Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipra o saradnji u oblasti odbrane

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE REPUBLIKE KIPRA O SARADNjI U OBLASTI ODBRANE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipra o saradnji u oblasti odbrane, koji je potpisan u Nikoziji, 10. februara 2010. godine, u originalu na srpskom, grčkom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE KIPRA

O SARADNjI U OBLASTI ODBRANE

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Kipra (u daljem tekstu: Strane),

polazeći od ciljeva i principa Povelje Ujedinjenih nacija iz 1945,

u želji da doprinesu miru i bezbednosti u Evropi,

ponašajući se u duhu partnerstva i saradnje i sa željom da se razviju dobri odnosi u oblasti odbrane, radi poboljšanja uzajamnog poverenja i razumevanja,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

(1) Cilj ovog sporazuma je uspostavljanje opštih principa i procedura za saradnju između Strana u oblasti odbrane.

(2) Saradnja između Strana biće zasnovana na principima ravnopravnosti, reciprociteta i zajedničkih interesa.

(3) Saradnja saglasno ovom sporazumu, biće u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Strana i principima međunarodnog prava.

Član 2.

Ovaj sporazum neće uticati na prava i obaveze Strana koji proizilaze iz međunarodnih ugovora koje su one pojedinačno ili zajedno zaključile sa drugim državama i/ili međunarodnim organizacijama i neće se koristiti protiv trećih država.

Član 3.

Termini koji se koriste u ovom sporazumu imaju sledeće značenje:

Strana-pošiljalac je Strana koja šalje osoblje, sredstva i opremu na teritoriju Strane-primaoca.

Strana-primalac je Strana na čijoj teritoriji se nalaze osoblje, sredstva i oprema Strane-pošiljaoca.

Osoblje su vojna i/ili civilna lica na službi u institucijama i/ili organima Strana.

Član 4.

(1) Nadležni organi za sprovođenje ovog sporazuma su Ministarstvo odbrane Republike Srbije za Vladu Republike Srbije i Ministarstvo odbrane Republike Kipra za Vladu Republike Kipra.

(2) Radi realizacije ovog sporazuma, nadležni organi Strana mogu da zaključe dodatne sporazume.

Član 5.

Strane će ostvarivati saradnju u sledećim oblastima:

odbrambene i bezbednosne politike;

planiranja odbrane;

vojnoekonomske saradnje;

vojnonaučne saradnje;

vojnog obrazovanja i obuke;

zakonodavstva u oblasti odbrane;

vojne medicine;

vojne topografije i kartografije;

mirovnih, humanitarnih i/ili drugih sličnih operacija;

zaštite životne sredine u okviru vojnih objekata;

socijalnih, sportskih i kulturnih aktivnosti;

drugim oblastima od zajedničkog interesa, o kojima se Strane ili njihovi nadležni organi mogu dogovoriti.

Saradnja između Strana ostvarivaće se:

zvaničnim posetama;

radnim grupama i/ili sastancima;

razmenom iskustava i konsultacijama;

učešćem na vežbama;

učešćem na konferencijama, simpozijumima i seminarima;

razmenom informacija i dokumenata i istraživačkim projektima od zajedničkog interesa;

na druge načine o kojima Strane ili njihovi nadležni organi mogu dogovoriti.

Član 7.

(1) Osim ovog sporazuma, a u pogledu specifičnih potreba, nadležni organi Strana će pripremiti Godišnji plan bilateralne saradnje za narednu godinu, u kom će biti navedene aktivnosti, vreme i mesto njihovog održavanja, nadležni organi, broj učesnika i/ili druga pitanja u vezi sa organizacijom i sprovođenjem Plana.

(2) Ovlašćeni predstavnici nadležnih organa Strana će svake godine potpisivati usaglašeni Godišnji plan bilateralne saradnje.

Član 8.

(1) U cilju realizacije ovog sporazuma, Strane će razmenjivati isključivo informacije za javnu upotrebu.

(2) Razmena i zaštita poverljivih informacija biće predmet posebnog sporazuma.

Član 9.

(1) Strane i/ili njihovi nadležni organi će, po principu reciprociteta, snositi sve troškove koji nastanu u vezi sa realizacijom aktivnosti predviđenih ovim sporazumom, i/ili aktivnosti predviđenih dodatnim sporazumima i/ili planovima.

(2) Strane i/ili njihovi nadležni organi mogu ugovoriti drugačiju podelu troškova u pogledu konkretnih aktivnosti.

Član 10.

(1) Osoblje Strane-pošiljaoca je obavezno da poštuje zakone, procedure, propise i običaje Strane-pošiljaoca tokom njihovog učešća u aktivnostima koje se realizuju na teritoriji Strane-primaoca u skladu sa ovim sporazumom.

(2) Osoblje Strane-pošiljaoca disciplinski je odgovorno svom komandantu, odnosno višem državnom službeniku ili vojnom predstavniku na teritoriji Strane-primaoca.

