Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa br. 3 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU ANEKSA br. 3 SPORAZUMA

O EKONOMSKOJ I TEHNIČKOJ SARADNJI U OBLASTI INFRASTRUKTURE IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE

Član 1.

Potvrđuje se Aneks br. 3 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, sačinjen u Pekingu, 16. maja 2017. godine, u originalu na srpskom, kineskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Aneks br. 3 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine u originalu na srpskom jeziku glasi:

ANEKS br. 3

SPORAZUMA O EKONOMSKOJ I TEHNIČKOJ SARADNJI

U OBLASTI INFRASTRUKTURE

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE

Vlada Republike Srbije i Vlada Narodne Republike Kine (u daljem tekstu: Strane) zaključile su Sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, 20. avgusta 2009. godine u Pekingu (u daljem tekstu: Sporazum).

Kroz prijateljske konsultacije, Strane su se sporazumele da zaključe Aneks br. 3 Sporazuma (u daljem tekstu: Aneks br. 3) kojim se vrše izmene Sporazuma tako da glase:

Član 1.

U Sporazumu, čl. 2. i 6. menjaju se i glase:

Član 2.

Saradnja u okviru ovog Sporazuma odvijaće se kroz:

Razvoj i implementaciju infrastrukturnih projekata,

Pripremu studija i projekata u cilju modernizacije i proširenja infrastrukture, kao i izgradnja i rekonstrukcija infrastrukturnih objekata, uz dogovor Strana,

Tehničku pomoć eksperata, profesionalaca specijalizovanih za obuku domaćeg osoblja za izradu razvojnih planova i drugih oblasti vezanih za svaki vid transporta,

Nabavku i/ili kupovinu mašina, opreme i materijala, lokomotiva i šinskih vozila (uključujući elektomotorni voz) neophodnih za izgradnju, funkcionisanje i održavanje infrastrukturnih projekata, posebno u oblasti transporta,

Razmenu iskustava u smislu signalizacije i integrisanih sistema, kao i drugih elemenata dogovorenih između Strana,

Druge oblike saradnje u oblasti transporta i infrastrukture, koje neka od Strana predloži.

Član 6.

Strane će pružiti jedna drugoj svu nepohodnu pomoć za obezbeđivanje ulaska, boravka i odlaska iz zemlje osoblja akreditovanog za obavljanje aktivnosti u okviru Sporazuma, a u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom dveju zemalja.

Na uvoz i/ili kupovinu roba i usluga od strane izvođača radova, radi sprovođenja infrastrukturnih projekata i projekata koji se odnose na lokomotive i šinska vozila (uključujući elektomotorni voz) u cilju izvršenja sporazuma, ugovora i programa sačinjenih u skladu sa članom 4. Sporazuma, ne plaća se carina i porez na dodatu vrednosti (PDV) na teritoriji Republike Srbije.”

Član 2.

Sve ostale odredbe i uslovi Sporazuma ostaju nepromenjeni.

Član 3.

Aneks br. 3 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine stupa na snagu danom prijema poslednjeg obaveštenja kojim Strane obaveštavaju jedna drugu da su ispunjene sve unutrašnje procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu.

Sačinjeno u Pekingu, dana 16.05.2017. godine, u dva orginalna primerka na srpskom, kineskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju razlike u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike Srbije dr Zorana Mihajlović Za Vladu Narodne Republike KineFu Ziying

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine stupio je na snagu 2009. godine (u daljem tekstu: Sporazum).

Vlada je Zaključkom 05 Broj: 018-2527/2013-1 od 28. marta 2013. godine usvojila tekst Izmene Aneksa br.1 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine i Zaključkom 05 Broj: 018-05-5451/2013 od 1. jula 2013. godine usvojila tekst Aneksa br. 2 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine.

Na osnovu Zapisnika sa 4. sastanka Trilateralne radne grupe Republike Srbije, Mađarske i Narodne Republike Kine za Projekat pruge Beograd-Budimpešta, održanog u Pekingu, 19. novembra 2015. godine, dogovoreno je da srpska i kineska strana razmotre izmene i dopune Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, kojim bi se nabavka lokomotiva i šinskih vozila uključila u okvir bilateralne saradnje.

Aneks 3 Sporazuma je u skladu sa Zaključkom Vlade 05 Broj: 018-4179/2017-03 od 11. maja 2017. godine sa srpske strane potpisala prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

III. DA LI SE IZVRŠENJEM MEĐUNARODNOG UGOVORA STVARAJU FINANSIJSKE OBAVEZE ZA REPUBLIKU SRBIJU

Za izvršenje Aneksa br. 3 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine ne stvaraju se posebne finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

IV. PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA IZVRŠAVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Za donošenje ovog zakona nisu potrebna sredstva u budžetu Republike Srbije, osim za realizaciju konkretnih aktivnosti preuzetih ovim aneksom br. 3 Sporazuma, za koje će se sredstva u narednim godinama obezbediti u okviru limita utvrđenih Fiskalnom strategijom na razdelu nadležnih ministarstava.

Ostavite komentar