Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o naučnoj i tehnološkoj saradnji

Predlog

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o naučnoj i tehnološkoj saradnji

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o naučnoj i tehnološkoj saradnji, potpisan 7. aprila 2009. godine u Pekingu, u originalu na srpskom, kineskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o naučnoj i tehnološkoj saradnji u originalu na srpskom jeziku glasi:

Član 3.

O izvršavanju odredaba ovog zakona stara se ministarstvo nadležno za naučnoistraživačku delatnost.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije ( Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Pravni osnov za donošenje Zakona, sadržan je u odredbi člana 97. tačka 1) Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje svoj međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama, kao i odredbi člana 99. stav 1. tačka 4), prema koju Narodna skupština potvrđuje međunarodne utovore kada je zakonom predvićena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Kao zemlja izuzetno ubrzanog privrednog razvoja i efikasnog korišćenja sopstvenih resursa, koja se intenzivno i kontinuirano uključuje u tokove međunarodne saradnje i predstavlja respektabilnu svetsku silu u gotovo svakom, pa i u području naučno-tehnološkog razvoja, Narodna Republika Kina za nas predstavlja važnog partnera. Od posebnog je značaja pažnja koju ova zemlja poklanja međunarodnoj saradnji u funkciji opšteg razvoja i unapređenja, kao i uspeh i rezultati koje postiže osmišljenim planiranjem povezivanja naučno-tehnološkog i privrednog razvoja. Ovo je čini značajnim partnerom posebno u onom domenu u kome se naučno-tehnološka saradnja povezuje sa privredom i doprinosi efikasnom ekonomskom razvoju. Kao partner u ovoj oblasti, Narodna Republika Kina, pod pretpostavkom postojanja dobro osmišljenog i planiranog pristupa, danas može da pruži više nego ikad. Naučno-tehnološka saradnja već ima pozitivna iskustva i ostvarene kontakte između naučno-istraživačkih struktura, među kojima, na primer, Memorandum o Sporazumu o saradnji u inženjerskim i tehničkim naukama između Jugoslovenske inženjerske akademije i Kineske inženjerske akademije od 9. januara 2002. godine. Otvaraju se razne mogućnosti za saradnju sa Narodnom Republikom Kinom koja ubrzano zauzima zavidnu poziciju u redu svetskih privrednih sila, pa saradnja sa zemljom njenih naučnih i drugih kapaciteta može samo da doprinese razvoju naših naučno-tehnoloških i drugih potencijala.

Izneto ukazuje na neophodnost da se naučno-tehnička i tehnološka saradnja sa Narodnom Republikom Kinom oživi i intenzivira, između ostalog, i putem modernizacije pravnih dokumenata koji tu saradnjuuređuju, pre svega Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o naučnoj i tehnološkoj saradnji. Njegovim zaključenjem prestaje da važi Sporazum između Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Kine o naučno-tehničkoj saradnji iz 1995. godine. Tekst novog sporazuma bliže odražava aktuelnu situaciju, jasnije definiše interese ugovornih strana a, ne odstupajući mnogo od prethodnog sporazuma, unapređuje sadržaj osnovnog pravnog bilateralnog dokumenta. Sporazum, između ostalog, predviđa osnivanje zajedničkog mešovitog srpsko-kineskog radnog tela radi praćenja, ostvarenja i unaprđenja saradnje (član 9), kao i zaključivanje periodičnih programskih dokumenata saradnje koji će utvrđivati njen konkretni sadržaj, modalitete i druga važna pitanja (član 3). Takođe, postoji i posebna klauzula o međusobnoj zaštiti intelektualne svojine i naučnih dostignuća do kojih se dođe zajedničkom saradnjom (član 8). Sporazum predviđa i da se pitanje troškova za realizaciju saradnje reguliše kroz posebne aranžmane (član 4).

O realizaciji ovog sporazuma staraće se organi ugovornih strana nadležni za naučnoistraživačku delatnost (Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije i Ministarstvo nauke i tehnologije Narodne Republike Kine), koji, u tom cilju, osnivaju mešovito radno telo (Mešoviti komitet za naučnu i tehnološku saradnju), koje će na svojim periodičnim zasedanjima donositi programe (protokole) saradnje kojima će biti utvrđen njen sadržaj, konkretne aktivnosti i načini njihove realizacije. Mešovito radno telo će rešavati i druga aktuelna pitanja od obostranog interesa za realizaciju programa saradnje, kao i ostala pitanja vezana za predmet ovog sporazuma i njegovih pratećih dokumenata. Ovo telo pratiće realizaciju i razvoj naučne i tehnološke saradnje između dve zemlje, usaglašavati uzajamne predloge, razmatrati ostvarivanje saradnje i pokretati inicijative za njeno unapređenje.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o naučnoj i tehnološkoj saradnji prestavlja uobičajeni pravni okvir za institucionalizaciju saradnje u ovoj oblasti. Ovaj sporazum su 7. aprila 2009. godine, u Pekingu potpisali Božidar Đelić, potpredsednik Vlade i ministar za nauku i tehnološki razvoj i Van Gang (Wan Gang), zamenik predsednika Nacionalnog komiteta kineske narodne političke konsultativne konferencije i ministar za nauku i tehnološki razvoj.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA ZAKONA

Članom 1. Zakona predviđa se ratifikacija Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o naučnoj i tehnološkoj saradnji.

U članu 2. Zakona dat je tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o naučnoj i tehnološkoj saradnji.

Članom 3. Zakona se za izvršavanje odredaba ovog zakona ovlašćuje ministarstvo nadležno za naučnoistraživačku delatnost.

Članom 4. Zakona uređeno je stupanje na snagu ovog zakona, i to tako da on stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Sprovođenje ovog zakona ne zahteva posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije. Sredstva potrebna za realizaciju aktivnosti koje su predmet Sporazuma obezbeđena su u budžetu republike Srbije na razdlu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, kao organa nadležnog za naučnu i tehnološku saradnju.

Ostavite komentar