Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O SARADNjI U OBLASTI TURIZMA

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I

VLADE REPUBLIKE KIPAR

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar, koji je potpisan 23. februara 2009. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, grčkom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar u originalu na srpskom i engleskom jeziku glasi:

SPORAZUM O SARADNjI U OBLASTI TURIZMA

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE KIPAR

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Kipar (u daljem tekstu: Strane),

Prepoznajući uzajamnu želju za širenjem prijateljskih odnosa dveju država na ravnopravnoj osnovi i u obostranu korist,

Imajući u vidu važnost turizma u daljem promovisanju međusobnog razumevanja i ekonomskog razvoja,

Ovim su se sporazumele o sledećem:

Član 1.

Strane će preduzeti sve neophodne mere, kako bi promovisale i podsticale bilateralni razvoj turizma i omogućile saradnju nadležnih državnih organa, privrednih subjekata, organizacija, udruženja i ostalih relevantnih institucija u oblasti turizma, radi povećanja obima ekonomske razmene .

Saradnja na osnovu ovog sporazuma vrši se u skladu s propisima u oblasti turizma, koji su na snazi u svakoj od država Strana i u okviru ustanovljenih budžeta.

Član 2.

Strane će, u skladu s važećim zakonima i propisima u svojim državama, pojednostaviti formalnosti koje se odnose na putovanja, preduzeta u cilju povećanja poslovanja u oblasti turizma između dve države.

Član 3.

Sa ciljem promovisanja određenih delatnosti između dve države, Strane će omogućiti širenje i razmenu turističkih informacija kroz turističke prezentacije, promovisanje štampanih i audio-vizuelnih materijala, učešće na izložbama i sajmovima, kao i organizovanje studijskih putovanja za novinare koji prate turizam i za zaposlene u turističkim agencijama.

Član 4.

Strane će u okviru svojih mogućnosti podsticati saradnju i direktan kontakt između turističkih agencija i ostalih relevantnih kompanija i organizacija, uključenih u aktivnosti koje se odnose na turizam i razmenjivati informacije, iskustva, podatke i ostalu dokumentaciju iz oblasti turizma i istraživačke projekte u toj oblasti.

Član 5.

Strane će preduzeti sve neophodne mere kojima se podstiče potpisivanje ugovora između državnih i privatnih organizacija koje posluju u oblasti razvoja i primene studija i projekata vezanih za turizam.

Član 6.

Strane će promovisati međusobnu saradnju nadležnih organa svojih država sa međunarodnim turističkim organizacijama, kao i razmenu informacija i podataka o njihovim dostignućima o ovoj oblasti.

Član 7.

Strane, ili nadležni organi njihovih država, mogu po potrebi potpisati odgovarajuće protokole radi primene ovog sporazuma.

Član 8.

Ugovorne strane mogu podneti pismeni zahtev za reviziju ili izmenu i dopunu delova ili celokupnih odredaba ovog Sporazuma. Moguće revizije ili izmene i dopune ovog Sporazuma stupaju na snagu nakon što strane o svojim namerama obaveste jedna drugu u pisanoj formi diplomatskim putem.

Član 9.

Ovaj sporazum stupa na snagu datumom poslednje note kojom strane obaveštavaju, pismeno i diplomatskim putem, jedna drugu da su ispunjeni svi uslovi koje njihovo nacionalno zakonodavstvo predviđa za stupanje Sporazuma na snagu.

Sporazum se zaključuje za period od pet (5) godina i automatski se obnavlja za naredni period od pet godina, osim ako jedna od Strana, u pismenom obliku, ne obavesti drugu Stranu o svojoj nameri da raskine Sporazum i to šest meseci pre isteka važnosti Sporazuma.

Raskid ovog sporazuma neće uticati na sprovođenje programa i projekata dogovorenih u vreme važenja ovog sporazuma, ukoliko se strane drugačije ne dogovore.

Ovaj sporazum potpisan je u Beogradu, 23. februara 2009. godine, u dva originalna primerka, svaki na srpskom, grčkom i engleskom jeziku, pri čemu svaki tekst ima jednaku važnost.

U slučaju različitog tumačenja odredaba, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

U ime Vlade Republike Srbije U ime Vlade Republike Kipar

AGREEMENT ON TOURISM

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS

The Government of the Republic of Serbia and the Government of the Republic of Cyprus (hereinafter referred to as the “Parties”),

Recognizing their mutual desire to expand friendly relations between the two countries on equal basis and to mutual benefit,

Aware of the importance of tourism has for further promotion of mutual understanding, as well as for their economic development,

Hereby agree as follows:

Article 1

The Parties shall take all necessary measures to promote and encourage further development of tourism between the two countries and facilitate the cooperation between the competent state authorities, economic entitles, organizations, associations, institutions and other relevant institutions of both countries in the area of tourism, for the purpose of increasing the scope of their bilateral exchange in the field of economy.

The cooperation under this Agreement shall be effected in keeping with the regulations governing this area in each Party´s country and within limits of their available budgets.

Article 2

The Parties shall, in accordance with laws and regulations which are in force in their respective countries, simply formalities related to travelling aimed at increasing tourism related business activities between the two countries.

Article 3

With the aim to promote tourism related activities between the two countries, the Parties shall facilitate dissemination and exchange of tourist information through tourist presentations, promotion of printed and audiovisual materials, participation in exhibitions and fairs, as well as by organizing study tours for tourist journalists and tour operators.

Article 4

The Parties shall, within their scope of competences, encourage cooperation and direct contacts between their travel agencies and other relevant companies and organizations involved in activities related to tourism, and they shall also exchange information, experiences, data and other documentation related to tourism and research projects in this area.

Article 5

The Parties shall take necessary measures which encourage signing of agreements between state and private organizations dealing in the development and implementation of studies and projects on tourism development.

Article 6

The Parties shall strive to promote cooperation between their competent authorities within international tourist organizations and exchange information and data on their achievements in this area.

Article 7

The Parties shall be able to sign, as appropriate protocols for the implementation of this Agreement.

Article 8

The Parties shall be able to request, in written form, revision or amendments to all or part of provisions of this Agreement. Possible revisions or amendments to this Agreement shall come into effect after the Parties have notified each other, in writing through diplomatic channels, on their consent.

Article 9

This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last written notification confirming that the Parties have met all legal conditions required by their respective legislations for the entry into force of this Agreement.

This Agreement shall remain in force for a period of five years and shall be automatically renewed for a period of another five years, unless one of the Parties notifies the other Party in writing on its intention to cancel this Agreement six months before the expiry date of the Agreement.

Cancellation of this Agreement shall have no effect on the implementation of programs and projects agreed upon during the validity period of the Agreement, unless the Parties agree otherwise.

This Agreement was signed in Belgrade, Serbia on 23 February 2009 in two originals, each in the Greek, Serbian and English languages.

In case of any divergence in interpretation of the provisions of this Agreement, the English text shall prevail.

……………………………… ……….………………………….

For the Government of the For the Government of the

Republic of Serbia Republic of Cyprus

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I.Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II.Razlozi za donošenje zakona

Sporazum o dugoročnoj privrednoj, naučnoj i industrijskoj saradnji između

SFRJ i Republike Kipar potpisan je 29. 03. 1976. godine.

Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom Republike Srbije i Ministarstvo trgovine, industrije i turizma Republike Kipar potpisali su juna 2006. godine Memorandum o razumevanju o intenziviranju ekonomskih odnosa. Kao administrativni ugovor, ovaj memorandum ima za cilj unapređenje ekonomske saradnje između nadležnih ministarstava i privrednih subjekata, naročito unapređenje direktnih investicija, intenziviranje robne razmene i realizacije zajednički pripremljenih projekata.

Osnova za zaključivanje Sporazuma o saradnji u oblasti turizma utvrđena je zaključkom Vlade 05 Broj: 018-868/2009 od 19. februara 2009. godine. Polazeći od toga, tekst Sporazuma je usaglašavan na nivou nadležnih ministarstava dve države posredstvom Ministarstva spoljnih poslova.

Sporazum je u ime Vlade Republike Srbije, u skladu sa Zaključkom Vlade 05 Broj: 018-656/2009 od 19. februara 2009. godine potpisao Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja u Beogradu 23. februara 2009. godine. U ima Vlade Republike Kipar potpisao je Dimitris Hristofijas, predsednik Republike Kipar.

Turistička razmena između Republike Srbije i Republike Kipar ostvaruje se

u znatno manjem obimu nego što su raspoložive turističke mogućnosti u obe države. Interesovanje za unapređenje bilateralne turističke saradnje postoji kod turističkih preduzeća i organizacija, kao i kod potrošača.

Bitne pretpostavke uspostavljanja turističke saradnje na višem nivou, između ostalih su: jačanje promotivnih aktivnosti u cilju predstavljanja i upoznavanja sa turističkom ponudom, uslugama i programima u obe države, razvoj poslovnog komuniciranja između odgovarajućih privrednih i državnih struktura u turizmu u cilju potrebne razmene informacija, poslovnog povezivanja, zajedničkih investicionih projekata i razmene stručnih iskustava i veština.

Potrebno je donošenje adekvatnih mera koje se odnose na saradnju nadležnih državnih organa, privrednih subjekata, organizacija, udruženja, ustanova nadležnih za turizam itd. u cilju unapređenja i podsticanja saradnje i razmene između dve države u oblasti turizma, Jedno od značajnijih pitanja je liberalizacija viznog režima sa Republikom Kipar. Takođe je vrlo važno podsticati razmenu informacija, i iskustava u oblasti turizma i istraživačkih projekata. Posebnu pažnju bi trebalo posvetiti ulozi Republike Kipar u privatizaciji hotela koji još nisu privatizovani u našoj zemlji, kao i u podsticanju „greenfield” investicija.

U okviru jedinstvene i objedinjene turističke ponude poželjno je unaprediti promotivne aktivnosti turističkih potencijala Republike Srbije.

Sporazum o saradnji u oblasti turizma je standardnog tipa za ovu vrstu

sporazuma i sadrži sve potrebne elemente koji treba da budu obuhvaćeni. Sporazumom se potvrđuje spremnost dve strane da nastave i unapređuju bilateralnu saradnju i navode principi na kojima će se ta saradnja ostvarivati, a to su osnovni tržišnni principi u oblasti turizma u međunarodnim odnosima, kao i važeća nacionalna zakonska regulativa. Dosadašnje aktivnosti sa Republikom Kipar u oblasti turizma bile su usmerene na unapređenje prijateljskih odnosa na ravnopravnoj osnovi i na obostranu korist. To je 2005. godine rezultiralo Nacrtom sporazuma u oblasti turizma.

Sporazum o saradnji u oblasti turizma zaključen je između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar u svojstvu „stranaˮ.

Odredbama Sporazuma predviđeno je sledeće:

Strane će preduzeti sve neophodne mere, kako bi promovisale i podsticale

bilateralni razvoj turizma i omogućile saradnju nadležnih državnih organa, privrednih subjekata, organizacija, udruženja i ostalih relevantnih institucija u oblasti turizma, radi povećanja obima ekonomske razmene (član 1.).

Strane će, u skladu s važećim zakonima i propisima u svojim državama,

pojednostaviti formalnosti koje se odnose na putovanja, preduzeta u cilju povećanja poslovanja u oblasti turizma između dve države (član 2.).

Biće omogućena razmena informacija putem prezentacija promotivnih

materijala, učešća na sajmovima, studijskim putovanjima za predstavnike turističkih agencija i medija, kao i kroz direktne kontakte relevantnih organizacija (član 3. i član 4.).

Ovim sporazumom otpočeće institucionalizovanje saradnje između pojedinih partnera u turizmu dve države. Njegovom primenom stvoriće se uslovi za doprinos bilateralnoj ekonomskoj saradnji. Ovo se odnosi na iznalaženje mogućnosti za saradnju u oblasti investicija, zajedničkih razvojnih projekata i podsticanja investitora da učestvuju u procesu privatizacije u oblasti turizma u našoj zemlji.

Sporazum sadrži, između ostalog, način rešavanja sporova u vezi sa njegovim tumačenjem ili sprovođenjem.

Ovaj sporazum se zaključuje na period od pet godina i automatski će biti produžavan za isti vremenski period, ukoliko ga jedna strana ne otkaže šest meseci pre njegovog isteka.

III.Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. Zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar, koji je potpisan 23. februara 2009. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, grčkom i engleskom jeziku.

U članu 2. Zakona dat je tekst Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar, u originalu na srpskom i engleskom jeziku.

Članom 3. Zakona uređuje se njegovo stupanje na snagu i to tako da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori“.

IV.Finansijska sredstva za sprovođenje zakona

Sprovođenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar ne iziskuje posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar