Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obostranom osnivanju kulturnih centara

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE O OBOSTRANOM OSNIVANJU KULTURNIH CENTARA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obostranom osnivanju kulturnih centara koji je potpisan u Beogradu 17. decembra 2014. godine, u originalu na srpskom, kineskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obostranom osnivanju kulturnih centara, u originalu na srpskom jeziku glasi:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obostranom osnivanju kulturnih centara sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4 Ustava Republike Srbije, koji propisuje da Narodna skupština Republike Srbije potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANJE SPORAZUMA

Inicijativu za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obostranom osnivanju kulturnih centara (u daljem tekstu Sporazum) pokrenula je kineska strana 2013. godine, u cilju ugovornog regulisanja pitanja obostranog otvaranja i uslova rada kulturnih centara.

Narodna Republika Kina je za Republiku Srbiju važan strateški partner u ukupnim bilateralnim odnosima. Imajući u vidu obostrani interes za uređivanje pitanja otvaranja kulturnih centara, dve strane su se saglasile da, u skladu sa Memorandumom o razumevanju o obostranom osnivanju kulturnih centara, bude sačinjen poseban sporazum kojim će biti definisane norme o otvaranju kulturnih centara u Republici Srbiji i Narodnoj Republici Kini.

Saradnja u oblasti kulture između Republike Srbije i Narodne Republike Kine može se oceniti kao veoma uspešna kako u pogledu kvaliteta, tako i u pogledu obima, a ovaj sporazum obezbeđuje pravni okvir za jačanje međuinstitucionalne saradnje i pozicioniranje i definisanje uloge i delokruga i uslova rada kulturnih centara.

Članom 1. Zakona uređuje se potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obostranom osnivanju kulturnih centara .

Član 2. Zakona sadrži original teksta Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obostranom osnivanju kulturnih centara na srpskom jeziku.

Članom 3. Zakona predviđeno je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

III. PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA

Sredstva za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obostranom osnivanju kulturnih centara u narednom periodu će biti planirana u okviru limita određenih fiskalnom strategijom.

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE

O OBOSTRANOM OSNIVANJU KULTURNIH CENTARA

Vlada Republike Srbije i Vlada Narodne Republike Kine (u daljem tekstu „strane“), u cilju jačanja prijateljskih odnosa dve zemlje i unapređenja prijateljske bilateralne kulturne saradnje i odnosa među narodima, na osnovu uzajamnog poštovanja i poverenja, kao i u skladu sa Memorandumom o razumevanju o obostranom osnivanju kulturnih centara između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, potpisanog 14. jula 2010. godine u Beogradu, saglasile su se o sledećem:

Član I

U skladu sa principom reciprociteta, Vlada Narodne Republike Kine će osnovati Kineski kulturni centar u Beogradu, a Vlada Republike Srbije će osnovati Kulturni centar Republike Srbije u Pekingu.

Član II

Strane će obezbediti uslove za otvaranje i rad kulturnih centara u drugoj zemlji na osnovu reciprociteta i u uzajamnom interesu.

Član III

Kulturni centri imaju za cilj puno unapređenje međusobnog razumevanja između dva naroda, jačanje kulturne saradnje, razvijanje prijateljskih odnosa i podsticanje razmene i saradnje dve zemlje u oblasti kulture i odnosa među narodima.

Član IV

Kulturni centri će poštovati važeće zakone i propise Strane prijema prilikom organizovanja kulturnih aktivnosti.

Prilikom organizovanja manifestacija predviđenih Članom V, kulturni centri mogu uspostavljati direktan kontakt sa državnim organima, lokalnom upravom, ustanovama i organizacijama, kao i pravnim i fizičkim licima Strane prijema.

Član V

U skladu sa važećim zakonima i propisima Strane prijema, delatnosti kulturnih centara su:

1. Organizovanje različitih kulturnih aktivnosti u skladu sa predviđenim ciljevima, uključujući održavanje izložbi, muzičko-scenskih izvođenja, seminara, predavanja, kao i prikazivanje filmova i drugih audiovizuelnih sadržaja; održavanje izložbi uvezenih publikacija i prikazivanje audiovizuelnih sadržaja podleže propisima Strane prijema, koji se odnose na uvezene publikacije i izlaganje i obezbeđivanje dostupnosti uvezenih publikacija;

2. Podsticanje učenja jezika i upoznavanja kulture druge strane održavanjem različitih obrazovnih aktivnosti u svojim prostorijama;

3. Formiranje biblioteka, čitaonica, sala za projekcije i prostora za multimedijsko prikazivanje u prostorijama u okviru kulturnog centra, i pružanje širokoj javnosti Strane prijema usluga u cilju informisanja, uključujući obezbeđivanje knjiga, časopisa i drugih publikacija, kao i audiovizuelnog materijala o Strani koja šalje;

4. Podsticanje informisanja o aktivnostima kulturnih centara i upoznavanje javnosti Strane prijema sa nacionalnom istorijom i savremenim razvojem Strane koja šalje, kao i sa njenom kulturom, umetnošću, obrazovanjem, naukom i društvenim životom;

5. Organizovanje drugih aktivnosti koje su u skladu sa ciljevima ovog sporazuma.

Član VI

Kulturni centri će nastojati da spreče kršenje prava u oblasti kulture i prava intelektualne svojine druge zemlje.

Član VII

Aktivnosti koje kulturni centri obavljaju izvan svojih prostorija, samostalno ili u saradnji sa drugim pravnim licima biće u skladu sa važećim zakonima i propisima Strane prijema, a podaci o organizaciji manifestacija biće unapred dostavljeni nadležnim organima, dok će manifestacije biti realizovane u skladu sa tim dostavljenim podacima.

Strane su saglasne da javnost Strane prijema ima nesmetan pristup kulturnom centru i manifestacijama koje se izvode u okviru, kao i izvan, prostorija centra, i garantuju da će kulturni centar koristiti odgovarajuća sredstva u promovisanju svojih manifestacija, u skladu sa važećim zakonima i propisima Strane prijema.

Član VIII

U skladu sa važećim zakonima i propisima Strane prijema, kulturni centri se neće baviti lukrativnim delatnostima. Međutim, kulturni centri imaju pravo da naplate odgovarajući iznos na ime sledećih neprofitnih dobara/usluga:

1. Predstave, izložbe i druge kulturne manifestacije. Izložbe će se održavati u skladu sa propisima Strane prijema koji se odnose na uvoz publikacija i izlaganje uvezenih publikacija;

2. Obrazovne aktivnosti koje se odnose na jezik i kulturu;

3. Katalozi, posteri, programi i drugi predmeti koji su u neposrednoj vezi sa aktivnostima koje organizuju kulturni centri;

4. Čajdžinice ili kafei u cilju upoznavanja sa tradicionalnim načinom života u Strani koja šalje.

Član IX

Kulturni centri imaju pravo da potpisuju pravna dokumenta neophodna za njihovo funkcionisanje u Strani prijema.

Kulturni centri mogu da otvore račun u banci (bankama) u skladu sa odgovarajućim propisima Strane prijema.

Član X

Strana koja šalje, u skladu sa zakonima i propisima Strane prijema kojima se uređuje izgradnja i uređenje prostora, odgovorna je za projektovanje, izgradnju, renoviranje i uređenje građevina svog kulturnog centra, nakon dobijanja odobrenja za gradnju i uređenje prostora. Strana koja šalje određuje izvođača(e) radova.

Član XI

U procesu osnivanja svojih kulturnih centara, strane se izuzimaju, na bazi reciprociteta, od plaćanja poreza i dažbina na ekonomske aktivnosti, kao što su izgradnja objekata, kupovina i prodaja kuća (uključujući prenos vlasništva i prenos imovine), najam prostora, kao i kupovina i prodaja zemljišta.

Član XII

Kulturni centri, u skladu sa carinskim i drugim odgovarajućim zakonima i propisima Strane prijema, a na bazi reciprociteta, izuzimaju se od plaćanja uvoznih dažbina/carine za dole navedene predmete pod uslovom da ih ne koriste za prodaju ili dobit u zemlji prijema:

1. Kulturnu opremu, nameštaj, uređaje i kancelarijsku opremu potrebnu za dnevne administrativne poslove kulturnih centara (izuzev motornih vozila);

2. Razumnu količinu materijala, uključujući albume sa slikama, postere, programe, knjige, diskove, ploče, nastavnu opremu i razne druge oblike audio-vizuelnih materijala koji su potrebni kulturnim centrima za organizovanje aktivnosti;

3. Filmove koji se prikazuju u prostorijama kulturnih centara.

Član XIII

Porezi na prihod i imovinu kulturnih centara i njihovog osoblja se naplaćuju u skladu sa važećim zakonima i propisima Strane prijema kao i Ugovorom između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Kine o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisanim 21. marta 1997. godine.

Član XIV

Osoblje koje postavlja Vlada Strane koja šalje su državljani Strane koja šalje i nosioci službenog pasoša. Ostalo osoblje koje zapošljavaju kulturni centri mogu biti državljani i Strane koja šalje ili Strane prijema.

Strane će pravovremeno obavestiti jedna drugu o imenovanju kao i razrešenju osoblja u svojim kulturnim centrima, i na vreme završiti odnosne procedure u skladu sa važećim zakonima i propisima Strane prijema.

Član XV

Osim ako nije drugačije dogovoreno, članovi osoblja kulturnog centra koje imenuje Strana koja šalje a koji su nosioci službenog pasoša podležu propisima o radu i socijalnom osiguranju Strane koja šalje; drugi članovi osoblja angažovani od strane kulturnog centra podležu propisima o radu i socijalnom osiguranju Strane prijema.

Član XVI

Strane pružaju pomoć i na usluzi su osoblju kulturnih centara i njihovim bračnim partnerima i deci mlađoj od 18 godina oko formalnosti vezanih za njihov ulazak u zemlju i boravak.

Član XVII

Sve izmene i dopune ovog sporazuma vrše se uz obostranu saglasnost strana po obavljanju prethodnih konsultacija i stupaju na snagu u skladu u skladu sa zahtevima navedenim u članu XVIII stava 1. ovog sporazuma.

Svi sporovi u vezi sa izvršenjem ovog sporazuma rešavaće se putem međusobnih konsultacija dveju strana.

Član XVIII

Ovaj sporazum stupa na snagu na dan dostavljanja poslednjeg obaveštenja kojim strane obaveštavaju jedna drugu, diplomatskim putem, da su ispunjene unutrašnje pravne procedure za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj sporazum ostaje na snazi pet godina i automatski se produžava za naredne periode od po pet godina, osim ako jedna od strana ne obavesti drugu Stranu u pisanoj formi o nameri da raskine ovaj sporazum 6 meseci pre isteka naznačenog perioda.

Sačinjeno u ………………… na dan ………… 2014. godine, u dva primerka na srpskom, kineskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju razlike u tumačenju merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE SRBIJE NARODNE REPUBLIKE KINE

Ostavite komentar