Predlog zakona o potvrđivanju Trgovinskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt

P R E D L O G Z A K O N A

O POTVRĐIVANJU TRGOVINSKOG SPORAZUMA IZMEđU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRžAVE KUVAJT

Član 1.

Potvrđuje se Trgovinski sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt, potpisan 10. aprila 2011. godine u Kuvajtu, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Trgovinskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt u originalu na srpskom jeziku glasi:

TRGOVINSKI SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE DRŽAVE KUVAJT

Vlada Republike Srbije i Vlada Države Kuvajt (u daljem tekstu: strane ugovornice)

U želji da razvijaju trgovinske odnose između dveju zemalja, na osnovu ravnopravnosti i uzajamne koristi,

U zavisnosti od razvoja i proširenja razmene dobara i usluga, dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

Strane ugovornice će preduzeti sve neophodne mere za povećanje i proširenje razmene dobara i usluga između dveju zemalja, na osnovu ovog sporazuma.

Član 2.

Strane ugovornice će jedna drugoj dodeliti tretman najpovlašćenije nacije u odnosu na izvoz i uvoz roba poreklom sa teritorije njihovih zemalja, u skladu sa principima Opšteg sporazuma o carinama i trgovini (GATT 1994).

Član 3.

Odredbe člana 2. ovog sporazuma se neće odnositi na:

a) prednosti koje je bilo koja strana ugovornica odobrila ili koje može odobriti susednim zemljama, kako bi olakšala pograničnu trgovinu;

b) prednosti koje nastaju iz postojećeg članstva ili mogućeg članstva bilo koje strane ugovornice u carinskoj uniji ili zoni slobodne trgovine;

v) prednosti koje su odobrene ili koje mogu biti odobrene bilo kojoj trećoj zemlji u okviru bilateralnog ili multilateralanog sporazuma koji ima za cilj ekonomsku integraciju.

Član 4.

Strane ugovornice će promovisati zaključivanje ugovora između pravnih i fizičkih lica u Republici Srbiji i Državi Kuvajt, ovlašćenih za obavljanje spoljne trgovine u skladu sa važećim zakonima i propisima u dvema zemljama.

Član 5.

Strane ugovornice će jedna drugoj pružati neophodne olakšice za učešće na trgovinskim sajmovima i međunarodnim izložbama, organizovanim u skladu sa važećim zakonima i propisima u dvema zemljama.

Član 6.

Strane ugovornice će podsticati uzajamne posete delegacija dveju zemalja radi daljeg povećanja obima bilateralnih trgovinskih ugovora, u skladu sa važećim zakonima i propisima u dvema zemljama.

Član 7.

Plaćanja za sve robe i usluge prema ugovorima iz člana 4. ovog sporazuma, vršiće se u konvertibilnim valutama.

Član 8.

Strane ugovornice će izuzeti od plaćanja carine i poreza, u skladu sa zakonima i propisima na snazi u dve zemlje, sledeća dobra:

uzorke ili reklamni materijal koji nemaju tržišnu vrednost i služe za promociju i trgovinu,

materijal i opremu koji imaju tržišnu vrednost, ali su reeksportovani nakon prethodnog uvoza za potrebe trgovinskih sajmova i izložbi.

Član 9.

Strane ugovornice će osnovati Mešoviti komitet za trgovinu, sastavljen od njihovih predstavnika, a njegove funkcije biće sledeće:

praćenje sprovođenja ovog sporazuma,

razmatranje bilateralne trgovine,

razmatranje predloga jedne od strana ugovornica za povećanje ili proširenje trgovine između dveju zemalja.

Mešoviti komitet će se sastajati naizmenično u Beogradu i Kuvajtu, na zahtev jedne od strana ugovornica, ukoliko druga strana ugovornica prihvati.

Član 10.

