Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade države Izrael u vezi sa vojnom, odbrambenom i odbrambeno – industrijskom saradnjom

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU

MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRŽAVE IZRAEL

U VEZI SA VOJNOM, ODBRAMBENOM I ODBRAMBENO – INDUSTRIJSKOM SARADNJOM

Član 1.

Potvrđuje se Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael u vezi sa vojnom, odbrambenom i odbrambeno – industrijskom saradnjom, koji je potpisan u Tel Avivu, 24. jula 2017. godine, u originalu na srpskom, hebrejskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Memoranduma u originalu na srpskom jeziku glasi:

Memorandum o razumevanju

između

Vlade Republike Srbije

i

Vlade Države Izrael

u vezi sa vojnom, odbrambenom i odbrambeno-

industrijskom saradnjom

Vlada Republike Srbije i Vlada Države Izrael (u daljem tekstu: „Strane”);

uviđajući značaj saradnje između ministarstava odbrane; i

izražavajući svoju težnju ka obostrano korisnoj saradnji zasnovanoj na uzajamnom poštovanju, poverenju i prepoznavanju vojnih, odbrambenih i odbrambeno-industrijskih interesa Strana; i

u duhu otvorenosti i uzajamnog razumevanja i u okviru nacionalnog zakonodavstva država Strana;

Strane su se sporazumele o sledećem:

ČLAN 1 – UVOD

1. Ovaj memorandum o razumevanju (u daljem tekstu: Memorandum) služi kao opšti sporazum između Strana.

2. U slučaju bilo kakvog neslaganja između uslova iz ovog memoranduma i iz posebnih implementacionih ugovora koji će se potpisati u budućnosti u skladu sa ovim memorandumom, a u cilju njegovog sprovođenja, primenjivaće se odredbe ovog memoranduma, osim ukoliko se drugačije ne odredi u posebnim implementacionim ugovorima, kada uslovi iz ovog memoranduma imaju prednost, a eventualna neslaganja rešavaju se u skladu sa uslovima predviđenim ovim memorandumom.

3. Nadležni organi za sprovođenje ovog memoranduma su: Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Ministarstvo odbrane Države Izrael.

ČLAN 2 – CILJEVI MEMORANDUMA

1. Cilj ovog memoranduma je uspostavljanje uslova saradnje između Strana u vojnoj, odbrambenoj i odbrambeno-industrijskoj oblasti čime im se omogućava da ostvare obostranu korist od zajedničkih projekata, a shodno tome i uvećaju svoje odbrambene sposobnosti.

2. Uzajamna korist koja nastane iz ovih oblasti saradnje ogleda se između ostalog u ostvarivanju ekonomičnosti, povećanju prodaje sistema i komponenti, razmeni odabranih tehnologija između Strana, uključujući i između privrednih subjekata u zemljama Strana, kao i transferu istih trećim stranama, a u korist obe Strane na osnovu odobrenja i saglasnosti koje jedna od druge budu tražile.

ČLAN 3 – PRINCIPI KOJIMA SE UREĐUJE SARADNJA IZMEĐU STRANA

1. Strane će primenjivati odredbe ovog memoranduma na osnovu principa jednakosti, reciprociteta i obostrane koristi u skladu sa odredbama nacionalnih zakonodavstava država Strana i saglasno posebnim implementacionim ugovorima koje dogovore Strane ili njihovi nadležni organi.

2. Ovaj memorandum neće uticati na prava i obaveze koje je svaka od Strana preuzela na osnovu drugih sporazuma sa drugim državama.

3. Strane su u obavezi da olakšaju ostvarivanje ciljeva predviđenih ovim memorandumom kroz razmenu tehničkih podataka, informacija i elemenata elektronskih sistema što vodi ka sagledavanju vojnih, odbrambenih i odbrambeno-industrijskih zahteva i njihovih tehnoloških rešenja putem saradnje u domenu istraživanja, proizvodnje i obrade tržišta.

4. Strane će podsticati svoju odbrambenu industriju da razvija projekte i opremu od zajedničkog interesa za Strane. Takva saradnja će se realizovati radi proizvodnje i plasmana proizvoda na tržištu. U okviru ove saradnje, uzimaju se u obzir relativne prednosti svake Strane u pogledu napora u cilju prodaje i plasmana robe, kao i pružanja usluga nakon prodaje potencijalnim kupcima.

5. Za potrebe ovog memoranduma, pod terminom „tehničke informacije“ podrazumevaju se svi tehnički i komercijalni podaci i operativne informacije uključujući ali ne ograničavajući se na poslovne tajne, podatke o vlasništvu, podatke o klijentima, praktična znanja (know-how), patente i kompjuterski softver.

