Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O EKONOMSKOJ I TEHNIČKOJ SARADNjI

U OBLASTI INFRASTRUKTURE IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, sačinjen u Pekingu 20. avgusta 2009. godine u originalu na srpskom, kineskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM O EKONOMSKOJ I TEHNIČKOJ SARADNjI

U OBLASTI INFRASTRUKTURE IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE

Vlada Republike Srbije i Vlada Narodne Republike Kine, (u daljem tekstu: Strane),

potvrđujući prijateljske veze i razumevanje između dve zemlje,

– u želji da unaprede bilateralnu saradnju u svim oblastima koje su od značaja za dve Strane, posebno u oblasti infrastrukture,

dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

Cilj ovog sporazuma je unapređenje saradnje u oblasti infrastrukture između dve zemlje, zasnovane na principima solidarnosti, reciprociteta, komplementarnosti, uz uzajamno poštovanje suvereniteta, u skladu sa njihovim domaćim zakonodavstvom i odredbama ovog sporazuma.

Član 2.

Saradnja u okviru ovog sporazuma odvijaće se kroz:

Razvoj i implementaciju infrastrukturnih projekata,

Pripremu studija i projekata u cilju modernizacije, proširenja i izgradnju nove infrastrukture, kao i izgradnja i rekonstrukcija infrastrukturnih objekata, shodno dogovoru Strana,

Tehničku pomoć eksperata, profesionalaca specijalizovanih za obuku domaćeg osoblja za izradu razvojnih planova i drugih oblasti vezanih za infrastrukturne projekte,

Nabavku i/ili kupovinu mašina, opreme i materijala i vršenje usluga neophodnih za izgradnju i održavanje infrastrukturnih projekata,

Razmenu iskustava u smislu signalizacije i integrisanih sistema, kao i drugih elemenata dogovorenih između Strana,

Druge oblike saradnje u oblasti infrastrukturnih projekata, koje neka od Strana predloži.

Član 3.

Za praćenje i sprovođenje ovog sporazuma, određuju se Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije i Ministarstvo trgovine Narodne Republike Kine.

Član 4.

Aktivnosti predviđene ovim sporazumom realizovaće se sklapanjem sporazuma, ugovora, programa ili projekata koje će pripremati nadležni organi i institucije Strana i privredna društva dve zemlje, koje treba da sačine plan rada, procedure za korišćenje sredstava i rešavaju druga pitanja od obostranog interesa uz saglasnost državnih organa obeju zemalja.

Član 5.

Predlozi i ponude podnete od strane nadležnih državnih organa, institucija i/ili kompanija odgovornih za sprovođenje programa i projekata i posebnih ugovora navedenih u članu 4. ovog sporazuma, procenjivaće se sa stanovišta konkurentnosti na međunarodnom tržištu, posebno u smislu cena, uslova plaćanja, uslova izvršenja i isporuke, kao i nivoa i kvaliteta opreme i usluga, a o čemu će se zaključivati ugovori u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom obeju zemalja.

Član 6.

Strane će pružiti jedna drugoj svu neophodnu pomoć za obezbeđivanje ulaska, boravka i odlaska iz zemlje osoblja akreditovanog za obavljanje aktivnosti u okviru ovog sporazuma, a u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. Za uvoz i izvoz materijala i vršenje usluga potrebnih za sprovođenje ovog sporazuma obezbediće se fiskalne i administrativne olakšice u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

Član 7.

Zajedničke odluke o finansijskim aktivnostima koje proizlaze iz sprovođenja ovog sporazuma donosiće se sporazumom Strana u skladu sa njihovim budžetskim mogućnostima

Član 8.

U cilju sprovođenja ovog sporazuma, Strane obrazuju radnu grupu, sačinjenu od predstavnika nadležnih ministarstava, koja će se periodično sastajati, naizmenično u Republici Srbiji i Narodnoj Republici Kini. Termini i raspored sastanaka dogovaraće se pisanim putem.

Član 9.

Ovaj sporazum može biti dopunjen uz obostranu saglasnost Strana. Dopune će stupiti na snagu u skladu sa procedurama utvrđenim u članu 12. ovog sporazuma.

Član 10.

Razlike i sporovi koji mogu proisteći iz tumačenja i/ili sprovođenja ovog sporazuma biće rešavani putem pregovora, diplomatskim kanalima.

Član 11.

Strane su saglasne da je prioritet međusobne saradnje u ovom trenutku izgradnja putne i železničke mreže, mostova, elektro-energetskih i telekomunikacionih postrojenja i aktivno će podržati preduzeća i banke dve zemlje za ostvarivanje saradnje.

Strane će pružiti svu pomoć i podršku da se isporuka i nabavka dobara, radova i usluga neophodnih za izgradnju objekata iz stava 1. ovog člana, a posebno za izgradnju mosta preko Dunava između Zemuna i Borče, dužine oko 1.500 metara sa pripadajućim saobraćajnicama dužine oko 21.000 metara, sprovodi po osnovu odredbi ovog sporazuma.

Član 12.

Ovaj sporazum se privremeno primenjuje od dana njegovog potpisivanja i stupa na snagu danom prijema poslednjeg obaveštenja kojim Strane obaveštavaju jedna drugu da su ispunjene sve unutrašnje procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu. Ovaj sporazum zaključuje se na period od pet (5) godina, sa mogućnošću automatskog produživanja za narednih pet (5) godina, ukoliko jedna od Strana ne obavesti drugu, u pisanoj formi putem diplomatskih kanala, o svojoj nameri da ga ne produži, najmanje šest (6) meseci pre datuma isteka naznačenog perioda.

Ukoliko se Strane drugačije ne dogovore, otkazivanje ovog sporazuma neće uticati na sprovođenje programa, projekata i aktivnosti koji su u toku.

Sačinjeno u Pekingu, dana 20. avgusta 2009. godine u po dva originalna primerka na srpskom, kineskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju razlike u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Narodne Republike Kine

Mlađan Dinkić Čen Deming

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

1. Definitivnim dogovorom između Republike Srbije i Narodne Republike Kine, marta ove godine, o regulisanju obaveza plaćanja po kreditima uzetim od Narodne Republike Kine pre 2000. godine, stvoreni su neophodni uslovi da Vlada Narodne Republike Kine, podrži interes srpske strane za kreditiranje izgradnje i izvođenje prioritetnih infrastrukturnih projekata – saobraćajnica i mostova u Beogradu, železničkog kompleksa Koridora 10 i drugih projekata u Republici Srbiji.

Zaključkom Vlade 05 Broj: 337-1592/2009-001 od 19. marta 2009. godine, prihvaćena je Informacija o inicijativi za uspostavljanje saradnje sa Narodnom Republikom Kinom za investiranje u infrastrukturne projekte u Republici Srbiji i obrazovan Pregovarački tim Republike Srbije za obezbeđenje kredita za finansiranje i izgradnju mosta Zemun-Borča sa Narodnom Republikom Kinom.

Vlada je zaključkom 05 Broj: 48-3532//2009-001 18. juna, 2009. godine usvojila Informaciju o aktivnostima Pregovaračkog tima Republike Srbije za obezbeđenje kredita za finansiranje i izgradnju mosta Zemun – Borča sa Narodnom Republikom Kinom i prihvatila tekst Pisma Mlađana Dinkića, potpredsednika Vlade i ministra ekonomije i regionalnog razvoja za Čen Deminga (Chen Deming), ministra trgovine Narodne Republike Kine. Istim Zaključkom Vlade proširen je sastav Pregovaračkog tima i preimenovan u: Pregovarački tim Republike Srbije za ekonomsku i tehničku saradnju u infrastrukturnim projektima sa Narodnom Republikom Kinom.

Početni pregovori između nadležnih organa iz dve zemlje uspostavili su osnovne preduslove za saradnju – kreditiranje iz Narodne Republike Kine po projektima za koje nije raspisivana međunarodna licitacija sa garancijom otplate kredita od strane Vlade Republike Srbije za šta je, shodno važećim zakonima Republike Srbije, neophodno da projekat, obim i uslovi zaduženja budu sadržani u međudržavnom sporazumu zaključenom između Republike Srbije i zemlje zajmodavca koji bi stupio na snagu po potvrđivanju od strane Narodne skupštine.

U tom smislu sa kineskom stranom je dogovoreno potpisivanje Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, kao jednog opšteg dokumenta kojim se reguliše saradnja između dve zemlje u domenu unapređenja ukupne ekonomske saradnje. Nakon međusobnih pregovora iskristalisao se stav da se u opštem „krovnom sporazumu” unesu odredbe koje definišu oblasti koje se sagledavaju kao prioritetne za ostvarivanje saradnje: putna i železnička mreža, mostovi, elektro-energetska i telekomunikaciona postrojenja. Od konkretnih projekata saradnje u tekst sporazuma sa kineske strane prihvaćeno je samo navođenje zajedničkog interesa i podrška preduzećima i bankama iz dve zemlje u realizaciji projekta mosta sa pripadajućim saobraćajnicama, između Zemuna i Borče uz navođenje podataka o dužini mosta i saobraćajnica.

Istovremeno prilikom usaglašavanja teksta sporazuma vodilo se računa da se obezbedi zadovoljenje uslova iz člana 7. stav.1 tačka 2) pod a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” broj 116/08) da se navedeni Zakon ne primenjuje na nabavke, isporuke radova, materijala i usluga neophodnih za izvršavanje izgradnje objekata po ovom međunarodnom ugovoru, po njegovom stupanju na snagu.

Vlada je Osnovu za zaključivanje Sporazuma usvojila na sednici od 23. jula 2009.godine, zaključak 05 Broj: 018-4643/2009, a zaključkom 05 Broj:018-5052/2008-1 od 17. avgusta 2009.godine Vlada je usvojila Izmene Osnove za zaključivanje Sporazuma, noveliran tekst Sporazuma i ovlastila Mlađana Dinkića potpredsednika Vlade i ministra ekonomije i regionalnog razvoja da potpiše sporazum.

Sporazum je potpisan u Pekingu 20. avgusta 2009.godine u okviru zvanične posete Borisa Tadića Predsednika Republike Srbije Narodnoj Republici Kini. U prisustvu dva šefa države i delegacija obe zemlje Sporazum su potpisali Mlađan Dinkić, potpredsednik Vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja i Čen Deming (Chen Deming) ministar trgovine Narodne Republike Kine.

2. Ekonomska saradnja Republike Srbije sa Narodnom Republikom Kinom se neprestano razvija. Međutim, po obostranoj oceni, ekonomska saradnja zaostaje za nivoom političkih odnosa dveju zemalja.

Robna razmena sa NR Kinom 2000-2009/5 u mln.USD

Izvoz Uvoz Ukupno Saldo 2000* 6,50 78,60 85,10 -72,10 2001* 6,90 134,20 141,10 -127,30 2002* 2,10 192,80 194,90 -190,70 2003 2,50 308,20 310,70 -305,70 2004 1,50 524,60 526,10 -523,10 2005 2,30 508,70 511,00 -506,40 2006 6,30 781,80 788,10 -775,50 2007 5,66 1.365,16 1.370,82 -1.359,50 2008 5,80 1.829,20 1.835,00 -1.823,40 2009(5.m) 5,40 516,60 522,0 -511,20

*podaci za 2000, 2001. i 2002. godinu odnose se na Srbiju i Crnu Goru

Treba imati u vidu da je iskazani debalans u velikoj meri posledica statističkog obuhvata našeg uvoza po osnovu porekla robe – roba kineskog porekla i činjenice da je Narodna Republika Kina „svetska radionica“ za robe mnogih svetskih zapadnih zemalja i multinacionalnih kompanija od kojih Republika Srbija uvozi robu. Obuhvat uvoza iz Narodne Republike Kine po osnovu zemlje iz koje se uvoz vrši, pokazuje znatno manji obim. U 2008. godini uvoz iz Narodne Republike Kine kao zemlje destinacije uvoza iznosio je 802,1 mln. USD, što realnije odslikava deficit Republike Srbije u razmeni koji je i dalje veliki. Smanjenje deficita u razmeni kroz povećanje našeg izvoza je veoma limitirano.

Cilj je privlačenje kineskih investicija u Republiku Srbiju. U sklopu tog cilja privlačenje kineskih preduzeća na izgradnji infrastrukturnih objekata od strateškog je značaja za Republiku Srbiju, uz kreditiranje pod povoljnim uslovima.

3. Sporazum je zaključen između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine u svojstvu Strana ugovornica. Sporazumom se regulišu sledeća pitanja:

Uvodni deo sadrži zajedničke stavove Strana o potrebi unapređenja međusobne saradnje u svim oblastima, posebno saradnje u infrastrukturnim projektima.

Članom 1. određuju se ciljevi ovog sporazuma, koji podrazumevaju unapređenje saradnje u domenu infrastrukture između dve zemlje, zasnovane na principima solidarnosti, reciprociteta, komplementarnosti, uz uzajamno poštovanje suvereniteta, u skladu sa njihovim domaćim zakonodavstvom i odredbama ovog sporazuma.