Ovaj sporazum stupa na snagu od datuma poslednjeg obaveštenja kojim jedna od strana ugovornica pismenim putem obavesti drugu preko diplomatskih kanala da je ispunjena ustavna procedura potrebna za stupanje na snagu ovog sporazuma.

Ovaj sporazum može biti izmenjen i dopunjen putem obostrane saglasnosti dve strane ugovornice. Izmene i dopune stupaju na snagu u skladu sa procedurom predviđenom u stavu 1. ovog člana.

Ovaj sporazum će ostati na snazi u periodu od pet godina i automatski će biti produžavan za iste vremenske periode, ukoliko bilo koja strana ugovornica pismenim putem ne obavesti drugu o svojoj nameri da ga raskine najmanje tri meseca pre datuma isteka Sporazuma.

Član 11.

Odredbe ovog sporazuma primenjivaće se na sve ugovore zaključene u periodu njegovog važenja, a koji nisu u potpunosti ispunjeni do datuma njegovog isteka.

Bilo koji spor između strana ugovornica, nastao primenjivanjem ili tumačenjem ovog sporazuma, rešavaće se putem konsultacija i pregovaranja diplomatskim putem.

Ovaj trgovinski sporazum će, danom stupanja na snagu, zameniti Sporazum o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Države Kuvajt, sačinjen i potpisan u Beogradu 22. aprila 1971. godine.

Sačinjeno u Kuvajtu, dana 10. aprila 2011. godine, u dva originalna primerka, svaki na srpskom, arapskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni.

U slučaju razlika u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Za Vladu Vladu Republike Srbije Države Kuvajt Nebojša Ćirić Ahmed Rašid Al-Harun ministar ekonomije i regionalnog razvoja ministar trgovine i industrije

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

Razlozi za potvrđivanje međunarodnog ugovora

Vlada je Zaključkom 05 Broj: 018- 2038/2011, od 17. marta 2011. godine utvrdila Osnovu za zaključenje Trgovinskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt, a Zaključkom 05 Broj: 018- 2768/2011, od 7. aprila 2011. godine ovlastila Nebojšu Ćirića, ministra ekonomije i regionalnog razvoja da potpiše Trgovinski sporazum.

Trgovinski sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt je potpisan 10. aprila 2011. godine u Kuvajtu. U ime Vlade, kao zastupnika Republike Srbije, Sporazum je potpisao Nebojša Ćirić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja, a u ime Vlade Države Kuvajt Ahmed Rašid Al-Harun, ministar trgovine i industrije.

Zaključenje Trgovinskog sporazuma predstavlja značajan doprinos unapređenju bilateralne ekonomske saradnje Republike Srbije i Države Kuvajt, jer se njime obezbeđuje pravni preduslov za nesmetan nastup naše privrede na kuvajtsko tržište i stvaraju uslovi za ulaganja kuvajtskih investitora u privredu Republike Srbije, odnosno za njihovo učešće u procesu privatizacije.

Na osnovu navedenog, zaključuje se da su razlozi za donošenje Zakona o potvrđivanju Trgovinskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt sadržani u želji potpisnica Sporazuma da se institucionalizuje oblast ekonomske i trgovinske saradnje između dve zemlje, čime će se doprineti obnavljanju i unapređivanju bilateralne ekonomske saradnje dveju zemalja.

Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja Zakona

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se potvrđivanje Trgovinskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt, potpisanog 10. aprila 2011. godine u Kuvajtu, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku.

Odredba člana 2. Predloga zakona sadrži tekst Trgovinskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt, u originalu na srpskom jeziku.

U odredbi člana 3. Predloga zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona i to tako da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovoriˮ.

Da li se međunarodnim ugovorom stvaraju finansijske obaveze u njegovom izvršavanju

Međunarodnim ugovorom ne stvaraju se finansijske obaveze u njegovom izvršavanju.

Procena potrebnih finansijskih sredstava za izvršavanje međunarodnog ugovora

Za sprovođenje ovog zakona o potvrđivanju nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar