prevoza putnika i stvari potpisan je u Ankoni, 15. oktobra 2013. godine. Sporazum je potpisao, u ime Vlade Republike Srbije, Ivan Mrkić, ministar spoljnih poslova, na osnovu ovlašćenja Vlade (Zaključak 05 Broj: 018-8586/2013-2 od 14. oktobra 2013. godine). Sporazum je u ime Vlade Republike Italije potpisala Ema Bonino, ministar spoljnih poslova.

Zaključivanjem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o uzajamnom regulisanju međunarodnog drumskog prevoza putnika i stvari stvoren je pravni okvir za unapređenje bilateralnih trgovinskih i ekonomskih odnosa uređivanjem bilateralnih i tranzitnih prevoza putnika i stvari, kao i prevoza stvari iz i za treće zemlje u skladu su sa evropskom regulativom iz oblasti drumskog saobraćaja i regulativom Međunarodnog transportnog foruma.

Sporazumom se uređuju:

– prevoz putnika (linijski između država strana ugovornica i u tranzitu, vanlinijski-povremeni i ostale vrste prevoza putnika),

– prevoz stvari koji se obavlja na osnovu dozvole i prevoz stvari koji se obavlja bez dozvola,

– pitanja opšteg karaktera (obaveza prevoznika da se pridržava propisa o drumskom saobraćaju, deviznih propisa, propisa u vezi sa naknadama i carinskih propisa; carinske odredbe o privremenom uvozu i oslobađanju od carinskih dažbina; obračun i plaćanja po osnovu usluga prevoza i prenos sredstava; mere u slučaju povrede odredaba sporazuma; nadležni organi za izvršavanje sporazuma; obrazovanje i zadaci mešovite komisije; primena nacionalnog zakonodavstva na pitanja koja nisu uređena ovim sporazumom i obaveza pridržavanja nacionalnog zakonodavstva, posebno u pogledu kretanja i boravka stranaca) i

– u okviru završnih odredbi uređeni su stupanje na snagu Sporazuma i važenje i otkazivanje Sporazuma.

U vezi sa odredbom o obrazovanju i radu mešovite komisije za međunarodni drumski saobraćaj napominjemo da je uobičajena praksa da se sa nadležnim organom druge države unapred dogovore pitanja koja će biti predmet razmatranja na sastanku mešovite komisije i shodno tome Vlada odredi sastav delegacije Republike Srbije.

Na dosadašnjim sastancima sa nadležnim organima Republike Italije o pitanjima iz oblasti drumskog saobraćaja, pored predstavnika ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, predstavnika Privredne komore Srbije i prevoznika, učestvovali su povremeno i predstavnici ministarstva nadležnog za poslove finansija, odnosno carine, kao i predstavnici naše Ambasade u Republici Italiji (predstavnici ministarstva nadležnog za spoljne poslove ili predstavnici ministarstva nadležnog za spoljnu trgovinu, odnosno ekonomske odnose sa inostranstvom) na sastancima koji su se održavali u Republici Italiji.

S obzirom da je predmet uređivanja Sporazuma potpisanog u Ankoni, 15. oktobra 2013. godine obavljanje međunarodnog drumskog prevoza putnika i stvari, sastav delegacije Republike Srbije u okviru mešovite komisije za sprovođenje Sporazuma određivaće Vlada, imajući u vidu pitanja koja će biti predmet razmatranja na sastanku. U vezi sa tim napominjemo da može biti potrebno da, pored predstavnika ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, predstavnika Privredne komore Srbije i prevoznika, u sastavu delegacije učestvuju i predstavnici ministarstva nadležnog za poslove finansija, odnosno carine ako se će se razmatrati pitanje iz delokruga ovog ministarstva, kao i ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i ministarstva zdravlja ako će se razmatrati i pitanja iz delokruga rada kontrolnih organa i inspekcijskih službi. Ako se sastanci održavaju na teritoriji Republike Italije u sastavu delegacije nalazili bi se i predstavnici Ambasade Republike Srbije u Republici Italiji (predstavnici ministarstva nadležnog za spoljne poslove, odnosno predstavnici ministarstva nadležnog za spoljnu trgovinu, odnosno ekonomske odnose sa inostranstvom).

III. PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

ZA IZVRŠAVANJE SPORAZUMA

Prevoz stvari i prevoz putnika obavlja se na osnovu dozvole. Krajem svake kalendarske godine razmenjuju se kontingenti dozvola za narednu godinu, a u toku tekuće godine po potrebi se razmenjuju dodatni kontingenti za tu godinu.

