Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstana o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE KAZAHSTANA O UKIDANjU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je potpisan 4. novembra 2009. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, kazahstanskom, ruskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

Sporazum

između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstana

o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Kazahstana (u daljem tekstu: “Strane ugovornice“),

Imajući u vidu interes obe zemlje da jačaju njihove međusobne prijateljske odnose, i

U želji da olakšaju putovanja državljanima država dveju Strana ugovornica, nosiocima diplomatskih i službenih pasoša,

Saglasile su se o sledećem:

Državljani države bilo koje od Strana ugovornica koji su nosioci važećeg diplomatskog ili službenog pasoša biće izuzeti od obaveze pribavljanja vize za ulazak, izlazak ili tranzit preko teritorije države druge Strane ugovornice odnosno boravak na teritoriji države druge Strane ugovornice do trideset (30) dana.

Državljani države jedne od Strana ugovornica, nosioci važećeg diplomatskog ili službenog pasoša, koji na teritoriji države druge Strane ugovornice borave kao članovi osoblja diplomatsko-konzularnog predstavništva ili kao predstavnici neke međunarodne organizacije, kao i članovi njihove porodice koji sa njima žive u istom domaćinstvu a koji su, takođe, nosioci važećeg diplomatskog ili službenog pasoša, mogu ući, boraviti i napustiti teritoriju države druge Strane ugovornice bez vize za vreme trajanja njihove zvanične dužnosti.

Član 3.

Ovaj sporazum ne oslobađa državljane obe Strane ugovornice obaveze poštovanja zakona i drugih važećih propisa na teritoriji države druge Strane ugovornice.

Član 4.

1. Svaka Strana ugovornica zadržava pravo da odbije ulazak ili skrati boravak na njenoj teritoriji bilo kom državljaninu države druge Strane ugovornice, ukoliko se to lice smatra nepoželjnim.

2. U slučaju da državljanin države jedne Strane ugovornice izgubi svoj diplomatski ili službeni pasoš na teritoriji države druge Strane ugovornice, on/ona će obavestiti nadležne organe države te Strane ugovornice da preduzmu odgovarajuće mere. Diplomatsko-konzularno predstavništvo te Strane ugovornice će izdati novi putni dokument svom državljaninu i o tome obavestiti nadležne organe države prijema.

1.Za potrebe ovog sporazuma, Strane ugovornice će diplomatskim putem razmeniti obrasce važećih diplomatskih i službenih pasoša uključujući i detaljan opis tih dokumenata, koji su u upotrebi, najkasnije trideset (30) dana od potpisivanja ovog sporazuma.

2. U slučaju uvođenja novih ili izmene postojećih diplomatskih i službenih pasoša, Strane ugovornice će razmeniti njihove uzorke diplomatskim putem, uključujući i detaljan opis tih dokumenata, najkasnije tridest (30) dana pre njihove primene.

1. Svaka Strana ugovornica zadržava pravo da privremeno, u celini ili delimično, obustavi primenu ovog sporazuma iz razloga nacionalne bezbednosti i zaštite javnog reda i zdravlja. O svojoj odluci da obustavi ili ukine obustavu ovog sporazuma Strana ugovornica će obavestiti drugu Stranu pismenim putem, diplomatskim kanalima, najkasnije sedamdeset dva (72) sata pre stupanja na snagu ovog sporazuma.

2. Suspendovanje primene ovog sporazuma od strane jedne Strane ugovornice neće uticati na prava državljana države druge Strane ugovornice, iz čl. 1. i 2. ovog sporazuma, koji već borave na teritoriji države Strane ugovornice o kojoj je reč.

Član 7.

Ovaj sporazum može se u svakom trenutku menjati uz pismenu saglasnost obe Strane ugovornice. Svaka izmena o kojoj se dogovore Strane ugovornice će stupiti na snagu u skladu sa procedurom predviđenom članom 9. ovog sporazuma.

Član 8.

Sporovi koji nastanu usled primene i tumačenja odredbi ovog sporazuma rešavaće se na prijateljski način, putem konsultacija ili pregovora između Strana ugovornica.

1. Sporazum se zaključuje na neodređeno vreme.

2. Svaka Strana ugovornica može u svakom trenutku otkazati važenje ovog sporazuma, pod uslovom da o otkazu obavesti diplomatskim putem drugu Stranu ugovornicu. U tom slučaju Sporazum prestaje da važi devedeset (90) dana od prijema obaveštenja o tome.

3. Ovaj sporazum stupa na snagu tridesetog (30) dana od dana prijema poslednjeg obaveštenja kojim su se Strane ugovornice međusobno obavestile diplomatskim putem da su ispunjeni uslovi utvrđeni nacionalnim zakonodavstvom Strana ugovornica za stupanje Sporazuma na snagu.

Sačinjeno u dva primerka u Beogradu dana 4. novembra 2009. godine na srpskom, kazahstanskom, ruskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni.

U slučaju drugačijeg tumačenja merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU REPUBLIKE ZA VLADU REPUBLIKE

SRBIJE KAZAHSTANA

mr Momirka Marinković Konstantin Žigalov

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav. 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom propisana obaveza njihovog potvrđivanja.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Inicijativu za zaključenje Sporazuma pokrenula je kazahstanska strana, posredstvom ambasade Republike Kazahstan u Budimpešti, 26 januara 2009. god., dostavivši Nacrt sporazuma, što je s naše strane prihvaćeno.

Polazeći od naših interesa da se olakšaju međudržavne veze u interesu daljeg jačanja i razvoja bilateralnih odnosa i saradnje sa Repblikom Kazahstan i nakon sprovedenih konsultacija nadležnih organa, postigla saglasnost da se zaključi Sporazum.

Zaključivanje ovog sporazuma ima i istorijski značaj, jer se radi o prvom međudržavnom sporazumu između dve zemlje.

Sporazum sa Republikom Kazahstan, kao značajnom zemljom u regionu i sve uticajnijim faktorom u međunarodnim odnosima, imaće pozitivne efekte na sve oblike bilateralne saradnje dve zemlje. Predstavlja gest političke volje i u funkciji je daljeg unapređenja tradicionalnog prijateljstva dve države.

III OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđeno je potvrđivanje Sporazuma potpisanog 4. novembra 2009. godine u Beogradu.

Odredba člana 2. Predloga zakona sadrži tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku.

U odredbi člana 3. Predloga zakona predviđeno je stupanje na snagu Zakona.

IV OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna finansijskih sredstava.

Ostavite komentar