Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije o ekonomskoj, naučnoj i tehničkoj saradnji

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE JERMENIJE

O EKONOMSKOJ, NAUČNOJ I TEHNIČKOJ SARADNJI

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije o ekonomskoj, naučnoj i tehničkoj saradnji, sačinjen u Jerevanu, 12. oktobra 2014. godine, u originalu na srpskom, jermenskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije o ekonomskoj, naučnoj i tehničkoj saradnji u originalu na srpskom jeziku glasi:

S P O R A Z U M

između

Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije

o ekonomskoj, naučnoj i tehničkoj saradnji

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Jermenije (u daljem tekstu: Strane ugovornice),

pozivajući se na razvoj prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Jermenije,

u želji da jačaju, održavaju i razvijaju ekonomsku, naučnu i tehničku saradnju između Strana ugovornica, kao i da intenziviraju i diverzifikuju njihovu trgovinu,

vodeći se principima jednakosti, zajedničkog interesa i međunarodnog prava,

dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

Ciljevi

1. Strane ugovrnice će, u okviru svojih nacionalnih zakonodavstava i uzimajući u obzir svoje međunarodne obaveze, razvijati, jačati i diverzifikovati ekonomsku, naučnu i tehničku saradnju, na uzajamno korisnoj osnovi, u svim oblastima od zajedničkog interesa.

2. Takva saradnja će biti usmerena posebno na:

a) jačanje i diverzifikaciju ekonomskih veza između Strana ugovornica;

b) ohrabrivanje saradnje između organizacija i preduzeća, uključujući mala i srednja preduzeća, sa ciljem promocije investicija, zajedničkog ulaganja i drugih formi saradnje između njih.

Član 2.

Delokrug

1. Saradnja između Strana ugovornica iz člana 1. ovog sporazuma obuhvatiće posebno sledeće oblasti:

a) investiciona politika,

b) turizam,

v) industrija,

g) nauka, tehnologija i inovacije,

d) transport i tranzit,

đ) informacione i komunikacione tehnologije,

e) regionalni razvoj,

ž) poljoprivreda,

z) zaštita životne sredine,

i) druge oblasti od zajedničkog interesa koje promovišu dalje proširenje ekonomske, naučne i tehničke saradnje.

2. Strane ugovornice će se međusobno konsultovati kako bi identifikovale prioritetne sektore za saradnju, kao i nove sektore ekonomske, naučne i tehničke saradnje koje bi bile uključene.

Član 3.

Mere za saradnju

U cilju postizanja ciljeva ovog sporazuma, Strane ugovornice će, između ostalog, omogućiti i promovisati:

a) komunikaciju i saradnju između vladinih institucija,

b) veze između profesionalnih organizacija, komora i udruženja,

v) posete, kontakte i aktivnosti osmišljene da promovišu saradnju između pojedinaca, zvaničnika i ekonomskih organizacija,

g) organizaciju sajmova i izložbi,

d) organizaciju seminara i simpozijuma,

đ) formiranje zajedničkih preduzeća i drugih oblika zajedničkih ekonomskih aktivnosti,

e) učešće malih i srednjih preduzeća u bilateralnim ekonomskim odnosima,

ž) aktivnosti koje se odnose na promociju trgovine.

Član 4.

Razmena informacija

1. Strane ugovornice će redovno razmenjivati informacije koje se odnose na trgovinu, investicije, finansijske usluge i druge informacije neophodne za promovisanje i omogućavanje ekonomske, naučne i tehničke saradnje.

2. Strane ugovornice prepoznaju značaj efikasne zaštite prava intelektualne svojine. Strane ugovornice će redovno razmenjivati informacije o zakonima i procedurama kojim se reguliše zaštita prava intelektualne svojine u svojim zemljama.

Član 5.

Osnivanje Međuvladine komisije

1. U cilju realizacije zadataka navedenih u članu 1. ovog sporazuma Strane ugovornice će osnovati srpsko-jermensku Međuvladinu komisiju za ekonomsku, naučnu i tehničku saradnju (u daljem tekstu: Međuvladina komisija).

2. Međuvladina komisija će biti sastavljena od predstavnika nadležnih organa država Strana ugovornica.

3. Međuvladina komisija će održavati zasedanja po potrebi, ali najmanje jedanput u dve godine, naizmenično u Republici Srbiji i Republici Jermeniji.

4. Međuvladina komisija može pozvati predstavnike poslovnih krugova da učestvuju u njenom radu.

Član 6.

Zadaci Međuvladine komisije

Glavni zadaci Međuvladine komisije su sledeći:

a) da prati i ispituje funkcionisanje ovog sporazuma i sva pitanja koja mogu proisteći u sprovođenju ovog sporazuma,

b) da razmotri programe ekonomske, industrijske, naučne i tehničke saradnje u oblastima od zajedničkog interesa,

v) da ispita probleme koji bi mogli da ometaju razvoj ekonomske saradnje i trgovine između Strana ugovornica,

g) da upoređuje statističke podatke Strana ugovornica.

2. Međuvladina komisija će davati preporuke za izmene i dopune ovog sporazuma.

Član 7.

Rešavanje sporova

Sporovi koji se odnose na tumačenje ili primenu ovog sporazuma rešavaće se putem pregovora i konsultacija između Strana ugovornica.

Član 8.

Izmene i dopune

1. Odredbe ovog sporazuma mogu biti izmenjene i dopunjene uz uzajamnu saglasnost Strana ugovornica.

2. Takve izmene i dopune biće u formi dopunskih protokola, koji će biti sastavni deo ovog sporazuma i stupiće na snagu u skladu sa procedurama navedenim u članu 9. ovog sporazuma.

Član 9.