6. Strane će, u skladu sa svojim nacionalnim zakonima i propisima, prema potrebi, utvrđivati odgovarajuće procedure za ponude koje se odnose na odbrambenu opremu, usluge i praktična znanja (know-how).

7. Tehnički podaci koje jedna Strana dostavi drugoj Strani koristiće se isključivo za svrhe koje precizira Strana davalac osim uz prethodno datu pisanu saglasnost Strane davaoca podatka, kao i uz prethodno datu pisanu saglasnost onih koji poseduju ili kontrolišu prava svojine nad takvim tehničkim podacima. Takvi tehnički podaci uživaju isti stepen zaštite koji bi Strana primalac podataka primenila za sopstvene tehničke podatke.

8. Takvi tehnički podaci odnosno proizvodi koji na osnovu njih nastanu ni u kom slučaju se neće prenositi trećim stranama bez prethodne pisane saglasnosti Strane davaoca podatka.

9. Prenos trećim stranama materijala ili tehničkih podataka odnosno proizvoda koji iz njih proisteknu, a koji nastanu na osnovu ovog memoranduma ili budu kupljeni u skladu sa ovim memorandumom, predmet je posebnih implemetacionih ugovora koje Strane ili njihovi nadležni organi zaključuju za konkretne projekte.

10. Strane će učiniti sve što je u njihovoj moći u cilju pružanja pomoći prilikom pregovora za dobijanje izvoznih dozvola potrebnih za realizaciju ovog memoranduma u skladu sa njihovim nacionalnim zakonima i propisima.

ČLAN 4 – ODBRAMBENA I VOJNA SARADNJA

Odbrambena i vojna saradnja kao i saradnja u oblasti odbrambene industrije između Strana ili njihovih nadležnih organa mogu se odvijati kroz sledeće oblike na osnovu dogovora Strana:

Uzajamno snabdevanje vojnom opremom radi upotrebe u oružanim snagama država Strana;

Davanje licenci za proizvodnju vojne opreme i obezbeđenje tehničke podrške u uspostavljanju proizvodnje;

Obezbeđenje podrške u opremanju oružanih snaga vojom opremom;

Razmena delegacija;

Sprovođenje istraživanja, razvoja i proizvodnje novih tipova vojne opreme;

Logistička podrška za upotrebu i održavanje vojne opreme i zaliha;

Vojna saradnja, uključujući i sprovođenje zajedničkih vežbi, obuke i drugih aktivnosti;

Razmena iskustva, tehnologije i informacija u oblasti razvoja, proizvodnje i testiranja vojne opreme;

Razmena eksperata u različitim oblastima saradnje od obostranog interesa;

Saradnja između odbrambenih industrija;

Saradnja u drugim oblastima koje budu dogovorene.

ČLAN 5 – MEŠOVITI KOMITET ZA SARADNJU U OBLASTI ODBRANE

Nadležni organi Strana će radi sprovođenja ovog memoranduma, osnovati Mešoviti komitet za saradnju u oblasti odbrane.

Nadležni organi Strana imenovaće dva ko-predsedavajuća Mešovitog komiteta za saradnju u oblasti odbrane.

U skladu sa nacionalnim zakonodavstvom država Strana, Mešoviti komitet za saradnju u oblasti odbrane može da obavlja, između ostalog, sledeće zadatke:

da usaglašava posete delegacija u oblasti odbrambene i vojne saradnje;

da izrađuje predloge o planovima razvoja saradnje u oblasti vojne opreme;

da koordinira sprovođenje ovog memoranduma, kao i posebnih implementacionih ugovora;

da definiše zajedničke ciljeve od obostranog interesa;

da predlaže aktivnosti i programe saradnje u okviru ovog memoranduma;

da izveštava ministre odbrane Strana u vezi sa sprovođenjem ovog memoranduma;

U okviru Mešovitog komiteta za saradnju u oblasti odbrane mogu se uspostaviti pod-komiteti za različite aspekte saradnje na trajnoj ili privremenoj osnovi, što će biti posebno dogovoreno.

Mešoviti komitet za saradnju u oblasti odbrane će se sazivati, po potrebi, naizmenično u Izraelu i u Srbiji.

ČLAN 6 – PLASMAN PROIZVODA

Strane su saglasne da ulože zajedničke napore i uzajamno sarađuju u oblasti plasmana vojne opreme obuhvaćene ovim memorandumom.

U ostvarivanju saradnje predviđene ovim memorandumom, Strane su u obavezi da se unaped, za svaki konkretan slučaj dogovore o podeli tržišta kada nastupaju zajedno. Ovu saradnju i dogovore ostvarivaće obe Strane, kao i odbrambene industrije država Strana.

U cilju osvajanja novih tržišta i povećanja prodaje proizvoda koji budu zajedno razvijeni na osnovu ovog memorandumom, Strane će koristiti svoju mrežu za plasman proizvoda na tržišta širom sveta. Podrazumeva se da će se plasman takvih proizvoda u zemljama koje mogu predstavljati bezbednosni rizik za jednu od Strana vršiti samo nakon dobijanja pisane saglasnosti druge Strane.

ČLAN 7 – TROŠKOVI

Svaka Strana snosi svoje troškove u vezi sa ovim memorandumom i njegovim sprovođenjem, osim ukoliko se Strane ne dogovore o drugačijoj raspodeli troškova u konkretnim slučajevima.

ČLAN 8 – BEZBEDNOSNI SPORAZUMI

Tokom realizacije ovog memoranduma, Strane razmenjuju isključivo podatke za javnu upotrebu.

Razmena i zaštita tajnih podataka uređuje se opštim sporazumom o tajnosti podataka između Strana koji će Strane po potrebi zaključiti.

ČLAN 9 – REŠAVANJE SPOROVA

U slučaju bilo kakvih eventualnih sporova, bilo da se taj spor odnosi na tumačenje Memoranduma ili na realizaciju uslova koji iz njega proističu, Strane će, na prvoj instanci, učiniti sve napore u razumnoj meri da postignu sporazumno rešenje preko Mešovitog komiteta za saradnju u oblasti odbrane iz člana 5. ovog memoranduma.

Međutim, ako Strane ne uspeju da reše spor na način predviđen u stavu 1. ovog člana, spor se predaje na razmatranje i rešavanje generalnom direktoru Izraelskog ministarstva odbrane i državnom sekretaru Ministarstva odbrane Republike Srbije. Svaka takva odluka konačna je i obavezujuća za Strane ovog memoranduma.

Tokom datog spora i neslaganja, Strane nastavljaju da ispunjavaju svoje obaveze u skladu sa ovim memorandumom.

Postupak rešavanja spora vodi se na engleskom jeziku.

Strane su saglasne da se svaki postupak rešavanja sporova u vezi sa ovim memorandumom sprovodi po principu tajnosti u skladu sa odredbama ovog memoranduma ili opšteg sporazuma o tajnosti podataka.

Svaka Strana odgovorna je za sopstvene troškove koji nastanu tokom ovih postupaka.

Svaki spor koji eventualno nastane prilikom tumačenja ili primene ovog memoranduma, rešavaće se isključivo međusobnim pregovorima ili konsultacijama između Strana ili njihovih nadležnih organa, u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana, bez posredovanja bilo koje treće države ili međunarodne organizacije i neće se predavati u nadležnost nacionalnim ili međunarodnim sudovima odnosno trećoj strani na rešavanje.

ČLAN 10 – IZMENE I DOPUNE MEMORANDUMA

Ovaj memorandum može se izmeniti i dopuniti na predlog i uz međusobnu pisanu saglasnost Strana. Usaglašene izmene i dopune stupaju na snagu u skladu sa članom 11. ovog memoranduma.

ČLAN 11- VAŽENJE I STUPANJE NA SNAGU MEMORANDUMA

1. Ovaj memorandum stupa na snagu danom prijema drugog pisanog obaveštenja kojim se Strane međusobno obaveštavaju da su, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvima, sprovele postupke neophodne za njegovo stupanje na snagu.

2. Danom stupanja na snagu ovog memoranduma, prestaje da važi Memorandum o razumevanju između Vlade Države Izrael – Ministarstvo odbrane i Saveta ministara Srbije i Crne Gore – Ministarstvo odbrane o vojnoj, odbrambenoj i odbrambenoindustrijskoj saradnji, potpisan u Tel Avivu 2003. godine.

3. Ovaj memorandum ostaje na snazi pet godina i automatski se produžava na uzastopne periode od narednih pet godina, osim ako bilo koja od Strana ne obavesti drugu o svojoj nameri da ne produži ovaj memorandum.

4. Međutim, ako bilo koja od Strana smatra da je neophodno da otkaže svoje učešće u ovom memorandumu pre isteka petogodišnjeg perioda, ili njegovog produženja, dostaviće pisano obaveštenje o svojoj nameri drugoj Strani, godinu dana unapred pre datuma kada otkazivanje stupa na snagu.

5. Obaveštenje iz stava 4. ovog člana, postaće predmet hitnih konsultacija sa drugom Stranom kako bi se drugoj Strani omogućilo da u potpunosti proceni posledice takvog otkazivanja i da se, u duhu saradnje, preduzmu mere koje su neophodne da se ublaže i reše problemi koji mogu nastati usled ovog otkazivanja. Ukoliko se ovaj memorandum otkaže, svi posebni implementacioni ugovori zaključeni u skladu sa uslovima iz ovog memoranduma ostaju i dalje na snazi ako je tako predviđeno u odgovarajućem posebnom implementacionom ugovoru.

ČLAN 12 – OBAVEŠTENJA

Sva obaveštenja, odnosno komunikacija između Strana biće u pisanom obliku i na engleskom jeziku.

Potpisano u Tel Avivu, dana 24. jula 2017. godine, u po dva istovetna primerka, svaki na srpskom, hebrejskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju razlika u tumačenju ovog memoranduma, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike Srbije _____________________________ Za Vladu Države Izrael _______________________________ Aleksandar Vulinministar odbrane Republike Srbije Avigdor Liberman ministar odbrane Države Izrael

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael u vezi sa vojnom, odbrambenom i odbrambeno – industrijskom saradnjom, koji je potpisan u Tel Avivu, 24. jula 2017. godine, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje Zakona

Zaključkom Vlade 05 Broj: 018-12532/2014 od 15. oktobra 2014. godine, utvrđena je Osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije koju zastupa Ministarstvo odbrane i Vlade Države Izrael koju zastupa Ministarstvo odbrane u vezi sa vojnom, odbrambenom i vojnoindustrijskom saradnjom.

Zaključkom Vlade 05 Broj: 018-9488/2016 od 11. oktobra 2016. godine, prihvaćen je Izveštaj o realizovanim pregovorima o usaglašavanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael u vezi sa vojnom, odbrambenom i odbrambeno – industrijskom saradnjom, kao i usaglašeni tekst Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael u vezi sa vojnom, odbrambenom i odbrambeno – industrijskom saradnjom i ovlašćen ministar odbrane Zoran Đorđević da, u ime Vlade, potpiše predmetni memorandum.

Na osnovu Zaključka Vlade 05 Broj: 018-6844/2017 od 20. jula 2017. godine, imajući u vidu, u međuvremenu, nastale personalne promene u sastavu Vlade ovlašćen je ministar odbrane Aleksandar Vulin za potpisivanje Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael u vezi sa vojnom, odbrambenom i odbrambeno – industrijskom saradnjom.

Potpisivanje Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael u vezi sa vojnom, odbrambenom i odbrambeno – industrijskom saradnjom realizovano je tokom posete ministra odbrane Republike Srbije Državi Izrael, u Tel Avivu, 24. jula 2017. godine.

Stupanjem na snagu ovog memoranduma, prestaje da važi Memorandum o razumevanju između Vlade Države Izrael – Ministarstvo odbrane i Saveta ministara Srbije i Crne Gore – Ministarstvo odbrane o vojnoj, odbrambenoj i odbrambeno – industrijskoj saradnji, potpisan u Tel Avivu 2003. godine.

Memorandumom o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael u vezi sa vojnom, odbrambenom i odbrambeno – industrijskom saradnjom, čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, opredeljuju se osnovni ciljevi i principi na kojima će se zasnivati saradnja u oblasti odbrane između vlada Republike Srbije i Države Izrael, odnosno njihovih nadležnih organa, a u cilju doprinosa razvoju celokupnih bilateralnih odnosa dve države, kao i miru i bezbednosti u svetu.

Prvenstveni cilj predloženog zakona, odnosno zaključenog memoranduma, je uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio odbrambenu i vojnu saradnju kao i saradnju u oblasti odbrambene industrije između ugovornih Strana i njihovih nadležnih organa, čime im se omogućava da ostvare obostranu korist od zajedničkih projekata, a shodno tome i uvećaju svoje odbrambene sposobnosti, a koja se može odvijati kroz sledeće oblike na osnovu dogovora Strana: uzajamno snabdevanje vojnom opremom radi upotrebe u oružanim snagama država Strana; davanje licenci za proizvodnju vojne opreme i obezbeđenje tehničke podrške u uspostavljanju proizvodnje; obezbeđenje podrške u opremanju oružanih snaga vojnom opremom; razmena delegacija; sprovođenje istraživanja, razvoja i proizvodnje novih tipova vojne opreme; logističku podršku za upotrebu i održavanje vojne opreme i zaliha; vojnu saradnju, uključujući i sprovođenje zajedničkih vežbi, obuke i drugih aktivnosti; razmenu iskustava, tehnologije i informacija u oblasti razvoja, proizvodnje i testiranja vojne opreme; razmenu eksperata u različitim oblastima saradnje od obostranog interesa; saradnju između odbrambenih industrija; saradnju u drugim oblastima koje budu dogovorene.

3. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za realizaciju ovog zakona u 2017. godini, nisu potrebna finansijska sredstva.

Potrebna finansijska sredstva za realizaciju ovog zakona u narednim godinama, zavise od stepena i načina njegove realizacije i ista će biti planirana u okviru limita koje Ministarstvo finansija utvrdi za razdeo Ministarstva odbrane.

Ostavite komentar