U članu 2. navode se modaliteti kroz koje će se odvijati saradnja: razvoj i implementacija infrastrukturnih projekata, priprema studija i projekata izgradnje i rekonstrukcije infrastrukturnih objekata, tehnička pomoć, obuka osoblja za izradu razvojnih planova i drugih oblasti vezanih za infrastrukturne projekte, nabavka i/ili kupovina mašina, opreme i materijala neophodnih za izgradnju i održavanje infrastrukturnih projekata i drugi oblici saradnje u oblasti infrastrukturnih projekata,

Članom 3. definisani su organi zaduženi za praćenje i sprovođenje Sporazuma.

Član 4. predviđa realizaciju aktivnosti iz ovog sporazuma kroz potpisivanje drugih sporazuma, ugovora, projekata, koje će pripremati nadležni organi i institucije Strana i privredna društva dve zemlje, uz saglasnost nadležnih državnih organa obeju zemalja

Član 5. predviđa da će predlozi i ponude podnete od strane nadležnih organa i institucija i/ili kompanija, pre zaključivanja ugovora, programa, projekata, navedenih u članu 4. biti procenjivani sa stanovišta njihove konkurentnosti na međunarodnom tržištu, u pogledu cena, uslova plaćanja, uslova izvršenja i isporuke, kao i nivoa kvaliteta opreme i usluga.

U članu 6. predviđa se međusobno pružanje neophodne pomoći za obezbeđivanje ulaska, boravka i odlaska iz zemlje osoblja akreditovanog za obavljanje aktivnosti u okviru ovog sporazuma, a u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. Za uvoz i izvoz materijala koji su potrebni za sprovođenje ovog sporazuma obezbediće se fiskalne i administrativne olakšice u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

Član 7. predviđa se da strane sporazumno odlučuju o finansijskoj (kreditna) podršci realizovanju aktivnosti iz Sporazuma, u skladu sa raspoloživim budžetskim mogućnostima.

Članom 8. osniva se radna grupa sačinjena od nadležnih ministarstava, koja bi se sastajala periodično, naizmenično u dve zemlje.

Članom 9. uređuje se mogućnost dopune Sporazuma na osnovu međusobne saglasnosti Strana i stupanje na snagu saglasno proceduri predviđenoj za stupanje na snagu shodno članu 12. Sporazuma.

Član 10. predviđa rešavanje razlika i sporova oko tumačenja ili sprovođenja Sporazuma pregovorima, diplomatskim kanalima.

Članom 11. utvrđuju se oblasti saradnje koje su od prioritetnog interesa: putna i železnička mreža, mostovi, elektro-energetska i telekomunikaciona postrojenja i ističe aktivno podržavanje preduzeća i banaka iz dve zemlje u realizovanju saradnje u ovim oblastima. Predviđa se da Strane pruže svu pomoć i podršku da se isporuka i nabavka dobara, radova i usluga neophodnih za izgradnju objekata iz stava 1., a posebno za izgradnju mosta preko Dunava između Zemuna i Borče, dužine oko 1.500 metara sa pripadajućim saobraćajnicama dužine oko 21.000 metara, sprovodi po osnovu odredbi ovog sporazuma (uslova iz člana 7.stav. 1. tačka 2) pod a) Zakona o javnim nabavkama „Službeni glasnik RS”, broj 116/08 da se navedeni Zakon ne primenjuje).

Članom 12. reguliše se privremena primena od dana potpisivanja i stupanje na snagu po prijemu poslednjeg pismenog obaveštenja o tome da su obavljene unutrašnje procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu. Sporazum se zaključuje na pet godina sa mogućnošću produžavanja za narednih pet godina. Raskid Sporazuma neće uticati na aktivnosti započete u toku njegovog važenja, osim ako se Strane drugačije ne dogovore.

OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, sačinjenog u Pekingu 20. avgusta 2009. godine u originalu na srpskom, kineskom i engleskom jeziku.

U članu 2. Zakona dat je tekst Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine u originalu na srpskom jeziku.

Članom 3. Zakona predviđeno je stupanje na snagu zakona i to tako da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

IV.FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Sprovođenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine ne iziskuje posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

V.RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM

POSTUPKU

Donošenje Zakona po hitnom postupku neophodno je zbog potrebe njegovog što ranijeg stupanja na snagu. Ranije stupanje na snagu ovog zakona neophodno je iz razloga dinamiziranja procesa dogovaranja sa Vladom Narodne Republike Kine projekata izgradnje prioritetnih objekata infrastrukture u Republici Srbiji uz kreditiranje kroz povoljne kreditne aranžmane Vlade Narodne Republike Kine koji se izvršavaju posredstvom kineske ovlašćene banke Export-Import Bank of China, Beijing.

Ostavite komentar