Preliminarni kontingent dozvola za 2014. godinu (16.300 dozvola za prevoz stvari i 830 dozvola za povremeni i naizmenični prevoz putnika) razmenjen je sa italijanskom stranom krajem decembra 2013. godine. Cena štampanja jedne dozvole iznosila je 21,50 dinara. U toku 2014. godine do sada nije bilo zahteva za razmenom dodatnih kontingenata.

Sporazumom čije potvrđivanje se predlaže predviđeno je da se na osnovu dozvole obavljaju linijski prevoz putnika, ulazak praznog vozila u okviru vanlinijskog (povremenog) prevoza putnika, ostale vrste prevoza putnika i prevoz stvari (bilateralni, tranzitni i prevoz stvari iz i za treće zemlje).

U slučaju stupanja na snagu ovog sporazuma tokom 2014. godine Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve („Službeni glasnik RS” broj 46/14) predviđena su sredstva za štampanje preliminarnog kontingenta dozvola za 2015. godinu (razdeo 56 – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, funkcija 450 – saobraćaj, ekonomska klasifikacija 423). Za izvršavanje ovog sporazuma nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

Napominjemo da domaći i strani prevoznici plaćaju odgovarajuće republičke administrativne takse predviđene Tarifom republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03 – ispravka, 53/04 – dr. propis, 42/05 – dr. propis, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 42/06 – dr. propis, 47/07 – dr. propis, 54/08 – dr. propis, 5/09, 54/09, 35/10 – dr. propis, 50/11, 70/11 – dr. propis, 55/12 – dr. propis, 93/12, 47/13 – dr. propis, 65/13 – dr. zakon i 57/14) za izdavanje upravnih akata od strane ovog ministarstva, a u vezi sa obavljanjem drumskog prevoza putnika i stvari, i to:

za zahteve – 290 dinara (tarifni broj 1),

za odobrenje reda vožnje, cenovnika i itinerera, za prvi primerak – 5.000 dinara, a za svaki sledeći primerak – 1.010 dinara (tarifni broj 144),

za bilateralnu dozvolu za međunarodni javni linijski prevoz putnika za deo relacije preko teritorije Republike Srbije, za svaku liniju – 30.070 dinara (tarifni broj 145 stav 1),

za tranzitnu dozvolu stranom prevozniku za međunarodni javni linijski prevoz putnika – 50.140 dinara (tarifni broj 145 stav 2),

za dozvolu za obavljanje vožnje praznog autobusa od mesta polaska do mesta odredišta i prevoz putnika u povratku, odnosno za dozvolu za obavljanje ostalih povremenih prevoza, odnosno za dozvolu za obavljanje naizmeničnog prevoza putnika u međunarodnom javnom vanlinijskom prevozu stranom prevozniku, i to u bilateralnom saobraćaju – 14.030 dinara, u tranzitnom saobraćaju – 20.050 dinara (tarifni broj 145 stav 3),

za odgovarajuću stranu dozvolu za međunarodni javni vanlinijski prevoz putnika domaćem prevozniku – 1.570 dinara (tarifni broj 145 stav 4),

za rešenje o dodeli strane pojedinačne dozvole za međunarodni javni prevoz stvari – 1.880 dinara (tarifni broj 145 stav 9).

Sporazumom čije potvrđivanje se predlaže predviđeno je da se na osnovu dozvole obavljaju linijski prevoz putnika, određene vrste povremenog prevoza putnika i prevoz stvari (bilateralni, tranzitni i prevoz stvari iz i za treće zemlje), tako da će se navedene republičke administrativne takse naplaćivati i nakon njegovog stupanja na snagu.

U vezi sa odredbom člana 26. Sporazuma kojom su uređeni obrazovanje i rad mešovite komisije napominjemo da mešovita komisija nije stalno radno telo već da se sastanci mešovite komisije održavaju, nakon dogovora nadležnih organa strana ugovornica, naizmenično na teritoriji Republike Srbije i Republike Italije. Vlada pre sastanka razmatra platformu za razgovore, određuje sastav delegacije i troškovnik za rad delegacije

.

IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst) radi ispunjenja međunarodnih obaveza Republike Srbije, kao i zbog toga što je Republika Italija jedan od najznačajnih spoljnotrgovinskih pratnera Republike Srbije.

Ostavite komentar