(3) Strana-primalac ima isključivu krivičnu jurisdikciju u pogledu bilo kog krivičnog dela i/ili propusta učinjenog od strane bilo kog pripadnika osoblja Strane-pošiljaoca na teritoriji Strane-primaoca.

(4) Strane neće potraživati nikakvu odštetu u slučaju smrti i/ili povrede i/ili štete, koje mogu biti nanete njihovom osoblju i/ili imovini kao rezultat bilo kog dela ili propusta osoblja druge Strane tokom realizacije ovog sporazuma. Bilo koji odštetni zahtev može biti sačinjen samo ukoliko se pomenuto delo ili propust učine namerno i/ili usled grubog nemara. U tim slučajevima, odštetni zahtevi će se rešavati direktnim pregovorima između Strana, bez predavanja trećoj strani u nadležnost na rešavanje.

(5) U slučaju smrti i/ili povrede i/ili štete koje trećoj strani nanese osoblje Strana u toku vršenja aktivnosti u skladu sa ovim sporazumom, Strane će se dogovoriti u vezi sa plaćanjem naknade koju potražuje treća strana. Ukoliko se dogovor ne postigne, slučaj će biti predat nadležnim sudovima u zemlji u kojoj se dogodio incident koji je prouzrokovao smrt i/ili povredu i/ili štetu.

(6) Svaki odštetni zahtev koji nije obuhvaćen odredbama st. 4. i 5. ovog člana, biće rešavan u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države na čijoj teritoriji se dogodio incident koji je doveo do ovog odštetnog zahteva.

Član 11.

U slučaju potrebe, Strana-primalac pružiće bez nadoknade troškova hitnu medicinsku i/ili stomatološku zaštitu osoblju Strane-pošiljaoca, pod uslovom da to osoblje boravi na teritoriji Strane-primaoca u cilju realizacije Sporazuma.

Član 12.

Svi sporovi koji nastanu u pogledu tumačenja i/ili sprovođenja ovog sporazuma, Strane će rešavati isključivo pregovorima i konsultacijama i bez posredovanja treće strane i/ili međunarodne organizacije.

Član 13.

Strane mogu usvojiti izmene i dopune ovog sporazuma u bilo koje vreme, zajedničkom pisanom saglasnošću. Usvojene izmene i dopune stupaju na snagu u skladu sa članom 15. ovog sporazuma.

Član 14.

(1) Bilo koja od Strana može da otkaže ovaj sporazum pisanim obaveštenjem drugoj Strani. Sporazum prestaje da važi šest meseci nakon prijema takvog obaveštenja.

(2) U slučaju otkazivanja ovog sporazuma, sve aktivnosti započete u periodu važenja ovog sporazuma biće realizovane pod istim uslovima koji su važili u skladu sa ovim sporazumom u vreme kada su te aktivnosti nastale.

(3) U slučaju prestanka važenja Sporazuma, svaki sporazum sačinjen saglasno članu 4. stav 2. ovog sporazuma, ostaje i dalje na snazi, osim ako taj sporazum ne predviđa drugačije.

Član 15.

(1) Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema drugog od dva obaveštenja kojim Strane obaveštavaju jedna drugu da su sprovele procedure neophodne za stupanje na snagu Sporazuma, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom.

(2) Sporazum će se privremeno primenjivati od dana potpisivanja.

(3) Ovaj sporazum ostaje na snazi neograničeni period i/ili do otkazivanja saglasno članu 14. ovog sporazuma.

Sačinjen i potpisan u Nikoziji, 10. februara 2010. godine, u dva istovetna primerka na srpskom, grčkom i engleskom jeziku, pri čemu su svi primerci podjednako autentični i imaju jednaku važnost. U slučaju razlika u tumačenju odredbi ovog sporazuma, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE SRBIJE REPUBLIKE KIPRA

Dragan ŠUTANOVAC Kostas PAPAKOSTAS

ministar odbrane ministar odbrane

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije ( Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje navedenog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje Zakona

Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipra o saradnji u oblasti odbrane, čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, opredeljuju se osnovni ciljevi i principi na kojima će se zasnivati saradnja u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipra, odnosno njihovih nadležnih organa, a u cilju doprinosa razvoju ukupnih bilateralnih odnosa dve države, kao i miru i bezbednosti u Evropi.

Imajući u vidu da za sada ne postoji međunarodni ugovor o saradnji u oblasti odbrane koji bi generalno dao pravni osnov za saradnju nadležnih organa ugovornih strana, prvenstveni cilj predloženog zakona, odnosno zaključenog Sporazuma, je uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio i ujedno olakšao saradnju ugovornih strana i njihovih nadležnih organa u oblasti odbrane (planiranje odbrane, vojnoekonomska i vojnonaučna saradnja, vojno obrazovanje i obuka, vojna medicina, mirovne i humanitarne operacije, kao i drugi segmenti od zajedničkog interesa).

3. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, budući da se sredstva koja su potrebna za sprovođenje Sporazuma, predviđaju finansijskim planom Ministarstva odbrane.

Ostavite komentar