Završne odredbe

Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema poslednjeg pisanog obaveštenja, diplomatskim kanalima, kojim Strane ugovornice obaveštavaju jedna drugu o tome da su ispunjene unutrašnje procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj sporazum zaključuje se na neodređeno vreme.

Svaka Strana ugovornica može raskinuti ovaj sporazum obaveštavanjem, u pisanom obliku, druge Strane ugovornice. Takav raskid će se primenjivati prvog dana šestog meseca od dana kada je druga Strana ugovornica primila takvo obaveštenje.

Sačinjeno u Jerevanu, dana 12. oktobra 2014. godine, u dva originalna primerka, svaki na srpskom, jermenskom i engleskom jeziku, pri čemu svi tekstovi imaju podjednaku važnost.

U slučaju razlika u tumačenju ovog sporazuma merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike Srbijeministar privrede Željko Sertić Za Vladu Republike Jermenijeministar inostranih poslovaEdvard Agvanovič Nalbandjan

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Razlozi za potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije o ekonomskoj, naučnoj i tehničkoj saradnji, potpisanog u Jerevanu, dana 12. oktobra 2014. godine, sadržani su u želji potpisnica Sporazuma da se institucionalizuje i razvija oblast ekonomske, naučne i tehničke saradnje između dveju zemalja, kao i da se intenzivira i diverzifikuje njihova trgovina, vodeći se principima jednakosti, zajedničkog interesa i međunarodnog prava. Stvorio bi se i pravni osnov za formiranje Međuvladine komisije za praćenje ekonomske, naučne i tehničke saradnje i preduzimanje odgovarajućih aktivnosti vezanih za njeno dalje unapređenje, kao i za otklanjanje eventualnih prepreka u njenom odvijanju.

Sporazum je u skladu sa Zaključkom Vlade 05 Broj: 018-11801/2014 od 2. oktobra 2014. godine i Zaključkom Vlade 05 Broj: 018-12242/2014 od 7. oktobra 2014. godine sa srpske strane potpisao Željko Sertić, ministar privrede, a sa jermenske Edvard Agvanovič Nalbandjan, ministar inostranih poslova.

Ekonomska saradnja između Republike Srbije i Republike Jermenije je na izuzetno niskom nivou i čini je uglavnom robna razmena, dok drugi oblici saradnje, naročito oni proizvodnog i dugoročnog karaktera nisu razvijeni. Ostvarena međusobna robna razmena je daleko ispod potencijala privreda dve zemlje, a nivo robne razmene je nezadovoljavajući i simboličan. Jedan od glavnih razloga za ovakvo stanje, pored geografske udaljenosti, predstavlja činjenica da oblast ekonomskih odnosa nije ugovorno-pravno regulisana, pa se očekuje da će ovaj Sporazum obezbediti dobru osnovu za intezivniji razvoj ekonomske saradnje.

U trgovini sa Republikom Jermenijom u 2013. godini ostvarena je robna razmena u simboličnoj vrednosti od 1,92 mln USD, pri čemu su u izvozu (1,8 mln USD) najznačajniji proizvodi bili: lekovi, mašine za pripremanje jezgrastog voća i povrća, prese za baliranje slame i dr, dok su u skromnom uvozu robe jermenskog porekla (124 hilj. USD) najveća stavka bile mašine za bušenje. Od ukupne vrednosti uvoza robe jermenskog porekla, iz Republike Jermenije je uvezeno 86,1%, ostalo iz Italije i Švajcarske.

U prvih sedam meseci 2014. godine, vrednost izvoza u Republiku Jermeniju iznosila je 1,1 mln USD (lekovi, cigarete, instrumenti za regulaciju, proizvodi od drveta i dr), a celokupna vrednost uvoza robe jermenskog porekla od 63 hilj. USD se odnosila na uvoz folije od aluminijuma.

U prethodnom periodu sa jermenskom stranom usaglašavan je tekst Sporazuma o trgovinsko-ekonomskoj saradnji, koji je, između ostalog, predviđao odredbu kojom bi dve zemlje odobrile jedna drugoj tretman najpovlašćenije nacije u trgovini (MFN carina), a koji je bio spreman za potpisivanje. Međutim, početkom septembra 2014. godine, jermenska strana dostavila je predlog teksta Sporazuma o ekonomskoj, naučnoj i tehničkoj saradnji, obrazloživši da se u ovom trenutku uzdržava od odredaba koje se odnose na međusobnu trgovinu (ne predviđa se MFN carina). Prema informaciji Ambasade Republike Srbije u Atini, jermenska strana ne primenjuje tretman najpovlašćenije nacije na robu poreklom iz Republike Srbije, a nakon stupanja u Evroazijsku ekonomsku uniju (očekuje se od 1. januara 2015) Republika Jermenija bi u trgovini sa Republikom Srbijom primenjivala režim koji prema Republici Srbiji primenjuje Ruska Federacija, Republika Belorusija i Republika Kazahstan.

III. STVARANJE FINANSIJSKIH OBAVEZA U IZVRŠAVANJU MEĐUNARODNOG UGOVORA I PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA NJEGOVO IZVRŠAVANJE

Za izvršavanje ovog sporazuma nisu potrebna sredstva u budžetu Republike Srbije, osim za realizaciju konkretnih aktivnosti preuzetih ovim sporazumom, za koje će se sredstva u narednim godinama obezbediti u okviru limita utvrđenih Fiskalnom strategijom na razdelu ministarstva nadležnog za ekonomske odnose sa inostranstvom, po potrebi, a u skladu sa dogovorima sa jermenskom stranom o održavanju zasedanja Međuvladine srpsko-jermenske komisije za ekonomsku, naučnu i tehničku saradnju (član 5. Sporazuma), koja će se formirati nakon stupanja na snagu ovog sporazuma.

Ostavite komentar